Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Με 5ετές ομόλογο η Ελλάδα στις αγορές - Το τίμημα που θα πληρώσει το Δημόσιο.


Στην έκδοση 5ετούς ομολόγου προχωρά η Ελλάδα, επιστρέφοντας στις αγορές έπειτα από τρία χρόνια αποχής. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την ημέρα που η χώρα γιόρταζε την43η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ενώ στο άκουσμα της εξόδου στις αγορές αντέδρασαν θετικά τόσο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όσο και οι αγορές.

Μάλιστα η σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, βάσει της οποίας η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με την έκδοση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου 3 δισ. ευρώ διάρκειας 5 ετών, δημοσιεύθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με αυτήν, η έκδοση στις 01/08/2017 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, έχει αρχική ονομαστική αξία τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000.000,00), σταθερό επιτόκιο όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 5 ετών και λήξης στις 01/08/2022 (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»).

Από τις διατάξεις της συγκεκριμένης απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Σημειώνεται ακόμη πως για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000,00).

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ομολόγων περιγράφονται ενδεικτικά ως εξής:

1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών, με ημερομηνία λήξης την 1η Αυγούστου 2022.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114029540.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι χίλια ευρώ (€1.000).

4. Το αρχικό ποσό της έκδοσης (αρχική ονομαστική αξία) ορίζεται στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000.000,00).

5. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (01/08/2017), τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από βιβλίο προσφορών.

6. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια ύψους € 1.500.000,00. 7. Το επιτόκιο των ομολόγων θα προκύψει από βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 01/08/2018 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα υπολογιστεί τόκος από την 1η Αυγούστου 2017 (συ- μπεριλαμβανομένης) έως την 1η Αυγούστου 2018 (μη συμπεριλαμβανομένης).

9. Η εξόφληση των ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος.

10. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

11. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.).

14. Μέρος της ονομαστικής αξίας της έκδοσης, ή των προσόδων αυτής, δύνανται να χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων λήξεως 17/04/2019, επιτοκίου 4,75% με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114028534, που θα προσφερθούν τελικώς προς επαναγορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Ανταλλαγής (Tender Offer Memorandum), από επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό δημόσιο βαρύνεται τελικά να καλύψει κάθε δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του ανταλλάγματος της επαναγοράς, για την ολοκλήρωση και τον τελικό διακανονισμό της ως άνω επαναγοράς. Η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες και τα λοιπά ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συμμετάσχουν στην ως άνω έκδοση και το διακανονισμό της ως άνω επαναγοράς εκτός του πλαισίου της κοινοπραξίας.

15. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των ομολόγων (Settlement) θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2017, ημερομηνία έκδοσης των ομολόγων.

16. Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

17. Τα ομόλογα και το ομολογιακό δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)

18. Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.

Πηγή: 
CNN.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Ορεινό καταφύγιο της Όχης. Ιστορικά στοιχεία.

  Το ορεινό καταφύγιο της Όχης Αρχική   /  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ   /  Karystion Blog   /  Το ορεινό καταφύγιο της Όχης   Το ορεινό καταφύγι...