Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 8 από 3 Ιουλίου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2019

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ»

 Στην Κάρυστο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7674/3-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 περί κατεπείγουσας συνεδρίασης, με αναγραφή στην πρόσκληση των λόγων του κατεπείγοντος.


Η συνεδρίαση έληξε στις 14:30 μ.μ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14),
 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 9 Παναγιώτου Κωνσταντίνος 2 Κανέλλου Μαρία 10 Μανώλης Ιωαν. Νικόλαος 3 Τούρλα Γεωργία 11 Γκιβίσης Ευάγγελος 4 Γιαννακάρης Κωνσταντίνος 12 Οικονόμου Γεώργιος 5 Γκιβίσης Ζαφείρης 13 Παλαμίδης Γεώργιος 6 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 14 Βρανά Κυριακούλα 7 Κεφαλάς Ευάγγελος 8 Ζαφείρης Αθανάσιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 7 Αλούκος Αλέξανδρος 2 Ζέμπης Ευάγγελος 8 Μανώλης Εμμ. Νικόλαος 3 Σαραβάνος Γεώργιος 9 Παλυβός Γεώργιος 4 Ρουκλιώτης Ιωάννης 10 Μήττας Δημήτριος 5 Ξυπόλιτου Ευδοξία 11 Παπαλυμπέρης Ισίδωρος 6 Γκεμίσης Ιωάννης 12 Σάκκας Θεόδωρος 13 Σταθάκος Ιππόλυτος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. : ΚΑΝΕΝΑΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .

1 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τους λόγους που καθιστούν την συνεδρίαση αυτή κατεπείγουσα, επειδή είναι άμεση η ανάγκη λήψης του επενδυτικού δανείου λόγω της επείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ» το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I » και ζητά την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010.

 Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.5 του ν.3852/2010 ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 151/2019 ΘΕΜΑ: ΜΟΝΟ «Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 59777/7-6-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί έγκρισης επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, συνολικού ποσού 896.825,98 €, για την εκτέλεση του έργου:

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με την 41362/30-5-2019 αποφ. του Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, ως εξής: Α) κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ποσό 672.619,48 € Β) κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων ποσό 224.206,50 €.

 Η Οικονομική Επιτροπή με την με αρ. 76/2019 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναγκαιότητα λήψης του δανείου και κατάρτισε τους όρους αυτού σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 3852/10. Ο Πρόεδρος του Σώματος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 72 του ν. 3852/10 , το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, την 41362/30- 5-2019 αποφ. του Υπ. Εσωτερικών και την 76/2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3687/6-6-2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού € 896.825,98, ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ», ως εξής: Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 672.619,48 , Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 224.206,50

 Οι όροι έγκρισης έχουν ως εξής: 2
1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια.
 2. Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου : η 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως θα προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

 3. Επιτόκιο χορήγησης :  Σταθερό (ενδεικτικό) 3,31% γ ια το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο θα προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εκταμίευσης του εν λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Τ. Π. και Δανείων.  Σταθερό επιτόκιο 3,43% , γ ια το 25% από το Τ.Π και Δανείων 4. Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση : α) € 28.626,57 για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα β) € 9.622,78 για το 25% από το Τ.Π και Δανείων

 5. Επιτόκιο υπερημερίας : μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά επιτόκια
 6. Συνομολόγηση δανείου : Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του δικαιούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας.
 7. Εκχώρηση εσόδων Στη δανειακή σύμβαση περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ’αρίθμ. 13022/2018 ΚΥΑ).
 8. Απόδοση – Εκταμίευση  Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα εκταμίευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες του εγκεκριμένου έργου του, ως ακολούθως: o α) Προκαταβολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την (προσκομιζόμενη) υπογεγραμμένη σύμβαση ανάθεσης του έργου/προμήθειας. o β) Με την υποβολή από το δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού/ πιστοποίησης/ τιμολογίου προμηθειών. o γ) Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους με την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας.
9. Ενδιάμεσοι τόκοι Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό διάστημα από κάθε ανάληψη μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ο απλός καθαρός τόκος που αντιστοιχεί στο αναλαμβανόμενο ποσό, με μεταφορά αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλόδημος»
 10. Πληρωμή δανειακών υποχρεώσεων  Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, δε βαρύνει το δικαιούχο, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13022/19-4-2018.  Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων, σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις, γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.  Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 3 του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων.  Για τις πληρωμές απαιτούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της A.Π.134453/23-12-2015 (Β’ 2857), αναλογικά εφαρμοζόμενα.
11. Πρόωρη εξόφληση δανείου. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάρητος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
12. Ασφάλεια δανείου. Για την ασφάλεια του δανείου, στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), ο Δήμος μας (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό των δανειακών υποχρεώσεών του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.

 13. Καταγγελία δανειακής σύμβασης. στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της ΚΥΑ:  που ο Δήμος μας δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τεχνική Γραμματεία ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ή  που ο Δήμος μας , μετά την ολοκλήρωση του έργου, δεν διασφαλίζει τη λειτουργία και τη συντήρησή του, σύμφωνα με το σκοπό της ένταξης, για πέντε έτη ή και περισσότερο, ο Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :  εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», με εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση  παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων και ο Δήμος μας υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων μας για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών μας.  Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη του έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων.


14. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι :  Ο Δήμος μας συμπληρώνει σε ετήσια βάση τυποποιημένα δελτία παρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του και τα αποστέλλει στην Τεχνική Γραμματεία.  Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις και υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση προόδου προς την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Τεχνική Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα 4 να ζητά από πρόσθετες διευκρινίσεις ή λοιπές πληροφορίες, προκειμένου να αποκτά σαφή εικόνα για την πορεία υλοποίησης των δράσεων.  Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, με βάση τις συγκεντρωτικές εκθέσεις, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».  Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και μέλη της Τεχνικής Γραμματείας δύνανται να προβαίνουν σε δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης.

15. Διαδικασία κλεισίματος έργων  Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος μας προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που αποστέλλεται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.  Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται την έκθεση κλεισίματος, διενεργώντας όταν απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων του έργου.  Στη βάση της έκθεσης κλεισίματος του έργου καθώς και του πορίσματος του πιθανού ελέγχου, η Τεχνική Γραμματεία προβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίματος του έργου που αφορά η κάθε πρόσκληση.  Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της παρ.7 του άρθρου 8 της 13022/24-4-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 16. Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από σύβαση πίστωσης του Τ.Π. καιΔανείων με την ΕΤΕπ : Πληροφορίες σχετικά με το Έργο/α Ο Δήμος μας οφείλει: (α) να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων οποιεσδήποτε πληροφορία/ρίες ή πρόσθετα έγγραφα σχετικά με τη χρηματοδότηση, προμήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και περιβαλλοντικά ζητήματα του Έργου ή σχετικά με το Έργο οι οποίες θα απαιτηθούν, (β) να υποβάλει προς έγκριση στο Τ.Π. & Δανείων και χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στο Έργο ή σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα(τα), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινοποιήσεις που γίνονται προς Τ.Π. & Δανείων όσον αφορά το Έργο, αναφορικά με, μεταξύ άλλων, το τίμημα, το σχεδιασμό, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα ή το πρόγραμμα δαπανών ή το σχέδιο χρηματοδότησης του Έργου ή του(των) εν λόγω Προγράμματος(των), (γ) να ενημερώνει αμέσως το Τ.Π. & Δανείων: (i) για οποιαδήποτε αγωγή ή διαμαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή για οποιαδήποτε καταγγελία που έχει λάβει ο δανειολήπτης για οποιαδήποτε Περιβαλλοντική Αξίωση που, απ’ ό,τι γνωρίζει, έχει εγερθεί ή επαπειλείται κατά του δανειολήπτη ή/και του Τ.Π. & Δανείων και αφορά περιβαλλοντικά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν το Έργο ή οποιοδήποτε εκ των Προγραμμάτων, και (ii) για οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάντος του οποίου λαμβάνει γνώση και το οποίο θέτει σε ουσιαστικό κίνδυνο ή επηρεάζει τις συνθήκες εκτέλεσης ή λειτουργίας του Έργου, (iii) για κάθε αναστολή, ανάκληση ή τροποποίηση οποιασδήποτε Περιβαλλοντικής Άδειας, και να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με αυτά τα θέματα, (δ) γενικά να ενημερώνει το Τ.Π. & Δανείων σχετικά με οποιοδήποτε γνωστό σε αυτόν γεγονός ή συμβάν το οποίο, σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του Τ.Π. & Δανείων, ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να επηρεάσει τους όρους εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράμματος και (ε) να επιδίδει στο Τ.Π. & Δανείων όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν ευλόγως σχετικά με τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή και λειτουργία του κάθε Προγράμματος, καθώς και τις δραστηριότητες και την οικονομική του κατάσταση. Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου Ο Δήμος μας υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να παραδίδει πληροφορίες για τη πρόοδο του έργου στη φάση υλοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 1, που παρατίθεται κατωτέρω, προκειμένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ.: 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Έγγραφο/ πληροφορίες Προθεσμία Συχνότητα αναφοράς Έκθεση Προόδου Έργου - Μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την τεχνική περιγραφή, εξηγώντας τους λόγους για σημαντικές αλλαγές έναντι του αρχικού σχεδιασμού, - Ενημέρωση για την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε κυρίως τμήματος του έργου, εξηγώντας τους λόγους ενδεχόμενης καθυστέρησης - Ενημέρωση για το κόστος του έργου, εξηγώντας τους λόγους για ενδεχόμενες αυξήσεις στο κόστος σε σχέση με το αρχικό προϋπολογισμένο κόστος - Περιγραφή οποιουδήποτε σημαντικού ζητήματος που έχει επίπτωση στο περιβάλλον - Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις ή τη χρήση έργου και σχόλια - Τυχόν σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει και τυχόν σημαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του έργου - Οποιαδήποτε νομική ενέργεια σχετικά με το έργο, που ενδέχεται να έχει διάρκεια. - Μια Έκθεση Εκχώρησης, με πληροφορίες σχετικά με το συνολικό οφειλόμενο ποσό βάσει των Συμφωνιών Επανεκχώρησης ή ένας διαμοιρασμός του σε μικρότερα ποσά Ένα χρόνο μετά την πρώτη εκταμίευση και στη συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου Ετησίως Γλώσσα σύνταξης αναφορών Ελληνικά & Αγγλικά 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου