Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ!

Αποτέλεσμα εικόνας για καρυστος φωτο

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ” 

1.ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα τέσσερις (954) σταυρούς προτίµησης
 2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα πέντε (775) σταυρούς προτίµησης
 3.ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς προτίµησης
 4.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα ένα (751) σταυρούς προτίµησης
 5.ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίµησης
 6.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα ένα (651) σταυρούς προτίµησης
7.ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς προτίµησης
 8.∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίµησης
9.ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς προτίµησης
 10.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς 26 προτίµησης
11.ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς προτίµησης
 12.ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς προτίµησης
 13.ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίµησης
14.ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίµησης
15.ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς προτίµησης
16.ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίµησης
17.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα έξι (376) σταυρούς προτίµησης
18.ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίµησης

ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “Άλλη πορεία τώρα” 

1.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού
2.ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίµησης

3.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίµησης
4.ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίµησης
5.ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα πέντε (345) σταυρούς προτίµησης
 6.ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίµησης
7.ΝΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίµησης
8.ΧΑΝΟΥΜΗ-ΚΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίµησης

 ΙΙΙ.ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ” 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ….

.φύλλο της υπ' αριθµόν 34 / 2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Εκουσία ∆ικαιοδοσία) 27 ψήφους του συνδυασµού ∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ' αυτής.
 ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις 27 Ιουνίου 2019

. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα στις 2 Ιουλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση.
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου