Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

H Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης για τους δασικούς χάρτες και τα αιολικά στην Κάρυστο.

Μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε σήμερα στο Γιοκάλειο Ίδρυμα στην Κάρυστο παρουσίας πολύ κόσμου και αρκετών αιρετών.
Παρούσα η πρόεδρος της δημοτικής ενότητας Καρύστου κ.Μαρία Βερούχη, οι Αντιδήμαρχοι κ.Θανάσης Ζαφείρης, και κ.Πολυχρόνης Πολυχρονίου και άλλοι.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Μίνα Παπαναστασίου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Ευάγγελος Κούκουζας.

Η κ.Παπαναστασίου, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου μας ενημέρωσε επίσης  για τις κινήσεις του κ.Μπακογιάννη που έχει ζητήσει την απόσυρση και διόρθωση των δασικών χαρτών, αφού χαιρέτησε την εκδήλωση και δήλωσε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα που θα στηρίξει περισσότερο τις προτάσεις της Περιφέρειας σχετικά με τους δασικούς χάρτες.
Επίσης ο κ.Κούκουζας, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκτός από το θέμα των δασικών χαρτών, έθιξε το θέμα των πυρκαγιών που ταλανίζουν την περιοχή μας και μας ανάγνωσε την ερώτηση που θα καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα 13 Φλεβάρη στον Ορχομενό.
Τον ευχαριστώ προσωπικά όλως ιδιαιτέρως για την ανάδειξη του θέματος.
Νίκος Λαγώνικος  Σοφία Τσούμα Κούλα Αράμπαλη.
δήμαρχος Καρύστου. Λευτέρης Ραβιόλος
Τον λόγο πρώτα πήρε ο δήμαρχος Λ.Ραβιόλος, ο οποίος έθιξε τα προβλήματα που δημιουργεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών . Ο Δήμος ήδη έχει κάνει μια συγκέντρωση ενημέρωσης των κατοίκων, ενώ θα συμμετάσχει σε αρμόδια όργανα για στήριξη των δικαίων αιτημάτων των κατοίκων.
Πρόεδρος Αγροτοκτηνοτρόφων Βαγγέλης Σφυρίδης
Οι ομιλητές με την σειρά ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι ιδιοκτήτες, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς  στις τοποθετήσεις τους όσο αφορά τα αιολικά πάρκα, δήλωσαν την αντίθεση τους στην περαιτέρω εγκατάσταση τους.  Ο κ.Μπινιάρης έκανε μια εκτενή παρουσίαση της μελέτης που δείχνει ξεκάθαρα την τεράστια αλλαγή που θα συντελεστεί στο βουνό, ενώ η κ.Μπερέτη έκανε με την σειρά της μια συγκινητική εκτενή αναφορά στην ανάγκη διαφύλαξης του θησαυρού της Όχης, ενώ έδωσε διευκρίνισε τον ενημερωτικό και ενωτικό ρόλο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας.

Θανάσης Μπινιάρης, Προεδρείο ΣΠΠΕΝΚ

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΕΛ.

http://ochi.gr/misc/%CE%95%CE%9D%CE%95L%20-%20%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80.%20%CE%9C%CE%A0%CE%95%202016-20170125T094242Z.pdf
Βασιλική Βαρελά, μέλος ΣΠΠΕΝΚ
Μίνα Παπαναστασίου , Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Ρόδο Σφυρίδη

Η κ.Σφυρίδη έδωσε έμφαση στην σημασία της ανάπτυξης της περιοχής μας για εμάς, τους κατοίκους και όχι για τις Εταιρίες και συμφέροντα που δεν θα δώσουν μακρόχρονη πνοή στον τόπο.
Η κάθε δραστηριότητα έχει την σημασία της και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να σβήσουν κάτω από το βάρος και την πίεση της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων.
Ν.Λαγώνικος, Χρυσή Μπερέτη , πρόεδρος ΣΠΠΕΝΚ, Σ.Τζούμα

Ευάγγελος Κούκουζας, Περιφερειακός σύμβουλος 

Σαραβάνος Γεώργιος, σύμβουλος συμπολίτευσης.

Ζαχαρίας Χατζηνικολής, δικηγόρος
Δημήτρης Παρασκευάς , Λαϊκή Συσπύρωση
Ο κ. Χατζηνικολής επεσήμανε ξεκάθαρα ότι παρότι ο αγώνας για να αποσυρθούν για διόρθωση οι δασικοί χάρτες, θα πρέπει παράλληλα να κάνει ο κάθε ένας ότι κρίνει απαραίτητο για να διασφαλίσει όσο το δυνατόν, την περιουσία του.

κ.Κρίσιλιας Πρόεδρος Λατόμων
Το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού αναφέρθηκε εκτενώς από πολλούς ομιλητές και όλος ο κόσμος είναι προβληματισμένος για το πως θα αντιμετωπίσουν τα μαζεμένα προβλήματα που γίνονται όλο και μεγαλύτερα κάθε μέρα.
κ.Βουλής , κάτοικος Μαρμαρίου
Ίσιδωρος Παπαλημπέρης, αρχηγός του συνδυασμού Αλλιώς

.
Τον λόγο πήραν και τοποθετήθηκαν και πολίτες σε σχέση με την εμπειρία τους έως τώρα από τις εταιρίες εκφράζοντας απόψεις και εμπειρίες, που πρώτη φορά ακούστηκαν σε δημόσιο χώρο.
κ.Μπαμπανιώτης κάτοικος
Στο τέλος διαβάστηκε ψήφισμα και υπήρξαν διορθώσεις το οποίο υπογράφηκε από τους παριστάμενους . Ο αγώνας συνεχίζεται και ελπίζω να συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές έτσι ώστε να φτάσει το μήνυμα στην Κυβέρνηση και να υπάρξει θετική εξέλιξη.

Μπορείτε να διαβάσετε την άποψη της εταιρίας για τους κατοίκους της περιοχής μας και να σχηματίσετε την δική σας εντύπωση για την σημασία αυτής της μελέτης.
6.3.3 Κοινωνικο−οικονομικό περιβάλλον 
σελ 140, η αντιγραφή δεν είναι καλή αλλά αν ακολουθήσετε τον σύνδεσμο θα τα διαβάσετε
√ Ρλθκυςμόσ περιοχισ Για τα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ που παρατίκενται κατωτζρω χρθςιμοποιικθκε θ ΩΑ 15150/2014 (ΦΕΞ 955 Β’). Χφμφωνα με τθν εν λόγω ΩΑ και τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται από τθν Απογραφι Υλθκυςμοφ – Ξατοικιϊν 2011 που αφοροφν ςτον de facto πλθκυςμό τθσ Χϊρασ, ο Δ. Ξαρυςτίασ ζχει 12.235 κατοίκουσ. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ξαρφςτου 6.719 κατοίκουσ. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Ξαφθρζωσ 340 κατοίκουσ. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Παρμαρίου 2.377 κατοίκουσ. Θ Δθμοτικι Ενότθτα Χτυρζων 2.799 κατοίκουσ. √ Κοινωνικά χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ Χτθν παροφςα ενότθτα αναλφεται το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων τθσ περιοχισ μελζτθσ. Ψα ςτοιχεία που παρουςιάηονται αντλικθκαν από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΧΩΕ «ΑΚΘΡΑ: Αποτελζςματα απογραφισ». Για το ςφνολο τθσ περιοχισ το επίπεδο εκπαίδευςθσ που ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο αρικμό ατόμων είναι αυτό των αποφοίτων ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ. Πεγάλο είναι επίςθσ το ποςοςτό των ατόμων που είναι αγράμματοι (μθ γνωρίηοντεσ γραφι και ανάγνωςθ), κακϊσ και εκείνων που δεν ζχουν τελειϊςει το δθμοτικό αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ. Χτισ ανϊτερεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ (πτυχιοφχοι ανωτζρων και ανωτάτων ςχολϊν, κάτοχοι μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ τίτλου) το ποςοςτό των ατόμων που ςυμμετζχει είναι ςε πολφ χαμθλοφσ αρικμοφσ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ κατάςταςθ ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Ξαφθρζα όπου ςτισ βακμίδεσ αυτζσ τα άτομα που διακζτουν πτυχίο πανεπιςτθμίου, ΨΕΛ ι μεταπτυχιακοφ/διδακτορικοφ τίτλου είναι ελάχιςτα (μόλισ 19 άτομα). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου