Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Λόγω της συνεχιζόμενης ανησυχίας μας για τα αδέσποτα έχει αναθερμανθεί η συζήτηση και πάντα καταλήγουμε στο ποιος τελικά είναι υπεύθυνος για να επιληφθεί σύμφωνα με τον νόμο το δύσκολο αυτό θέμα.
Η αλήθεια είναι ότι ενοχλώ συχνά τον Αντιδήμαρχο κ.Πολυχρονίου και από ότι βλέπω δεν θα έπρεπε μιας και είναι αναπληρωματικό μέλος, εκτός και αν έχει αλλάξει η επιτροπή από τότε.

Νομίζω ότι όπως όλοι όσο και να κατανοούμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζονται.
Οι λύσεις θέλουν οργάνωση, δουλειά, αφωσίωση και όραμα και πάνω από όλα να είναι από τους αρμόδιους για αυτό το θέμα.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 436/2019   Κάρυστος 02-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ.πρωτ. : 14395

 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 Ο Δήμαρχος Καρύστου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. γ 10 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006)
 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012)

«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014)

5. Την αριθμ. 319/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Καρύστου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1. Τσαπέπα Μαρία, ιδιώτης κτηνίατρος η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας Δήμου Καρύστου και ορίζεται ως υπεύθυνη του προγράμματος,

2. Σίμωση Δημήτριο, ιδιώτης κτηνίατρος ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας Δήμου Καρύστου

 3. Παπανδρέου Όλγα, πρόεδρο του φιλοζωικού συλλόγου Καρύστου

4. Νόβας Παναγιώτης πρόεδρο του κυνηγετικού συλλόγου Καρύστου

5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κεφαλά Ευάγγελο με αρμοδιότητα σε θέματα Νεολαίας και Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, με αναπληρωτή αυτού τον Πολυχρονίου Πολυχρόνη Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Στις αρμοδιότητες της επιτροπής συμπεριλαμβάνονται επίσης: Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων καθώς και η λήψη αποφάσεων για την επικινδυνότητα ενός ζώου, σε συνεργασία με την ειδική επιστημονική επιτροπή αδέσποτων ζώων, που θα οριστεί με σχετική απόφαση δημάρχου. Επίσης μέσω της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δημιουργείται δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα αδέσποτα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και στους ανωτέρω.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου