Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

"Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου" Πρόταση της Βρανά.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 7 από 21 Ιουνίου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου» Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6880/13-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:30 μ.μ.
 . ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 123/2019 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο


 ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Δημ. Σύμβουλο κ. Βρανά Κυριακούλα η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εξής ψήφισμα:

 «Ήδη βρισκόμαστε στα τέλη Ιούνη δηλαδή μέσα στην θερινή και τουριστική για την περιοχή μας περίοδο, που σημαίνει πως η κίνηση τόσο οχημάτων όσο και πεζών στην πόλη της Καρύστου όπως και στην υπόλοιπη περιοχή αυξάνεται συνεχώς. Η διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά που μεταφέρουν δομικά υλικά, ανυψωτικά μηχανήματα, μπετονιέρες κλπ) κυρίως για τα έργα εγκατάστασης αιολικών πάρκων δε μπορεί να συμβιβαστεί με την αύξηση της κίνησης στην Κάρυστο. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί μποτιλιάρισμα, αυξάνει τους κινδύνους ατυχήματος και έχει ήδη δημιουργήσει ζημιές σε πρόσφατα ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

 Για τους παραπάνω λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου. Συγκεκριμένα:

 1) Για την παράκαμψη της πόλης της Καρύστου να χρησιμοποιείται ο περιφερειακός της Καρύστου (βενζινάδικο Σαράντη με Νεκροταφείο Καρύστου) με όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα. 2) Να τοποθετηθεί άμεσα σήμανση που να επισημαίνει την απαγόρευση και να υποδεικνύει στους οδηγούς φορτηγών και βαρέων οχημάτων την παραπάνω διαδρομή. 2

 3) Για την απαραίτητη διέλευση φορτηγών (πχ εφοδιασμός καταστημάτων, οικοδομικές εργασίες εντός της Καρύστου κλπ) να χορηγείται ειδική άδεια από τις υπηρεσίες του Δήμου Καρύστου, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, για συγκεκριμένες μέρες και ώρες διέλευσης ή για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τη μία βδομάδα. Η απόφαση αυτή να μπει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε ως τις 15 Ιούλη. Για την απόφαση αυτή να ενημερωθούν άμεσα ο Εμπορικός Σύλλογος Καρύστου, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Καρύστου, ο Σύνδεσμος Λατόμων, το αστυνομικό τμήμα Καρύστου, οι εταιρίες που εγκαθιστούν αιολικά πάρκα στην περιοχή μας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή εμπλεκόμενος φορέας. Η Δημοτική Σύμβουλος Καρύστου Κούλα Βρανά» Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Βρανά , έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν γίνει συστάσεις στις εταιρείες προς την κατεύθυνση αυτή και πρότεινε να εκφραστούν οι διαμαρτυρίες και να ζητηθεί από τις εταιρείες ανεμογεννητριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να ολοκληρώσουν άμεσα την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού δρόμου της Καρύστου προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα με την σκόνη από την διέλευση των φορτηγών, ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ότι συμφωνεί με την πρόταση της Κυρίας Βρανά και να ζητηθεί από τις εταιρείες ανεμογεννητριών να ολοκληρώσουν άμεσα την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού δρόμου της Καρύστου προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα με την σκόνη από την διέλευση των φορτηγών. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2019. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ι . ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου