Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

«Επανακαθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων»


                                                                                          Νέα Στύρα 9 /4 /2019

«Επανακαθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας            στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων»

(Από τον Αλέξανδρο Αλούκο Δημοτικό Σύμβουλο Καρύστου και πρ. Δήμαρχο Αλίμου Αττικής ).

Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Μαρτίου 2019, εισηγήθηκα το θέμα του επανακαθορισμού του Αιγιαλού και της Παραλίας των Ν. Στύρων, και περιέγραψα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για πολλούς κατοίκους , σχετικά με την ιδιοκτησία τους και την αξιοποίησή της, αλλά και από διοικητικές πράξεις των υπηρεσιών του Δημοσίου εναντίον τους.

Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί πρίν από πολλά χρόνια με την ανεξήγητη τροποποίηση που έγινε τότε από την Κοινότητα Ν. Στύρων, και που οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες του παραλιακού μετώπου το έμαθαν εκ των υστέρων  μη δυνάμενοι να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους και να υποβάλουν ενστάσεις.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή και πρωτίστως ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος , έθεσαν από την πρώτη στιγμή , στο μελετητή του Δήμου που έχει αναλάβει την επέκταση του σχεδίου πόλης, και τον επανακαθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας, ζητώντας του να προχωρήσει άμεσα στον επανακαθορισμό, και έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη της επέκτασης , να ενσωματωθεί και  ο επανακαθορισμός και να επιληθεί τελικά το μεγάλο αυτό ζήτημα.

Στο πλαίσιο αυτό ο μελετητής έχει επισκεφθεί αρκετές φορές το παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων, έχει μελετήσει λεπτομερώς τις επίμαχες περιοχές σύμφωνα με τα υπόβαθρα του εγκεκριμένου σχεδίου του 1948, και του  καθορισμένου ορίου οικισμού πρό του 1923, έχει ζητήσει   και έχει λάβει συμβόλαια ιδικτησιών που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα, και έχει ολοκληρώσει τη μελέτη από τον Αύγουστο του 2017.

Η μελέτη προωθήθηκε  στην Κτηματική Υπηρεσία προς επεξεργασία, ζητώντας μας στη συνέχεια συμπληρωματικά στοιχεία.

Με την τελευταία επίσκεψή του ο μελετητής , ενημερώθηκε και πάλι για το πρόβλημα σε συνδυασμό με κυοφορούσες διοικητικές πράξεις από την Κτηματική προς ιδιοκτήτες , υπέβαλε  σχετικές πληροφορίες  στην Κτηματική Υπηρεσία μαζί με τους χάρτες (υπόβαθρα), που η υπηρεσία αυτή δεν είχε λάβει υπ’όψιν της , αποσκοπώντας στην αναθεώρηση και άρση όλων των αδικιών για τους κατοίκους των Ν. Στύρων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ήδη όπως πληροφορηθήκαμε, ο φάκελος και το αίτημά μας προωθήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Με την απόφασή μας αυτή παρεμβαίνουμε στη διαδικασία εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο κ. Ραβιόλο για  :

την ανάκληση όλων των διοικητικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν κατά των ιδιοκτητών του παραλιακού μετώπου μέχρι τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου αιγιαλού και της παραλίας των Νέων Στύρων.

Ειδικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνουν:

- Κατάργηση της υπάρχουσας γραμμής παραλίας

- Χάραξη του αιγιαλού στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση (με όποια έργα έχουν γίνει)

- Να μην ρυμοτομούνται κτίσματα που έχουν νόμιμη άδεια και τίτλους

- Ιδιαίτερα να μην παραβιάζετα  το όριο στην περιοχή που βρίσκεται εντός    καθορισμένου ορίου οικισμού προ του 1923.

Κλείνοντας την ενημέρωση αυτή προς τους κατοίκους των Ν. Στύρων θέλω να τους διαβεβαιώσω  , ότι Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, δεν αρκέστηκε σε υποσχέσεις ,  όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν , αλλά αντιμετώπισε εξ’αρχής  το πρόβλημα και    ΕΙΝΑΙ  ΑΥΤΗ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΤΟ  ΛΥΣΕΙ .Ακολουθεί η απόφαση  68 / 2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της  με αριθ.  5  από    29 Μαρτίου  2019   συνεδρίασης
    του Δημοτικού    Συμβουλίου Καρύστου

AΡΙΘ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     68/2019                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
            
«Επανακαθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων»

     Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων  (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 29η του μηνός  Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε  σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από  την με αριθ. πρωτ. 3225/22-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:30 μ.μ.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος)
10
Ξυπόλιτου Ευδοξία
2
Κανέλλου Μαρία
11
Γκεμίσης Ιωάννης
3
Διγαλέτος Κωνσταντίνος
12
Αλούκος Αλέξανδρος
4
Ζέμπης Ευάγγελος  
13
Γκιβίσης Ευάγγελος
5
Ρουκλιώτης Ιωάννης
14
Σταθάκος Ιππόλυτος
6
Γκιβίσης Ζαφείρης
15
Οικονόμου Γεώργιος
7
Κεφαλάς Ευάγγελος
16
Παλαμίδης Γεώργιος
8
Πολυχρονίου Πολυχρόνης
17
Μήττας Δημήτριος
9
Ζαφείρης Αθανάσιος
18
Βρανά Κυριακούλα (αποχώρησε μετά το 5ο έκτακτο θέμα)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Τούρλα Γεωργία
6
Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
2
Σαραβάνος Γεώργιος
7
Παλυβός Γεώργιος
3
Γιαννακάρης Κωνσταντίνος
8
Παπαλυμπέρης Ισίδωρος
4
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
9
Σάκκας Θεόδωρος
5
Μανώλης Ιωαν. ΝικόλαοςΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
       Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των  Τοπικών Συμβουλίων : α) Καρύστου, Βερούχη Μαρία, β) Πολυποτάμου, Ζωγράφος Νικόλαος, γ) Αετού, Γκιλιπάθης Περικλής, δ) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος, ε) Καλλιανού, Κυπαρίσσης Σταμάτιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος  Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση   σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .
Αρμόδιος για την  τήρηση των πρακτικών  της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄.   
     

     Ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του  Συμβουλίου την ανάγκη  συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων:    1) «Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ Μαρμαρίου», 2) «Επανακαθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων», 3) «Έγκριση Στρατηγικού Προγραμματισμού προσλήψεων 2020 – 2023», 4) «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής επιλογής δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής», 5) «Ορισμός υπολόγου και διαχειριστή του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο επέκτασης Καρύστου»», 6) «Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην ανάπλαση της οδού Ι. Κότσικα», 7) «Έγκριση πληρωμής λογαριασμού του έργου: «Στεγανοποίηση κουφωμάτων σχολικών κτιρίων» από τα τακτικά έσοδα» ,  και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους.

    Ο Πρόεδρος   κάλεσε το Σώμα να  αποφασίσει σχετικά .   
        Το Δημ. Συμβούλιο αφού  έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση     ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
        Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.


     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    68/2019

    ΘΕΜΑ:  ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο «Επανακαθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων».


      Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου εισηγούμενος  το 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δημ. Σύμβουλο κ. Αλούκο Αλέξανδρο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
  Ο Δήμος Καρύστου από τον Αύγουστο του 2017 έχει ολοκληρώσει την μελέτη για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας και την έχει προωθήσει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τις ενέργειές της.
Μετά από αρκετό διάστημα μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διαγράμματα τα οποία αποστείλαμε άμεσα. Όπως πληροφορηθήκαμε, ο σχετικός φάκελος με όλα τα στοιχεία, ήδη προωθήθηκε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον έλεγχο όλων των στοιχείων και φυσικά την έκδοση της απόφασης στο αίτημα του Δήμου Καρύστου.
Οι ενέργειες αυτές και οι παρεμβάσεις μας αποσκοπούν στο να δώσουμε οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους των Νέων Στύρων για πολλά χρόνια.
Συγκεκριμένα στοχεύουμε:
- Στην κατάργηση της υπάρχουσας γραμμής παραλίας
- Στην χάραξη του αιγιαλού στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση (με όποια έργα έχουν γίνει)
- Να μην ρυμοτομούνται κτίσματα που έχουν νόμιμη άδεια και τίτλους
- Ιδιαίτερα να μην παραβιάζεται το όριο στην περιοχή που βρίσκεται εντός καθορισμένου ορίου οικισμού προ του 1923.
Συγχρόνως με τις ενέργειες αυτές και με τη σημερινή μας απόφαση έχοντας επιπλέον την εμπεριστατωμένη έκθεση και τεκμηρίωση του μελετητή, αποσκοπούμε στην αναθεώρηση και άρση όλων των αδικιών για τους κατοίκους των Νέων Στύρων οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με εκθέσεις περί παράνομων κατασκευών και καταλήψεων χώρων, διότι (οι υπηρεσίες) δεν έλαβαν υπόψη τους ότι τα Νέα Στύρα είχαν εγκεκριμένο σχέδιο ήδη από το 1948 όπως και καθορισμένα όρια οικισμού πρό του 1923.

Ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημ.  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
………………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και   τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010, ο μ ό φ ω ν α

        Α    Π Ο   Φ Α Σ   Ι Ζ Ε Ι

      
 Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Καρύστου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική τεκμηρίωση των μελετητών και τις υποδείξεις της νομικής υπηρεσίας, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας επανακαθορισμού του αιγιαλού και της παραλίας των Νέων Στύρων και την ανάκληση όλων των διοικητικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν κατά των ιδιοκτητών του παραλιακού μετώπου μέχρι τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου αιγιαλού και της παραλίας των Νέων Στύρων.
Ειδικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνουν:
- Κατάργηση της υπάρχουσας γραμμής παραλίας
- Χάραξη του αιγιαλού στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση (με όποια έργα έχουν γίνει)
- Να μην ρυμοτομούνται κτίσματα που έχουν νόμιμη άδεια και τίτλους
- Ιδιαίτερα να μην παραβιάζεται το όριο στην περιοχή που βρίσκεται εντός    καθορισμένου ορίου οικισμού προ του 1923.


     Η  απόφαση αυτή  έλαβε αύξοντα αριθμό     68/2019.
     ……………………………………………………………………………………
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

               ΒΟΣΣΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ                                             
                                                                                                                    ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
                                                                                                                    ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                                                                                    ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                                                                                    ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                                                                    ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
                                                                                                                    ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
     ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
                                                                                                                    ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                                                                                                                    ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
     ΓΚΕΜΙΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
     ΑΛΟΥΚΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     ΓΚΙΒΙΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
     ΣΤΑΘΑΚΟΣ  ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
     ΜΗΤΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                                                    ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Ακριβές  Αντίγραφο                                             
Κάρυστος   αυθημερόν
       Ο Πρόεδρος                                                   


ΒΟΣΣΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ                                          
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διαμήκης Εύβοιας..ένα όνειρο ...απατηλό.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013 Πομφόλυγες τα Διευρωπαϊκ​ά Δίκτυα για την Εύβοια Το Δεκέμβριο του 2012 οι εκπρόσωποι της Εύβοιας στη τότε συγκυβέρνηση πανηγύριζαν γιατί «μετά από συντονισμένες κυβερνητικές προσπάθειες έγινε κατορθωτή η ένταξη του διαμήκη οδικού άξονα της Εύβοιας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών» και θριαμβολογούσαν γιατί «αυτό σήμαινε ότι την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είτε την επομένη, δηλαδή σε 10-15 χρόνια, θα γίνει πραγματικότητα ». Πρόκειται για μια εικονική πραγματικότητα που αποκαλύφτηκε τη Πέμπτη 28/11/2013 στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, κατά τη  συζήτηση επί του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Στην ενημέρωση που έκανε ο αρμόδιος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  κ . Κουμουτσάκος ανέφερε ότι «το δίκτυο χωρίστηκε σε κεντρικό και σε αναλυτικό – ολοκληρωμένο. Το κεντρικό δίκτυο ένα εκείνο το οποίο σ

Τιμής ένεκεν στον παππού μας Λεωνίδα Μήλα που μας άφησε σήμερα.

Είναι μια παράξενη εποχή που δεν μπορείς να χαιρετήσεις τους ανθρώπους σου όπως θα έπρεπε και όπως θα θέλαμε. Σήμερα έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο ο παππούς μας, ο γλυκύτατος Λεωνίδας η Λίνος Μήλας. Αγροτοκτηνοτρόφος, μουσικός, άριστος οικογενειάρχης με ενεργή ενασχόληση με τα κοινά μέχρι και τα βαθιά του γεράματα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και η ανάμνηση του πάντα θα συνοδεύεται από τους ήχους της τσαμπούνας του και από το αγαπημένο του επιμύθιο , " Ντάπα ντούπα το νταούλι, έτσι θα την περάσουμε ούλοι"  Επί τη ευκαιρία μιας εκδήλωσης για την ΑΙΟΓΟΠΡΟΒΑΤΙΑ στην Νότια Εύβοια, μας είχε μιλήσει στις 26 Ιουλίου του  2011 με τίτλο, Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΙΑΣ. Μετά την ημερίδα για την αιγοπροβατοτροφία, δεν υπήρχε πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω από τον παππού μας, τον Λεωνίδα Μήλα. Το θέμα είναι ότι ο παππούς μας, απόφοιτος πρώτης Δημοτικού, έκανε μόνος του τρόπο ζωής, πορεύτηκε και έφτασε στην ηλικία που είναι, όλα όσα

Σας ενημερώνουμε για την λειτουργία του Νοσοκομείου Καρύστου .

Προσοχή! Από σήμερα αναβάλλονται όλα τα χειρουργεία και ακυρώνονται όλα τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, οι τακτικές αιμοληψίες κτλ. Θα εξυπηρετούνται μόνο τα επείγοντα. Κάθε ασθενής με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: Βήχας, πυρετός, δύσπνοια θα πρέπει να παραμένει σπίτι του, να επικοινωνεί με τον ιατρό του και να καλεί τον ΕΟΔΥ (τηλ 1135). Δεν πηγαίνουμε στο Νοσοκομείο! Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει ύποπτα κρούσματα.  ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!