Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο 18ης Ιουλίου.Εξέταση αίτησης Επιτροπής Φορέων και Πολιτών της Νότιας Καρυστίας σχετικά με το πρόβλημα της λειψυδρίας» .

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Της με αριθ.
1 2 από 18 Ιουλίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 160/2018
 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Εξέταση αίτησης Επιτροπής Φορέων και Πολιτών της Νότιας Καρυστίας σχετικά με το πρόβλημα της λειψυδρίας»

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 3
ο
«Εξέταση αίτησης Επιτροπής Φορέων και Πολιτών της Νότιας
Καρυστίας σχετικά με το πρόβλημα της λειψυδρίας»
.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 7975/18-7-2018 αίτηση της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών της Νότιας Καρυστίας που έχει ως εξής:
« Κύριε Πρόεδρε Ζητούμε να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως έκτακτο και κατεπείγον θέμα, το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας που έχει προκύψει στην περιοχή μας, το οποίο σε συνδυασμό με την συνεχή υπεράντληση νερού από ντόπια και ξένα υδροφόρα οχήματα,
από κρουνούς πυρόσβεσης, πηγές και ιδιωτικά σημεία υδροληψίας για την εξυπηρέτηση των έργων εγκατάστασης των αιολικών σταθμών έχει κάνει την κατάσταση ανυπόφορη και επικίνδυνη για το υπόλοιπο της καλοκαιρινής περιόδου.
Είναι αναγκαίο να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για την άμεση απαγόρευση των παράνομων αυτών ενεργειών και την προστασία των πολιτών και των παραθεριστών».
Ακολούθως ο Δήμαρχος ανάγνωσε το από 24-4-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου προς τους ιδιοκτήτες υδροφόρων οχημάτων που έχει ως εξής:
«
Κατόπιν προφορικών παραπόνων από κατοίκους του Δήμου μας ότι παρατηρείται η υδροληψία από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου από ιδιώτες και λαμβάνοντας υπόψη την έντονη ανομβρία και την λειψυδρία καθώς και τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε με την στάθμη
των δεξαμενών, παρακαλούμε όπως αποφύγετε την οποιαδήποτε υδροληψία από το δίκτυο ύδρευσης όλου του Δήμου Καρύστου. Η υδροληψία επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
2
έκτακτης ανάγκης π.χ. πυρκαγιές και έχοντας λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σαςΕκ της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης του Δήμου Καρύστου»
Ακολούθως ο Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα επικαιροποιεί το ανωτέρω έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου.
Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία πρότεινε να επιληφθεί του θέματος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρύστου και να επιβληθούν πρόστιμα στους παραβάτες. Επίσης πρότεινε την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται στις εκσκαφές και την προστασία των αποθεμάτων ύδατος από παράνομες υδρομαστεύσεις.
Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Βρανά Κυριακούλα συμφώνησε για την παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και για την επιβολή προστίμων στους παραβάτες και ζήτησε την άμεση σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου.
Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία αφού τόνισε το οξύ πρόβλημα της λειψυδρίας ζήτησε να μεριμνήσει η Τεχνική Υπηρεσία ώστε το νερό των πηγών να πέφτει στις δεξαμενές και να μην υπάρχουν απώλειες.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
.....................................................................................................
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ,
έλαβε υπόψη του το
αρ. 65 του ν. 3852/10
,
μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Επικαιροποιούμε το από 24-4-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου προς τους ιδιοκτήτες υδροφόρων οχημάτων όπως εκτέθηκε στο σκεπτικό της παρούσας.
Παραπέμπουμε το θέμα ώστε να εξεταστεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρύστου και να προτείνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή του.
Παραπέμπουμε το θέμα της επιβολής προστίμων στους παραβάτες υδρολήπτες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που θα εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απόφα ση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2018.
................................................................................................
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Κάρυστος αυθημερόν
Ο Πρόεδρος
Αλκιβιάδης Βόσσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου