Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

«Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή λειτουργίας τουκαταστήματος των ΕΛΤΑ Μαρμαρίου». Από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου.. Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.5 του ν.3852/2010ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 66/2019ΘΕΜΑ: ΜΟΝΟ 
 «Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή λειτουργίας τουκαταστήματος των ΕΛΤΑ Μαρμαρίου».
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑΑ.Ε. περί αναστολής της συναλλακτικής δραστηριότητας του Ταχυδρομικού Καταστήματοςτου Μαρμαρίου με την οποία αναστέλλεται η συναλλακτική δραστηριότητα του Ταχυδρομικού Καταστήματος του Μαρμαρίου από 26-3-2019 και μεταφέρεται το αρχείο με την αναλυτικήκαταγραφή των στοιχείων στο Ταχυδρομικό Κατάστημα της Καρύστου. Η παροχή τηςταχυδρομικής εξυπηρέτησης στην περιοχή θα πραγματοποιείται από αγροτικό δρομολόγιο τουΤαχυδρομικού Καταστήματος της Καρύστου σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.Ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 3269/26-3-2019 επιστολή του προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τον Γενικό ΓραμματέαΤηλεπικοινωνιών και τους Βουλευτές Ευβοίας ζήτησε την συνέχιση της λειτουργίας τουκαταστήματος των ΕΛΤΑ της Τ.Κ. Μαρμαρίου και δήλωσε ότι στεκόμαστε απέναντι και δενθα επιτρέψουμε να εφαρμοστούν αποφάσεις που υποβαθμίζουν και απομονώνουν τον τόπομας. Επίσης τόνισε πως ο Δήμος Καρύστου δηλώνει την αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική απόφαση να κλείσει το Ταχυδρομικό κατάστημα στο Μαρμάρι και δηλώνει ότι θα προβεί σεόποια πράξη είναι απαραίτητη για να ανακληθεί. Ο Πρόεδρος έθεσε επίσης υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 20/26-3-2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίου σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας του Ταχυδρομικού Καταστήματος του Μαρμαρίου με την οποία το Τοπικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται και ζητά την ακύρωση της απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑΑ.Ε. Η Επιτροπή Κατάληψης του Ταχυδρομικού Καταστήματος του Μαρμαρίου κατέθεσε το παρακάτω 

Ψήφισμα: 

«Οι κάτοικοι του πρώην Δήμου Μαρμαρίου με έδρα το Μαρμάρι αντιστεκόμαστε και δενδεχόμαστε την αιφνίδια αυταρχική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για αναστολή λειτουργίαςτων ΕΛΤΑ Μαρμαρίου.ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
 Οι κινητοποιήσεις θα σταματήσουν μόνο αν αρθεί η απόφαση αναστολής της Διοίκησης.
 2Δεν δεχόμαστε να αλλάξουμε την θέση λειτουργίας των ΕΛΤΑ Μαρμαρίου.Οι πληρωμές θα γίνουν στις 28-3-2019 από το κατάστημα ΕΛΤΑ Μαρμαρίου.Εάν δεν δικαιωθεί το αίτημά μας θα κλιμακώσουμε με έντονες αντιδράσεις τον αγώνα μας».
 Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ......................................................................................................Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις τοαρ. 65 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση , ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Εγκρίνουμε το Ψήφισμα που κατέθεσε η Επιτροπή Κατάληψης του ΤαχυδρομικούΚαταστήματος του Μαρμαρίου όπως εκτέθηκε στο σκεπτικό της παρούσας. Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την αναστολή της λειτουργίας του ΤαχυδρομικούΚαταστήματος του Μαρμαρίου και την μετακίνηση των υπαλλήλων .Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2019. ................................................................................................ Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου