Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Με συνδιοργάνωση του δήμου Καρύστου και φέτος το φεστιβάλ χορωδιών του Μουσικού Διαύλου.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της υπ αριθ. 19
από 17 Σεπτεμβρίου 2015
Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του ΠΟΛ/ΚΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΜΙΣΜΟΥ
του Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

20 προσλήψεις στο Δήμο Καρύστου


Ο Δήμος Καρύστου ύστερα από την υπ' αριθ. 199/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για κάθε ένα από τους μήνες: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους 2015 συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων ανά μήνα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
  • 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
  • 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 
  • 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία το τελευταίο δωδεκάμηνο. 
  • 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρύστου (Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, τηλ: 2224350017) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Μιλτιάδης Τσενέκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από τις 29/9/2015 έως και τις 12/10/2015. 
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.
notios evoikos

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμος Καρύστου λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις


Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμος Καρύστου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και από τα αρμόδια Υπουργεία λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Ψήφισμα για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Καρύστου λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο
Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Από τις 21/09/2015 έως και τις 24/09/2015 ο Δήμος μας υπέστη σημαντικές καταστροφές από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή μας με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα στο σύνολο του Δήμου μας.

Η σημερινή κατάσταση όπως αυτή αποτυπώνετε δυσχεραίνει την ορθή λειτουργία του συνόλου του Δήμου και της καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής αφού έχουν προκληθεί ζημιές σε όλο το οδικό δίκτυο δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε πολλές περιοχές και αυξάνοντας την επικινδυνότητα στη διέλευση οχημάτων καθώς επίσης καταγράφονται σοβαρές ζημιές στα ρέματα του Δήμου και στο δίκτυο ύδρευσης.


Επίσης έχει δημιουργηθεί μέγιστο θέμα στην υδροδότηση όλου του Δήμου λόγω της θολερότητας του νερού στο δίκτυο και στα σημεία των υδροληψιών.

Συγκεκριμένα: Στις τοπικές κοινότητες Αγ. Δημητρίου και Καλλιανού , σε περισσότερα από 30 σημεία όπου υπάρχουν συμβολές με ρέματα υπάρχει διάβρωση στα κατάντι των δρόμων και είναι άκρως απαραίτητη η άμεση κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και η επισκευή του οδοστρώματος λόγω εξαιρετικής επικινδυνότητας.

2 Χρειάζεται άμεση επισκευή του αγροτικού οδικού δικτύου που στα περισσότερα σημεία κρίνετε άκρως επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα. Σε πάνω από 30 κατοικίες στην Τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου, και σε πάνω από 20 κατοικίες στην Τοπική κοινότητα Καλλιανού έχει καταστραφεί ο Περιβάλλον χώρος τους και στις περισσότερες είναι δύσκολη ακόμα και η πρόσβαση σε αυτές.

Στις τοπικές κοινότητες Αγ. Δημήτριος και Καλλιανοί και στην τοπική κοινότητα Αμυγδαλιά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με την υδροδότηση λόγω βλαβών στο δίκτυο υδροδότησης που βρίσκεται πλέον εκτεθειμένο.

Έχουν γίνει μεγάλες κατολισθήσεις στα πρανή σχεδόν όλων των ρεμάτων με αποτέλεσμα να απειλούνται ιδιοκτησίες , κτίσματα και τεχνικά.

Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των ρεμάτων του Δήμου καθώς και των αυλάκων απορροής υδάτων ,σε περίπτωση νέας επιδείνωσης ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες καταστροφές.

Δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος από τη θέση «Λενοσσαίοι» έως την τοπική κοινότητα «Καλλιανοί». Καταγράφονται διαβρώσεις στα περισσότερα τεχνικά.

Κρίνετε απαραίτητη η κατασκευή του κλειστού οχετού επί της Ανατολικής περιμετρικής οδού του παλαιού σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρύστου ο οποίος οδηγεί στη θάλασσα.

Η επέκταση της δημοτικής ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου η οποία δεν έχει δίκτυο όμβριων έχει ως αποτέλεσμα να έχει παρασυρθεί όλη η διαμορφωμένη με 3Α οδοποιία.

Ο Δήμος μας, βάσει των οικονομικών του δυνατοτήτων είχε προβεί προγραμματισμένα σε βελτιώσεις στην αγροτική οδοποιία ωστόσο οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις κατέστρεψαν και εκμηδένισαν κάθε προσπάθεια που είχε γίνει από πλευράς μας.

Για όλες τις παραπάνω περιγραφές ζημιών, οι οποίες δεν είναι ολοκληρωμένες, ο Δήμος Καρύστου δεν δύναται να ανταπεξέλθει οικονομικά για την αποκατάστασή τους και προτείνουμε να ζητηθεί η έκτακτη επιχορήγηση από πλευράς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και από τα αρμόδια Υπουργεία λόγω των έκτακτων φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΕΙ

Ζητούμε την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Καρύστου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και από τα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή μας όπως περιγράφονται στην εισήγηση του Δημάρχου που αναπτύχθηκε στο σκεπτικό της παρούσης

Παρέμβαση της Σοφίας Τσολάκη για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στο Δήμο Καρύστου

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η Περιφερειακή Σύμβουλος Σοφία Τσολάκη εκ μέρους της Παράταξης "Η Στερεά σε νέα τροχιά" στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι.
Θέμα της ερώτησης ήταν η επίσπευση των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου και όσων προτάθηκαν από τον Δήμο Καρύστου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της N. Καρυστίας, από τις 21/09/2015 έως και τις 24/09/2015.

Συγκεκριμένα στην επίκαιρη ερώτηση ,αφού εκφράστηκε η συμπαράσταση στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη :
- Να πραγματοποιηθεί άμεσα επίσκεψη κλιμακίου της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας για αυτοψία και ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους των ζημιών και των αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων αποκατάστασης.

- Να υπάρξει άμεση συνεργασία μεταξύ  Υπηρεσιών της Περιφέρειας  που έχουν  τεχνογνωσία - δυνατότητες και υπηρεσιών Δήμου, ώστε να διαμορφωθούν  ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες και οικονομοτεχνική   πρόταση για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων , με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη από την κακοκαιρία η περιοχή της Ν.Καρυστίας σε κτίρια, δρόμους, υποδομές, καλλιέργειες κ.λ.π.

- Να καταρτισθεί τεκμηριωμένος πίνακας κοστολόγησης για την εκτίμηση του κόστους ζημιάς , να ιεραρχηθούν τα έργα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά σειρά προτεραιότητας.

- Να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη και σωστή προετοιμασία των έργων αποκατάστασης.

- Να εξετάσει η Περιφέρεια τις δυνατότητες χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων.

Ζούμε μεγάλες στιγμές ,τώρα και στον Άρη!Χτες η ΝΑΣΑ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα, υπάρχει νερό στον Άρη που κυλάει τους καλοκαιρινούς μήνες όταν η θερμοκρασία είναι μείον 23, και παγώνει τους υπόλοιπους.

Ετοιμαστείτε για μεγάλες στιγμές της ανθρωπότητας που αφού καταστρέφει την Γη, ετοιμάζεται να τα κάνει μούτι τώρα και στον Άρη.

Σπουδαία και ιστορική ανακάλυψη και αν πια σε λίγο μας πουν ότι πράγματι στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης ζουν οι Γρίζοι ερπετοειδείς, απαγάγουν ανθρώπους για σκλάβους και συνεχίζουν τα συνεταιριστικά πειράματα των Ναζί, δεν θα μας κάνει καμιά εντύπωση.

Άλλο σπουδαίο νέο, είναι η υποψηφιότητα του Άδωνη για την αρχηγία της ΝΔ, του Ψωμιάδη και πολλών άλλων, μικρότερων και μεγαλύτερων δελφίνων αλλά υπάρχουν και της προκοπής υποψηφιότητες από σοβαρούς ανθρώπους . Μεταξύ τους και ο Τζιτζικώστας που πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή και θα πρέπει να βγει.
Έχω έναν προβληματισμό για όσους είχαν καταθέσει τις κομματικές τους ταυτότητες εν θερμώ και εν απογοητεύσει ..Για το πως θα ψηφίσουν ,αλλά φαντάζομαι ότι τα κόμματα είναι ανοικτά στα χάλια που έχουν και δεν διώχνουν ουσιαστικά κανέναν πια.

Μακάρι να βγει γιατί είναι ένας άνθρωπος πετυχημένος και πολιτικά, με έργο, με επίπεδο, με προσωπικότητα να μη αισθάνεσαι ρεζίλι των σκυλιώνε στον πλανήτη ολόκληρο.

Άλλες μεγάλες  στιγμές , όπως σας είπα ξεκινήσαμε πανεπιστήμιο, αλλά επειδή ήμαστε στην Ελλάδα, πήγαν τα παιδιά , τα χρυσά μου, πήγαν όλα.
Δεν χώραγαν στην αίθουσα, και τα έδιωξαν, ματαίωσαν και το σημερινό μάθημα και έχει ο Θεός.

Αυτά είναι που μου ανεβάζουν την πίεση την κακιά χοληστερίνη και τους παλμούς, ενώ συνέχεια νομίζω ότι έχω θυρεοειδή μιας και υπάρχει αύξηση του βάρους.
"Άσε το κουτάλι κάτω" ακούω μια φωνή εντός μου, ενώ μια άλλη φωνάζει πιο δυνατά , "Aπό Δευτέρα και μετά εξετάσεις". Aυτή η Δευτέρα μοιάζει με την Δευτέρα Παρουσία που δεν έρχεται ποτέ.

Και θα κλείσουμε την πρωινή μας εκπομπή με μια διαπίστωση.
Το you tube είναι η νέα επανάσταση στα μέσα που μαζί με τα drones,αλλάζει όλη την οπτική και την άμεση επικοινωνία. Πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνείς, προσεγγίζεις, ψυχαγωγείσαι, και ο κάθε χρήστης γίνεται και δημιουργός.

Τα blogs, μοιάζουν να είναι ...παλαιολιθικά και θα παραμείνουν όσοι  έτσι και αλλιώς, κάπου θα έγραφαν, είτε με φτερό , είτε σε γραφομηχανή είτε στο πληκτρολόγιο.

See you guys, take care and be cool.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Μπούρτζι - Καλοκαίρι 2016.

Αγαπητοί αναγνώστες,
θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όσοι ενδιαφέρεστε για την χρήση του χώρου του Μπούρτζι το επόμενο καλοκαίρι, θα πρέπει να το φροντίσετε εγκαίρως, δηλ. από τώρα.
Μέχρι τον Φλεβάρη πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις σας , τα βιογραφικά σας κλπ, έτσι ώστε να προωθηθούν στην αρχαιολογική υπηρεσία για έγκριση.
Απευθυνθείτε στο δήμο η στο ΚΕΠ για περισσότερα στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες σας ενημερώνω, για να οργανώσουμε στην πόλη μας όμορφα πράγματα το άλλο καλοκαίρι.

Ένας Σεπτέμβρης αλλιώτικος από τους άλλους.

Σήμερα είναι 28 του Σεπτέμβρη και η μέρα είναι εντελώς Φθινοπωρινή.
Έγινε και τα ξημερώματα η περιβόητη υπερπανσέλληνος, αλλά αν σας πω ότι δεν με συγκινεί καθόλου το θέμα, τι θα πείτε?
Να ανησυχώ η το έχετε και σεις αυτή την εντύπωση?

Είναι διαφορετικός ο Σεπτέμβρης αυτός, μιας και σήμερα ξεκινά το  ένα μου παιδί το πανεπιστήμιο , και ο άλλος ξυπνά σε έναν στρατώνα.

Τώρα θα πείτε, "σιγά το νέο, και άλλος δεν έχει παιδί παρά μόνο η Μαριώ τον Γιάννη"
Αλλά έτσι είναι....μεγαλώνουν τα παιδιά, και κόβουν την καρδιά σου σε κομμάτια και την παίρνουν μαζί τους.
Παίρνει η ζωή τον δρόμο της και τρέχει σαν τα σύννεφα στον βοριά και μεις μένουμε με το στόμα ανοικτό γιατί δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθήσουμε τους σχηματισμούς και την τροχιά τους..

Είναι και αυτή μια μορφή ευτυχίας, η μάλλον αυτό πρέπει να είναι η ευτυχία, όταν η ζωή τρέχει ανεμπόδιστη  και ελεύθερη να συναντήσει το μέλλον της.

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Βολές του προέδρου του Μουσικού Διαύλου.

Βολές κατά συγκεκριμένων στόχων, εξαπέλυσε  ο πρόεδρος του Μουσικού Διαύλου, κ. Κατσαρός, στην αρχή του λόγου του χτες το βράδυ, σε σχέση με την μεταχείριση που δέχθηκε ο σύλλογος πρόσφατα όσα αφορά τις εκδηλώσεις του.

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι αναστατώθηκαν χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, μα κανέναν, γιατί πολύ απλά,
ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΠΑΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΥΣΑΤΩ.

Ο αρχηγός είναι ο Δήμαρχος, επομένως αφού το είχε αναλάβει,  όλα τα άλλα ήταν εκ του περισσού και του ανακατέματος.

Είδατε τι απλά που είναι τελικά τα πράγματα?


14ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρύστου. "Μια ανάταση ψυχής μέσα στο Φθινόπωρο"

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και στο Γιοκάλειο Ίδρυμα, πήρε μέρος το 14ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρύστου. Ένας πολιτιστικός θεσμός που τιμά τον πολιτισμό και την πόλη μας, το οποίο έγινε σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Καρύστου.
παιδική χορωδία Εύας Βασιλοπούλου.
Κ.Κολόμπαρη στο πιάνο

Στην εκδήλωση πήραν μέρος η Χορωδία Μουσικού Ομίλου Γυθείου, η Χορωδία Συλλόγου Πολιτιστικής Αργολικής Πρότασης, η Παιδική Χορωδία της Μουσικής Σχολής Εύας Βασιλοπούλου, και Χορωδία Συλλόγου Φίλων Μουσικής Καβάλας.

Χορωδία Μουσικού Ομίλου Γυθείου
Μετά από το πρόγραμμα κάθε χορωδίας ανταλλάχθηκαν δώρα και έγιναν απονομές.

Χ.Π.Αργολικής Πρότασης
Οι χορωδίες ενθουσίασαν το κοινό, και οι λόγοι των προέδρων των συλλόγων ανέδειξαν όχι μόνο την ποιότητα των ανθρώπων, αλλά και το υψηλό πατριωτικό φρόνημα που κρύβεται πίσω από την μελωδικότητα των τραγουδιών.

Χορωδία Φίλων Μουσικής Καβάλας.
Παρόν και ο δήμαρχος κ.Λευτέρης Ραβιόλος, ο οποίος και πολύ πριν τον τίτλο του δημάρχου στήριζε και ήταν χορηγός του φεστιβάλ, και για άλλη μια φορά δήλωσε την δέσμευση του μέσα και από τον σημερινό του ρόλο, για την στήριξη του θεσμού.

Οι καλεσμένοι μας δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους για την παιδική χορωδία και τόνισαν το υψηλό επίπεδο της, όπως και το ότι ο χώρος του χορωδιακού τραγουδιού αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανανέωσης του με νεαρά μέλη .Και όμως,  είναι ένα επίτευγμα της κ.Βασιλοπούλου η νεαρή..αλλά μεγάλη αυτή χορωδία. Για αυτό τον λόγο αλλά και την συνολική προσφορά της στον χώρο της χορωδίας, της απενεμήθη ειδικό αναμνηστικό βραβείο από τον εκπρόσωπο της Ουνέσκο.Το κοινό που για άλλη μια φορά, κατέκλυσε την αίθουσα, παρακολούθησε το πρόγραμμα με μεγάλο ενδιαφέρον μιας και ήταν πράγματι, μια ανάσα ψυχής μέσα στο  ...γενικό Φθινόπωρο.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Σύλλογος Γυναικών Μαρμαρίου υποδέχεται τον Χειμώνα και σας προσφέρει μουσταλευριά


Ο Σύλλογος Γυναικών Μαρμαρίου σας καλεί την Κυριακή 27/09/2015 να
υποδεχτούμε μαζί τον Χειμώνα ,προσφέροντας Μουσταλευριά στις 18:00μμ.

neastyra news.

Πολιτιστικά προ blog!

Kάθε φορά που ήμαστε σε κατάσταση..έκστασης από την πληρότητα των συναισθημάτων από μια συναυλία, η κάτι άλλο, λέμε .."πω πω..αυτό δεν έχει ξαναγίνει"
¨Ελάτε τώρα...αν εσύ που με διαβάζεις μένεις στην Κάρυστο και είσαι γύρω στα 40, 50, άντε 35 μπορώ να σου πω, είσαι σίγουρος η σίγουρη ότι ....δεν έχει ξαναγίνει?

Τι να σας θυμίσω και τι να αφήσω απ έξω!

Τις εκδηλώσεις για παιδιά τον Ιούνιο , με ξυλοπόδαρους και θέατρο δρόμου?

Με συναυλίες στον Κάβο!!!! ΕΛΑΤΕ ΤΩΡΑ!!  για θυμηθείτε!

Με συναυλίες στο γήπεδο? Με ονόματα που δεν τα σήκωνε η εξέδρα στις γιορτές του κρασιού?
Με την παράσταση του χορευτικού με ορχήστρες και θέματα ολόκληρα θέατρα που λέει ο λόγος, και στην παραλία, όχι κρυμμένες στην πλατεία..

Τις ρομαντικές συναυλίες στο πάρκο Μπουρνιά...τον Αλκίνοο τον θυμάστε?
Mήπως την παράσταση του χορευτικού για την Σμύρνη με σλάιτσ και κείμενα?

Με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και τόσα άλλα, για να μην διαγράψουμε το παρελθόν επειδή ήρθε η κρίση και σταμάτησαν για λίγο, η γιατί δεν είχαμε τότε φεις και μπλόγκια για να τα καταγράφουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν ποτέ,  και κυρίως να μην πιπιλάμε τις καραμέλες που μας μοιράζουν γιατί μπορεί να μην είναι του βήχα, αλλά είναι σίγουρα της αμνησίας..

Εκ βαθέων περί τέχνης και κοινών.

 Η  συζήτηση για το έργο του κάθε καλλιτέχνη και για το πόσο αυτό πρέπει να ταυτίζεται με τον δημιουργό του, κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά γίνεται πάντα επίκαιρο στην μια η την άλλη περίπτωση.
Προσωπικά πιστεύω ότι το κάθε πόνημα τέχνης, στον οποιοδήποτε τομέα, γίνεται μια ξεχωριστή οντότητα όταν φεύγει από τα χέρια του δημιουργού και ανοίγει ένα δικό του δρόμο προς την καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων.
Σαν τέτοιο και μόνο έτσι μπορούμε να προσεγγίζουμε την τέχνη και επειδή αποκτά διαφορετική ταυτότητα ανάλογα με τον αποδέκτη, δεν μπορούμε να βάζουμε ετικέτες , ίσως μόνο για να διαχωρίζουμε το είδος η την ανάδειξη του κάθε έργου.

Σε περιπτώσεις μεγάλων καλλιτεχνών, το έργο γίνεται ο ορισμός του καλλιτέχνη που το έχει δημιουργήσει και όχι το αντίστροφο.

Ποιος είναι όμως ο ρόλος του κάθε υπεύθυνου για την ανάδειξη του πολιτισμού ιδιαίτερα σε μικρά μέρη, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και τα συναισθήματα για το έργο επηρεάζονται από τις σχέσεις με τους δημιουργούς?

Για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα.
Δεν πρέπει να μπερδεύονται αυτά τα δύο σε καμιά περίπτωση, παρά να αντιμετωπίζεται το κάθε έργο με τον ίδιο σεβασμό και ο στόχος πρέπει να είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού προιόντος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πέρα και πάνω, από την οποιαδήποτε προσωπική σχέση η εντυπώσεις η οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που θα μπορούσε να βάλει φρένο στην πορεία του κάθε έργου να φτάσει με τον καλύτερο τρόπο στους πολίτες.

Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε έχουμε ηθελημένα η όχι, χειραγώγηση της τέχνης, περιορισμένης σε στενά προσωπικά κριτήρια τα οποία δημιουργούν ένα είδος λογοκρισίας και περιορισμού, κάτι απαράδεκτο για όποιον εκπροσωπεί το σύνολο και το ζητούμενο του είναι η ανάδειξη και η προάσπιση της ελεύθερης έκφρασης των ανθρώπων μέσω της τέχνης σε κάθε της μορφή.

Ο κάθε καλλιτέχνης είναι σε μια πολύ ευαίσθητη θέση μιας και στην ουσία γυμνώνει την ψυχή του μπροστά στο κοινό , για αυτό άλλωστε το χειροκρότημα είναι η επιτόπια αναγνώριση και επιβράβευση του κοινού όχι μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και το θάρρος του.

Ίσως τα πράγματα να είναι πολύ πιο απλά από όσο τα θεωρώ , ίσως να τα υπερ αναλύω και υπερ φιλοσοφώ στο κάθε τι, αλλά ίσως πάλι να αισθάνομαι και προσωπικά λίγο καλλιτέχνης και μπορώ να καταλάβω τα συναισθήματα που γενννιούνται  αλλά και το πως θα ήθελα να αντιμετωπίζονται οι τέχνες και οι υπηρέτες της  στον τόπο μου.

Η γλώσσα μας αναφέρει ακριβώς αυτό, δηλαδή το "υπηρέτης της τέχνης", και πιστοποιεί όσα αναφέρω πιο πάνω, ότι δηλ, την τέχνη δεν την κατέχουμε, μόνο την υπηρετούμε.

Κάτι που δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ, είναι το γιατί υπάρχει επιδότηση σε αθλητικά σωματεία από τον προυπολογισμό των δήμων και όχι καλλιτεχνικών?
Γιατί το να παίζει κάποιος ποδόσφαιρο είναι πιο σημαντικό από το να τραγουδά για παράδειγμα?
Γιατί το να μαθαίνει κάποιος πολεμικές τέχνες είναι πιο πολύ σημαντικό και πρέπει να επιδοτείται από το να μαθαίνει ένα μουσικό όργανο?
H ακόμα περισσότερο και πράγματι το πιστεύω αυτό, γιατί η γνώση ακόμα και στις ξένες γλώσσες να μην μπορεί να επιδοτηθεί  που όλοι ξέρουμε το πόσο σημαντικό είναι στην ζωή των ανθρώπων, αλλά και το πόσο αναπτύσσει τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου?
Αν υπήρχε επιδότηση, να είστε σίγουροι ότι θα είχαμε σύλλογο και μεις.

Ποτέ δεν έχει γίνει θέμα για την αθλητικές επιδοτήσεις, αλλά γιατί γίνεται για τα υπόλοιπα σε σημείο που να δημιουργείται προβληματισμός το λιγότερο, ανάμεσα στους διάφορους ενδιαφερόμενους?
Ίσως γιατί πολύ απλά, παρά τα όσα λέγονται στην Ελληνική Πολιτεία η τέχνη ήταν και είναι παραπαίδι της πιο ...μάτσο...έκφραση της φυλής.


14ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρύστου σήμερα Σάββατο!

 Το Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρύστου είναι μια συνδιοργάνωση του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ και της ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, και αν βρέχει , θα λάβει μέρος στο Γιοκάλειο.

Μια άλλη μουσική βραδιά μας περιμένει με την καλλιτεχνική διεύθυνση της κ.Έυας Βασιλοπούλου.

Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα φτιάξει μιας και το Γιοκάλειο είναι πια πολύ μικρό για τόσο μεγάλες διοργανώσεις..

Mια μεγαλειώδη συναυλία από τον Μουσικό Δίαυλο Καρύστου!


Ο Μουσικός Δίαυλος Καρύστου με μαέστρο την Εύα Βασιλοπούλου, μας επιφύλαξε μια πραγματικά μεγαλειώδη συναυλία σε μουσική και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τον Γεράσιμο Ανδρεάτο τον κ.Στέλιο Μισόκαλο και την κ.Εύα Βασιλοπούλου ενώ ένα τραγούδι ερμήνευσε ιδιαίτερα αισθαντικά η  Μαριάννα Κακαβά.
Οι ερμηνείες τους ήταν καθηλωτικές ενώ η χορωδία με την δύναμη και την ένταση του συνόλου της, ανέβασε μέχρι και τον ουρανό την ψυχή των τραγουδιών...Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος εκτός από ένας καταξιωμένος ερμηνευτής έδειξε και έναν γλυκό και προσιτό χαρακτήρα που  βοήθησε το κοινό να ακολουθήσει τα τραγούδια και όλοι μαζί να ήμαστε μια μεγάλη παρέα.

Ο Βαγγέλης Ζαρμπούτης έδωσε για άλλη μια φορά το στίγμα του ξεχωριστού του ταλέντο στην ενορχήστρωση και στην μουσική μαζί με την ορχήστρα του.
Αλέξανδρο Καραμπίλα,Αγγελή,Νίκο Παυλάκη,με την συνοδεία στο πιάνο του Μάνου Βασιλόπουλου  και τον κιθαρίστα κ.Εκμετζόγλου.


 Ο Δήμαρχος κ.Λευτέρης Ραβιόλος, ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Μουσικό Δίαυλο για το έργο τους και για άλλη μια φορά τόνισε την ακλόνητη θέση του δήμου για στήριξη στο πολιτιστικό έργο που παράγεται στην πόλη μας, ενώ ταυτόχρονα μας ενημέρωσε για τις μεγάλες καταστροφές στον Άγιο Δημήτριο και στον Καλλιανού.
 Ο πρόεδρος του Μουσικού Διαύλου κ.Γιάννης Κατσαρός, έκλεισε την βραδιά χαρίζοντας ένα αναμνηστικό στον κ.Ανδρεάτο, ενώ όλοι μαζί τραγουδήσαμε για τελευταία φορά το της αγάπης ήλιε νοητέ, μιας κανείς δεν αποφάσιζε ότι η υπέροχη αυτή βραδιά ,είχε τελειώσει.Αξίζει να πούμε ότι ο κόσμος ήταν απίστευτα πολύς αν και με αντίτιμο, και αυτό είναι ακόμα μια απόδειξη ότι ξέρει να εκτιμά την διαχρονικά σωστή και καλή δουλειά.
φωτο από την σελίδα του κ.Ζαρμπούτη.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Η βροχή σταματά, η μουσικά αρχίζει!! στο 14ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρύστου!

Η βροχή ελπίζω να μας κάνει την χάρη να σταματήσει για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις σημαντικές διήμερες εκδηλώσεις του 14 ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Καρύστου.


Όπως ξέρουμε φέτος γίνονται σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα 90  χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη.
Στο ίδιο πνεύμα τιμής είναι και η συναυλία της Παρασκευής με την συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών.Ο Μουσικός Δίαυλος διοργανώνει το Χορωδιακό Φεστιβάλ για 14 ολόκληρα χρόνια χαρίζοντας μας πολύ όμορφες στιγμές υψηλής ποιότητας.

Για πάρα πολλά χρόνια ήταν και είναι ο πρεσβευτής της πόλης μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά τους ιθύνοντες να το δουν και να το εκτιμήσουν, αν και έχουν συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου  την ίδια ώρα και το βλέπω δύσκολο..

Με την ευκαιρία λοιπόν του φεστιβάλ, θυμάμαι μαζί σας παλαιότερα ποστ για το θέμα.Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013


Ο Μουσικός δίαυλος και μεις..

Χαζεύοντας στο φεις μπουκ τα νέα της ημέρας, έπεσα πάνω στις φωτογραφίες του Μουσικού Διαύλου, και πράγματι ξαφνικά πέρασαν πολλές στιγμές από το μυαλό μου, από αυτές τις στιγμές πολιτισμού που μας έχουν χαρίσει.

 Δεν είναι θέμα, αν μας αρέσει η μουσική που προτάσσουν η όχι, δεν είναι καν θέμα αν έχουμε όρεξη να πάμε σε μια παράσταση η σε κάποια άλλη.
Το θέμα είναι πολύ απλό.

Ο Μουσικός Δίαυλος είναι ένας πυλώνας πολιτισμού, και κινούμενης διαφήμισης με τον καλύτερο τρόπο της Καρύστου.
Ποιος θα τολμούσε καν να σκεφτεί να αμφισβητήσει,την σημασία που έχει για την Πόλη το μουσικό φεστιβάλ που έχει καθιερώσει κάθε Σεπτέμβρη?
Μάλλον μόνο και μόνο όσοι επιθυμούν διακαώς της εξαφάνιση κάθε κίνησης πολιτισμού στην Κάρυστο.


Την αλήθεια που λέει ότι δεν μπορείς να λες, απλά δεν μπορείς, να λες ότι αγαπάς την Κάρυστο, ότι στηρίζεις και νοιάζεσαι τους ανθρώπους της, και από την άλλη, να μην κάνεις απολύτως, μα απολύτως τίποτα για να έχουν την πιο απλή στήριξη που χρειάζονται, από την συμμετοχή στις εκδηλώσεις, από μια καλή κουβέντα βρε αδελφέ, από μια πιο έμπρακτη στήριξη από όσους έχουν την δυνατότητα.

Σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, οι πράξεις πολιτισμού παίρνουν άλλη σημασία. Την σημασία της στήριξης και της αλληλοεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας και είναι πράγματι πια έγκλημα να αδιαφορούμε για ότι γίνεται και απευθύνεται ανοικτά, τίμια, και όμορφα σε όλο τον κόσμο.
Εύχομαι ολόψυχα, να έχουν δύναμη και να μας χαρίσουν και φέτος ένα ΥΠΕΡΟΧΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!Παιδική Χορωδία Μουσικής Σχολής Καρύστου Εύας Βασιλοπούλου.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 
Μουσικής Σχολής Καρύστου Εύας Βασιλοπούλου.

Αποτελείται από 40-45 χορωδούς, παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.
Το ρεπερτόριό της είναι ποικίλο και περιέχει έργα σύγχρονων συνθετών, παραδοσιακά τραγούδια, θρησκευτικούς ύμνους, σπιρίτσουαλς και άλλες μουσικές δημιουργίες.

Η Παιδική Χορωδία Καρύστου, έχει δώσει συναυλίες στην Κάρυστο, στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας στην Αθήνα στο Μέγαρο Παρνασσός, και συμμετείχε στα Φεστιβάλ Αυλωναρίου, Ασπροπύργου, Ερμιόνης, Νέας Μάκρης , Ελασσόνας, Γυμνού, Ναυπλίου, Αμαρύνθου, Σκιάθου, Λαυρίου Χαλκίδας ,Ανδρου κ.α. Εχει λάβει μέρος σε έξη Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Χορωδιών στην Αθήνα, όπου και κατέκτησε το Β΄ Βραβείο το έτος 2001 το Α΄ Βραβείο κατά τα έτη 1998, 2000 και 2004 το Βραβείο εκτός Συναγωνισμού το 2006 και το Αριστείο του Διαγωνισμού το 2010.

Εχει συνεργαστεί και παρουσιαστεί με τη Χορωδία του Μουσικού Διαύλου Καρύστου σε μουσικές παραστάσεις, και συμμετέχει επίσης σε εκδηλώσεις Σχολείων, πολιτιστικών φορέων της περιοχής, και στο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Καρύστου.
Διοργανώνει από το 2006 υπό την αιγίδα του Μουσικού Διαύλου με μεγάλη επιτυχία το Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ευβοίας. Σταθμός για τη χορωδία, υπήρξε η συνεργασία της με τη Λίνα Νικολακοπούλου το Σεπτέμβρη του 2012 στην καινούργια της δουλειά «ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ»

Τη Διδασκαλία και τη Διεύθυνση της Παιδικής Χορωδίας Καρύστου, έχει η Μαέστρος κ. Εύα Βασιλόπουλου.
 

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Μεγάλα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων έχει υποστεί το δημοτικό, το  επαρχιακό και το αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Καρύστου και ιδιαίτερα των  Τοπικών κοινοτήτων Αγ. Δημητρίου  και  Καλλιανών.
Ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, συντονίζει τις ενέργειες και βρίσκεται απο το πρωί στις πληγείσες περιοχές, έχοντας ζητήσει τη βοήθεια της Περιφέρειας, της Πολιτικής Προστασίας καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καρύστου μαζί με τον Δήμαρχο και σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη κο Φάνη Σπανό καθώς και με  ιδιωτικά μηχανήματα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες από το πρωί για την ταχύτατη αποκατάσταση των υλικών ζημιών.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω  των κατολισθήσεων και των φερτών υλικών που υπάρχουν σε όλο το οδικό δίκτυο.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Συμπεράσματα από τις εκλογές.

Σε 38 από 38 Εκλογικά τμήματα
δήμος Καρύστου.
Εγγεγραμμένοι 15.910
Ψήφισαν 7.636
Εγκυρα 7.452
Λευκά 96
Ακυρα 88


Μεγάλη η νίκη του Σύριζα, αλλά μεγάλη χαμένη η ψήφος.
Πως αλλιώς να μεταφράσεις την τεράστια αποχή, την αποστροφή κατά κάποιον τρόπο σε μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των ανθρώπων στα δικαιώματα του?

Ήρθε η ώρα να το δούμε και αυτό και είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ όσους μας κυβερνάνε.

Χτες άκουγα τον Τσίπρα χωρίς να τον βλέπω, και ήταν σαν να άκουγα τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Δεν είμαι η μόνη που έκανε αυτή την ταύτιση, αλλά μήπως τελικά δεν είναι παρά ένας καλοδιαβασμένος ρόλος του Αλέξη και τίποτα πάρα πάνω?


Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

And the winner is...Alexis!

Ξεκάθαρη η νίκη του Αλέξη και είσοδος του Λεβέντη στην βουλή για να μην μας υπολείπονται τα νούμερα.
Και από νούμερα, έχουμε να φαν και οι κότες σε αυτή τη βουλή.

Τελικά οι εκλογές όπως και όλοι λέγαμε, έγιναν για να ξεφορτωθεί τους Λαφαζάνηδες Ζωές και άλλους υπουργούς πρώην, και αυτό έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Τώρα λένε και καλά, δεν είχαν χρόνο...Τι χρόνο δεν είχαν..με υπουργικές θέσεις και ένα στρατό βουλευτές τόσους μήνες..
Τέλος πάντων, ότι δεν φτάνει η αλεπού...τα κάνει...δημοσκοπήσεις!

Μια ευχή έχω μέσα από την καρδιά μου.
Να υπάρξει σταθερότητα, να μην ξαναγίνουν οι εκλογές για την υπόλοιπη τετραετία,να μην δημιουργήσουν προβλήματα οι 53 και οι υπόλοιποι...
Καλό αύριο!

Η ψήφος και ο ψόφος.Άλλη μια Κυριακή εκλογών και ενώ σκεφτόμουν τι ώρα να πάω να ψηφίσω, θυμήθηκα μια φράση που έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες όταν ήμουν μικρή για κάποιον που τους είχε κάνει κακό.
"Κακό ψόφο νάχεις", τους έλεγαν και κράδαιναν την μαγκούρα η το μπαστούνι προς το μέρος τους, και ο συγκεκριμένος που θυμάμαι, μετά, έδωσε και μια γερή στα καπούλια του γαιδάρου και οι δυο μαζί, γαιδούρι και άνθρωπος, ξεκίνησαν όλο νεύρα την ανηφόρα, ενώ ο άλλος που ..νάχε κακό ψόφο, χαμογελούσε ειρωνικά..

Τι τον ένοιαζε τι κατάρα του είχε ρίξει ο ανθρωπάκος?
Αυτός είχε τότε όλα τα μέσα στο τσεπάκι του, έλυνε και έδενε..που λένε μέχρι σήμερα.

Δεν είχε κανέναν κακό ψόφο, κάθε άλλο.
Το όλα εδώ πληρώνονται, είναι ένας μύθος για να παρηγοριούνται όσοι αδικούνται, και θα δείτε ότι όσοι μας χαλάνε την ζωή και μεις πάμε να τους ψηφίσουμε, μια χαρά θα περάσουν ενώ εμείς κατά πάσα πιθανότητα θα υποφέρουμε ακόμα πιο πολύ.

Είχα μια έμπνευση να το γράψω πάνω στο ψηφοδέλτιο και να κάνω και μια φατσούλα του face book δίπλα, όχι τίποτα άλλο αλλά να έχει και λίγο σασπένς η καταμέτρηση το βράδυ.

Ψόφο ακόμα λέμε και όταν κάνει πολύ κρύο, όπως με την έκφραση, " κάνει ψόφο έξω" , αλλά δεν ξέρω αν είναι πανελλαδική η τοπική ..
Έχει κρυώσει η καρδιά μας, ψόφο κάνει εδώ που τα λέμε, για τους πολιτικούς με όλες αυτές τις λολάδες που κάνουν και μας λένε, αλλά αφού ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που κουνάνε σημαίες και χτυπάνε παλαμάκια, καλά τους κάνουν.
Εμείς οι άλλοι τι φταίμε όμως?
 Τέλος πάντων ψήφος ψόφος, θα πέσει στην κάλπη μιας και η εκβιαζόμενη απόφαση είναι και αυτή υποτίθεται απόφασης ελεύθερης βούλησης, και θα το πάθουμε και μεις σαν τον Αλέξη που υπέγραψε το μνημόνιο.
Γιατί για αυτόν και για όλους να θεωρείται εκβιασμός η ψήφος τους ,ενώ η δικιά μας ελεύθερη και γιορτή της δημοκρατίας?
Με τα ίδια δεδομένα δεν ψηφίσουμε?
Για να δούμε βρε παιδιά,,τι θα γεννήσει η κάλπη? Μπορεί και ένα μεταλλαγμένο ψάρι σαν και αυτά που έχουν βγει στην Ιαπωνία μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό... Θα δείξει!

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Οι Ανεμοπύλες και γω..

Λοιπόν παιδιά, κυρίως εσείς που ασχολείστε με τα δημοτικά του δήμου Καρύστου,  σας ενημερώνω ότι παραιτήθηκα από τις Ανεμοπύλες.
Περίμενα να ανέβει το πρακτικό στην διαύγεια, αλλά πέρασαν κάμποσες μέρες και είπα να σας το πω από εδώ , και όλα όσα θα διαβάσετε, δεν πιστεύω ότι ήταν σωστό να τα πω όσο ήμουν μέλος.

Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο που με είχε προτείνει, όλους τους δημοτικούς σύμβουλους που δέχθηκαν και αφού το δημοτικό συμβούλιο με διόρισε, σε αυτό κανονικά πιστεύω ότι έπρεπε να καταθέσω την παραίτηση μου, αλλά για τεχνικές δυσκολίες, την παρέδωσα  στην γραμματέα του Οργανισμού και όπως έμαθα, ανακοινώθηκε σε ένα συμβούλιο που έγινε και μπήκε και ο αντικαταστάτης μου.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται και σας γράφω αυτά τα πράγματα.
Δεν νομίζω ότι θα είμαι εντάξει την στιγμή που έχω γράψει τόσα και τόσα για τόσο κόσμο, να μην γράψω ούτε καν γιατί έφυγα από την θέση που μου εμπιστεύτηκαν και θέλω να έχω ξεκάθαρες σχέσεις με όλους, που στο κάτω κάτω είπαν να γίνω μέλος αυτού του Οργανισμού.
Όλον τον χειμώνα δεν πήγαινα στα συμβούλια λόγω εργασίας και αν και ήλπιζα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και μερικά Σάββατο η Κυριακή, αυτό δεν έγινε ποτέ δυνατόν.
Τέλος πάντων όμως, προσπαθούσα να μαθαίνω τι γίνεται, να συμμετέχω τουλάχιστον με μειλ και τηλέφωνα και να λέω την γνώμη μου, γιατί για αυτό με βάλανε νομίζω.
Και ήρθε το καλοκαίρι, και σε ένα συμβούλιο μας ενημέρωσε ο πρόεδρος για το τι σκέφτεται και από τότε ποτέ δεν έμαθα τίποτα άλλο, μόνο παρακολουθούσα τις διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες, και πέρασα επίσης πάρα πολύ ωραία, και ακόμα πιο πολύ, είχα να ασχολούμαι και με το blog, και θα μπορούσε να πει κανείς, ότι όλα ήταν φανταστικά , αν ήμουν ΜΟΝΟ  μια θεατής και ΜΟΝΟ μια blogger που γράφει ότι βλέπει και ότι παρακολουθεί.
Όμως δεν ήμουν μόνο αυτό, είχα και μια θέση που την είχα πάρει πολύ σοβαρά και αισθανόμουν πολύ μεγάλη ευθύνη που έγινε και πολύ μεγάλο βάρος, που στο τέλος δεν το σήκωνα και το παράτησα να το πάρει άλλος.
Είναι στον χαρακτήρα του κάθε ενός το τι μπορεί να σηκώσει και τι όχι και εμένα ο χαρακτήρας μου δεν μου επιτρέπει να το βουλώνω σε ότι δεν συμφωνώ είτε θέλουν να τα ακούσουν είτε όχι.Όπως και δεν μπορώ να ανεχτώ σε συλλογικό σχήμα το one man's show.
Λοιπόν θα σας πω τι θεωρώ σωστό να είχε γίνει με την σειρά, και αν βρείτε λάθος σας παρακαλώ να με πάρετε τηλ η να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε και σεις την γνώμη σας.

Πρώτα από όλα θα έπρεπε να είχαν καλεστεί όλοι και όλες έχουν πρόγραμμα για  εκδηλώσεις και όλοι μαζί να καταστρώσουν ένα πλάνο χρονικό.
Μετά να δούμε τι χρήματα έχουμε να διαθέσουμε και αφού θα βλέπαμε ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας προς όλες τις σχολές που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, τότε να βλέπαμε τι περίσσευε και τι επιπλέον θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και αυτό με κουβέντα και προτάσεις στο συμβούλιο εννοείται..
Μέσα σε αυτές, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαν μουσικούς τα παιδιά του χορευτικού τμήματος Καρύστου, για παράδειγμα, και είχαμε και την υποχρέωση και για το φεστιβάλ χορωδιών, όσο αφορά τα έξοδα,  που γίνεται 14 χρόνια και είναι ένας σταθερός θεσμός της πόλης. Ακόμα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια διοργάνωση του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.επισήμως.
Μετά από αυτό, θα έπρεπε να δούμε το πως θα μπορούσαμε να έχει μεγαλύτερο όφελος η πόλη και οι εργαζόμενοι στην παραλία με την σωστή ταξινόμηση των διάφορων εκδηλώσεων στον μήκος της.
Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολύ ωραία σημεία παντού και όχι μόνο στον κήπο του Γιοκαλείου.

Δεν συμμετείχα σε καμιά τέτοια κουβέντα, δεν ξέρω αν έγινε με άλλους και δεν ξέρω το πως αισθάνεται ο καθένας με τις υποχρεώσεις που έχει.
Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι δεν το θεωρώ σωστό να συμμετέχω σε ένα συμβούλιο που δεν έχω κανέναν λόγο και να αισθάνομαι ότι με χρησιμοποιούν για μπούγιο που λένε..
Και δεν μπορώ να καταλάβω το πως πίστεψε κάποιος στο συμβούλιο ότι μπορεί να με θεωρήσει έτσι...μπούγιο δηλαδή..
Επίσης στην διαύγεια, υπάρχει ορθή επανάληψη του πρακτικού που είχε γραφτεί το όνομα μου χωρίς να είμαι. Μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξη μου και μετά την σύγχυση?
Ειλικρινά έχω στενoχωρεθεί πάρα πολύ με αυτή την ιστορία, και είχα και κάτι ανώνυμους να με βρίζουν γιατί ..εντάξει και αυτοί που να ξέρουν..
Μπορεί ο κ.πρόεδρος να είναι σημαντικός για την πόλη μας, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι θα τα κάνει όλα όπως θέλει και δεν θα του μιλάει κανείς για να μην θυμώσει και φύγει?
Δηλαδή αν έρθει κάποιος και ανοίξει ένα εργοστάσιο και δουλεύουν 100 άνθρωποι θα του δώσουμε τα κλειδιά της πόλης και θα λέμε όλη μέρα yes sir και yes master..και πάρε το χωριό μας να παίξεις ?
Να βάλουμε και λίγο χρώμα να ταιριάζει με τον ρόλο τότε νάμαστε εντάξει.
Ειλικρινά προσπάθησα πάρα πολύ να υπάρχει κάποια επικοινωνία για να γίνουν τα πράγματα σωστά με τάξη και σειρά, αλλά όλες έπεσαν στον καιάδα γιατί είμαι και από χωριό ..κατάλαβες αναγνώστη..Ποιοι ήμαστε εμείς ε? Για να λέμε yes sir και για ζήτω..
Δεν θέλω ούτε συνέχειες ούτε τίποτα, αλλά νομίζω ότι για πολλούς λόγους έπρεπε να σας τα πω αυτά ..
Ελπίζω να αλλάξει τακτική και τα πράγματα να γίνονται όπως πρέπει.

Δεν βοηθάνε και οι καιροί για πάρα πάνω συγχύσεις και άσκοπες ταλαιπωρίες αλλά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι το γνωστό, αν ο καθένας κρατάει την θέση του όπως πρέπει τίποτα δεν γίνεται λάθος, αλλά αν ο καθένας σιωπά για να μη χάσει την θέση του, τίποτα δεν γίνεται σωστό.


χωρίς τίτλο.

Καλημέρα κόσμε, πως τα πάτε σήμερα?
Χτες μιλούσα με μια φίλη για όλη αυτή την κατάσταση που ήμαστε και αυθόρμητα της είπα,
"Έχουμε περάσει και χειρότερα",  αν και αυτό φαίνεται σε πολλούς παράδοξο..
Και όμως τι καλύτερο από την υγεία μας και της οικογένειας μας?
Τι άλλο μπορεί να μετρηθεί μπροστά σε αυτό, εκτός από τις απόλυτες καταστάσεις αδιεξόδου που βιώνουν πολλοί συνάνθρωποι μας?

Εργάζομαι 35 χρόνια συνολικά και μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια ολόκληρη ζωή πια.
Πολλά τα εμπόδια, οι αναποδιές, οι αναπάντεχες δυστυχίες οι αγωνίες και οι προσπάθειες.
Όλα αυτά σήμερα, δεν με γεμίζουν απαισιοδοξία, αλλά στωικότητα και υπομονή για την ζωή γενικά, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ειδικότερα.Ίσως να φταίει το ότι η γενιά μου δεν τα είχε όλα εύκολα και είχε μεγαλώσει με άλλα μέτρα και αξίες..εννοώ η γενιά χωρίς κόμματα και μέσα, γιατί η άλλη γενιά πέρασε τέλεια όπως όλοι ξέρουμε και στο τέλος μας καταχρέωσε και από πάνω.

Τίποτα πιο σημαντικό από την υγεία, και κανείς δεν το καταλαβαίνει καλύτερα από όσους το έχουν βιώσει.
Εν τω μεταξύ πρέπει πάλι να ψηφίσουμε και ανυπομονώ να τελειώσουν οι εκλογές με την ελπίδα να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση.
Όλη αυτή η περίοδος έχει υπάρξει απελπιστικά επιζήμια και έχουμε και τον Αλέξη να θέλει να γίνει πρωθυπουργός τώρα που έμαθε.
Έμαθε πάνω στις πλάτες χιλιάδων απολυμένων και όλα τα άλλα που ξέρουμε όλοι.
Αλλά αν είσαι πολιτικός μπορείς να ζητάς τέτοιες χάρες, αν είσαι ένας απλός άνθρωπος ξέρεις ότι κανείς δεν σου δείχνει το παραμικρό έλεος.
Μας έχουν πρήξει με το ήθος της αριστεράς ενώ κάθε μέρα βιώνουμε όλοι το αντίθετο..Τίποτα δεν άλλαξε στην διαφθορά στις υπηρεσίες ...τις γνωστές,,,ούτε στα μέσα ούτε πουθενά.
Ακόμα και για την περιβόητη κάρτα σίτισης σύμφωνα με μαρτυρίες υπαλλήλου στην Αττική, την έχουν πάρα πολλοί που την δικαιούται μόνο κατ επίφαση, μιας και τα μαύρα δεν φαίνονται, και σήκωσαν με την κάρτα όλες τις ομπρέλες τα αντιλιακά και τις καλοκαιρινές πολυθρόνες..

Δεν φτιάχνει αυτό το κράτος με τίποτα τελικά, να το πάρουμε απόφαση να μην ασχολούμαστε και χαλάμε και την ψυχολογία μας.

Όπως λέει και ένα διαφημιστικό, ψηφίζουμε πρωθυπουργό, ούτε κόμματα ούτε τίποτα.. Τον διαχειριστή του μνημονίου,...συγνώμη της συμφωνίας...μπας και τελειώνουμε όπως τόσες και τόσες χώρες που τα κατάφεραν και βγήκαν πάλι ζωντανές μέσα από το τάφο..Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Μια γιορτινή μέρα.


Poppy, Field Of Poppies, Flower, Flowers, Field

Σήμερα ήταν η γιορτή μου, και  με τίμησαν με ευχές συγγενείς, φίλοι, και  αναγνώστες .
Μπορεί να λέμε πολλά για την τεχνολογία αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να κάνει την ζωή μας πιο ζεστή, πιο όμορφη, να μας φέρει πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ βρε παιδιά, νάστε καλά όλοι και όλες σας !

Και να ευχηθώ και γω κάτι για όλους εσάς , θα μπορούσα να πω,

Να μας έχει ο Θεός καλά, ..

Υποψήφιοι με ψεύτικα λόγια.

Πλησιάζουν οι εκλογές και όλοι έχουν πέσει στις φιλολογίες για την διαπλοκή και υπάρχουν άπλυτα για όλους, Δόξα τω Θεό, δεν έχει παράπονο κανείς.

Αλλά έχω μια απορία βρε παιδιά.
Όταν φωνάζεις και κάνεις αγώνα για ανατροπές, για να υπάρχει ισονομία και κυρίως προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τότε πως στέκει όχι μόνο να συγκαλύπτεις αλλά και να προωθείς την μαύρη  εργασία..
Μαύρα λεφτά, που φέρνει η μαύρη εργασία, δεν πλήττει όσους πληρώνουν φόρους, ταμεία, άδειες, εργαζομένους κλπ?
Ποιο είναι το όραμα των αγωνιστών, κυρίως μιας αριστεράς?
Να δουλεύουμε όλοι κρυφά και απόκρυφα ΚΑΙ μαύρα?

Ας αφήσουν λοιπόν τα μεγάλα λόγια και ας κοιτάξουν κλείνοντας την πόρτα πίσω τους, τι κάνουν για το δίκιο και το σωστό που φωνάζουν, εκτός και αν τελικά ο κόσμος όλος τελειώνει σε αυτή την πόρτα, και όλα τα άλλα είναι κουβέντες του καφενέ για να περνάει η ώρα.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Όνοι και οίνοι..Σε λίγες μέρες πάλι θα ψηφίσουμε και οι πολιτικοί μας το έχουν τερματίσει γιατί και τι να πεις όλη την ώρα και πως να εξηγήσεις τα αδικαιολόγητα σε αυτή την κατάσταση που ήμαστε.

Το κράτος είναι ένα μάτσο χάλια από πάνω μέχρι κάτω, εκδικητικό και ανάρμοστο που σου κάνει τα νεύρα κρόσσια και την ψυχολογία πατάκι εξώπορτας που σκουπίζουν όλοι τα πόδια τους και τις βρωμιές τους.

Για παράδειγμα, είσαι άνεργος αλλά πληρώνεις φόρο για ένα αυτοκινητάκι που δεν το παίρνουν ούτε σε μάντρα...
Δηλαδή αυτό τι δείχνει?
 Κάνανε και το ντιμπέι ρε!! ντρμπέι , που φωνάζει ο άλλος, και τι καταλάβαμε?


Ένα πάσσο ντόπλε χορέψανε και αφού είπε ο ένας τον άλλο τα ακατανόμαστα, μετά δήλωσαν ότι είχαν πολιτικό πολιτισμό, που μπορεί να ερμηνευτεί και ότι ο πολιτικός πολιτισμός είναι να μην αρχίζεις τον άλλον στις γρήγορες, δηλαδή στις σφαλιάρες, αλλά αυτό το κάνουν άλλοι που δεν τους θέλουν στο ντιμπέι ρε! ντιμπέι.!

Γαιδούρια και μάλιστα ξεσαμάρωτα πεισματωμένα και ξεροκέφαλα με την βελόνα να έχει κολλήσει στο παλιό και το νέο.
Πιο παλιό και πιο νέο?
Είναι ηλικιακό το θέμα? Δεν το έχω καταλάβει αυτόν τον ηλικιακό ρατσισμό μιας και ο μπέμπης Τσίπρας από τα 40 του έχει πολιτική παρουσία πάνω από 20 χρόνια και μια γερουσία γύρω γύρω.
Επομένως η ηλικία δεν παίζει όπως και όλα τα υπόλοιπα και αναρωτιέται κανείς..τι στο καλό! για πόσο μ@λ@κες μας έχουν και τι πίνουν στην τελική και λένε όλη μέρα τέτοιες αρλούμπες.
Το σύστημα είναι ένα, αλλιώς παίζεις άλλο παιχνίδι και δεν σου βγαίνει ο joker στο προπό με τίποτα.

Είναι και μερικοί και δικαιολογούν ότι  και να κάνει το κόμμα τους και αναρωτιέσαι.. Μα τόσο είναι είναι η τόσο με περνάνε?
Και να λόγια, και να άρθρα και να εκπομπές με το απόλυτο τίποτα στο απόλυτο κενό.
Άντε να τελειώνουν να κάνουν και κείνη την κυβέρνηση και μετά να δείτε πως  θα τα γυρίσουν πάλι οι εταίροι και οι παρατρεχάμενοι, και τι ωραία ατμόσφαιρα θα έχουν μεταξύ τους, αφού είπαμε, αφού δεν πέφτουν φάπες, έχουν πολιτικό πολιτισμό.


Βύσμα..Μας έχει τρελάνει ο Καμένος και ο Τσίπρας για την κατάργηση του βύσματος στον στρατό και ότι τέτοια πράγματα τα έκαναν οι κακοί δεξιοί ενώ οι καλοί δεξιοί και οι αριστεροί έχουν αλλάξει και δεν κάνουν χάρες.
Άλλο ένα τεράστιο ψέμα μιας και το βύσμα ζει και βασιλεύει και είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τον στρατό.
Ο σωστός τίτλος θα ήταν, Ζητείτε βύσμα, μιας και δεν έχω ένσημα σε κομματικά γραφεία, αφισοκολλήσεις και άλλες ευγενικές κομματικές δραστηριότητες.
Αλλά, να μην μας ταίζουν τόσο σανό γιατί καταντάει και αηδία...
Το πελατειακό κράτος ζει και βασιλεύει και ποτέ του δεν πεθαίνει σε τούτο εδώ τον τόπο και η μόνη διαφορά με τους άλλους είναι, ότι τουλάχιστον αυτοί δεν σχίζαν τα καλτσόν για το ότι δεν το έκαναν.
Είναι και οι εκλογές και τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά για τις καλύτερες μεταγραφές...
Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να κάνω έναν αγώνα και πιάσει τόπο τελικά...σε κάτι...

Κομμωτική στο ΙΕΚ ΚΑΡΥΣΤΟΥ! Μια νέα ειδικότητα στο ΙΕΚ!


Το ΙΕΚ μεγαλώνει και ο αριθμός των σπουδαστών αυξάνεται.
Είναι το καλό νέο στην πόλη μας, και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια καλύτερη λύση για εργαστήρια και εγκαταστάσεις, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να στεριώσει.
Καλή αρχή στο ΙΕΚ και στην νέα ειδικότητα.
Ακούστε τα τραγουδάκια!


Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Καρύστου

Το ΙΕΚ Καρύστου με πρόσφατη ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι τον Οκτώβριο 2015
θα λειτουργήσουν οι εξής νέες ειδικότητες:

1.Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.(1)
2.Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου.(2)
3.Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης.(3)

Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων θα γίνονται
ηλεκτρονικά στο  iek.sch.gr  ως και τη Δευτέρα 21/9/2015 και ώρα 12,00 μ.μ. 
Επίσης  οι ενεργοί καταρτιζόμενοι του  ΙΕΚ Καρύστου των παρακάτω ειδικοτήτων:
1.Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
2.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα-Web Deisigner-Developer-Video Games)
3.εχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής-Υπηρεσία Ορόφων- Εμπορευματογνωσία) 
ενημερώνονται ότι οι αιτήσεις επανεγγραφής τους στο επόμενο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2015 Β’) θα γίνονται ως τις 30/09/2015 στη Γραμματεία του ΙΕΚ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2224024261 & 6979773090
Η Διευθύντρια

Τούρλα Γεωργία
Ανάλυση νέων ειδικοτήτων
(1) Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.
Ο απόφοιτος της  ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας»,  έχει ένα μεγάλο εύρος εργασιών στους  τομείς της κτηνοτροφίας, και της γεωργίας (πχ καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων). Ασχολείται επίσης με τη διοίκηση και το σχεδιασμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, με τη λογιστική παρακολούθησή τους, με την τήρηση και ενημέρωση όλων των βιβλίων τους. Ασχολείται επίσης  με τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης, την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και προγραμμάτων, τον έλεγχο τροφίμων και την επίβλεψη γεωργικών προϊόντων. Επίσης ασχολείται με την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και φαρμάκων.  Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τις  γνώσεις για τη λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων (γεωργικών ασφαλίσεων, υπηρεσιών γεωργικής ανάπτυξης κ.α.)
(2) Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού γραφείου
Ο Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου απόφοιτος ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη λογιστική επιστήμη με την χρήση Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.  Απασχολείται σε μηχανογραφημένα λογιστήρια οικονομικών μονάδων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπως (Λογιστικά-Φοροτεχνικά Γραφεία, Τράπεζες και  Δημόσιους οργανισμούς, Δήμους κλπ) ή ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(3)  Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
Η κομμωτική και γενικότερα η φροντίδα των μαλλιών συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη μιας ελκυστικής εικόνας. Άλλωστε είναι γνωστό πως μια όμορφη και περιποιημένη εμφάνιση ξεκινάει από τα μαλλιά μας. Οι δυναμικές αλλαγές και οι δημιουργικές επεμβάσεις στα μαλλιά αποτελούν τρόπο ζωής και ελιξίριο ανανέωσης. Στο πλαίσιο αυτό η κομμωτική έχει εξελιχθεί σήμερα σε τέχνη. Πρόκειται για ένα δημιουργικό και πάνω απ’ όλα ανερχόμενο και κερδοφόρο επάγγελμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάλεσμα από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας στην συγκέντρωση της Δευτέρας 12/4/2021.

  Tην  Δευτέρα 12.4.2021  διαμαρτυρόμαστε  κατά της συνεχιζόμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών.   Κεντρικό σύνθημα ΚΑΜΙΑ  ΑΛΛΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙ...