Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Και ο Δήμαρχος δήμου Καρύστου στην κυριότερη Ευρωπαϊκή κίνηση για την μείωση των ρύπων, το "To Σύμφωνο των Δημάρχων".

Ο δήμαρχος δήμου Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, βρίσκεται στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ένα κύκλο εργασιών που αφορά την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια.

Ο δήμος μας στην καταπολέμηση των ρύπων και επισήμως με την συμμετοχή του στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ . Τα συνοδευτικά οφέλη μπορεί να είναι πάρα πολλά για την περιοχή μας.

Διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί  με τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες
.Illustration Το Σύμφωνο των Δημάρχων


Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Το Σύμφωνο με μια ματιά

Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των Δημάρχων προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Πράγματι, οι τοπικές κυβερνήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.
Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, καθώς πρόκειται για τη μοναδική κίνηση του είδους της που κινητοποιεί τοπικούς και περιφερειακούς φορείς γύρω από την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ, το Σύμφωνο των Δημάρχων παρουσιάζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως ένα εξαιρετικό μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Οι δράσεις μιλούν από μόνες τους

Προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο αναλαμβάνουν κυρίως να συντάξουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών και να υποβάλουν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν.
Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αποτελέσματα των δράσεων των υπογραφόντων είναι ποικίλα: δημιουργία εξειδικευμένων και σταθερών θέσεων εργασίας που δεν υπόκεινται σε μετεγκατάσταση, υγιέστερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, βελτιωμένη οικονομική ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση, κυρίως μέσω της αναφοράς στις «Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας», μια βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών που υποβάλλονται από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο. Ο Κατάλογος με τα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια είναι άλλη μια μοναδική πηγή έμπνευσης, καθώς παρουσιάζει συνοπτικά τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί από άλλους υπογράφοντες και τα βασικά μέτρα που έχουν λάβει για να τους επιτύχουν.

Πολυδιάστατη υποστήριξη

Στις χώρες των υπογραφόντων
Ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι δείχνουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο Σύμφωνο, δεν διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου ένα ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες διοικήσεις και τα δίκτυα τα οποία είναι σε θέση να βοηθήσουν τους υπογράφοντες να εκπληρώσουν τους φιλόδοξους στόχους τους.
Οι Συντονιστές του Συμφώνου Συντονιστές του Συμφώνου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τους «Συντονιστές του Συμφώνου» ως εκείνες τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους δήμους που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων αλλά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ή/ και πόρους για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις τους. Οι Συντονιστές του Συμφώνου είναι αποκεντρωμένες αρχές σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού, όπως επαρχίες, περιφέρειες και δημόσιου χαρακτήρα ομάδες δήμων, καθώς και εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί όπως, παραδείγματος χάριν, εθνικοί οργανισμοί ενέργειας. , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επαρχίες, περιφέρειες και τοπικές αρχές, παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους υπογράφοντες.
Ένα δίκτυο τοπικών αρχών, οι «Υποστηρικτές του Συμφώνου», δεσμεύονται να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας μέσω δραστηριοτήτων προώθησης, διασύνδεσης με τα μέλη τους και πλατφόρμων ανταλλαγής εμπειριών.
Από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων
Σε καθημερινή βάση παρέχεται βοήθεια σε θέματα προώθησης, καθώς επίσης τεχνική και διοικητική βοήθεια, στους υπογράφοντες το Σύμφωνο και στους διαμεσολαβητές από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων (CoM CoM The Covenant of Mayors is the mainstream European movement involving local and regional authorities in the fight against climate change. It is based on a voluntary commitment by signatories to meet and exceed the EU 20% CO2 reduction objective through increased energy efficiency and development of renewable energy sources. O) το οποίο διαχειρίζεται μια κοινοπραξία δικτύων που εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Από το Κοινό Κέντρο Ερευνών
Σε συνεργασία με το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βοηθά τους υπογράφοντες απαντώντας σε ερωτήσεις επιστημονικής και τεχνικής φύσης, κυρίως σε σχέση με τις απογραφές των εκπομπών και τα σχέδια δράσης.
Οι υπογράφοντες λαμβάνουν καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάρη σε έναν αριθμό εργαλείων και μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί σε συντονισμό με το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων.
Από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σύμφωνο απολαμβάνει πλήρη θεσμική υποστήριξη, όπως από την Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία υποστήριξε την πρωτοβουλία εξ αρχής, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες τελετές υπογραφής και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία βοηθά τις τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές προοπτικές τους.Γιατί να συμμετάσχετε;

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν πολλούς λόγους να συμμετάσχουν στην κίνηση, μεταξύ των οποίων:
  • Να προβούν σε μια δημόσια δήλωση επιπλέον δέσμευσης για μείωση των εκπομπών CO2
  • Να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τη δυναμική της μείωσης των εκπομπών CO2 στην περιοχή τους
  • Να επωφεληθούν από την παρότρυνση και το παράδειγμα άλλων πρωτοπόρων
  • Να μοιραστούν την εξειδίκευση που αναπτύχθηκε στην περιοχή τους με άλλους
  • Να κάνουν γνωστή την περιοχή τους για την πρωτοπορία της
  • Να επωφεληθούν από την ενίσχυση και την υποστήριξη της ΕΕ
  • Να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χρηματοδότηση που διατίθεται στους υπογράφοντες το Σύμφωνο
  • Να δημοσιεύουν τα επιτεύγματά τους στον ιστότοπο του Συμφώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Ορεινό καταφύγιο της Όχης. Ιστορικά στοιχεία.

  Το ορεινό καταφύγιο της Όχης Αρχική   /  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ   /  Karystion Blog   /  Το ορεινό καταφύγιο της Όχης   Το ορεινό καταφύγι...