Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία εκμίσθωσης κυλικείου του Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καρύστου».

Κάρυστος 14-8-2017 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Τηλ. 22243 50011 Αριθ. Πρωτ.: 62

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία εκμίσθωσης κυλικείου του Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καρύστου».

 Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρύστου λαμβάνοντας υπόψη την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/2008 , την με αριθ. 15/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου και τις λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Σχολ. Επιτροπών:

 Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καρύστου.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1 Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καρύστόυ θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με : α) την τιμή προσφοράς , β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου , γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχομένου από πολυτεκνική οικογένεια , δ)την μονογονεϊκή ιδιότητα , ε)την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.


 Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α , β , γ , δ , ε γίνεται ως εξής:

 Ι. Κάθε προσφορά (σε ευρώ ανά μαθητή το έτος) πολλαπλασιάζεται επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ(08).
 ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως.
 Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου : πέντε (05) μόρια
 Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οοικογένεια : τρία (03) μόρια.
 IV.Μονογονεϊκή ιδιότητα : τέσσερα (04) μόρια.
 V.Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου : επιπλέον ένα (01) μόριο. VI.Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω ενναλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) : δύο (02) μόρια.
ΑΡΘΡΟ 2
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα. β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 3 Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό : α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. β) Συνταξιούχοι. γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1,2,3 και 4, 5, 7, 8,9 του Ν. 3528/2007. δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 4 α) Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα χρόνια αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους χωρίς καμία περαιτέρω παράταση. β)Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους.Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλει τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 5 Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στο Δημαρχείο Καρύστου και στο Γυμνάσιο – ΕΠΑΛ Καρύστου και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου καθώς και σε ημερήσια εφημερίδα του νομού. Ολόκληρη τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από την αντίστοιχη σχολική μονάδα ή από τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΡΘΡΟ 6 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό, από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
 δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 στ)Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
 ι)Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 2
 ιβ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή του σχέση.
 ιγ) Δημοτική ενημερότητα ιδ) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
. ιε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο, χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος Ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
 ΑΡΘΡΟ 7 Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καρύστου (τηλ.2224023240) ή στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής (2224350011) και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 8 Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9 Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 10 Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα τέσσερα (4) Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
 ΑΡΘΡΟ 11 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ2/1553/Δ1/04-08-2016(ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 64321/2008.
ΑΡΘΡΟ 12 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει 3 στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 13 Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 14 Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

ΑΡΘΡΟ 15 Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

ΑΡΘΡΟ 16 Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου: Α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο. Β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ., Γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας. Ε) Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό. ΣΤ) Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

ΑΡΘΡΟ 17 Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1 , 2 , 3 και 4) , 7 , 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ:26 Α/9-2-2007) “Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” 4

ΑΡΘΡΟ 18 Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε σε 3 δόσεις : 30 Νοεμβρίου, 28 Φεβρουαρίου και 31 Μαΐου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο : υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων , 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά ανά μαθητή β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου.

ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι και 14-09-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Διευθυντή του σχολείου ή στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Από τις 12.00 μ.μ έως τις 13.00 μ.μ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα Καρύστου. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καρύστου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στις 14-09-2017, μετά τις 13.00 μ.μ. Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας αυτή θα επαναληφθεί κατά την κείμενη νομοθεσία με τους ίδιους όρους. ΑΡΘΡΟ 20 Η Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, συγκροτείται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή του σχολείου με το νόμιμο αναπληρωτή του , ως πρόεδρο. 2. Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του. 3. Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 4. Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του. 5. Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 21 Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών σύμφωνα με τους όρους του άρ.29 της ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016).

ΑΡΘΡΟ 22 Η σύμβαση υπογράφεται από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο, που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

ΑΡΘΡΟ 23 5 Η Σχολική επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 24 Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου