Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ γ ι α τ η ν π α ρ α χ ώ ρ η σ η τ ο υ δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς α πλ ή ς χ ρ ή σ η ς α ι γ ι α λ ο ύ πρ ο ς τ ρ ί τ ο υ ς μ ε σ ύ ν α ψ η μ ι σ θ ω τ ι κ ή ς σ χ έ σ η ς έ ν α ν τ ι α ν τ α λ λ ά γ μ α τ ο ς. Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Κ α ρ ύ σ τ ο υ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 10π.μ.και μέχρι την λήξη των προσφορών, στο Δημαρχείο Καρύστου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 γ ι α τ η ν π α ρ α χ ώ ρ η σ η τ ο υ δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς α πλ ή ς χ ρ ή σ η ς α ι γ ι α λ ο ύ πρ ο ς τ ρ ί τ ο υ ς μ ε σ ύ ν α ψ η μ ι σ θ ω τ ι κ ή ς σ χ έ σ η ς έ ν α ν τ ι α ν τ α λ λ ά γ μ α τ ο ς. Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Κ α ρ ύ σ τ ο υ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι :

 Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με αντάλλαγμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ
ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017(ΦΕΚ1636/Β΄/12-5-2017). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 10π.μ.και μέχρι την λήξη των προσφορών, στο Δημαρχείο Καρύστου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού συμβολαίου (προσυπογραφή από την εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Εύβοιας) με δυνατότητα λήξης μέχρι και την 29/12/2019 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρύστου (Γουλέτα Ελένη, Μιλτιάδης Τσενέκος τηλ. 2224350018, 2224350302) κατά τις εργάσιμες ημέρες. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: Δημαρχείο Καρύστου-ΤΚ 34001 Κάρυστος. Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου www.dimoskarystou.gr
 Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής:
 α) Έλληνες Πολίτες:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.
 2. Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται στο άρ.5 της παρούσας)
3. Δημοτική ενημερότητα.
 4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει ότι «έλαβα πλήρη γνώση των όρων της υπ΄αριθ. 4769/2016 διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Καρύστου για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017(ΦΕΚ1636/Β΄/12-5-2017) και τους αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη». Σε περίπτωση εταιρείας υποβάλλεται καταστατικό όπου θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

 β) Αλλοδαποί: 1. Άδεια διαμονής. 2. Διαβατήριο. 3.Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5,6 της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου (στα Ελληνικά). Οι χώροι αιγιαλού και παραλίας που θα παραχωρηθούν προς τρίτους, το ύψος της τιμής εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο και οι θέσεις περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα με συνημμένες τις συντεταγμένες των θέσεων από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο ΑΕ 2 .
 Ο Δήμαρχος Καρύστου Ελευθέριος Ραβιόλος

 α/α Τοποθεσία Δραστηριότητα Εμβαδόν χώρου TIMH ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Χ Υ 1 Αλυκές -Κάβος Καντίνα 15τ.μ. 800€/έτος 540552,68 4204802,79 2 Αλυκές -Κάβος Ομπρέλες & ξαπλώστρες 150τμ 5,00€/τ.μ 540538,66 4204796,70 3 Γαλλίδα (θέση Μπαγιάτης) Ομπρέλες & ξαπλώστρες 150τμ 5,00€/τ.μ 535670,27 4206892,92 4 Αγ. Παρασκευή Καρύστου Ομπρέλες & ξαπλώστρες 100τμ 5,00€/τ.μ 533676,77 4202106,10 5 Γαλλίδα Καρύστου (πλησίον Μπαγιάτη) Θαλάσσια Μέσα 15τμ 40,00€/τ.μ 535743.79 4206908.57 6 Γαλλίδα (θέση Στροφή) Καρύστου Τροχήλατη καντίνα 15τμ 800€/έτος 535193,41 4206695,29 7 Γαλλίδα (θέση Στροφή) Καρύστου Ξαπλώστρες & ομπρέλες 200τμ 5,00€/τμ 535232,84 4206702,17 8 Μπούρος (θέση άγαλμα) Ξαπλώστρες & ομπρέλες 250τ.μ. 5,00€/τμ 541875,94 4201773,48 9 Μπούρος (θέση Μάρμαρα) Ξαπλώστρες &ομπρέλες 200τμ 5,00€/τμ 538807,01 4206291,85 10 ΑρίαΝ.Στύρων Τροχήλατη καντίνα 15τμ 800€/έτος 516753,06 4226553,67 11 ΑρίαΝ.Στύρων Ομπρέλες &ξαπλώστρες 250τμ 5,00€/τμ 516735,49 4226548,89 12 Παραλία N. Στύρων(πλησίον Sunday) Θαλάσσια Μέσα 15τμ 40,00€/τμ 518033.23 4225412,54 13 Νημποριό Στυρέων Ξαπλώστρες & ομπρέλες 150 τμ 5,00€/τμ 518332,61 4219459,71 14 Κοκκίνη Μαρμαρίου (δυτικά) Ξαπλώστρες & ομπρέλες 100τμ 5,00€/τμ 527139.02 4212688.04 15 Κοκκίνη Μαρμαρίου (ανατολικά) Ομπρέλες & ξαπλώστρες 100τμ 5,00€/τμ 527312,97 4212235,25 16 Μεγάλη Άμμος Μαρμαρίου Θαλάσσια Μέσα 15τμ 40,00€/τμ 526645.18 4209200.49 17 Μεγάλη Άμμος Μαρμαρίου Ξαπλώστρες & ομπρέλες 100τμ 5,00€/τμ 526614,47 4209188.45 18 Μ Άμμος Μαρμαρίου Τροχήλατη καντίνα 15τμ 800€/έτος 526657,36 4209190,53 19 ΟΣΜΑΕΣ (θέση μνήματα) ΚΑΡΥΣΤΟΥ Τροχήλατη καντίνα 15τ.μ. 800€/έτος 534692,52 4202954,64 20 ΟΣΜΑΕΣ (θέση μνήματα) ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ξαπλώστρες & Ομπρέλες 50τ.μ. 5,00€/τμ 534691,69 4202967,50 21 Αλμυροπόταμος θέση Όασις Ομπρέλες &Ξαπλώστρες 50τμ 5,00€/τμ 513491,26 423

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου