Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Ποιότητα Ζωής και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

AμεA - Άτομα με Αναπηρία - Δικαιώματα και Παροχές: Θέσεις ...

Καλημέρα σε όλους και όλες αυτό το ζεστό Σάββατο.
Χτες το βράδυ έψαχνα στην διαύγεια να βρω αποφάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα για τα αδέσποτα και έπεσα πάνω σε μια απόφαση της Ποιότητας Ζωής.
Λοιπόν, 2 μόνο λέξεις και όμως μπορεί να σημαίνουν τόσα πολλά και τόσο διαφορετικά πράγματα για τον καθένα από μας.
Γεννηθείς το 1962 και τότε ποιότητα ήταν να γίνει δρόμος να συνδεθούν τα χωριά του Κάβο Ντόρου και να γίνει ο κάτω δρόμος για το Μαρμάρι, και να γίνει επιτέλους, άσφαλτος για τον Μπούρο.
Τότε, στα χρόνια που μεγάλωνα ποιότητα ήταν να γκρεμιστούν οι αυλές γεμάτες περιβόλια και λουλούδια και να μπουν πολυτακοικίες.
Γιατί, μπορεί τα σπίτια να είχαν πρόσοψη στον δρόμο, αλλά μέσα ύπηρχαν κήποι και αυλές κάτι που μπορείτε εύκολα να το δείτε και σε όσα έχουν απομείνει στις κύριες οδούς της πόλης.
Ο πατέρας μου μας έλεγε συχνά πυκνά. Ότι είναι σωστό σήμερα, είναι λάθος αύριο.
Πόσες και πόσες φορές δεν το έχω πει και ίσως το έχετε πει και εσείς.
Πόσο ωραία θα ήταν να υπήρχε μια αόρατη επιτροπή ζωής για όλους και να μπορούσε να βάλει στην ζυγαριά το σωστό του σήμερα με το σωστό του αύριο..
Χθες γράψαμε για τα δέντρα στο Μαρμάρι.
Λένε οι μεν, καθάρισε ο τόπος που δεν μπορούσαμε να σταθούμε από τα φύλλα κλπ που μαζεύονταν στα αρμυρίκια. Λένε οι δε, Εμείς για αυτά τα αρμιρίκια ερχόμασταν και καθόμασταν από κάτω.
Η ποιότητα του ενός και η ποιότητα του άλλου σε αντίφαση αλλά η ποιότητα της ζωής είναι να είμαστε σε επαφή με την φύση αρκεί να βρούμε τον τρόπο να μας χωράει όλους.
Ελπίζω να τα καταφέρουν.
Τότε που ήμουν παιδί, δεν υπήρχαν ούτε κάθοδοι ούτε άνοδοι, ούτε καν αυτοκίνητα.
Τώρα ψάχνουμε να βρούμε θέση να σταματήσουμε, κυρίως όταν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να πάρουμε και άδεια από τις αρχές.
Λογικό βέβαια, γιατί αλλιώς πως να το ξέρει και ο κάθε ένας που θα ήθελε να σταματήσει εκεί.

Και σας αφήνω με ένα  ερώτημα σαν μέτρο σε όλα όσα συζητάμε και από εδώ .
Τι είναι πραγματικά ποιότητα ζωής που να μας κλείνει όλους μέσα της?

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Από το 3 ο πρακτικό της συνεδρίασης έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθμός Απόφασης : 9/2020 1
 Ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Εξέταση αίτησης Παπαθανασίου Ιωάννη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης Στην Κάρυστο σήμερα την 5 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρύστου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρύστου κατόπιν της υπ΄αριθμ. 5251/1-6-2020 (ΑΔΑ Ψ63ΙΩΕΦ-3ΩΗ) πρόσκλησης της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη ως εξής:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χουντάση- Κανέλλου Μαρία (πρόεδρος) 1 . Κεφαλάς Ευάγγελος (αντιπρ.) 2. Πολυχρονίου Πολυχρόνης (μέλος 3. Βουγιούκα Χαρούλα (μέλος) 4. Κουνέλης Κωνσταντίνος (μέλος) 5. Γκιβίσης Ζαφείρης (μέλος) 6. Γκεμίσης Ιωάννης (μέλος) η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γουλέτα Ελένη. Η Πρόεδρος πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την ανάγκη συζήτησης των ακόλουθων έκτακτων θεμάτων: 1) Εξέταση αίτησης Παπαθανασίου Ιωάννη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης
2) Αίτημα των κκ. Α.Γιαννιά-Χ.Μήτρος ΟΕ ¨Ξενοδοχείο Καρύστιον¨για την έγκριση τοποθέτησης δύο (2) κώνων έμπροσθεν της εισόδου του 2 ξενοδοχείου με σκοπό την ομαλή είσοδο και έξοδο των τουριστών στο κατάλυμα. και καλεί την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ : Εγκρίνει την συζήτηση των ανωτέρω έκτακτων θεμάτων.
 Θέμα 1ο_ ΕΚΤΑΚΤΟ: : Εξέταση αίτησης κ. Παπαθανασίου Ιωάννη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το πρώτο έκτακτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4932/26-5- 2020 αίτηση του κ. Παπαθανασίου Ιωάννη του Χρήστου, κάτοικο Καρύστου, ο οποίος αιτείται τη παραχώρηση χώρου στάθμευσης έξωθεν της οικίας του επί της οδού Σαχτούρη 52 στην Κάρυστο, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Προς τούτο ο αιτών κατέθεσε συν/να τη υπ΄αριθμ. 09905/2019/10087 σχετική απόφαση της 3-10-2019 για τη πιστοποίηση της αναπηρίας του. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους την εισήγηση της προέδρου , την αίτηση του ιδιοκτήτη καταστήματος και την σχετική νομοθεσία:
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Δεν έχουν αντίρρηση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στον Παπαθανασίου Ιωάννη του Χρήστου, έμπροσθεν της οικίας του στη οδό Σαχτούρη 52 στη Κάρυστο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διακίνησης και διαβίωσης του ενδιαφερομένου. Η παρούσα απόφαση με συν/νη την αίτηση του πολίτη, διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες και στο Συμβούλιο Κοινότητας Καρύστου (παρ. 3 του αρ. 82 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 83 και 84 του Ν. 4555/2018) Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2020. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η Πρόεδρος Τα Μέλη Χουντάση- Κανέλλου Μαρία Πολυχρονίου Πολυχρόνης Βουγιούκα Χαρούλα 3 Γκιβίσης Ζαφείρης Γκεμίσης Ιωάννης Κουνέλης Κων/νος Ακριβές Απόσπασμα Η Πρόεδρος της Επιτροπής Χουντάση- Κανέλλου Μαρία 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου