Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για τους δασικούς χάρτες? Τα βήματα ένα ένα.


Διαβάστε με προσοχή όλες τις πληροφορίες.
Δασικός χάρτης, τι είναι;
Περιοχές ανάρτησης
Υποβολή αντιρρήσεων
Υπηρεσίες
Καταστήματα - Υποκαταστήματα

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων
Κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την 23-01-2017 ημέρα Δευτέρα και τελειώνει την 23-03-2017 ημέρα Πέμπτη (Οι ημερομηνίες αφορούν τις περιοχές όπου οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν την Παρασκευή 13/1/2017). 
Για τους κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας.
Από τη στιγμή που ο Δασικός Χάρτης κυρωθεί, θεωρείται οριστικός και έχει πλέον πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή.
Επί του κυρωμένου Δασικού Χάρτη είναι δυνατή η αίτηση άσκησης ακυρώσεως μόνο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για κάθε ιδιοκτησία σε περιπτώσεις όπως: μεταβίβαση, αγοραπωλησία, κληρονομιά, οικοδόμηση κτλ.
Για το λόγο αυτό ο πολίτης, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και θίγεται η ιδιοκτησία του από τον χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη, επιβάλλεται να προχωρήσει σε αντίρρηση.
Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/ Υποβολή Αντιρρήσεων. Στην εφαρμογή θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή των αντιρρήσεων.
Για το σύνολο των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικάτα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) το οποίο ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υπέβαλε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Η υποβολή των αντιγράφων των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και των λοιπών συνυποβαλλομένων στοιχείων/εγγράφων μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.
Πηγή: ΕΚΧΑ
Τι Πρέπει να κάνει ο πολίτης
  • Ο πολίτης θα πρέπει:Να εντοπίσει και να ελέγξει τον χαρακτήρα την ιδιοκτησία του στον αναρτημένο δασικό χάρτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
  • Αποφασίσει αν θα υποβάλει αντίρρηση για το σύνολο ή τμήμα της έκτασης
  • Να οριοθετήσει την προς αντίρρηση έκταση με γεωγραφικές συντεταγμένες
  • Να αποδείξει το έννομο συμφέρον του επί της ιδιοκτησίας
  • Να καταβάλει το ειδικό τέλος αντιρρήσεων για κάθε περίπτωση ιδιοκτησίας και να παραλάβει τα αποδεικτικά πληρωμής
  • Να αποστείλει όλα τα έγγραφα στο οικείο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ)
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:
Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).
Ενδεικτικά:
  1. Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)
  1. Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
       3. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
Γ. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ε. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.
Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.
Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.
Πηγή: ΕΚΧΑ
Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων
Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται, σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφουν ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο αν. υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, με την οποία μειώνονται περαιτέρω τα τέλη αντιρρήσεων και διαμορφώνονται πλέον ως εξής :
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώδέκα (10) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώσαράντα (40) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώενενήντα (90) ευρώ. 
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώεκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
ε)  Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ.,
τετρακόσια πενήντα (450) ευρώτριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώεπτακόσια (700) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώχίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώτρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.
Σημειώνεται ότι από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:
α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.
δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.
ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
Πηγή: ΕΚΧΑ
Τρόποι πληρωμής τέλους αντίρρησης
Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
  • με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa)
  • με μετρητά στις παρακάτω τράπεζες (σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ειδική εφαρμογή)


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ 
INTERNET
ΑΤΜ’S
EASYPAY 
AYTOMATA ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1
ALPHA BANK
2HSBC
3EFG EUROBANK
4ΑΤΤΙΚΗΣ
5ΕΘΝΙΚΗ
6ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΩΝ
8ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ 
9ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
10ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
11ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
12ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ* 
* Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ
Πηγή: ΕΚΧΑ

Σχόλια