Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ευβοική Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» η οποία εντάσσεται στον αξονα Προτεραιότητας «09- Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες κατοίκους των Δήμων Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας, που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη:

· ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
· ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Νέοι Επιστήμονες που να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02.01.2012 και μετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2012 και μετά, έχουν προβεί σε μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.

· ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΓΑ,
Σημείωση : Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012), το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€

ΣΤΟΧΟΙ/ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Οι βασικές ενέργειες του προγράμματος αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας μέσω της συμβουλευτικής και της κατάρτισης, της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 50 ανέργων και στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 20 αγροτών ή/και νέων επιστημόνων προερχόμενων από τους Δήμους Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου.
Το σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών μεταξύ των οποίων είναι οι παρακάτω:
-Επιλογή  και διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
-Δικτύωση με επιχειρήσεις και διοργάνωση  «Ημερών καριέρας»,
-Επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων ωφελουμένων στα αντικείμενα :
«Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού – εναλλακτικού τουρισμού», (Ερέτρια)
«Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης» (Αλιβέρι),
«Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης  αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας» (Κάρυστος)
-Θεματικά εργαστήρια με θέματα «Χρηματοδοτικά εργαλεία, νέες τεχνολογίες  και μέθοδοι αξιοποίησης τους στην επιχειρηματική δράση», «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»,
-Επιχειρηματικός σχεδιασμός και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
ΑΣ «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη»
·         Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί – ΕΚΠΕΘΕ (Συντονιστής)
·         Δήμος Κύμης- Aλιβερίου
·         Δήμος Ερέτριας
·         Δήμος Καρύστου
·         Λιμενικό Ταμείο Ερέτριας
·         Πολιτιστική, Επιμορφωτική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ομάδα Νέων Γυμνό Ευβοίας
·         Ακμή Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία
·         EΕΟ Group A.E.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα μαζί με την αίτηση συμμετοχής που μπορούν να προμηθευτούν είτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων είτε από τις ιστοσελίδες  www.ekfrasi.grhttp://as-evoiki.blogspot.gr/θα υποβάλλουν και τα εξής   δικαιολογητικά:
1.      Δύο (2) Φωτογραφίες
2.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3.      Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ.)
4.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.      Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών
6.      Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας (το τελευταίο) ή Υπεύθυνη Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)
7.      ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ : Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας
8.      ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΓΑ: Φωτοαντίγραφο του θεωρημένου για το 2013 από τον ΟΓΑ βιβλιαρίου ασθενείας
9.      ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ : Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Επιτηδευματίας 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 2/12/2013 έως 20/12/2013.
Σημεία υποβολής αιτήσεων:
Δήμος Ερέτριας
Δημαρχείο Ερέτριας
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Ευαγγελία Μιχαήλ
Τηλ: 2229350123
Δημοτικό κατάστημα Αμαρύνθου
Τηλ: 2229037790
Δημοτικό κατάστημα Γυμνό
Τηλ: 2229091212
Δήμος Καρύστου
Δημαρχείο Καρύστου
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: κος Ευάγγελος Γεωργίου
Τηλ. επικοινωνίας: 2224025001
ΚΕΠ Καρύστου, κα Χρυσάνθη Χουντάση - ΚΕΠ Μαρμαρίου, κα Ανθή Βουλή - ΚΕΠ Στύρων, κα Μαρία Ζαρκαδούλα
Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
Δημαρχείο Αλιβερίου
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: κα Ιωάννα Τουρτούλα
Τηλ. επικοινωνίας: 2223350321
ΚΕΠ Αλιβερίου - ΚΕΠ Κύμης - ΚΕΠ Αυλωναρίου - ΚΕΠ Κριεζών - ΚΕΠ Κονιστρών
 Για περισσότερες πληροφορίες κα Θεώνη Δριμάλα τηλ. 210 3643224 και ώρες 10.00-15.00
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.
νοτιος ευνοικος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άνοιξε η πλατφόρμα για εμβολιασμό των 60-64 στο Νοσοκομείο Καρύστου.

 Άνοιξε η πλατφόρμα για εμβολιασμό στην Κάρυστο των 60-64. Το Νοσοκομείο μας ονομάζεται  ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (20). Ο πρώτος εμβολιασμός έχει κλεί...