Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας αναλύσεων νερού - ΒΙΟΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 245/2019
 Θέμα: Απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας αναλύσεων νερού - ΒΙΟΚΑ.
Αποτέλεσμα εικόνας για νερο βρυση φωτο
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με τίτλο ’Δαπάνες για αναλύσεις νερού - ΒΙΟΚΑ», προϋπολογισμού 13.751,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Β. Τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης με τίτλο ‘Δαπάνες για αναλύσεις νερού - ΒΙΟΚΑ», προϋπολογισμού 13.751,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Γ. Αναθέτουμε απευθείας την ανάλυση μικροβιολογική και χημική (δοκιμαστικές αναλύσεις) και ελεγκτική παρακολούθηση των υδάτων των δικτύων ύδρευσης της πόλης Καρύστου και των Τοπικών Διαμερισμάτων, όπως προβλέπονται με την ΚΥΑ 1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β’/09-02-2016), σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά αντί του ποσού των 13.751,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στην εταιρεία :
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., εργαστηριακές αναλύσεις, με ΑΦΜ 095618319, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 – 11527 Αθήνα, σύμφωνα με την προσφορά της. Βεβαιώνεται ότι η αξία κάθε είδους υπηρεσία δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο . Βεβαιώνεται ότι ο πάρα πάνω ανάδοχος είναι γραμμένος με Α.Μ. 230169 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και δύναται να αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις .
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου