Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Συγκοινωνιακή Μελέτη.

Σ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1 ο /2020 Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 Αριθμός Απόφασης : 1/2020

 ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλεως Καρύστου.
 Στην Κάρυστο σήμερα την 12η του μηνός Μαίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρύστου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρύστου κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.:4208/8-5-2020 πρόσκλησης της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη
: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χουντάση- Κανέλλου Μαρία (πρόεδρος) 1 . Γκεμίσης Ιωάννης 2. Κεφαλάς Ευάγγελος 2. Πολυχρονίου Πολυχρόνης 3. Βουγιούκα Χαρούλα 3. Κουνέλης Κωνσταντίνος 4. Γκιβίσης Ζαφείρης η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Γουλέτα Ελένη. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ΜΟΝΟ

 (1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την από τον Απρίλιο 2008 μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με συν/να σχέδια καθώς και την υπ΄αριθμ. 1/11-5-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών (Ε.ΔΙ.ΘΕ.Σ.Π.Ο) Δήμου Καρύστου η οποία έχει ως εξής:

 «….Θέμα 1ο :Μελέτη τροποποίησης εισόδου και συγκοινωνιακής μελέτης Καρύστου. Ο Πρόεδρος θέτει υπόψιν της Επιτροπής τη μελέτη με τα συνημμένα στοιχεία της. Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή μελέτη Καρύστου, κατόπιν συζήτησης καταλήγει στα εξής σχόλια: Συμφωνεί με το κείμενο της μελέτης με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου, συναινούμε στον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε 2 πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι τη δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κ.α.),

 2. Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-ηπίνεμος μώλος, 3- προσήνεμος) -προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του ηπίνεμου μώλου,

 3. Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος,

4. Σχετικά με τα TAXI συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με προϋπόθεση το μήκος της θέσης στάσης να μην υπερβαίνει τα 3 οχήματα,

 5. Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης,

 6. Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων: Α) Να εμφανιστεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του νότιου τμήματος της Πλ. Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της, Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ' όλο το μήκος της παραλιακής, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζόδρομων και ήπιας κυκλοφορίας,

7. Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος-ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της δυτικής περιμετρικής. αποφασίζει ομόφωνα Με βάσει τα παραπάνω να γίνει επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος μελέτης…….>>. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους την εισήγηση της προέδρου, την υπ΄αριθμ. 1/2020 απόφαση της Επιτροπής Σχεδίων Πόλεων και Οικισμών Δήμου Καρύστου καθώς και την μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τα συνημμένα σχέδια, µετά από διαλογική συζήτηση, προτείνει επί του σχεδίου της μελέτης τα εξής:

1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.)

2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3-προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου.

 3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος.

 3 4. Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) για 3 θέσεις στάσης ενώ για την οδό Σαχτούρη προτείνουμε 1 θέση στάσης ολιγόλεπτης διάρκειας για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος.

5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης.

6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α) Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσηςστάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ΄όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας.

 7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι.Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής.

8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). Με βάση τα παραπάνω να γίνει η επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά . Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπ’ όψιν της τα ανωτέρω:

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:
 1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.)
 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3-προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου.

3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος

. 4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) για 3 θέσεις στάσης ενώ για την οδό Σαχτούρη προτείνουμε 1 θέση στάσης ολιγόλεπτης διάρκειας για την παραλαβή πελατώνεπιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος.

4 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης.

 6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της.
 Β)Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ΄όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας.

7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι.Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής.

 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). Με βάση τα παραπάνω να γίνει η επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης. Διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρούσα απόφαση μαζί με το σχετικό φάκελο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 1/2020.

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Η Πρόεδρος Τα Μέλη
Χουντάση- Κανέλλου Μαρία Κεφαλάς Ευάγγελος Βουγιούκα Χαρούλα Γκιβίσης Ζαφείρης
 Ακριβές Απόσπασμα
 Η Πρόεδρος της Επιτροπής
 Χουντάση- Κανέλλου Μαρία 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου