Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Με συνδιοργάνωση του δήμου Καρύστου και φέτος το φεστιβάλ χορωδιών του Μουσικού Διαύλου.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της υπ αριθ. 19
από 17 Σεπτεμβρίου 2015
Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του ΠΟΛ/ΚΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΜΙΣΜΟΥ
του Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συνδιοργάνωση με τον Μουσικό Δίαυλο Καρύστου
του 14ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Καρύστου.”
Το Δ.Σ. του Οργανισμού «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ» σήμερα 17/9/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ.
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατ/μα
K
αρύστου, ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου του, Αλκιβιάδη Βόσσου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού παρόντες ήταν τα δώδεκα (12) από τα
δεκαπέντε (15) μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ. του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ δηλαδή:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αλκιβιάδης Βόσσος , Πρόεδρος
1.Καραμπίλας Αντώνιος
2. Αδαμάντιος Σιάγκας 2.Κων/νος Πολυχρονίου
4. Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρα 3.Ελένη Βλάχου
5. Μπαγιάτης Δημήτριος
6. Σφυρίδη Ρόδο
7. Ντενούλη Σοφία
8. Παπαμιχαήλ Δημήτριος
9. Αρχόντη Σοφία
10.Φωτεινού Μαρία
11.Κανακάρης Δημήτριος
12.Ευάγγελος Αλεξανδρής
Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου – αρμόδια για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του Δήμου, Χρ.
Χουντάση ΔΕ1.
Ο Πρόεδρος εισηγείται το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και τους ενημερώνει σχετικά με
την πρόταση από τον Μουσικό Δίαυλο Καρύστου για να συμμετέχει ο Πολ/κός Οργανισμός στο 14ο
Φεστιβάλ χορωδίων στις 26/9/2015 σαν συνδιοργανωτής και συνεπώς να καλύψει και ένα μέρος του
κόστους του και κάποια τεχνική βοήθεια.
................................................................................................................................
. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπ’ όψη τον Προϋπολογισμό του οικον.
έτους 2015, μετά από διαλογική συζήτηση, το κάθε μέλος εξέφρασε την απόψη του και ψήφισε σχετικά
με το τρόπο συμμετοχής του Πολιτιστικού Οργανισμού στη συγκεκριμένη εκδήλωση:1.Ο Δημήτριος
Κανακάρης
διαφωνεί και ψηφίζει όχι ώς προς την οικονομική ενίσχυση και μόνο η συμμετοχή του
Ν.Π.Δ.Δ. να είναι στην τεχνική υποστήριξη με την διάθεση καθισμάτων στην εκδήλωση και την
ανακοίνωση του για ενημέρωση με αυτοκίνητο.
2.Ο Αδαμάντιος Σιάγκας εξέφρασε την απόψή του και είπε ότι συμφωνεί με τον κο Κανακάρη και
ψηφίζει όχι στην οικονομική ενίσχυση επειδή δεν είχε διοργανωθεί αυτό το φεστιβάλ νωρίτερα για να
είχε γίνει εκ των προτέρων ο ανάλογος προγραμματισμός για τα οικονομικά, και τότε θα το
συζητούσαμε. Τώρα έχουμε ήδη οφειλές και καλύτερα να τακτοποιήσουμε αυτές τις οικονομικές μας
εκρεμμότητες.
3.
Η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, προτείνει να συμμέτεχουμε με την διάθεση καθισμάτων και ένα μικρό
ποσό το ανώτερο μέχρι 1.500 ευρώ.Γιατί δεν μπορούμε να το υποστηρίζουμε αυτό πλέον και επίσης να
ενημερώσουμε τον Μουσικό Δίαυλο.
4.Η Μαρία Φωτεινού, ψηφίζει ναι στην συμμετοχή μας με την οικονομική ενίσχυση έως 1.500 ευρώ το
ανώτερο και εφόσον μπορεί και η τεχνική υπηρεσία να βοηθήσει όσο μπορεί.
5.Η Σοφία Αρχόντη, προτείνει η οικονομική συμμετοχή να είναι από 1.200 ευρώ έως 1.500 ευρώ το
ανώτερο.
6.Ο Δημήτριος Παπαμιχαήλ δεν συμφωνεί με την οικονομική συμμετοχή και υποστηρίζει να
αντιμετωπισθεί όπως αντιμετωπίσθηκαν και οι προηγούμενες χορωδίες που φιλοξενήθηκαν μέχρι τώρα
στις εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού.Όχι χρηματικά ποσά και χορηγίες αλλά να προσφερθεί κάποια
τεχνική βοήθεια με καρεκλάκια κ.λ.π.
7.Ο Δημήτριος Μπαγιάτης, ψηφίζει λευκό , δεν εκφράζω άποψη για το συγκεκριμένο τόνισε και ανέφερε
ότι υπάρχει μία δέσμευση από παλιά για το φεστιβάλ χορωδιών με τον Μουσικό Δίαυλο. Είναι Θεσμός,
αυτή την εποχή βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
8.H
Σοφία Ντενούλη διευκρίνισε ότι ήταν μεν θεσμός αλλά την άλλη τοπική χορωδία δεν την
συμπεριλαμβάνε και ήταν αποκλεισμένη από αυτό το φεστιβάλ. Αλλά συμφωνεί και ψηφίζει ναί να
χορηγηθεί ένα ποσό από 1.000 έως 1.500 ευρώ.
9.Η Ρόδο Σφυρίδη συμφωνεί να διατεθεί τεχνική βοήθεια και ένα γεύμα, μόνο για τους συμμετέχοντες
χορωδούς και μουσικούς στις χορωδίες και με δική μας διαπραγμάτευση.
10.Ο Αλεξανδρής Ευάγγελος ψηφίζει ναι, να χορηγηθεί ένα ποσό από 1.000 έως 1.500 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθεί ένα γεύμα για τις φιλοξενούμενες χορωδίες, για τελευταία φορά και να σταλεί
μια επιστολή στον Δίαυλο σχετικά με τη διαδικασία συνδιοργάνωσης κ.λ.π.
11Αλκιβιάδης Βόσσος ψηφίζει όχι στην συμμετοχή μας με οικονομική ενίσχυση να παρέχουμε τεχνική
βοήθεια.
12. Ο Γεώργιος Οικονόμου ψηφίζει ναι να διαθέσουμε ένα ποσό μέχρι τα 1.500 ευρώ για να καλυφθεί
μια φιλοξενία για ένα γεύμα στους χορωδούς, προκειμένου να σταματήσει ομαλά η συνδιοργάνωση με
τον Μουσικό Δίαυλο του φεστιβάλ χορωδιών.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Με επτά υπέρ και τέσσερα κατά της συμμετοχής του ΠΟΛΙΤΙΣΙΤΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ με οικονο-
μική ενισχύση και ένα λευκό.
Το Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΝΕΜΙΠΥΛΕΣ” να συμμετέχει στην διοργάνωση με τον Μουσικό Δίαυλο Καρύστου
στο 14ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρύστου που θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2015 στο προαύλιο του 1ου
Δημοτικού Σχολείου, με την συνδρομή τεχνικής βοήθειας από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και με
οικονομική συμμετοχή του Πολιτιστικού Οργανισμού “ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ” για φιλοξενία στους
συμμετέχοντες χορωδούς με γεύμα συνολικού κόστους μέχρι 1.500 ευρώ, σύμφωνα με τις δυνατότητές
μας.
Το γεύμα θα παρατεθεί στους φιλοξενούμενους χορωδούς σε ταβέρνες, στο τέλος της εκδήλωσης, το
Σάββατο 26/9/2015.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2015
Για το σκοπό αυτό συντάξαμε και υπογράφουμε αυτό το πρακτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου