Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

«Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου» ΔΙΑΥΓΕΙΑΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 7 από 12 Μαΐου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου»  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40/2020 ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από τον Απρίλιο του 2008 μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τα συν/να σχέδια καθώς και την υπ΄αριθμ. 1/11-5-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών (Ε.ΔΙ.ΘΕ.Σ.Π.Ο) του Δήμου Καρύστου η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή μελέτη Καρύστου, κατόπιν συζήτησης καταλήγει στα εξής σχόλια: Συμφωνεί με το κείμενο της μελέτης με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου, συναινούμε στον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι τη δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κ.α.),

 2. Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος) -προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου,

3. Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος,

4. Σχετικά με τα TAXI συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με προϋπόθεση το μήκος της θέσης στάσης να μην υπερβαίνει τα 3 οχήματα,

 5. Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης

, 6. Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων: Α) Να εμφανιστεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του νότιου τμήματος της Πλ. Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της,
 Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ' όλο το μήκος της παραλιακής, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζόδρομων και ήπιας κυκλοφορίας, 2

 7. Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος-ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της δυτικής περιμετρικής. αποφασίζει ομόφωνα Με βάσει τα παραπάνω να γίνει επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος μελέτης».

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αρ. 1/12-5-2020 απόφασής της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: « Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.)

 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3-προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου.

3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος.

4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος.

 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης.

6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ΄όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας.

7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής.

 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). Με βάση τα παραπάνω να γίνει η επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης». Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αρ. 82 του ν. 3463/2006 που ορίζει ότι: «Άρθρο 82 Ρύθμιση κυκλοφορίας
 1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.… 3 [Αρχή Τροποποίησης] «2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57). 3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19 [Τέλος Τροποποίησης]»…. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ν. 2696/99 και το αρ. 82 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία :
 Ο Δήμαρχος δήλωσε : « Eντοπίζεται ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω αύξησης του πληθυσμού. Η περιοχή ολοένα και αναβαθμίζεται τουριστικά καθώς και εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο την γειτνίασή μας με την Αττική , την πλεονεκτική θέση σε σχέση με το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς και την προσπάθεια διασύνδεσης με τις Κυκλάδες. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη στο μέλλον την επέκταση της Αττικής οδού και τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Ραφήνας, η Κάρυστος θα αποτελέσει μεγαλύτερο πόλο έλξης, έτσι θεωρείτε πλέον επιτακτική ανάγκη ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός ώστε να αντιμετωπιστούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της περιοχής μας.» Τέλος ο Δήμαρχος τόνισε πως : « Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός γίνεται με σκοπό την διευκόλυνση κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα αλλά και να αντιμετωπιστεί στο μέγιστο η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής μας»


 Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας δήλωσε: «Μετά από καθυστέρηση πολλών ετών θεωρούμε ότι έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης της μελέτης , ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αποσπασματικές κινήσεις . Σε πρώτη φάση και μετά από προτάσεις μας , ψηφίσαμε την επιστημονική μελέτη , ώστε να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να γίνουν οι παρατηρήσεις , κατόπιν να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , ώστε να εκφέρουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς και τέλος να προβούμε στην τελική έγκριση».

 Η Δημ. Σύμβουλος κ. Τσαπέπα Μαρία δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει την απόφαση γιατί η μελέτη είναι πολύ γενική χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρηματιών της πόλης και επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμαξάδες των ιππήλατων οχημάτων στην παραλιακή οδό το καλοκαίρι.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημ. πρότεινε να επεκταθεί η πλατεία Αμαλίας ανατολικά και δυτικά και να μονοδρομηθεί ως άνοδος η οδός Αιόλου.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παρασκευάς δήλωσε: «Η συγκοινωνιακή μελέτη είναι αναγκαία εδώ και χρόνια για την πόλη της Καρύστου, ήδη είχε καθυστερήσει πολύ και αδικαιολόγητα! Συμφωνούμε με την πεζοδρόμηση και την μετατροπή σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας αρκετών οδών του κέντρου της Καρύστου. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη πλατειών, χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών που είναι αναγκαία να δημιουργηθούν στην επέκταση του σχεδίου πόλης μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια πως όταν γίνεται αναφορά για πεζόδρομο μιλάμε για όλο τον χρόνο και όλες τις ώρες. Βεβαίως με τις εξαιρέσεις που αναφέρει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (διέλευση ασθενοφόρων κλπ) και με την πρόβλεψη για τις άμαξες όπως αναφέρεται. Όσο αφορά την παραλιακή οδό (Κριεζώτου) δε θα πρέπει να υπάρχει χώρος στάθμευσης στο λιμάνι, παρά μόνο αν δημιουργηθούν συγκεκριμένοι χώροι για οχήματα ΑΜΕΑ όπως προτείνει ο κ. Πρόεδρος.
 4 Όσο αφορά τα ΚΤΕΛ θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να σταθμεύουν στο τμήμα της Ελ. Αμερικής που βρίσκεται ανατολικά από το Δημαρχείο και όχι δυτικά, όπως φαίνεται στο χάρτη που επισυνάπτεται με την Τεχνική Έκθεση. Το τμήμα εκεί είναι φαρδύτερο και δε δημιουργεί προβλήματα. Ιδιαίτερα αν επισημανθεί και με ανάλογη διαγράμμιση στο οδόστρωμα. Για τα ΤΑΧΙ πιστεύουμε σωστά η πιάτσα μεταφέρεται νοτίως της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου, επί της Ελ. Αμερικής. Δε συμφωνούμε να υπάρχει πιάτσα μόνιμης στάθμευσης επί της Σαχτούρη στο ύψος της πλατείας. Θα μπορεί να υπάρχει σημείο όπου να παραλαμβάνονται επιβάτες, στην κατεύθυνση που εισηγείται και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υπερψηφίζω τη συγκοινωνιακή μελέτη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις επιμέρους παρατηρήσεις που επισημαίνω»,

 κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (24 έναντι 1) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την υποβαλλόμενη μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τις εξής παρατηρήσεις: 1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.) 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου. 3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος. 4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος. 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους και επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης. 6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. (εκτός περιπτώσεων έκτακτων αναγκών κατά τις οποίες τα παραπάνω θα καθορίζονται αναλόγως) Β) Ποδηλατόδρομος και διαδρομή περιπάτου μπορεί να δημιουργηθεί καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας. 7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής. 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). 5 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου