Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

' Ακύρωση της κατάσχεσης, η επιστροφή των χρημάτων που κατασχέθηκαν από τα τακτικά έσοδα του Δήμου και η πληρωμή της απαίτησης των Αριστείδη Λουμίδη και Ελένης Δαμάσκου 'ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. : 15/2017 πρακτικό της συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου

Αριθμός Απόφασης

: 100/2017


ΘΕΜΑ:

Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά κατασχετηρίου εις χείρας τραπεζών και έγκριση παράστασης πληρεξούσιου δικηγόρου.

Στην Κάρυστο σήμερα, στις 14 του μηνός Ιουνίου του

έτους 2017, ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου

Καρύστου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή

του Δήμου Καρύστου, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:6109/09-06-

2017 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του

Ν.3852/10 .Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο(ο) θέμα της ημερήσιας

διάταξης θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της

Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. Δάφνης Τριμίντζιου σχετικά με το

από 7-2-2017 κατασχετήριο των Αριστείδη Λουμίδη και Ελένης

Δαμάσκου σε βάρος του Δήμου και εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς

και της Εθνικής Τράπεζας για ποσό 52.454,69€ . Για το ανωτέρω

κατασχετήριο που κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 13-2-2017,

ασκήθηκε από την κ. Τριμίντζιου, κατόπιν εντολής Δημάρχου λόγω

του κατεπείγοντος, ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Χαλκίδας για την ακύρωση του, η οποία συζητήθηκε στις 9-6-2017 .

Σκοπός της ανακοπής είναι όπως αναφέρει η Νομική Σύμβουλος

στην εισήγησή της , η ακύρωση της κατάσχεσης, η επιστροφή των

χρημάτων που κατασχέθηκαν από τα τακτικά έσοδα του Δήμου και η

πληρωμή της απαίτησης των Αριστείδη Λουμίδη και Ελένης

Δαμάσκου , που απορρέει από την υπ’ αρ. Α1264/2016 απόφαση του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά , μέσω της επιχορήγησης που έχει

λάβει ο Δήμος για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών

του .

2

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να ασκήσει ο Δήμος

Καρύστου ανακοπή κατά των 1)

Αριστείδη Λουμίδη του Νικολάου και

2)

Ελένης Δαμάσκου του Παναγιώτη, συζ. Αριστείδη Λουμίδη,

σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου και να

εγκρίνει την παράσταση της για το σκοπό αυτό .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της την εισήγηση

του Προέδρου και της Νομικής Συμβούλου του Δήμου , καθώς και τα

έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν , ύστερα από διαλογική

συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής από το Δήμο Καρύστου κατά

των 1)

Αριστείδη Λουμίδη του Νικολάου και 2)

Ελένης Δαμάσκου του

Παναγιώτη, συζ. Αριστείδη Λουμίδη, με σκοπό την ακύρωση της

1)της παρά πόδας του αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού

απογράφου της υπ’ αριθμ. Α1264/2016 απόφασης του Διοικητικού

Εφετείου Πειραιά από 18/11/2016 γεγραμμένης επιταγής προς

πληρωμή και της με αυτήν αρξαμένης διαδικασίας αναγκαστικής

εκτελέσεως και 2)του από 7-2-2017 Κατασχετηρίου των Αριστείδη

Λουμίδη και Ελένης Δαμάσκου εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής

εταιρείας με των επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και εις χείρας

της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με των επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Εγκρίνει την παράσταση της δικηγόρου Δάφνης Τριμίντζιου που

υπηρετεί στο Δήμο Καρύστου με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου

χρόνου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, προς

υποστήριξη της με αρ. κατάθ.22/2017 ανακοπής κατά τη δικάσιμο

της 9/6/2017, καθώς και όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειές της

αναφορικά με την ανωτέρω δίκη.

3

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :

100/2017

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ραβιόλος Ελευθέριος


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζαφείρης Αθανάσιος

Παναγιώτου Κων/νος

Ζέμπης Ευάγγελος

Κιούκη Μαρία


Ακριβές Αντίγραφο


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ραβιόλος Ελευθέριος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου