Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Ψήφισμα Συλλόγων και Πολιτών - Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα προβλήματα λόγω ΑΠΕ.


Διαβάζουμε το ψήφισμα που κυκλοφορεί και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων  μου είπε κάτι και με στενοχώρησε πάρα πολύ. Μου είπε ότι δεν έπρεπε να είμαστε εκεί και να μαζεύουμε υπογραφές γιατί αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στο πανηγύρι, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ, και συνέχισε ότι το πανηγύρι είναι του δήμου και δεν είναι σωστό γιατί φαίνεται , λέει, ότι κάνουμε κάτι εναντίον του δήμου.
Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι κάνω η κάνουμε κάτι εναντίον του δήμου και φαίνεται και από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η διαφορά με το ψήφισμα είναι κυρίως στην παράγραφο που ξεκινά με το Απαιτούμε την άμεση παύση.
Αν δεν γίνει η παύση πως θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Μας είπε επίσης ότι έπρεπε να πάρουμε άδεια για να βάλουμε το τραπεζάκι, το οποίο ήταν αρκετά μακριά από την αυλή του πανηγυριού όπως είδατε στην φωτογραφία.
Για τις περισσότερες ώρες, ήταν ακόμα μακρύτερα αλλά λόγω ήλιου το μεταφέραμε λίγα μέτρα για λίγη σκιά.
Δεν υπάρχει τέτοια άδεια να δίνεται από κανένα αγαπητοί μου. Άδειες δίνονται για τους μικροπωλητές, και άλλου είδους εποχικούς επαγγελματίες. 
Τι ενοχλεί λοιπόν τόσο πολύ που έστω με την υπογραφή τους βρίσκουν την ευκαιρία οι άνθρωποι να πουν κάτι δεν έχουν άλλο τρόπο να το δηλώσουν?
Ας μην φαντασιώνονται εχθρούς και αντιπάλους εκεί που δεν υπάρχουν και ας διαβάσουν τουλάχιστον το τι ψηφίζει η δημοτική αρχή για να μην γίνονται χωρίς να το θέλουν μέσα στον ενθουσιασμό τους να φαίνονται "πιστοί", αρνητές της.


ΑΔΑ: 6Π7ΛΩΕΦ-ΦΕΨ - Απόφαση 89-2018 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Συζήτηση πρότασης Φορέων του Δήμου Καρύστου σχετικά με το θέμα των Ανεμογεννητριών"

……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βρανά Κ., Παπαλυμπέρης Ι., Διγαλέτος Κ., Τούρλα Γ., Ζέμπης Ε., τάχθηκαν υπέρ της επικαιροποίησης της απόφασης 434/2011 του Δ.Σ. και υπέρ του ψηφίσματος που κατατέθηκε και οι υπόλοιποι Δημοτικού Σύμβουλοι τάχθηκαν υπέρ της επικαιροποίησης της απόφασης 434/201 του Δ.Σ. και υπέρ του ψηφίσματος που κατατέθηκε εκτός της παραγράφου που αρχίζει με την λέξη «απαιτούμε», και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Σαραβάνος Γεώργιος δεν ψήφισε λόγω υλικού συμφέροντος σύμφωνα με το αρ. 99 του ν. 3463/2006

 κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επικαιροποιούμε την με αρ. 434/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου όπως ήδη έχει επικαιροποιηθεί με την με αρ. 71/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Από το Ψήφισμα που κατατέθηκε από τους Φορείς του Δήμου Καρύστου στηρίζουμε τα παρακάτω:

 Η μεγάλης κλίμακας καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος του όρους ΟΧΗ και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καρύστου και οι συνέπειες που θα υπάρξουν εξαιτίας της άναρχης εγκατάστασης των νέων αιολικών σταθμών και των συνοδών έργων έχουν αρχίσει να διαφαίνονται εντονότατα.
 Πλήττεται η κοινωνία, η υγεία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η εν γένει οικονομία του τόπου μας και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ζητάμε να επιλυθούν τα κάτωθι:

 1. Επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος της περιοχής μας, με νομοθετική ρύθμιση.

 2. Συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από εκπόνηση της υδρογεωλογικής μελέτης, όλων των αδειοδοτημένων και αδειοδοτούμενων (σύνολο 77) αιολικών σταθμών του Δήμου Καρύστου, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας της περιοχής και της μη περαιτέρω υποβάθμισής της.

 3. Ουσιαστική ελάφρυνση των χρεώσεων στα τιμολόγια ρεύματος όλων των περιοχών του Δήμου Καρύστου, όπως άλλωστε εφαρμόζεται σε αντίστοιχα επιβαρυμένες από ενεργειακά έργα περιοχές της χώρας μας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και κατάργηση του τέλους υπέρ ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ).

 4. Αύξηση στο 5% του ανταποδοτικού τέλους υπέρ Δήμου Καρύστου και δωρεάν δημοτικός φωτισμός.

 5. Υπογειοποίηση όλων των υφιστάμενων και τυχόν νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

 6. Χαρακτηρισμός του Καστανόλογγου ως Μνημείο της Φύσης και καμία δυσμενή επέμβαση σε αυτόν.


7. Αποκατάσταση των επεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει επί του φυσικού περιβάλλοντος και προπάντων των επιχωματώσεων στα ρέματα.

 8. Ειδικό αναπτυξιακό νόμο που να πριμοδοτεί με προνομιακούς όρους την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Καρύστου.

 Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, πραγματοποίηση επιτέλους της απαιτούμενης διαβούλευσης πολιτών, φορέων, δημοτικής αρχής και ειδικών επιστημόνων για τον εκ νέου χωροταξικό σχεδιασμό των εν λόγω έργων.
 Το παρόν ψήφισμα να παραδοθεί από αντιπροσωπία του Δήμου και των Φορέων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον αναπληρωτή του και να κοινοποιηθεί: Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, στους Έλληνες Βουλευτές , στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε όλους τους Περιφερειάρχες της Ελληνικής Επικράτειας, σε όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες με τα ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς, καθώς και στην ΕΕ για το περιβάλλον και στο Ευρωκοινοβούλιο». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2018. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου