Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Απόφαση ΟΛΝΕ για τα ποδήλατα στην παραλία Καρύστου.Ημ/νία:
17/07/2018
που επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα.
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ.:
1.Παπα νδρέου Ανδρέας του Δημητρίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Πασβαντίδης Πέτρος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. Γουρνής Νικόλαος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος
4. Λεβέντη Ελένη του Νικολάου, Μέλος
5. Μπάρμπας Ιωάννης του Γεωργίου, Μέλος
6. Ανδρέλου Μαρία του Παναγιώτη, Μέλος
7. Γεωρ γαλάς Νικόλαος του Δημητρίου, Μέλος
8. Πάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθη o Σαράφης Σταύρος ως Γραμματέας του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Παπανδρέου Ανδρέας εισάγει προς συζήτηση το θέμα:
Περί Έγκρισης αιτήματος κυκλοφορίας ποδηλάτων στη ζώνη ευθύνης ΟΛΝΕ.
Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Δ.Σ ΟΛΝΕ Α.Ε την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3562 της 16
Ιουλίου 2018 η οποία αφορά την έγκριση διαδρομής
ποδηλάτων στη ζώνη ευθύνης του ΟΛΝΕ.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν.
Το Δ/κό Συμβούλιο της ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του προέδρου
2. Την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3562 της 16ηςΙουλίου 2018.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Γεωργίου Πάνου,ο οποίος συμφωνεί με την απόφαση αλλά επιθυμεί και τη σύμφωνη γνώμη του λιμεναρχείου.Εγκρίνει την
«ελέυθερη διακίνηση των ποδηλάτων από την αφετηρία, όπως ορίζεται με την επικαιροποιημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με αριθμό 158/2018 και επί της διαγραμμισμένης διαδρομής όπως ορίζεται από την ειδική σήμανση (οριζόντια και κάθετη). Βασική προϋπόθεση είναι η ασφάλιση των ποδηλάτω νπερί αστικής ευθύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου