ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Με την με αρ. 79-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου που λήφθηκε την 1-4-2012 ψηφίστηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης του Δήμου Καρύστου ως εξής:Η Συνεχιζόμενη ανομβρία έχει δημιουργήσει ήδη  έλλειψη νερού και το ερώτημα είναι, σύμφωνα με ποιον νόμο  και ποια οδηγία και με ποια έγκριση χρησιμοποιείται  και πως το νερό από τις εταιρίες, και πως θα διασφαλιστεί το νερό για οικιακή χρήση , για καλλιέργειες και ζώα από δω και μπρος. 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ


                Με την με αρ. 79-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου που λήφθηκε την 1-4-2012 ψηφίστηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης του Δήμου Καρύστου ως εξής:

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο του Κανονισμού 
Ο παρών κανονισμός περιέχει  τους όρους και τις προϋποθέσεις  υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης και καθορίζει  τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών .

Άρθρο 2ο
Νομικό Πλαίσιο
Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)  και  των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .
Στις Διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις :

Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
Του άρθρου 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 16853/2011 ΦΕΚ 661/20-4-2011
Των άρθρων 19και 82 του Β.Δ. της  24/9-20/10/1958 « Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων  » .
Του Άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών σεις οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ».
Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 « Περί βεβαίωσης και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων  » και του Π.Δ. 923/77 « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/2959 ΒΔ».
Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001
Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 « Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος » β) 5673/4-12-57 « Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων » γ) Α5/288/1986 «Ποιότητα  και συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ»

Άρθρο 3ο
   Απαγορεύσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών χρήσεων
   Το νερό που αντλείται από πηγές, γεωτρήσεις, υδραγωγεία κ.λ.π. παρέχεται στους κατοίκους του Δήμου Καρύστου μέσω διανομής αποκλειστικά και μόνο για οικιακή  και επαγγελματική χρήση και όχι για γεωργικές καλλιέργειες ή κτηνοτροφικές εργασίες.

Άρθρο 4ο
Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του  Δήμου   ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
Οι σωλήνες ύδρευσης που τοποθετούνται με δαπάνη του υδρολήπτη από τον κεντρικό αγωγό μέχρι το υδρόμετρο, περιέχονται κατά κυριότητα στο Δήμο, ο οποίος μπορεί από αυτούς να υδροδοτήσει και άλλους υδρολήπτες χωρίς καμία αποζημίωση αυτού ή αυτών που τοποθέτησαν τον αγωγό.

Άρθρο 5ο

Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης
Η παροχή του νερού στις κατοικίες, στα καταστήματα και κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δήμο, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου καθώς και το σκοπό υδροδότησής του.
Επίσης τα στοιχεία του αιτούντος (Όνομα, Επώνυμο, Δ/νση, Τηλέφωνο και ΑΦΜ).
Στην αίτηση θα επισυνάπτεται και η δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αυτού, η οποία θα φυλάσσεται στο αρχείο της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.
Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης, (ύστερα από υπόδειξη της Τεχνικής  υπηρεσίας του Δήμου και σε βάθος τουλάχιστον 80 πόντους ),  το δε δίκτυο, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου.
 Στα πλαίσια  του κοινωνικού έργου του ∆ήµου παροχή  νερού επίσης  δικαιούνται και οικόπεδα χωρίς κτίσματα με τροχοβίλες ή τροχόσπιτα εφόσον  προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι υπάρχει τροχόσπιτο ή τροχοβίλα και διαπιστωθεί  από  την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.
Σε ακίνητα ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δηµόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύµατα κλπ) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να χορηγήσει περισσότερες της µία παροχές.
Η έγκριση των αιτήσεων παροχής νερού στους νέους υδρολήπτες γίνεται από τον Δήμαρχο ή από τον αρμόδιο της Υπηρεσίας Ύδρευσης μετά από απόφαση Δημάρχου και σε ειδικές περιπτώσεις μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού υπαλλήλου σχετικά με τη δυνατότητα του δικτύου της περιοχής.
Σε κανένα και σε καμία περίπτωση παρέχεται νερό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δήμου και χωρίς υδρομετρητή ο οποίος θα σφραγίζεται με σφραγίδα ασφαλείας.
Ο υδρολήπτης υποχρεούται στην προστασία της σφραγίδας αυτής.
Στην περίπτωση παράνομης υδροληψίας επιβάλλεται με απόφαση του Δ. Σ. σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο 1.000 € και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στο Δήμο.

Άρθρο 6ο
Δικαίωμα Σύνδεσης
Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακίνητου προκαταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο στο Ταμείο  του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δικαίωμα σύνδεσης που περιλαμβάνει το τέλος σύνδεσης.
 Μετά την έγκριση παροχής νερού ο υδρολήπτης υποχρεούται στην  καταβολή δικαιώματος  σύνδεσης, εργασίας σύνδεσης και φθοράς οδοστρώματος. Το δικαίωμα σύνδεσης κλπ. καθορίζονται  με απόφαση Δ.Σ.

Άρθρο 7ο
Αυθαίρετη Σύνδεση
Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του Δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης, κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στον Δήμο .

Άρθρο 8ο
Επανασύνδεση
Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε ,είτε για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξοφλείται ταυτόχρονα και ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το χρόνο λειτουργίας της παροχής .


Άρθρο 9ο

Εργασίες σύνδεσης
Η τοποθέτηση του υδρομετρητή πραγματοποιείται μέσα σε στεγανό φρεάτιο από μπετόν και θα καλύπτεται από χυτοσίδηρο κάλυμμα, σε σημείο που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και το οποίο πρέπει να είναι σε κοινόχρηστο χώρο, στο κοντινότερο και ασφαλέστερο σημείο από τον διερχόμενο αγωγό και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων απ’ αυτόν.
Τα υλικά σύνδεσης, παρέχονται από το Δήμο σε τιμή που καθορίζεται από το Δ.Σ.
Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου για την χορήγηση αυτών τα υλικά, αγοράζονται από τον υδρολήπτη και προσκομίζονται στον αρμόδιο υπάλληλο, πρέπει δε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Δήμου.
Μεταξύ υδρομετρητή και οικήματος τοποθετείται δικλείδα μη επιστροφής.
  Η παροχή του νερού θα γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του Δημοτικού δικτύου από το ακίνητο του αιτούντος και κατόπιν υποδείξεως του αρμόδιου υπαλλήλου.
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να υποδείξει κι άλλο σημείο σε περίπτωση που είναι φορτωμένη η λήψη του πλησιέστερου σημείου. Η τοποθέτηση σε βάθος του σωλήνα καθώς  και η διαδρομή αυτού θα καθορίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.
Το μέγεθος των ιδιωτικών σωλήνων παροχής θα είναι Φ18 πλαστική, μπορεί όμως να είναι και μεγαλύτερη μόνο  μετά από απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται με αίτηση.
Στην περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης υποχρεούται στην πληρωμή αντιστοίχων παγίων του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος να στρογγυλοποιείται προς τα άνω.
Η σύνδεση της νέας παροχής με τον κεντρικό αγωγό θα πραγματοποιείται μετά το τέλος της υδραυλικής εγκατάστασης μέχρι του κεντρικού διακόπτη παροχής του υδρολήπτη από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.
Απαγορεύεται κάθε επέμβαση ιδιώτη υδραυλικού στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.
Σε περίπτωση παρέμβασης ιδιώτη υδραυλικού χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου στο κεντρικό δίκτυο επιβάλλεται σ’ αυτόν πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του   τέλους παροχής .
Η εργασία της προετοιμασίας για την τοποθέτηση της παροχής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον υδρολήπτη και γίνεται από την υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση που η υπηρεσία αδυνατεί στην εκτέλεση της ως άνω εργασίας, αυτή δύναται να γίνει από ιδιώτη υδραυλικό μετά από άδεια του Δήμου και με την επίβλεψη του αρμόδιου υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή του τέλους παροχής , φθοράς  οδοστρώματος και υλικών.
Στην κάθε παροχή όλα τα υλικά και ολόκληρη η εγκατάσταση από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον υδρομετρητή αποτελούν σύμφωνα με το κανονισμό αυτό, ιδιοκτησία του Δήμου, του υδρολήπτη μη έχοντος κανένα δικαίωμα επί όλων των ανωτέρω.
  Επί σωληνώσεως εκ του δικτύου διανομής μέχρι του ακινήτου του υδρολήπτη την οποία ο τελευταίος με έξοδά του τοποθέτησε, κανένα δικαίωμα δεν έχει, του Δήμου και μόνο δυναμένου να επιτρέψει εκ της σωληνώσεως αυτής παροχέτευση νερού σε άλλους υδρολήπτες.

Άρθρο 10ο
Τέλη Ύδρευσης
Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν:
Πρώτον τις δαπάνες Υπηρεσίας ύδρευσης, Μισθοδοσία  εποχιακού  προσωπικού, συντήρησης  και λειτουργίας  του Δημοτικού  Δικτύου Ύδρευσης και δεύτερον τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
Τα τέλη ύδρευσης, η καταμέτρηση της κατανάλωσης, η επανασύνδεση και το δικαίωμα παροχής, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς

Άρθρο 11ο
Ποιότητα Νερού
Το πόσιμο νερό  πρέπει   να διατίθεται στους υδρολήπτες  καθαρό και υγιεινό, σύμφωνα με τις παραμέτρους που προβλέπονται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Τβ΄/11-7-2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επίσης η ποιότητα των ακτών κολύμβησης και των κολυμβητικών δεξαμενών  θα πρέπει να πληρούν τις νόμιμες  προϋποθέσεις  και θα υπάγονται σε τακτικό έλεγχο. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται από πιστοποιημένα  αναλυτικά εργαστήρια κατόπιν  εγκρίσεως  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και Απόφασης   Δημάρχου.
Κάθε τρίμηνο θα γίνεται ανάρτηση των αναλύσεων της ύδρευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Άρθρο 12ο
Υποχρεώσεις
Απαγορεύεται σε κάθε τρίτο η επέμβαση στην παροχή.
Η διαφύλαξη του φρεατίου με τον υδρομετρητή είναι υποχρέωση του υδρολήπτη ο οποίος σε κάθε ανωμαλία ή ζημιά υποχρεούται να ειδοποιεί το συντομότερο την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομετρητών  ανήκει στο Δήμο  ο οποίος επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση των καταναλωτών.
Οι υδρομετρητές αντικαθίστανται  από τον Δήμο όταν έχουν φθαρεί και δεν λειτουργούν λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάσουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη. Η δαπάνη και στις δύο περιπτώσεις βαρύνει τον καταναλωτή.
Η αντικατάσταση του υδρομετρητή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον υδρολήπτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή τέλους αντικατάστασης που αντιπροσωπεύει την αξία του υδρομετρητή και την εργασία αντικατάστασης. Το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή καθορίζεται από το Δ.Σ. και εισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό.(αξία υδρομετρητή και εργασία  αντικατάστασης.)
Σε αίτηση του υδρολήπτη για έλεγχο του υδρομετρητή ο πρώτος υποχρεούται στην καταβολή τέλους ελέγχου υπέρ του Δήμου, το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ. και το οποίο επιστρέφεται αν η απόκλιση των ενδείξεων σε βάρος του καταναλωτή είναι μεγαλύτερη του +5%
Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τους υδρομετρητές όταν διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε κανονικά, η χρέωση γίνεται με βάση το Μ.Ο. κατανάλωσης των δύο αντιστοίχων περιόδων καταμέτρησης.

Άρθρο 13ο

Υδρομετρητές
 Σε κάθε διαμέρισμα ή κατάστημα αντιστοιχεί ένας υδρομετρητής. Στην  περίπτωση κατά την οποία ανεξάρτητες δραστηριότητες υδρεύονται χωρίς την ύπαρξη υδρομετρητή   υποχρεούται στην καταβολή του παγίου τέλους.
Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης(collecter)
Δεν επιτρέπεται πριν τους υδρομετρητές που βρίσκονται στο collecter η παρεμβολή άλλου υδρομετρητή.  Η σύνδεση θεωρείται παράνομη και ο Δήμος έχει το δικαίωμα διακοπής της παροχής.
Αυξημένες ανάγκες που θα προβλέπονται από τον υδρολήπτη για το προσεχές μέλλον θα αντιμετωπίζονται με ειδική κατασκευή στο collecter   έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί ένα τμήμα αργότερα για την εξυπηρέτηση του υδρολήπτη.
Απαγορεύεται πάνω σε collecter που είναι σε χρήση να υπάρχουν νεκρές θέσεις εφ’ όσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές.
Στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται,  βεβαιώνονται στο Δ.Τ. με την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Προ του collecter πρέπει να υπάρχει πάντα διακόπτης.
 Οποιαδήποτε επέμβαση στον υδρομετρητή που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκομένου ύδατος ή στη διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητος, συνεπάγεται την διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη   προστίμου  που θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καταβολή αξίας κατανάλωσης ίσης με την αντίστοιχη προηγούμενη καταμέτρηση. Η επιβολή του προστίμου και η διακοπή γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από βεβαίωση δύο αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων.
Η επανασύνδεση γίνεται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου αφού προηγηθεί η εξόφληση του ανωτέρω προστίμου και κατανάλωσης. Προ της επανασύνδεσης καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος.                     

Άρθρο 14ο

Έλεγχος –Επισκευή και συντήρηση Υδρομετρητών
Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομετρητών ανήκει στον Δήμο , ο οποίος επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του καταναλωτή. Η δαπάνη βαραίνει και στις δύο περιπτώσεις τον καταναλωτή. Η ευθύνη του καταναλωτή στις ζημιές των υδρομετρητών υπάρχει μόνο για εξωτερικές βλάβες και όχι για εσωτερικές βλάβες (λάσπη κλπ.)
Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα  τον Υδρομετρητή όταν διαπιστώσει απόκλιση από την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή εκτείνεται ,εάν είναι δυνατόν ,στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή .
Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, ο υδρομετρητής δεν λειτουργεί κανονικά , η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης .

Άρθρο 15ο
                                      
Διαδοχή καταναλωτή
Σε περίπτωση   μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο παλιός   ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο για την μεταβολή με την προσκόμιση βεβαίωσης της αλλαγής επικυρωμένης υπό του νέου ιδιοκτήτη.

Άρθρο 16ο

   Διακοπές υδροδότησης
   Η διάρκεια κάθε παροχής που έχει εγκριθεί από το Δήμο είναι απεριόριστη. Ο Δήμος όμως διατηρεί κάθε δικαίωμα να διακόψει αυτή όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θα αιτιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα   να διακόπτει την ύδρευση με απόφαση Δημάρχου που επικαιροποιείται από το Δ.Σ. μετά από αναφορά τεχνικών του υπαλλήλων, όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:
1.      Το νερό είναι επιβλαβές στην υγεία των καταναλωτών.
2.      Ελάττωση της ροής του νερού.
3.      Ολόκληρο το δίκτυο ή μέρος αυτού έχει ανάγκη επισκευής.
4.      Ο υδρολήπτης κάνει υπερβολική κατανάλωση σε βάρος των άλλων καταναλωτών.
5.      Παρεμφερείς περιπτώσεις που συντελούν στη δημιουργία ανωμαλιών στο δίκτυο.
6.      Ανεξόφλητοι λογαριασμοί.
      Στις περιπτώσεις 2 και 3 προηγείται ανακοίνωση του Δήμου.
          Για κάθε διακοπή νερού σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ή άλλων σχετικών ο Δήμος δεν υποχρεούται  σε καταβολή αποζημίωσης έστω κι αν ο υδρολήπτης έχει υποστεί από την διακοπή της ύδρευσης κάποια ζημιά.

Άρθρο 17ο

       Απαγορεύσεις
      Απαγορεύεται χωρίς καμιά δικαιολογία:
Η παροχή νερού σε τρίτους από υδρολήπτη  του Δήμου χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου.
Κάθε επέμβαση ή εργασία από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον υδρομετρητή που να επηρεάζει την υδροληψία.(άντληση με αντλίο, πιεστικά κλπ)  Παράβαση αυτών συνεπάγεται την άμεση διακοπή της ύδρευσης με εντολή Δημάρχου κατόπιν έκθεσης του αρμοδίου υπαλλήλου. Για τις πάρα πάνω παρεμβάσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του τέλους παροχής. Για κάθε φθορά που γίνεται στους αγωγούς ύδρευσης, στους υδρομετρητές, στα φρεάτια των υδρομετρητών από υδρολήπτες θα καταβάλλεται πρόστιμο ίσο προς την αξία της φθοράς το οποίο θα προσαυξάνεται μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόστιμο θα βεβαιώνεται από το Δήμαρχο μετά από σχετική έκθεση αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου. Επίσης θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το διπλάσιο ύψος της αξίας του νερού, κατά εκτίμηση, που τυχόν χάθηκε από τις φθορές που προξένησαν στο δίκτυο.  Σε περίπτωση  διαπίστωσης ζημιάς  από κινούμενα    οχήματα  ή  εκσκαφές , η φθορά θα επιβάλλεται στον προξενήσαντα . Αυτός που προξένησε τη ζημιά δικαιούται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να προσφύγει με αίτηση στο Δ.Σ. για άρση ή μείωση του προστίμου.

Άρθρο 18ο

   Καταμετρήσεις
  Η καταμέτρηση και η βεβαίωση της κατανάλωσης του νερού σε κυβικά μέτρα ενεργείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, ανά διαστήματα που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.. Μετά την καταμέτρηση θα συντάσσεται σχετική ειδοποίηση που θα  αναγράφει το ονοματεπώνυμο του υδρολήπτη, το είδος του ακινήτου που παρέχεται το νερό (κατοικία-κατάστημα) τις ενδείξεις του υδρομετρητή (προηγούμενη και τελευταία) την ποσότητα που καταναλώθηκε σε κυβικά μέτρα και θα συντάσσεται  κατάσταση.
Τα χρονικά  διαστήματα δυνατόν  να διαφέρουν ανά Τοπικές Κοινότητες όπως επίσης και η αξία της κατανάλωσης νερού, λαμβανομένων υπ’ όψη του κόστους συντήρησης του δικτύου και επάρκειας του νερού.

Άρθρο 19ο

Εξόφληση λογαριασμών
Η εξόφληση των λογαριασμών θα πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από της επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει σε διακοπή της παροχής χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση. Η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται μετά την εξόφληση του οφειλομένου  λογαριασμού καθώς και τους τέλους επανασύνδεσης. Το τέλος επανασύνδεσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Στην υποχρέωση αυτή, δηλαδή της καταβολής τέλους επανασύνδεσης, υπόκεινται και εκείνοι που αιτούν για οποιαδήποτε λόγο τη διακοπή της παροχής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση αίτησης οριστικής διακοπής του νερού, όλα τα υλικά από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και το φρεάτιο με τον υδρομετρητή περιέχονται στην κυριότητα  του Δήμου, χωρίς να έχει καμιά αξίωση ο υδρολήπτης.
1.    Η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων που περιγράφονται στον κανονισμό αυτό ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων ήτοι:
2.    Η βεβαίωση πραγματοποιείται με αντίστοιχη κατάσταση (άρθρο  15) .   Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφονται προς συνείσπραξη με την αξία του νερού και όλα τα άλλα τέλη του Δήμου που θα αποφασίσει το Δ.Σ. να εισπράττονται.
3.    Η είσπραξη των πάρα πάνω εσόδων θα ενεργείται από Δημοτικό υπάλληλο (εισπράκτορα) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 20ο

Πυροσβεστικοί κρουνοί
Τα πυροσβεστικά υδροστόµια είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων.
Η  θέση εγκατάστασης  του  πυροσβεστικού  υδροστοµίου εγκρίνεται από  την  αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης  πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων.

Άρθρο 21ο

 Η τιμή του νερού που καταναλώνεται κάθε φορά από τις κατηγορίες των υδροληπτών (ιδιοκτήτες κατοικιών ή καταστημάτων) καθορίζεται από το Δ.Σ.
Οι Τοπικές Κοινότητες που έχουν φυσική ροή θα πληρώνουν ένα ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση το σύνολο των εξόδων της Τοπ. Κοινότητας.

Άρθρο 22ο

           Τα υλικά που αντικαθίσταται από άλλα καινούργια και τα οποία θα παρουσιάζουν εμπορική εκμετάλλευση θα συναθροίζονται στις αποθήκες του Δήμου για εκποίηση. Η εκποίηση θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  .

Άρθρο 23ο

Για την σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.

Άρθρο 24ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται σ’ αυτόν τον κανονισμό θα αποφασίζει το Δ.Σ. εκτός από επείγοντα ζητήματα για τα οποία θα αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 25ο

Καθένας που επιθυμεί την παροχή νερού οφείλει να λαμβάνει γνώση προηγουμένως του κανονισμού αυτού, και να υπογράφει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του κανονισμού ύδρευσης, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πριν εγκριθεί η αίτηση υδροληψίας.

Άρθρο 26ο

  Ο   Κανονισμός αυτός θα τροποποιείται μόνο με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 27ο

    Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 28ο

    Ο κανονισμός αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεως του κατά τον τρόπο που προβλέπει η παρ.4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006
     Από την ισχύ αυτού, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενος κανονισμός ύδρευσης.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Δ.Σ.                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΟΒΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                        

Σχόλια