Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Εγκρίθηκε η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου"

SofiasComments: Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου.

Ευχαριστούμε τον βουλευτή Ευβοίας κ.Ζεμπίλη για την ευαισθησία του στο θέμα και την αποτελεσματικότητα του. Ελπίζουμε να επέμβει και για την μονάδα νεφρού .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝΧΩΡΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ& ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22 Ταχ.Κώδικας: 10682 TELEFAX: 210-8201404 Πληροφορίες: Ελ. Ευθυμίου Τηλέφωνο: 2131322178 E-mail:dbmm@culture.gr ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου, στο Δήμο Καρύστου ΠΕ Ευβοίας»,
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) "Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης", β) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α′/22-9-2015), άρθρο 1, β) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019), γ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Πολιτισμού», δ) του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α′/28-6-2002), στ) του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22- 1-2018), ε) της με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-7-2019 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/26-7-2019), στ) Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 (ΦΕΚ 198/ Υ.Ο.Δ.Δ./17-3-2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/159344/108806/1965/801 Ηµ/νία: 07/05/2020 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/159344/108806/1965/801 ζ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β/17-03-2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». η) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ136506/3067/15-3-2020 (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». θ) του Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/84, 716/77, του Π.Δ. 609/85 κ.λπ., που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων (ΦΕΚ 122/Α′/5-8-1991), ι) του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019). ια) του Ν. 3207/2003, άρθρο 10 παρ. 10 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3773/2009 «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων − Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/4/21-7-2009) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012), ιβ) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 και των παραγράφων 1α, 1β, 26α, 26β, 26γ, 27α και 27β του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α′/9.10.2001), ιγ) του Π.Δ. 263/87 «Όργανα, που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν, και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 127/Α′/9-7-1987), ιδ) του Ν. 3861/2010 (Α΄112) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ιε) του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιστ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 2. Την υπ’ αριθ. Α.Π. ΕΥΤΟΠ/ΦVIβ/3410/13.10.2016 Εγκύκλιο σχετικά με την ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. 3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/26396/18144/20-1-2020 (ΑΔΑ: 63Π04653Π4-ΘΟ9) έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2020 των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων με αναδρομική ισχύ από 1-1-2020. 4. Την αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/51073/7716/1290/9-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ5Γ-0Ω7) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση μελέτης αποκατάστασης του Ι. Ναού του Ταξιάρχη στην Τ.Κ. Καλυβίων Δ.Ε. Καρύστου Δ. Καρύστου Ν.Ευβοίας». 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/22025/1226/897/60/03-03-2020 (ΑΔΑ: 98ΓΠ4653Π4-ΖΓ6) Απόφαση κατανομής πίστωσης ως προκαταβολή του έργου της ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2020 από τις διατιθέμενες πιστώσεις. 6. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/159317/108790/2487/1-04-2020 έγγραφο της ΕΦΑ Ευβοίας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου, στο Δήμο Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. 2. Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου του Δήμου Καρύστου, ξεκινώντας από τη στερέωση – αποκατάσταση της στέγης του ναού και ιδιαιτέρως του τρούλου, ο οποίος λόγω ανεπαρκούς μόνωσης παρουσιάζει εκτεταμένη κατερχόμενη υγρασία. Το έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Α) Επισκευή του τρούλου με εξυγίανση του θόλου του, αντικατάσταση των παραθύρων του και κατασκευή νέας μονωμένης επικάλυψης. B) Καθαίρεση των εσωτερικών νεοτερικών επιχρισμάτων και την αποκάλυψη και του λοξότμητου πώρινου κυματίου στην απόληξή της. Γ) Αρμολόγημα της τοιχοποιίας εσωτερικά και εξωτερικά. Δ) Αποκατάσταση - συντήρηση του λίθινου δαπέδου. Ε) Αντικατάσταση των κουφωμάτων που είναι ασύμβατα με την αισθητική του μνημείου. ΣΤ) Αποξήλωση των καλωδίων και την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού με αισθητική συμβατή με αυτή του μνημείου. Όλες οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 4 του προοιμίου της παρούσας Υπουργική Απόφαση. 3. Για την εκτέλεση του έργου εγκρίνεται η πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 2 3 4=2x3 Πολιτικός Μηχανικός 6 1.500 € 9.000 € με δυνατότητα παράτασης Εργατοτεχνίτης 3 1.500 € 4.500 € με δυνατότητα παράτασης Εργατοτεχνίτης 3 1.500 € 4.500 € με δυνατότητα παράτασης ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 18.000 € 4. Όπου υπάρχει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω εργασιών, οι οποίες δύνανται να προκύψουν κατά την εξέλιξη του έργου, θα υποβληθούν προς έγκριση οι ανάλογες μελέτες. 5. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, έχει εγκριθεί κατ’ αρχάς η κατανομή πίστωσης, ως προκαταβολή, του ποσού των 50.000 € από το έργο με κωδικό 2014ΣΕ51400000 (π.κ. 1960ΣΕ01400001) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020. 6. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 31-12-2021. 7. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου