Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Καταλαβαίνοντας την τροπολογία -ες.

Αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό αναφέρεται η τροπολογία. Αν είναι λάθος ας το διορθώσει κάποιος που ξέρει και να βάλουμε το σωστό.
Διαβάζω τις 2 τροπολογίες που είναι ίδιες, και πάλι αν δεν καταλαβαίνω κάπου να υπάρχει διαφορά, ας το διορθώσουμε.
Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που δεν υπογράφησαν από όλους τους βουλευτές..Προσπαθώ να βγάλω άκρη.
Μπορείτε  να βοηθήσετε?
Δεν είναι χαμένος κόπος αφού μαζί με μένα θα καταλάβουν και οι αναγνώστες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ και με ρωτούν πράγματα που δεν ξέρω να απαντήσω.
Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα. Την δικαίωση των ανθρώπων και να μην τους πάρουν τις περιουσίες τους.
Ας επικεντρωθούμε χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο σε αυτόν το σκοπό. Τόσο δύσκολο είναι?
Δεν αμφισβητώ ούτε τους αγώνες που κάνουν όλοι ούτε την καλή τους πρόθεση ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει να δούμε μερικά πράγματα κάπως διαφορετικά φαντάζομαι για να πετύχουμε τον σκοπό μας.
Ζήτησα και από τον Δήμο το κείμενο που κατατέθηκε αλλά δεν μου το στέλνουν.


 Αρθρον 2
Γενικαί υποχρεώσεις
1. Τα δάση και αι δασικαί εν γένει εκτάσεις συνιστούν εθνικόν
κεφάλαιον, η δε προστασία των αποτελεί υποχρέωσιν, τόσον των κρατικών
οργάνων εν τη ασκήσει των αρμοδιοτήτων των, όσον και των πολιτών.
2. Ουδενός ιδιωτικού δικαιώματος η άσκησις δύναται να ενεργείται
κατά παραβίασιν της ως άνω υποχρεώσεως, πλην αν άλλως κατ` εξαίρεσιν
ορίζει ο νόμος και εντός των ορίων της εξαιρέσεως ταύτης.

Αρθρον 3
Ο πυρήνας της τροπολογίας είναι η εξομοίωση του νομικού καθεστώτος ιδιοκτησίας της Εύβοιας με αυτό των Ιονίων νήσων, της Κρήτης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυθήρων κλπ. Δηλαδή στην Εύβοια θα αναγνωρίζονται οι ιδιοκτησίες, εξαιρούμενες από το δασικό νόμο 998/1979.
Άρθρο …..
Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ – δασικών εκτάσεων ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεσιν η διάταξις αύτη δεν ισχύει εις τας περιφέρειας των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Εύβοιας και των νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου, και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.»
Τροποποιείται το στοιχείο III ε) της παραγράφου I του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 ως ακολούθως:
«ε) Στην εγχώρια περιουσία των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 1416/1986 (ΦΕΚ 18Α), καθώς και της νήσου Εύβοιας.»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι προτεινόμενες προσθήκες στα οικεία άρθρα έχουν ως σκοπό τον τερματισμό των αμφισβητήσεων του δικαιώματος ιδιοκτησίας επί των δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων στην περιοχή της νήσου Ευβοίας, καθώς και στην αποκατάσταση του δικαίου και στην αποφυγή περαιτέρω δοκιμασιών των κατοίκων αυτής.
Το θέμα της ιδιοκτησίας των ανωτέρω εκτάσεων έχει ως ακολούθως:
Η νήσος Εύβοια δεν περιήλθε στο Ελληνικό Κράτος διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με δικαίωμα πολέμου, διότι δεν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό απελευθερωτικό στρατό αλλά παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές του νησιού στην Ελληνική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση η οποία περιελήφθη στο από 3-2-1830 πρωτόκολλο του Λονδίνου, να αγορασθούν όλα τα κτήματα των Οθωμανών υπηκόων (μεταξύ των οποίων και τα έχοντα χαρακτήρα δάσους ή δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης) από το Ελληνικό Κράτος, δυνατότητα ωστόσο την οποία δεν είχε το τελευταίο, με αποτέλεσμα να τα αγοράσουν και μάλιστα μετά από υπόδειξη της Κυβερνήσεως, πολίτες, τόσο έλληνες όσο και ξένοι. Εξ αυτού άλλωστε του λόγου, για όλη την έκταση της νήσου Ευβοίας και για τα δάση και τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,  οι κύριοι αυτών, έχουν τίτλους που παρουσιάζουν νομική ακολουθία έως το έτος 1885.
Ειδικότερα στην πλειονότητα τους οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που παρουσιάζουν αλληλουχία τουλάχιστον 160 και πλέον ετών, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώνει και τη φυσική εξουσίαση των εκτάσεων αυτών και οδηγεί αβίαστα στην εδραία πεποίθηση τους, τους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί σειρά δεκαετιών δεν είχε οχλήσει το Κράτος, ότι η κυριότητα των εκτάσεων αυτών τους ανήκει.
Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι αποτελεί άδικη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες κατοίκους των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι επί σχεδόν δύο αιώνες φορολογούνταν και φορολογούνται για τα ακίνητα αυτά και πληρώνουν φόρους μεταβιβάσεως καθώς και τέλη και δικαιώματα μεταγραφών, η οποία όψιμη αμφισβήτηση της κυριότητας τους έχει ως αποτέλεσμα να σύρονται αυτοί επί πολλών ετών στα Δικαστήρια για να επιβεβαιώσουν την κυριότητα τους, δηλαδή καλούνται να καταβάλλουν μεγάλα ποσά, εντός οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιτύχουν διοικητική αναγνώριση της κυριότητάς τους, η οποία πηγάζει από σειρά τίτλων που φτάνει έως το 1885.
Η όποια ως άνω όψιμη αμφισβήτηση προκαλεί στους πολίτες, εκτός της δικαιολογημένης αγανάκτησης τους, ανασφάλεια στις συναλλαγές και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου.
Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι με την διάταξη αυτή, εξαλείφονται και οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί που είχαν δημιουργηθεί στη περιοχή εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης των εκτάσεων ιδιοκτησίας των πολιτών και των εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών στην αυτή νήσο, που προήλθαν από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν. 3208/2003 όπου θεσπίστηκε ότι:
« 10. Το δάσος Παγώντος, καθώς και τα υπόλοιπα δάση που κατέχονται από τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς Διαχειρίσεως Αδιαίρετων Δασών του Νομού Ευβοίας, που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 190 Α) ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στους παραπάνω Συνεταιρισμούς, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας προ του έτους 1885. Τα εν λόγω δάση τα διαχειρίζονται οι Συνεταιρισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.»
Στα πλαίσια της ασφάλειας δικαίου και προς άρση των όποιων αμφισβητήσεων και δικαστικών ενεργειών με την παρούσα διάταξη επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με σεβασμό της ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερότητα των συναλλαγών, αποκλείει την ανατροπή από τα Κράτη καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από πολίτες τους, χωρίς επί μακρά σειρά δεκαετιών να αντιδράσει το Κράτος και παγιώθηκαν ως ιδιωτικές περιουσίες που ευρύτατα προστατεύονται από το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.
Αθήνα, Τρίτη 22 Ιουλίου 2014
Οι βουλευτές
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ο ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Την άρση της αδικίας ετών εις βάρος των ιδιοκτητών γης της Νότιας Καρυστίας και την αλλαγή της αντιαναπτυξιακής προσέγγισης σε ό, τι αφορά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων θα σηματοδοτήσει η τροπολογία που προωθείται και λύνει οριστικά το ιδιοκτησιακό πρόβλημα.
Αυτό τόνισε ο Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας της Ν.Δ κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται επί της αρχής το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ : «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη- οικισμών-Ρυθμίσιες δασικής νομοθεσίας».
Ο Σίμος Κεδίκογλου επισήμανε, ότι η Νότια Εύβοια αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση περιοχών, όπου δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και θα πρέπει να εφαρμοστεί η ίδια αρχή σε ίση βάση, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές όπως για παράδειγμα στα Ιόνια νησιά, τη Λέσβο, τη Σάμο, τα Κήθυρα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στο γεγονός ότι η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση συνεπάγεται την άρση των αμφισβητήσεων και των δικαστικών διενέξεων πολιτών και Διοίκησης, την ύπαρξη ασφάλειας δικαίου, την απομείωση όγκου εργασιών δικαστηρίων, την ασφάλεια στις συναλλαγές και τη διευκόλυνση γρήγορης και ασφαλούς εκτέλεσης έργων στην περιοχή
Πρόσθεσε, επίσης, ότι την τροπολογία συνυπογράφουν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και κατέλεξε επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:
«Καλύτερη απόδειξη της αναγκαιότητας να ψηφιστεί η τροπολογία που εξυπηρετεί τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, εξασφαλίζει οριστικά τους ιδιοκτήτες γης της Νότιας Καρυστίας και λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα αποτελεί το παράδοξο γεγονός , ότι ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, Δημήτρης Αναγνωστάκης, τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, αλλά συνυπέγραψε την τροπολογία».
------------------------------------------------------------------------
 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ.
         

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Άρθρο ….. 


1. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ-δασικών εκτάσεων ως ακολούθως: 


«Κατ΄εξαίρεσιν η διάταξις αύτη δεν ισχύει εις τας περιφερείας των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Εύβοιας και των Νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου, και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.» 

2. Τροποποιείται το στοιχείο ΙΙΙ ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 ως ακολούθως: 
«ε) Στην εγχώρια περιουσία των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18Α), καθώς και της νήσου Εύβοιας.» 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Οι προτεινόμενες προσθήκες στα οικεία άρθρα σκοπούν στο τερματισμό των αμφισβητήσεων του δικαιώματος ιδιοκτησίας επί των δασών δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων στην περιοχή της νήσου Ευβοίας καθώς και στην αποκατάσταση του δικαίου και στην αποφυγή περαιτέρω δοκιμασιών των κατοίκων αυτής. 
Το θέμα της ιδιοκτησίας των ανωτέρω εκτάσεων έχει ως ακολούθως: 
Η νήσος Εύβοια δεν περιήλθε στο Ελληνικό Κράτος διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με δικαίωμα πολέμου, διότι δεν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό απελευθερωτικό στρατό αλλά παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές του νησιού στην Ελληνική Κυβέρνηση με την υποχρέωση, οι οποία περιελήφθη στο από 3-2-1830 πρωτόκολλο του Λονδίνου, να αγορασθούν όλα τα κτήματα των Οθωμανών υπηκόων (μεταξύ των οποίων και τα έχοντα χαρακτήρα δάσους ή δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης) από το Ελληνικό Κράτος , δυνατότητα ωστόσο την οποία δεν είχε το τελευταίο με αποτέλεσμα να τα αγοράσουν και μάλιστα μετά από υπόδειξη της Κυβερνήσεως πολίτες, τόσο έλληνες όσο και ξένοι. Εξ αυτού άλλωστε του λόγου για όλη την έκταση της νήσου Ευβοίας και για τα δάση και τις δασικές και χορτολιβαδικέςεκτάσεις οι κύριοι αυτών έχουν τίτλους που παρουσιάζουν νομική ακολουθία έως το έτος 1885. 
Ειδικότερα στην πλειονότητά τους οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που παρουσιάζουν αλληλουχία τουλάχιστον 160 και πλέον ετών, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώνει και τη φυσική εξουσίαση των εκτάσεων αυτών και οδηγεί αβίαστα στην εδραία πεποίθηση τους, τους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί σειρά δεκαετιών δεν είχε οχλήσει το Κράτος, ότι η κυριότητα των εκτάσεων αυτών τους ανήκει. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι αποτελεί άδικη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες κατοίκους των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι επί σχεδόν δύο αιώνες φορολογούνταν και φορολογούνται για τα ακίνητα αυτά και πληρώνουν φόρους μεταβιβάσεως καθώς και τέλη και δικαιώματα μεταγραφών, η όποια όψιμη αμφισβήτηση της κυριότητάς τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να σύρονται αυτοί επί πολλών ετών στα Δικαστήρια για να επιβεβαιώσουν την κυριότητά τους, δηλαδή καλούνται να καταβάλουν μεγάλα ποσά, εντός οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιτύχουν διοικητική αναγνώριση της κυριότητάς τους, η οποία πηγάζει από σειρά τίτλων που φτάνει έως το 1885. 
Η όποια ως άνω όψιμη αμφισβήτηση προκαλεί στους πολίτες ,εκτός της δεδικαιολογημένης αγανάκτησής τους, ανασφάλεια στις συναλλαγές και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και τους κράτους δικαίου. 
Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι με την διάταξη αυτή εξαλείφονται και οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί που είχαν δημιουργηθεί στη περιοχή εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης των εκτάσεων ιδιοκτησίας των πολιτών και των εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών στην αυτή νήσου, που προήλθαν από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν. 3208/2003 όπου θεσπίστηκε ότι: 
« 10. Το δάσος Παγώντος, καθώς και τα υπόλοιπα δάση που κατέχονται από τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς Διαχειρίσεως Αδιαίρετων Δασών του Νομού Ευβοίας, που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 64 Α) και του από 15.6.1940 Β.Δ. (ΦΕΚ 190 Α) ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στους παραπάνω Συνεταιρισμούς, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας προ του έτους 1885. Τα εν λόγω δάση τα διαχειρίζονται οι Συνεταιρισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.» 
Στα πλαίσια της ασφάλειας δικαίου και προς άρση των όποιων αμφισβητήσεων και δικαστικών ενεργειών με την παρούσα διάταξη επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με σεβασμό της ιδιοκτησίας , λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερότητα των συναλλαγών , αποκλείει την ανατροπή από τα Κράτη καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από πολίτες τους, χωρίς επί μακρά σειρά δεκαετιών να αντιδράσει το Κράτος και παγιώθηκαν ως ιδιωτικές περιουσίες που ευρύτατα προστατεύονται από το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. 
Αθήνα , ………………2014 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 


Καταργούμενες – τροποποιούμενες διατάξεις 


1.Με την παράγραφο 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ-δασικών εκτάσεων ως ακολούθως: 
«Κατ΄εξαίρεσιν η διάταξις αύτη δεν ισχύει εις τας περιφερείας των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Εύβοιας και των Νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου, και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.» 
δηλαδή προστίθεται η Εύβοια στις περιοχές που εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και δη μετά τη λέξη Κρήτης 
2.Με την παράγραφο 2 τροποποιείται το στοιχείο ΙΙΙ ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 ως ακολούθως: 
«ε) Στην εγχώρια περιουσία των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.416/1984 (ΦΕΚ 18Α), καθώς και της Εύβοιας.», δηλαδή προστίθενται οι λέξεις «καθώς και της νήσου Εύβοιας» μετά τα στοιχεία του ν. 1416/1984(ΦΕΚ 18Α). 
Αθήνα , …………… 2014 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
1. Γενική Αξιολόγηση 
1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 
Οι προτεινόμενες προσθήκες στα οικεία άρθρα σκοπούν στο τερματισμό των αμφισβητήσεων του δικαιώματος ιδιοκτησίας επί των δασών δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων στην περιοχή της νήσου Ευβοίας καθώς και στην αποκατάσταση του δικαίου και στην αποφυγή περαιτέρω δοκιμασιών των κατοίκων αυτής. 
Το θέμα της ιδιοκτησίας των ανωτέρω εκτάσεων έχει ως ακολούθως: 
Η νήσος Εύβοια δεν περιήλθε στο Ελληνικό Κράτος διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με δικαίωμα πολέμου, διότι δεν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό απελευθερωτικό στρατό αλλά παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές του νησιού στην Ελληνική Κυβέρνηση με την υποχρέωση, οι οποία περιελήφθη στο από 3-2-1830 πρωτόκολλο του Λονδίνου, να αγορασθούν όλα τα κτήματα των Οθωμανών υπηκόων (μεταξύ των οποίων και τα έχοντα χαρακτήρα δάσους ή δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης) από το Ελληνικό Κράτος , δυνατότητα ωστόσο την οποία δεν είχε το τελευταίο με αποτέλεσμα να τα αγοράσουν και μάλιστα μετά από υπόδειξη της Κυβερνήσεως πολίτες, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι. Εξ αυτού άλλωστε του λόγου για όλη την έκταση της νήσου Ευβοίας και για τα δάση και τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις οι κύριοι αυτών έχουν τίτλους που παρουσιάζουν νομική ακολουθία έως το έτος 1885. 
Ειδικότερα στην πλειονότητά τους οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που παρουσιάζουν αλληλουχία τουλάχιστον 160 και πλέον ετών, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώνει και τη φυσική εξουσίαση των εκτάσεων αυτών και οδηγεί αβίαστα στην εδραία πεποίθηση τους, τους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί σειρά δεκαετιών δεν είχε οχλήσει το Κράτος, ότι η κυριότητα των εκτάσεων αυτών τους ανήκει. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι αποτελεί άδικη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες κατοίκους των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι επί σχεδόν δύο αιώνες φορολογούνταν και φορολογούνται για τα ακίνητα αυτά και πληρώνουν φόρους μεταβιβάσεως καθώς και τέλη και δικαιώματα μεταγραφών, η όποια όψιμη αμφισβήτηση της κυριότητάς τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να σύρονται αυτοί επί πολλών ετών στα Δικαστήρια για να επιβεβαιώσουν την κυριότητά τους, δηλαδή καλούνται να καταβάλουν μεγάλα ποσά, εντός οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιτύχουν διοικητική αναγνώριση της κυριότητάς τους, η οποία πηγάζει από σειρά τίτλων που φτάνει έως το 1885. 
Η όποια ως άνω όψιμη αμφισβήτηση προκαλεί στους πολίτες ,εκτός της δεδικαιολογημένης αγανάκτησής τους, ανασφάλεια στις συναλλαγές και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και τους κράτους δικαίου. 
Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι με την διάταξη αυτή εξαλείφονται και οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί που είχαν δημιουργηθεί στη περιοχή εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης των εκτάσεων ιδιοκτησίας των πολιτών και των εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών στην αυτή νήσου, που προήλθαν από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν. 3208/2003 όπου θεσπίστηκε ότι: 
« 10. Το δάσος Παγώντος, καθώς και τα υπόλοιπα δάση που κατέχονται από τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς Διαχειρίσεως Αδιαίρετων Δασών του Νομού Ευβοίας, που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 64 Α) και του από 15.6.1940 Β.Δ. (ΦΕΚ 190 Α) ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στους παραπάνω Συνεταιρισμούς, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας προ του έτους 1885. Τα εν λόγω δάση τα διαχειρίζονται οι Συνεταιρισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.» 
1.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 
Στα πλαίσια της ασφάλειας δικαίου και προς άρση των όποιων αμφισβητήσεων και δικαστικών ενεργειών με την παρούσα διάταξη επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με σεβασμό της ιδιοκτησίας , λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερότητα των συναλλαγών , αποκλείει την ανατροπή από τα Κράτη καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από πολίτες τους, χωρίς επί μακρά σειρά δεκαετιών να αντιδράσει το Κράτος και παγιώθηκαν ως ιδιωτικές περιουσίες που ευρύτατα προστατεύονται από το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. 
1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα επέλθει κατ΄ ελάχιστον άρση των αμφισβητήσεων και των δικαστικών διενέξεων πολιτών και διοίκησης, ασφάλεια δικαίου, απομείωση του όγκου εργασιών των δικαστηρίων και θα διευκολύνει την γρήγορη και ασφαλή εκτέλεση έργων στην περιοχή αλλά και ασφάλεια στις συναλλαγές. 
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης». 
Οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση 
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 
Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις διενεργήθηκαν εκτεταμένες συζητήσεις με τους κατοίκους της περιοχής, από τις οποίες προέκυψε η αναγκαιότητα ρύθμισης του θέματος 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου