Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

«Η Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 277/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ» Όλο το πρακτικό.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 22 από 21 Δεκεμβρίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου

«Η Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 277/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ»
Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14292/17-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 9 Γκεμίσης Ιωάννης 2 Τούρλα Γεωργία 10 Αλούκος Αλέξανδρος 3 Ζέμπης Ευάγγελος 11 Μανώλης Ιωαν. Νικόλαος 4 Ρουκλιώτης Ιωάννης 12 Σταθάκος Ιππόλυτος (προσήλθε
κατά το 13ο τακτικό θέμα) 5 Γκιβίσης Ζαφείρης 13 Οικονόμου Γεώργιος 6 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 14 Παλαμίδης Γεώργιος 7 Ξυπόλιτου Ευδοξία 15 Παπαλυμπέρης Ισίδωρος
(αποχώρησε μετά το 1ο τακτικό θέμα) 8 Ζαφείρης Αθανάσιος 16 Βρανά Κυριακούλα
17 Μήττας Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Κανέλλου Μαρία 6 Παναγιώτου Κωνσταντίνος 2 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 7 Γκιβίσης Ευάγγελος 3 Σαραβάνος Γεώργιος 8 Μανώλης Εμμ. Νικόλαος 4 Γιαννακάρης Κωνσταντίνος 9 Παλυβός Γεώργιος 5 Κεφαλάς Ευάγγελος 10 Σάκκας Θεόδωρος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY
Digitally INFORMATICS signed by DEVELOPMENT Date: 2019.01.07 AGENCY 13:59:34 EET Reason: Location: Athens
1
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ
Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Πολυποτάμου, Ζωγράφος Νικόλαος, β) Ακταίου, Κιούκης Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .
Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α ́.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων: 1) «Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή του Δήμου Καρύστου», 2) «Τροποποίηση της με αρ. 71/2018 Α.Δ.Σ. και ορισμός νέου συντονιστή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις», 3) «Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .
Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 277/2018 ΘΕΜΑ: 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ «Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 15064/18- 12-2017 έγγραφό της γνωστοποίησε στο Δήμο μας την πρόθεσή της να δωρίσει αγροτεμάχια που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων και αναλυτικά το έγγραφο έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιθυμούμε να προσφέρουμε ως χορηγία αγροτεμάχια που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Νέων Στύρων της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην ειδικότερη θέση «Μπάστιζες – Ρέμα Ξυλοχέρη» και συγκεκριμένα: Α) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.972,21, Β) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 4.461,82 Γ) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 21.179,20 Δ) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 3.162,18
Προκειμένου να αξιοποιηθούν για την τοπική κοινωνία. Παρακαλούμε για την αποδοχή από την πλευρά σας αυτής της δωρεάς».
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρύστου με την με αρ. 166/21-12-2018 απόφασή της αποδέχθηκε την ανωτέρω δωρεά .
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει τις ευχαριστίες των Δημοτών του Δήμου Καρύστου για την δωρεά από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.. αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υπογράψει τα συμβόλαια της μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ..................................................................................................... Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 65 και την παρ. 1 περ. η του αρ. 72 του ν. 3852/10 , μετά από διαλογική
2
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ
συζήτηση κατά την οποία ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος Ελευθέριος δήλωσε ότι ακόμη μια διεκδίκηση, σε επίπεδο ανταποδοτικών για τον Δήμο μας, γίνεται πράξη και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν την αποδοχή της δωρεάς παραμερίζοντας προσωπικές αντιρρήσεις και αντιφατικές απόψεις αλλά εστιάζοντας στο πως θα καταφέρουμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αντισταθμιστικά από τις εταιρείες ανάπτυξης των έργων προς όφελος του Δήμου μας και των δημοτών μας. Τόνισε επίσης ότι πάγια θέση δική του και της δημοτικής αρχής είναι ότι, αφού ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητες αδειοδοτούσας αρχής για τα αιολικά πάρκα, οφείλουμε καταρχήν να διασφαλίσουμε, την προστασία του Περιβάλλοντος, την ισόρροπη ανάπτυξη, την προστασία των ιδιοκτητών γης και να εξαντλήσουμε την απορρόφηση των αντισταθμιστικών προς όφελος της περιοχής μας με έντονες διεκδικήσεις και αδιάλειπτη προσπάθεια και να μην αφήσουμε ευκαιρίες να χαθούν όπως παλαιότερα με την μείωση του ποσοστού των ανταποδοτικών προς τον Δήμο από 3% σε 1,7%. Κλείνοντας ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν συνάντησής του Δήμαρχου με τον Υπουργό και το οποίο πιστοποιεί όλα τα παραπάνω. Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανώλης Ι. Νικόλαος εξέφρασε την πάγια θέση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχει κατά καιρούς εκφραστεί στις αποφάσεις του οργάνου σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και ψήφισε υπέρ της αποδοχής της δωρεάς που καλύπτει την έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Στυρέων, η Δημ. Σύμβουλος κ. Βρανά Κυριακούλα δήλωσε πως οι εταιρείες ανεμογεννητριών προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα και προσπαθούν να εξαγοράσουν τον κόσμο και ψήφισε «παρούσα», η Δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία υπερψήφισε την απόφαση συμφωνώντας με τις θέσεις του κ. Μανώλη τονίζοντας ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλυμπέρης Ι. εξέφρασε την πάγια θέση του για το θέμα και καταψήφισε την απόφαση, η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία υπερψήφισε την απόφαση τονίζοντας ότι οι χορηγίες πρέπει να ενθαρρύνονται αλλά να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν υποχρεώσεις και να γίνονται με την μορφή αντισταθμιστικών,
κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (14 έναντι 2)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες των Δημοτών του Δήμου Καρύστου για την δωρεά από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε. αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων, όπως περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 15064/18-12-2017 έγγραφο της εταιρείας, που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να υπογράψει τα συμβόλαια της μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δωρεάς.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2018. ................................................................................................ Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ
ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου