Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Κάρυστος 6 Απριλίου 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α

Ο Ν. 4042/2012 προβλέπει την αναθεώρηση του υπάρχοντος ΠΕ.Σ.Δ.Α, ο οποίος συντάχθηκε το 2005.
Το νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α, το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, θα πρέπει να ενσωματώσει τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΚ/98/2008 και ο Ν. 4042/2012 για την πρόληψη, την διαλογή στην πηγή και την ανάκτηση, μέσα από ποσοτικούς στόχους που τίθενται σε Εθνικό επίπεδο.
Η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α είναι μια διαδικασία διαβούλευσης και συμμετοχής τόσο των Δήμων όσο και των φορέων (περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.α) καθώς και πολιτών και θα αποτελέσει τον οδηγό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, τα επόμενα χρόνια.
Στον αναθεωρημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α θα περιγράφεται και το σύνολο των απαιτούμενων έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανά διαχειριστική ενότητα ή Δήμο.
Σημειώνεται ότι στην νέα προγραμματική περίοδο 2014 -2020 στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), δεν θα συγχρηματοδοτηθεί κανένα έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α, αφού αποτελεί αιρεσιμότητα (δηλαδή προαπαιτούμενο).

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α

Σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 συστήθηκε ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος συγκροτήθηκε σε σώμα το 2013 και έκτοτε λειτουργεί.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 όλοι οι υφιστάμενοι Φο.Δ.Σ.Α (11 συνολικά στην Περιφέρειά μας) θα συγχωνευθούν στον ενιαίο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.
Προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και η διάσπαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 2 Φο.Δ.Σ.Α διαφορετικών νομικών μορφών (Σύνδεσμος & Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α) και 2 ταχυτήτων, με συντριπτικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων (Εκτελεστικής Επιτροπής & Διοικητικού Συμβουλίου), ξεκίνησε   στο τέλος του 2014 η διαδικασία μετατροπής της νομικής μορφής του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α από Σύνδεσμο σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.
Η διαδικασία αυτή, μετά από διαβούλευση 3 μηνών και αποφάσεις των περισσότερων Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειάς μας,
αποφάσισε  την μετατροπή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.
Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και στις 28 Μαρτίου ορίστηκε  η Γενική Συνέλευση των 25 Δήμων – Μετόχων του Φο.Δ.Σ.Α για την υπογραφή του καταστατικού και την εκλογή του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Δήμο Καρύστου με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εκπροσώπησε ως γνωστόν , ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Αλούκος
Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α ως ο καθ΄ ύλη αρμόδιος για την αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012, ζήτησε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης.
Η Περιφέρεια προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης και με έγγραφο προς τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α ζήτησε την πρότασή του, τόσο για τα απαιτούμενα έργα όσο και για την κατάρτιση των τοπικών σχεδίων των Δήμων καθώς και τον ορισμό εκπροσώπου στην τριμελή επιτροπή κατάρτισης του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Η ανάθεση της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α έχει καθορισμένο και ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, αφού θα πρέπει έγκαιρα να ολοκληρωθεί, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί οποιαδήποτε δράση στο νέο ΣΕΣ.
Σημειώνεται ότι έγκαιρα με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α και με επιστολή του Προέδρου κ. Σταυρογιάννη, από τις 19 Ιανουαρίου ζητείτο από τους Δήμους η εκπόνηση των τοπικών σχεδίων δράσης, ενόψει της αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Στην τελευταία διευρυμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  αποφασίσθηκε, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα τα τοπικά σχέδια και να ενσωματωθούν στον υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α, αυτά να εκπονηθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2015.  Ήδη δόθηκε παράταση μέχρι τις 17 Απριλίου.
Στην συνέχεια τα τοπικά σχέδια θα ενσωματωθούν στον σχεδιασμό του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α μέχρι 15 Απριλίου 2015 και θα σταλούν για ενσωμάτωση στον νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Η εκπόνηση των τοπικών σχεδίων των Δήμων έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τις δράσεις, τις οποίες μπορεί και πρέπει να αναπτύξει ο κάθε Δήμος αλλά και για τις συνέργειες που πρέπει να έχει με τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α και τις εγκαταστάσεις που θα διαχειρίζεται (ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ).


    
Υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων – Σχεδιασμός σε επίπεδο τοπικού Συνδέσμου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας

Ο Δήμος Καρύστου συμμετέχει στον Σύνδεσμο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας μαζί με τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
Οι προαναφερόμενοι Δήμοι συνθέτουν την 5η διαχειριστική ενότητα Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Η απόθεση των απορριμμάτων των προαναφερόμενων Δήμων, γίνεται σε τοπικούς ΧΑΔΑ.
Τα ενταγμένα έργα του Συνδέσμου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των τριών ενεργών ΧΑΔΑ στους δύο Δήμους του Φο.Δ.Σ.Α., την κατασκευή ενός ΣΜΑ και μιας Μονάδας Κομποστοποίησης στον Δήμο Καρύστου και δύο ΣΜΑ στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Μελλοντικά σχεδιάζεται και μία επιπλέον Μονάδα Κομποστοποίησης στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου.
Ήδη  στο Δήμο μας, ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου κατασκευής ΣΜΑ και της μονάδας Κομποστοποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21ην  Απριλίου 2015.


Επικαιροποίηση του σχεδιασμού του τοπικού Συνδέσμου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας

Η διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Καρύστου, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής & Ελληνικής νομοθεσίας προβλέπει τα παρακάτω:
Την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων, με την ανάπτυξη ενός επιπλέον ρεύματος στην πηγή (καφέ κάδος).
(Εναλλακτικά μπορούμε να προχωρήσουμε με την κατ’οίκον διαλογή των οργανικών , μαζική συλλογή από τις υπηρεσίες του Δήμου και μεταφορά τους στην μονάδα Κομποστοποίησης , και έτσι δεν θα προσθέσουμε ένα επιπλέον κάδο στις πόλεις μας, με ότι αυτό συνεπάγεται).
Ο καφέ κάδος (η ή μαζική συλλογή), θα οδηγείται στην ενταγμένη Μονάδα Κομποστοποίησης, η οποία έχει σχεδιαστεί, για διαχείριση με την μέθοδο της ανοιχτής αερόβιας ζύμωσης με σκοπό την παραγωγή compost. Το υπόλειμμά της εν λόγω μονάδας θα οδηγείται στον σχεδιαζόμενο νέο ΧΥΤΥ Χαλκίδας.
Τα ανακυκλώσιμα (μπλέ κάδοι κ.λ.π.) θα οδηγούνται στην σχεδιαζόμενη ΜΕΑ Χαλκίδας για περαιτέρω επεξεργασία και πώληση των προιόντων διαλογής, ενώ το υπόλειμμα (πράσινος κάδος) στον αντίστοιχο σχεδιαζόμενο ΧΥΤΥ Χαλκίδας.
Η μεταφορά όλων των παραπάνω κάδων και υπολείμματος στην Χαλκίδα θα γίνεται μέσω του ενταγμένου ΣΜΑ. 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
                                     ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Η γεωγραφική θέση του Δήμου Καρύστου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, που μας καθιστά τη Νοτιότερη και πιο απομακρυσμένη περιοχή στην Περιφέρεια, οι 22 ενότητες (πόλεις και χωριά), οι απροσπέλαστοι ορεινοί όγκοι προκειμένου να φτάσουμε στα μεγάλα η μικρά  χωριά μας, τα 4 λιμάνια μας με την από θαλάσσης προσέγγιση στο Δήμο μας,
είναι συνθήκες που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολες, τις όποιες δράσεις αποφασίσουμε.
Επομένως το Τοπικό σχέδιο διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, είναι ένα σύνολο δράσεων που μπορεί μεν να αναπτύξει ο Δήμος από μόνος του, αλλά κυρίως  θα αναπτύξει  σε συνεργασία και ουσιαστική στήριξη από  τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.  Α.Ε.
Ο Δήμος Καρύστου λοιπόν, εκτός του γενικότερου σχεδιασμού του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, και λαμβάνοντας υπ’όψιν τα ανωτέρω, οφείλει να εκπονήσει ένα επίσης ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω :

Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
πέραν των 3 προγραμματισμένων (πράσινου, μπλε & καφέ κάδων), όπως χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί κ.α.

α) Αφορά την ανάπτυξη κάδων, αντίστοιχων με τους μπλέ κάδους με στενό σταθερό άνοιγμα στο άνω μέρος τους, για να μην μπορεί να μπεί στον κάδο οτιδήποτε άλλο, (το χάρτινο υλικό που συγκεντρώνεται θα είναι έτσι  καθαρό και άρα εμπορεύσιμο),
για την συγκέντρωση  του χαρτιού-χαρτονιού σε μαζικά σημεία παραγωγής (super market, εμπορικά καταστήματα, μανάβικα κ.α), όπου παράγεται το συντριπτικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων αλλά και στο σύνολο των σχολείων πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.
Ειδικότερα στα σχολεία μπορεί να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης χαρτιού, χαρτονιού, αλουμινίου και πλαστικού στην αρχή της ανταποδοτικότητας, δίνοντας  κίνητρα στους μαθητές και σπουδαστές μέσα από την επίτευξη ποσοτικών στόχων.
Πιο συγκεκριμένα μπορούν να τοποθετηθούν κάδοι ειδικών ρευμάτων των προαναφερόμενων κατηγοριών αποβλήτων και τα έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών θα δίνονται εξολοκλήρου στα σχολεία.

β) Αφορά την ανάπτυξη μπλε κάδων ανακύκλωσης γυαλιού (καμπάνες) σε μαζικά σημεία εστίασης και διασκέδασης, όπου επίσης παράγεται το συντριπτικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων.
Ήδη το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει από την ΕΕΑΑ σε αρκετές πόλεις και βεβαίως θα ζητήσουμε να εφαρμοσθεί και στο Δήμο μας.

γ) Θα διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης μικρών κομποστοποιητών των οργανικών απορριμμάτων σε σημεία μαζικής εστίασης. (π.χ μεγάλα κέντρα διασκέδασης εκτός του πολεοδομικού ιστού)

Οι κάδοι των προαναφερόμενων διακριτών ρευμάτων θα οδηγούνται στις προγραφόμενες, Μονάδα Κομποστοποίησης Καρύστου. και ΜΕΑ Χαλκίδας, η οποία θα λειτουργεί και ως Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α.
      Το τυχόν υπόλειμμα από την διαλογή στην ΜΕΑ και την Μονάδα
      Κομποστοποίησης θα οδηγείται στον αντίστοιχο ΧΥΤΥ στη Χαλκίδα.

·        Οι κάδοι όλων των ρευμάτων (καφέ, μπλε, πράσινος) θα πλένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αυτοκινούμενο πλυντήριο.

δ) Εκτός από το ρεύμα των υλικών συσκευασίας που ήδη αναφέραμε και ήδη στο κύριο μέρος του λειτουργεί, θα συνεχίσουμε με την ενεργοποίηση του ρεύματος των  αποβλήτων  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που λειτούργησε σε ένα βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, με τις μπαταρίες, (ήδη στα περισσότερα σχολεία έχουν τοποθετηθεί κάδοι μπαταριών),τους Συσσωρευτές, τα Αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής, τα Ελαστικά   και τα Λιπαντικά και Έλαια    με τη συνεργασία και τη ουσιαστική στήριξη των αντίστοιχων εγκεκριμένων Συστημάτων που έχουν αδιοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

ΙΙ. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αφορά την διανομή οικιακών κάδων κομποστοποίησης από τον Δήμο σε νοικοκυριά, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των οργανικών απορριμμάτων στην πηγή.
Συγκεκριμένα προβλέπεται, σε πρώτη φάση, η προμήθεια και η δωρεάν διανομή  ικανού αριθμού κάδων των 330 lt σε  νοικοκυριά για οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, με την διανομή και του κατάλληλου ενημερωτικού υλικού.
Ο Δήμος θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος της οικιακής κομποστοποίησης (καταγραφή των οργανικών  που εκτρέπονται) και του ποσοστού μείωσης των απορριμμάτων. 
Το πρόγραμμα θα έχει συνέχεια και η επιπλέον ζήτηση οικιακών κάδων θα καλύπτεται από την προμήθεια νέων.
Η προμήθεια θα εξασφαλισθεί μέσω του περιφερειακού ΦοΔΣΑ  

ΙΙΙ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Αφορά την αδειοδότηση χώρων, στους οποίους θα γίνεται συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών (ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.α), ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα κ.α), κ.α. (όχι οργανικών απορριμμάτων, και υλικών συσκευασίας)
        Ο Δήμος θα χωροθετήσει και αδειοδοτήσει ένα ή περισσότερα σταθερά  πράσινα σημεία  ή εναλλακτικά προτείνεται η προμήθεια ειδικά διαμορφωμένου οχήματος με διαχωρισμό ανά κατηγορία ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο θα μεταβαίνει στα Δημοτικά Διαμερίσματα και θα συγκεντρώνει τα ογκώδη αντικείμενα και τα προς ανακύκλωση υλικά (κινητό πράσινο σημείο).
Σε ότι αφορά τα κλαδέματα, προβλέπεται η προμήθεια ρυμουλκούμενου θρυμματιστή σε φορτηγό, όπου θα γίνεται θρυμματισμός των κλαδεμάτων στα σημεία συγκέντρωσης, και ιδιαίτερα σε επιμέρους σημεία συγκέντρωσης μεγάλου όγκου κλαδεμάτων (πάρκα κ.α).

V. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Είναι δράσεις οι οποίες εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, είναι επαναλαμβανόμενες και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω.
-         Ενημερώσεις σχολείων
-         Διανομή φυλλαδίων και ενημερωτικού υλικού
-         Διαφημιστικά spot σε ραδιόφωνα, τηλεόραση ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.
-         Ημερίδες
-         Συνέδρια Περιφερειακού ή Εθνικού επιπέδου
-         Δράσεις καθαρισμού δημόσιων χώρων
-         Ετήσιες και επαναλαμβανόμενες δράσεις την ημέρα περιβάλλοντος
-         Συσχετισμός και συνέργεια με άλλες κατηγορίες στερεών αποβλήτων,
  όπως συσκευασίες φαρμάκων κ.α. 
-         Δημιουργία ειδικής θέσης στην ιστοσελίδα του Δήμου για διαρκή
   ενημέρωση, ανακοινώσεις, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των δράσεων
            επίτευξης των στόχων αλλά και ανταλλαγής απόψεων και σχολίων των
            πολιτών.

·        Οι δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης θα λειτουργούν παράλληλα και σε συνεργασία με αυτές του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν μια πλήρη εικόνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.
·        Στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών θα επιδιωχθούν ευρύτερες συνέργειες με φορείς, επιχειρήσεις και επιστημονικά ιδρύματα.·        Ειδικότερα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο και διαρκές πρόγραμμα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με στόχους και συγκεκριμένες δράσεις

VI. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Αφορούν δράσεις σε 2ο στάδιο που σχετίζονται  με τα παρακάτω.

-         Τοπικά σχέδια ανταποδοτικότητας προς τους πολίτες, ανάλογα με τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις ανακυκλώσιμων υλικών (συσχετισμός με τον καθορισμό των Δημοτικών τελών).
-         Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος ενός Δημοτικού Διαμερίσματος ή μιας Δημοτικής Ενότητας και επέκτασης του στο μέλλον στο σύνολο του Δήμου.
-         Επέκταση του προγράμματος κομποστοποίησης και τοποθέτηση κομποστοποιητών σε όλα τα μαζικά σημεία (εστίασης κ.α)
-         Ευρύτερες δράσεις προστασίας περιβάλλοντος που συνδυάζονται με την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. 

VII. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η συγκέντρωση των αδρανών υλικών θα γίνεται με containers ανοιχτού τύπου, τα οποία θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στις Δημοτικές Ενότητες και Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου και θα μεταφέρονται με ειδικό φορτηγό σε Μονάδα Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών.
Από την επεξεργασία θα διαχωρίζονται τα προς ανακύκλωση υλικά, το υπόλειμμα το οποίο θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ και θα παράγονται διαβαθμισμένα υλικά (σκύρα, χαλίκι, άμμος), τα οποία θα χρησιμοποιούνται για οδοποιία του Δήμου.

·        Σημειώνεται ότι κατασκευή μονάδας διαχείρισης, αυτής της κατηγορίας αποβλήτων, δεν προβλέπεται ως επιλέξιμη δαπάνη και δεν χρηματοδοτείται ως δημόσια επένδυση. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα επιδιωχθεί η κατασκευή μονάδας από ίδιους πόρους του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. ή σε συνεργασία με ανάλογο εγκεκριμένο σύστημα.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

-         Από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), το νέο ΕΣΠΑ
-         Από το Πράσινο Ταμείο
-         Από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), και από τα
   άλλα συστήματα
-         Από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α, στον προϋπολογισμό του οποίου θα
   προβλεφθούν ανάλογες δράσεις
-         Από ίδιους πόρους του Δήμου.
-         Από κάθε πρόσφορη πηγή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων των λοιπών κατηγοριών (αγροτικά, κτηνοτροφικά, βιομηχανικά επικίνδυνα και μη, κ.α), για τα οποία δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των στερεών αποβλήτων.
Παρόλο που η αρμοδιότητα διαχείρισης αυτών των κατηγοριών στερεών αποβλήτων είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία, του παραγωγού, κατόχου ή νομέα, αυτά τα απόβλητα παράγονται στις περιοχές των Δήμων και πολλές φορές καταλήγουν στο περιβάλλον.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α αναγνωρίζοντας αυτό το μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα, ενσωμάτωσε ομόφωνα στο καταστατικό την δυνατότητα ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α να ασχολείται και με την διαχείριση αυτών των αποβλήτων.
Ειδικότερα στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2015, αποφασίσθηκε ομόφωνα να υπάρξει ένα πρώτο επεξεργασμένο σχέδιο για την διαχείρισης των αποβλήτων όλων των κατηγοριών στερεών αποβλήτων εκτός των αστικών.
Για το συγκεκριμένο λοιπόν ζήτημα, το οποίο έτσι και αλλιώς αποτελεί προσέγγιση πέραν του Δήμου μας, θα υπάρξουν εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, αφού αφορά συνεργασίες περισσοτέρων του ενός Δήμου και βεβαίως τον τρόπο χρηματοδότησης, αφού όπως είναι γνωστό για αυτήν την κατηγορία ιδιωτικών  επενδύσεων δεν προβλέπεται δημόσια χρηματοδότηση.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η πρόταση που κατατίθεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  στηρίζεται στις παρακάτω αρχές και παραμέτρους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο περιβαλλοντικά όφελος και οι αναγκαίες οικονομίες πόρων που επιβάλλουν οι περιστάσεις.
1)    Δίνεται βάρος στην εκτροπή των οργανικών απορριμμάτων, που αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου των απορριμμάτων,  καλύπτοντας πλήρως τις προϋποθέσεις που θέτει η περιβαλλοντική νομοθεσία.
2)    Αξιοποιείται το βιοαέριο για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (αναερόβια ζύμωση).
Η αξιοποίηση του βιοαερίου αφενός θα δημιουργήσει έσοδα στον Δήμο, αφού επιδοτείται η παραγωγή αυτής της μορφής ενέργεια ως ανανεώσιμη και αφετέρου θα συμβάλει αποτελεσματικά στην μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος διότι δεν θα έχουμε έκλυση του σε αυτό αλλά και κατανάλωση ανάλογου ορυκτού καυσίμου (λιγνίτη) για την παραγωγή ισόποσης ενέργειας.
3)    Παράγεται compost (αερόβια ζύμωση).
Η παραγωγή  compost σε έναν ειδικά διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο, αυτόν της αερόβιας διαδικασίας στην ΜΕΑ προκρίνεται όχι μόνο διότι προηγείται η αξιοποίηση του βιοαερίου και έχει ήδη αδρανοποιηθεί το προς κομποστοποίηση υλικό, αλλά και διότι αποφεύγεται η κατασκευή νέων υποδομών ανοιχτής κομποστοποίησης σε κλειστού ή ανοιχτού τύπου σειράδια, με τα γνωστά προβλήματα αντίθεσης των τοπικών κοινωνιών στην χωροθέτηση της αερόβιας κομποστοποίησης, λόγω της όχλησης από την λειτουργία της. 
4)    Προωθείται αποτελεσματικά η ανακύκλωση των λοιπών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, χαρτόνι & γυαλί), η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων στις πηγές συγκέντρωσης αυτών των κατηγοριών,  επιτυγχάνοντας την επίτευξη των στόχων, αφού εκεί παράγεται το συντριπτικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων.
5)    Η επίσης στοχευμένη δράση στο σύνολο των εκπαιδευτηρίων του Δήμου όλων των βαθμίδων συμβάλλει όχι μόνο στην ανακύκλωση συγκεκριμένων υλικών αλλά και στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση των παιδιών, θέτοντας τις βάσεις για περισσότερο ευαισθητοποιημένους  μελλοντικά πολίτες  .
6)    Τα ήδη ενταγμένα και υπάρχοντα έργα με δημόσια χρηματοδότηση αλλά και η διεκδίκηση ένταξης των απαιτούμενων με επίσης δημόσια χρηματοδότηση, θα δώσει την οικονομική δυνατότητα στην διαμόρφωση μιας τιμολογιακής πολιτικής προς όφελος των πολιτών. 
Η αποτελεσματικότητα των τοπικών σχεδίων διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων θα έχει επιτυχία εάν συνδυαστεί με την δημιουργία  κανονισμού καθαριότητας, έτσι ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία με το όλο πρόγραμμα
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε και να κινηθούμε με ένα οργανωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα καθώς και ότι θα πρέπει να χτίσουμε βήμα – βήμα την ζητούμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η μετάβαση από την σημερινή κατάσταση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων απαιτεί οργανωμένο σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις, συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και βεβαίως των πολιτών καθώς και την συνεργασία όλων των αιρετών, αφού αυτή η προσπάθεια αφορά τον Δήμο μας και όχι μια παράταξη.
Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να καταθέσετε προτάσεις επί του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και να συνδιαμορφώσουμε ένα βιώσιμο και λειτουργικό σχέδιο για τον Δήμο μας.  


Αλέξανδρος Αλούκος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου