Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Αρμοδιότητες της Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικού Σώματος.

H Eλληνική Ακτοφυλακή-Λιμενικό Σώμα ως διωκτική αρχή με τη διοικητική και γενική αστυνομική και ανακριτική αρμοδιότητα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και το χερσαίο τμήμα των λιμένων, είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος που ήθελε εκδηλωθεί στους τομείς ευθύνης του.

Ειδικότερα, η Ε. Α – Λ.Σ. σαν αρμοδιότητα έχει:
α. Την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης
β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
γ. Τον έλεγχο εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
δ. Την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.
ε. Την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
στ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων.
Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.
β) Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας.
γ) Τον έλεγχο και δίωξη διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
δ) Την αναζήτηση και σύλληψη διωκόμενων προσώπων.
ε) Την αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων, απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων.
στ) Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.
Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:
α) Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε υπονομευτική ενέργεια.
β) Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.
γ) Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.
δ) Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα.
ε) Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα.
Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τον έλεγχο, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους, καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, προς διαπίστωση συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοπλοΐας, προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και συνθηκών και όρων εργασίας.
β) Την παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.
γ) Τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών καθώς και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα και τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων.
δ) Τη μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, επέκταση και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
ε) Την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας.
Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τον συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.
β) Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και άλλους φορείς, Υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.
γ) Τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιλαμβάνει ιδίως:
α) Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
β) Τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
γ) Τον έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων για την καταπολέμηση ρυπάνσεων.
δ) Τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων.
Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τον σχεδιασμό και οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλασσίων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
β) Την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.
Τέλος το Λιμενικό Σώμα συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-

 

Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ)

1. Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λ.Σ. (Hellenic Coastguard Officers' Union) είναι συνδικαλιστικό όργανο με μέλη της Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
2. Έτος ίδρυσης είναι το 2003. Καλύπτει συνδικαλιστικά τους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Καταστατικό της. 
3. Τα Όργανα  της Ένωσης είναι:
1) Η Γενική Συνέλευση, 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή
Καταστατικό 
....Διαβάστε περισσότεραΣκοποί του Σωματείου είναι:
Η σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών, μεταξύ των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ).

Η ανάπτυξη αλληλεγγύης με Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδής φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

Η προάσπιση και τόνωση του στρατιωτικού χαρακτήρα, των Αρχών – Αξιών – και Παραδόσεων του Λιμενικού Σώματος.

Η διατήρηση και περαιτέρω προώθηση, της πλήρους και σε όλα τα επίπεδα, εξομοίωσης των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος με τους συναδέλφους τους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η διασφάλιση και ενίσχυση της αποτελεσματικής και αξιοκρατικής λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και στρατιωτικών κανονισμών.

Η συνεχής αναβάθμιση των, από το Λιμενικό Σώμα, προσφερόμενων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών.

Η βελτίωση των διαδικασιών, μέσων και συνθηκών εργασίας που αφορούν την εκτέλεση της αποστολής και του έργου του Λιμενικού Σώματος συνολικά.

Η προαγωγή και ανύψωση του επαγγελματικού και επιστημονικού επιπέδουτων μελώντης«Πανελλήνιας ΈνωσηςΑξιωματικών Λιμενικού Σώματος».

Η προάσπιση της προσωπικής/επαγγελματικής αξιοπρέπειας και η αναβάθμιση της θέσης και ρόλου του Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, μέσα στον ευρύτερο χώρο Υπηρεσιακής δράσης του και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Η σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης και η προβολή του ρόλου του Λιμενικού Σώματος στην ελληνική πραγματικότητα, διαχρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου