Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΑΜΑΞΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

τ.κ. 34001 Κάρυστος

e-mail: info@dimoskarystou.grΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ                             Της με αριθ. 07 από 2018 συνεδρίασης
    του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ.  Καρύστου.


AΡΙΘ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     14/2018                               


Θέμα:


«Υποστήριξη αιτήματος ιδιοκτητών ιππήλατων οχημάτων  (Άμαξες) που κινούνται στην παραλία Καρύστου
και σταθμεύουν στο κάτω άκρο της πλατείας Αμαλίας επί της παραλιακής οδού Κριεζώτου».  


  • Η Πρόεδρος


     Στην Κάρυστο και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Μικρή Αίθουσα Συμβουλίων Δήμου Καρύστου»
σήμερα την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 (8.30) συνήλθε σε Δημόσια Έκτακτη Αυθημερόν Συνεδρίαση
το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ Καρύστου, ύστερα  από την με αριθ. πρωτ. 22-07-18
από 12/07/2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010.
 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι:


             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Βερούχη - Λεμονιά Μαρία (πρόεδρος)

  ουδείς
2
Σπύρου Ευάγγελος


3
Ράπτης Γεώργιος


4
Δρόσος Κωνσταντίνος


5
Χουντάση Σοφία
  Αρμόδιος για την  τήρηση των πρακτικών  της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος  του Δήμου, Παπαμιχαήλ Δημήτριος κλάδου ΤΕ με βαθμό Α΄.


Συζήτηση θέματος:
  
ΘΕΜΑ


«Υποστήριξη αιτήματος ιδιοκτητών ιππήλατων οχημάτων  (Άμαξες) που κινούνται στην παραλία Καρύστου και σταθμεύουν
στο κάτω άκρο της πλατείας Αμαλίας επί της παραλιακής οδού Κριεζώτου».  
  
Τοποθέτηση Προέδρου
  • Η Πρόεδρος


Με λύπη μας γίναμε αποδέκτες ενός κοινωνικού θέματος που προέκυψε στην πόλη μας και μας δημιούργησε πρόβλημα έναντι των κατοίκων
και των παραθεριστών μας, καθώς και των ιδιοκτητών των γραφικών ιππήλατων αμαξιδίων, που είναι συνδεδεμένα με την παραλία της Καρύστου
από την μεταπολεμική χρονική περίοδο.
Δεν κατανοούμε την ενέργεια κατάργησής τους στην πόλη μας, γνωρίζοντας ότι σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στις παραθαλάσσιες πόλεις
και οικισμούς είναι κάτι δεδομένο και μάλιστα κυκλοφορούν σε μεγάλο αριθμό αμαξιδίων, εν αντιθέσει με τον μικρό
αριθμό των δικών μας τριών αμαξών.
Κατόπιν παρόδου τόσων ετών που τα έχομε στην παραλία μας κάποιοι επιθυμούν την κατάργησή τους.
Ως Τοπικό Συμβούλιο ταυτιζόμαστε με την επιθυμία των κατοίκων μας και διαμαρτυρόμαστε  εντόνως, είμαστε κάθετα αντίθετοι
με κάθε σχετική ενέργεια απομάκρυνσης των γραφικών αμαξιδίων, που όλοι μεγαλώσαμε με αυτά.
Η έκκλησή μας προς κάθε αρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία είναι να ανακληθεί κάθε απόφαση και να παραμείνουν τα ιππήλατα αμαξίδια ως έχουν.
Φυσικά η ύπαρξή τους επισύρει και ευθύνες, ως προς τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας έναντι των πεζών επί των οδών.
Αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τους οδηγούς των ιππήλατων αμαξιδίων, έχοντας την προσοχή τους στραμμένη προς τους
διερχόμενους πεζούς και ιδιαίτερα των παιδιών.
Ως Τοπικό Συμβούλιο και με τις αρμοδιότητες που μας αναλογούν θα πράξομε τα δέοντα έτσι ώστε να παραμείνουν στη θέση τους
τα ιππήλατα αμαξίδια και να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους όπως τα γνωρίσαμε έτσι θα τα αφήσομε και στις επόμενες γενναίες.       


Παρακαλώ όλα τα Μέλη του σώματος του Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί το προκειμένου θέματος.


Τοποθέτηση Συμβούλων επί του θέματος:


Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα Μέλη συμφωνούν με την πρόταση της Προέδρου και κατόπιν αυτού,


Αποφασίζουν ομόφωνα:
«Συμφωνούμε απόλυτα με την εισήγηση της προέδρου και την διαβιβάζομαι σε κάθε
αρμόδια Υπηρεσία και Φορέα με την επιθυμία να λυθεί το συντομότερο δυνατόν και να παραμείνουν
στην θέση τους τα παραδοσιακά ιππήλατα αμαξίδια».   


     Η απόφαση αυτή  έλαβε αύξοντα αριθμό     14/2018.
     ……………………………………………………………………………………
          
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό βάσει των τυπικών προδιαγραφών, υπογράφεται από τα Μέλη του Συμβουλίου ως ακολούθως:


                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ


           Μαρία Βερούχη-Λεμονιά                               Ευάγγελος Σπύρου
                                                                                         Γεώργιος Ράπτης
                                                                                         Κωνσταντίνος Δρόσος
                                                                                         Σοφία Χουντάση


                                                             
Ο Πρακτικογράφος


Παπαμιχαήλ ΔημήτριοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου