Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

Διαύγεια. ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κάρυστος 16-06-2020  ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ. : 5901
ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ντρια: Διακάκη Μαρίνα
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 76/2020 Θέμα: Απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του N. 3463/2006. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του N. 3438/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Την με αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β /11-8-2010 ) απόφαση περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του N. 2362/1995 5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 6. Τις διατάξεις των άρθρων 203, 206 του Ν. 4555/2018. 7. Την σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2020, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6117.08 συνολικού ύψους 24.800,00 € με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ », η οποία διατέθηκε με την υπ’ αριθ. 243/2020 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: ΩΖΧΦΩΕΦ-ΝΞΛ). 8. Την με αριθ. 62/29-05-2020 μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές της δαπάνης με τίτλο ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ’, προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 9. Την με αριθ. 163/2020 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 62/29-05-2020 μελέτης (ΑΔΑ: 6ΟΚΤΩΕΦ-7ΦΕ). 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη είναι μέχρι 20.000€ (άρθρο 118 παρ.1 Ν. 4412/16).

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών με τίτλο ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ’ προϋπολογισμού 24.304,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 Β. Την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο ‘‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ’, προϋπολογισμού 24.304,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 Γ. Αναθέτουμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του δήμου την δαπάνη των υπηρεσιών με τίτλο ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ προϋπολογισμού 24.304,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά, στον:
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε . . ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ PRAXIS CONSULTING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΜ :801319322 Δ ΝΣΗ ΑΙΟΛΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ / : 70 11853 ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ :

Δ. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου