Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

«Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα των Αιολικών Πάρκων στο Δήμο Καρύστου» απαιτούμε να μην γίνει καμία επιπλέον αδειοδότηση Αιολικού Πάρκου στο Δήμο Καρύστου διότι η περιοχή έχει υπερκορεστεί.


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 7 από 12 Μαΐου 2020
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 57/2020 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 «Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα των Αιολικών Πάρκων στο Δήμο Καρύστου»

: 1) «Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των δομών Υγείας στο Δήμο Καρύστου»,
2) «Πρόταση για την λήψη απόφασης σχετικά με τον περιβαλλοντικό νόμο 4685/20» και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους.
 Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 57/2020 ΘΕΜΑ: 18ο «Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα των Αιολικών Πάρκων στο Δήμο Καρύστου».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το γεγονός της έγκρισης από τη ΡΑΕ Αιολικού Πάρκου πάνω από την περιοχή του Νημποριού και του Πόρτο Λάφια και ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι έχει αναθέσει με εντολή να γίνει ένσταση στη ΡΑΕ σχετικά με το θέμα . Ακόμα ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθούν οι δικαστικές ενέργειες να επικαιροποιήσουν τις με αρ. 434/2011, 43/2013, 48/2013, 83/2013, 71/2016, 89/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα τόνισε : "Θέτουμε σήμερα το θέμα της επικαιροποίησης των αποφάσεων με αριθμό : 434/2011, 43/2013, 48/2013, 83/2013, 71/2016, 89/2018, δείχνοντας έτσι τη συνέχεια των αποφάσεων μας που έχουμε λάβει ως δημοτικό συμβούλιο έως σήμερα καθώς και τις απόψεις των φορέων όπως έχουν διατυπωθεί λεπτομερώς. Κυρίως όμως, μετά την εντολή μου, να ασκηθεί δικαστική προσφυγή κατά της από 09/04/2020 έγκρισης της ΡΑΕ και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής να οριστούν δικηγόροι, θεωρώ την απόφαση της επικαιροποίησης πολύ σημαντική στην ενίσχυση των δικαστικών διαδικασιών κατά της έγκρισης ενός ακόμη Αιολικού Πάρκου σε θέση που έχουμε απορρίψει εφόσον έχουμε διευκρινίσει ότι δεξιά του Επαρχιακού δρόμου Χαλκίδας - Καρύστου να μην τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες προστατεύοντας αφενός το οπτικό πεδίο προς τη θάλασσα και αφετέρου ότι βρίσκονται πολύ κοντά στις παραλίες μας θίγοντας έτσι άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον Δήμο μας και ευλόγως διαμαρτύρονται φορείς και κάτοικοι του Νημποριού και του Πόρτο Λάφια. Ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας : "Θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι οι αποφάσεις μας και οι θέσεις του Δήμου δεν έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα και έως σήμερα δεν έχουν εισακουσθεί οι προτάσεις μας και οι διεκδικήσεις μας γι' αυτό και για πρώτη φορά ο Δήμος κινείται δικαστικά , έτσι θεωρώ απαραίτητη την επικαιροποίηση και των προηγούμενων αποφάσεων αλλά και την προσθήκη σε αυτές της σημερινής μας αντίδρασης για το υπερβολικό φορτίο που επιβαρύνεται η περιοχή μας, μια περιοχή που έχει στηρίξει στο μέγιστο την αιολική ενέργεια χωρίς όμως έως σήμερα να έχουν επιλυθεί κύρια αιτήματα μας όπως είναι (το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών , η μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ , η υπογειοποίηση όλων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των περιοχών φυσικού κάλλους, ο δωρεάν δημοτικός φωτισμός, ο έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες ...). Είναι επιτακτική πλέον ανάγκη η κεντρική διοίκηση να δώσει άμεσα λύση στα αιτήματα μας τόσο για την απόδοση του αισθήματος δικαίου όσο και για την έμπρακτη στήριξη του Δήμου μας ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ενεργειακή 2 αναβάθμιση της Χώρας".

Ο Δήμαρχος κλείνοντας ανέφερε ότι η δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας που ψηφίστηκε σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τα μέγιστα από αυτά που μας αναλογούν λόγω του μεγάλου αιολικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα στο Δήμο μας. Τέλος τόνισε : Επίσης στη σημερινή απόφαση επικαιροποίησης και με τη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να προστεθούν και νέες προτάσεις και απόψεις σας καθώς και να τονιστούν όσα αιτήματα ενδεικτικά ανέφερα παραπάνω τέλος να διαβιβαστούν εκ νέου οι αποφάσεις στην νομική μας υπηρεσία καθώς και σε όλους τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρθρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

 Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας δήλωσε : «Πιστεύομε ότι με το να επικαιροποιούμε προγενέστερες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων , ενεργούμε μόνον για το «θεαθήναι» . Για τους λόγους αυτούς διαφωνούμε σαν παράταξη με την επικαιροποίηση και ζητούμε την λήψη ρητής , κατηγορηματικής και ξεκάθαρης απόφασης με την οποία :
 1/ Δηλώνομε την πλήρη αντίθεση μας σε οιαδήποτε νέα τοποθέτηση ανεμογεννητριών και σε οιαδήποτε θέση στον Δήμο Καρύστου , στην περιφέρεια του οποίου έχει ,κατά πολύ ,υπερβεί και νομικά και πραγματικά κάθε επιτρεπόμενο όριο .
2/Καλούμε τους βουλευτές του Νομού , τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη στους οποίους κοινοποιούμε την απόφαση να συνδράμουν δυναμικά και αποφασιστικά στην εκτέλεση της απόφασης και
3/ Ζητάμε την άμεση ανάκληση της από 9 -4-2020 έγκρισης της Ρ Α Ε για το συνολικό Αιολικό Πάρκο Νημποριού και Στύρων , ασκώντας και δικαστική προσφυγή . Η άνω απόφαση να κοινοποιηθεί στην ΡΑΕ και στα συναρμόδια Υπουργεία».

 Η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε πως δεν χρειάζεται να επικαιροποιηθούν οι προηγούμενες αποφάσεις αφού ισχύουν και σήμερα και δήλωσε πως πρέπει να συσταθεί ένα ολιγομελές όργανο που να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και ακόμα να προστεθεί στην απόφαση η καταδίκη εκ μέρους του Συμβουλίου της δήμευσης των περιουσιών που συντελείται με την τοποθέτηση των αιολικών πάρκων.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος πρότεινε δυναμικές κινητοποιήσεις και συναντήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας προκειμένου να γίνει πράξη η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και της τιμής του ρεύματος για τους δημότες. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτριος δήλωσε πως οι παλαιότερες αποφάσεις αν και ήταν πλήρεις δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και πως πρέπει να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ στο Δήμο μας (για να δουν οι υπεύθυνοι την έκταση της παρέμβασης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον) ώστε να δηλώσουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ το δυναμικό σε Α.Π.Ε που μπορούσε να φιλοξενήσει ο Δήμος μας καθώς επίσης έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ και οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια πολιτικής πίεσης και εάν δεν αποδώσουν οι επαφές αυτές, το επόμενο βήμα που θα πρέπει ήδη να προετοιμάζεται , είναι να εξετάσουμε τι δυνατότητες μας παρέχει ο νόμος για να μπορέσουμε να 3 επιδιώξουμε τα δίκαια αιτήματα μας. Εάν τίποτα από αυτά, δεν επιφέρει κάποια σημαντικά θετικά αποτελέσματα, είναι μονόδρομος να ακολουθήσουν πιο δυναμικές αντιδράσεις.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παρασκευάς Δημ. δήλωσε: «Βεβαίως και είμαστε ενάντια στα νέα αιολικά πάρκα στο Νημποριό και δε διαφωνούμε και σε νομικές ενέργειες από το Δήμο χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες πως μπορεί η νομική προσβολή των αδειών να επιφέρει συνολικότερη αναστροφή της κατάστασης στο Δήμο μας. Άλλωστε, έχουν προηγηθεί και άλλες τέτοιες διαδικασίες χωρίς επιτυχία. Όμως θεωρούμε υποκριτική την επικαιροποίηση, όταν δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ για να μην μπει ένα τέρμα στην περαιτέρω εγκατάσταση αιολικών. Αντίθετα, τελικά αξιοποιείται για την δημιουργία αισθήματος στους κατοίκους της περιοχής μας πως η δημοτική αρχή κάνει ότι μπορεί. Πόσο μάλλον που σήμερα εγκρίναμε τη δημιουργία 2 Εταιριών (Αναπτυξιακός Φορέας και Ενεργειακή Κοινότητα) που στους σκοπούς τους έχουν την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας. Δεν είμαστε ενάντια στην Αιολική Ενέργεια ως μια μορφή ενέργειας, όμως εδώ μιλάμε για το Δήμο μας που έχει ήδη περίπου 700 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες και άδειες για περίπου άλλες 300! Εμείς ήδη προτείναμε ένα ψήφισμα στην αρχή που είναι ουσιαστική επικαιροποίηση με σαφείς αιτήματα προς την Κυβέρνηση και αυτά επαναφέρουμε: Να καταργηθεί ο αντι – περιβαλλοντικός νόμος. Να μπει τέλος στην άναρχη εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Κανένα νέο αιολικό πάρκο στην έκταση του Δήμου Καρύστου. Να ανακληθούν οι άδειες που έχουν εγκριθεί. Κατάργηση του ΕΤΜΕΑΡ (πράσινο τέλος). Φθηνό ρεύμα για το λαό. Καμιά διακοπή ρεύματος»,

 κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
 Επικαιροποιούμε τις με αρ. 434/2011, 43/2013, 48/2013, 83/2013, 71/2016, 89/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και απαιτούμε να μην γίνει καμία επιπλέον αδειοδότηση Αιολικού Πάρκου στο Δήμο Καρύστου διότι η περιοχή έχει υπερκορεστεί. Ακόμη: 

 Ζητάμε να σταματήσουν οι διαδικασίες τοποθέτησης ανεμογεννητριών νότια του οδικού άξονα Καρύστου – Χαλκίδας και να ανακληθεί οποιαδήποτε σχετική άδεια.

 Ζητάμε την αύξηση των ανταποδοτικών οφειλών από την εγκατάσταση Α.Π.Ε. που εισπράττει ο Δήμος μας, από 3% σε 5% ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι φθορές που έχουν προκληθεί στις υποδομές από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. 

 Ζητάμε το 1% των ανταποδοτικών οφειλών από την εγκατάσταση Α.Π.Ε. να αποδοθεί άμεσα στους καταναλωτές των Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν ανεμογεννήτριες και αν περισσεύουν αδιάθετα κονδύλια να πηγαίνουν σε έργα του Δήμου. 

 Ζητάμε την απαλλαγή από το Τέλος Α.Π.Ε. που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. για τους κατοίκους του Δήμου μας. 

 Ζητάμε μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ για όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας. Ζητάμε να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι κατά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, να υπογειοποιηθούν οι γραμμές μεταφοράς και να μην φτιαχτούν νέοι δρόμοι χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ακόμη ζητάμε:  Επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος της περιοχής μας, με νομοθετική ρύθμιση. 
 Συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από εκπόνηση της υδρογεωλογικής μελέτης, όλων των αδειοδοτημένων και αδειοδοτούμενων αιολικών σταθμών του Δήμου Καρύστου, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας της περιοχής και της μη περαιτέρω υποβάθμισής της. 
4  Ουσιαστική ελάφρυνση των χρεώσεων στα τιμολόγια ρεύματος όλων των περιοχών του Δήμου Καρύστου, όπως άλλωστε εφαρμόζεται σε αντίστοιχα επιβαρυμένες από ενεργειακά έργα περιοχές της χώρας μας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και κατάργηση του τέλους υπέρ ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ)
.  Δωρεάν δημοτικός φωτισμός.
  Υπογειοποίηση όλων των υφιστάμενων και τυχόν νέων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.  Χαρακτηρισμός του Καστανόλογγου ως Μνημείο της Φύσης και καμία δυσμενή επέμβαση σε αυτόν. 
 Αποκατάσταση των επεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει επί του φυσικού περιβάλλοντος και προπάντων των επιχωματώσεων στα ρέματα. 
 Ειδικό αναπτυξιακό νόμο που να πριμοδοτεί με προνομιακούς όρους την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Καρύστου. 
 Δέσμευση για κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου στις περιοχές που θα εγκατασταθούν ή υπάρχουν ανεμογεννήτριες.
  Οι εταιρίες να δεσμευθούν για αξιοποίηση εργατικού δυναμικού αποκλειστικά από την περιοχή μας. 
 Δημιουργία κέντρου έρευνας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνεργασία των εταιρειών και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Αύξηση του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αναβάθμισή τους στην περιοχή μας και χορήγηση κατάλληλου εξοπλισμού (πυροσβεστικά οχήματα, στολές, εργαλεία) από τις εταιρίες.
  Ειδικούς φορολογικούς συντελεστές για τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες. 
 Δέσμευση για την αποκατάσταση της περιοχής σε περίπτωση αποχώρησης των εταιριών.  Να γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και από τους αρμόδιους φορείς αν έχουν τηρηθεί οι όροι στις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες.
  Στήριξη της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Καρύστου. Επίσης αποφασίζουμε να συσταθεί Επιτροπή από τον Δήμαρχο και αιρετούς εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων η οποία θα εξουσιοδοτηθεί για την παρακολούθηση των παραπάνω. 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διαμήκης Εύβοιας..ένα όνειρο ...απατηλό.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013 Πομφόλυγες τα Διευρωπαϊκ​ά Δίκτυα για την Εύβοια Το Δεκέμβριο του 2012 οι εκπρόσωποι της Εύβοιας στη τότε συγκυβέρνηση πανηγύριζαν γιατί «μετά από συντονισμένες κυβερνητικές προσπάθειες έγινε κατορθωτή η ένταξη του διαμήκη οδικού άξονα της Εύβοιας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών» και θριαμβολογούσαν γιατί «αυτό σήμαινε ότι την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είτε την επομένη, δηλαδή σε 10-15 χρόνια, θα γίνει πραγματικότητα ». Πρόκειται για μια εικονική πραγματικότητα που αποκαλύφτηκε τη Πέμπτη 28/11/2013 στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, κατά τη  συζήτηση επί του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Στην ενημέρωση που έκανε ο αρμόδιος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  κ . Κουμουτσάκος ανέφερε ότι «το δίκτυο χωρίστηκε σε κεντρικό και σε αναλυτικό – ολοκληρωμένο. Το κεντρικό δίκτυο ένα εκείνο το οποίο σ

Τιμής ένεκεν στον παππού μας Λεωνίδα Μήλα που μας άφησε σήμερα.

Είναι μια παράξενη εποχή που δεν μπορείς να χαιρετήσεις τους ανθρώπους σου όπως θα έπρεπε και όπως θα θέλαμε. Σήμερα έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο ο παππούς μας, ο γλυκύτατος Λεωνίδας η Λίνος Μήλας. Αγροτοκτηνοτρόφος, μουσικός, άριστος οικογενειάρχης με ενεργή ενασχόληση με τα κοινά μέχρι και τα βαθιά του γεράματα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και η ανάμνηση του πάντα θα συνοδεύεται από τους ήχους της τσαμπούνας του και από το αγαπημένο του επιμύθιο , " Ντάπα ντούπα το νταούλι, έτσι θα την περάσουμε ούλοι"  Επί τη ευκαιρία μιας εκδήλωσης για την ΑΙΟΓΟΠΡΟΒΑΤΙΑ στην Νότια Εύβοια, μας είχε μιλήσει στις 26 Ιουλίου του  2011 με τίτλο, Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΙΑΣ. Μετά την ημερίδα για την αιγοπροβατοτροφία, δεν υπήρχε πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω από τον παππού μας, τον Λεωνίδα Μήλα. Το θέμα είναι ότι ο παππούς μας, απόφοιτος πρώτης Δημοτικού, έκανε μόνος του τρόπο ζωής, πορεύτηκε και έφτασε στην ηλικία που είναι, όλα όσα

Σας ενημερώνουμε για την λειτουργία του Νοσοκομείου Καρύστου .

Προσοχή! Από σήμερα αναβάλλονται όλα τα χειρουργεία και ακυρώνονται όλα τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, οι τακτικές αιμοληψίες κτλ. Θα εξυπηρετούνται μόνο τα επείγοντα. Κάθε ασθενής με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: Βήχας, πυρετός, δύσπνοια θα πρέπει να παραμένει σπίτι του, να επικοινωνεί με τον ιατρό του και να καλεί τον ΕΟΔΥ (τηλ 1135). Δεν πηγαίνουμε στο Νοσοκομείο! Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει ύποπτα κρούσματα.  ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!