Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Εγκρίθηκε το αίτημα ιδιοκτητών ιππήλατων οχημάτων στην Κάρυστο από τον ΟΛΝΕ.
 Διαύγεια.
Περί Έγκρισης αιτήματος ιδιοκτητών ιππήλατων οχημάτων στην Κάρυστο.

 Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Δ.Σ ΟΛΝΕ Α.Ε την με αριθμό 158/2018 επικαιροποιημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου και τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3429 της 9/7/2018 αίτηση του Δήμου Καρύστου.
Η αίτηση αφορά την έγκριση διαδρομής ιππήλατων οχημάτων στο Δήμο Καρύστου


Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν.
Το Δ/κό Συμβούλιο της ΟΛΝΕ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του προέδρου
2. Την επικαιροποιημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου 158/2018
3. Την με αρ. πρωτοκόλλου 3429 της 9/7/2018 αίτηση του Δήμου Καρύστου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Γεωργίου Πάνου,ο οποίος συμφωνεί με την απόφαση αλλά επιθυμεί και τη σύμφωνη γνώμη του λιμεναρχείου.
Εγκρίνει την«ελέυθερη διακίνηση των ιππήλατων οχημάτων από την αφετηρία, όπως ορίζεται με την επικαιροποιημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου με αριθμό 15
8/2018 και επί της διαγραμμισμένης διαδρομής όπως ορίζεται από την ειδική σήμανση (οριζόντια και κάθετη). Βασική προϋπόθεση είναι η ασφάλιση των ιππήλατων
οχημάτων περί αστικής ευθύνης.»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου