Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -΄

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου είχαμε αναφερθεί στην έγκριση , από την πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής , της ανάθεσης σε ιδιώτη της αποκομιδής απορριμάτων , παράλληλα με την οικεία δημοτική υπηρεσία , την οποία απόφαση δεν ψήφισε ( μειοψήφισε ) η δημοτική σύμβουλος και εκπρόσωπος μας στην Επιτροπή κ Αλεξάνδρα Γάσπαρη . Η απόφαση λήφθηκε την 17-6-2020
Με το από 25-6-2020 ( αριθμ πρωτ 6430 ) έγγραφο του , που κοινοποιήθηκε και στην άνω εκπρόσωπο μας , ο Διευθυντής Τεχνικών έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου μας, υπέβαλλε ένσταση με την αιτιολογία ότι η Τεχνική έκθεση που έπρεπε να έφερε την υπογραφή του και που είχε λάβει αριθμό πρωτ 71/11-6-2020, ουδέποτε εστάλη σε αυτόν για έλεγχο και θεώρηση ,σύμφωνα με τον Νόμο ( Ν 4412/2016 ) και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία , χωρίς καν να υπάρχει στον φάκελο !!!!! ώστε να λάβουν γνώση τα μέλη της επιτροπής. 


Η άνω μελέτη εστάλη στον άνω Διευθυντή την 24-6-2020 , δηλαδή 7 ημέρες μετά την έγκρισή της !!!!!! προς υπογραφή. Εως τότε την αγνοούσε. 


Ο άνω Διευθυντής ενεργών αξιοπρεπώς και σεβόμενος τον εαυτό του και την θέση του ,καθώς και τους συναδέλφους του, επέστρεψε την τεχνική μελέτη αθεώρητη, παρά τις πιέσεις που του ασκήθηκαν. Το πρωτάκουστο είναι ότι ο εργολάβος θα χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό καθαριότητας του Δήμου, που ο Δήμος, με δαπάνες του, συντηρεί και επισκευάζει, δηλαδή η εισφορά του θα είναι 7 εργαζόμενοι. Ήδη η κ Γασπαρη ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο της Οικονομικής και τον Προϊστάμενο προμηθειών, εντός τριημέρου, την τεχνική μελέτη νομίμως υπογεγραμμένη
Πέραν της ουσίας του άνω θέματος ,που είναι αυτονόητη , ανακύπτουν και βάσιμα ερωτηματικά για την εν γένει λειτουργία της πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής . 


Αυτή η αδιαφάνεια και η μυστικότητα για τα πάντα , που αποσκοπεί και σε τι εξυπηρετεί ; 


Υποβάλαμε έγγραφα αιτήματα πρωτοκολλημένα , όπως π.χ από τις 17-11-2019 που αφορά την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, και απάντηση δεν λάβαμε έως σήμερα, προσφάτως δε ,ζητήσαμε έγγραφη απάντηση για τα έσοδα του 1,7 % ανα τοπική Κοινότητα , για τις χορηγίες των Α Π Ε και που διατέθηκαν και άλλα αιτήματα που δεν απαντώνται όπως υποχρεούνται.
Ας αφήσουν λοιπόν πιέσεις και λοιπά προς τους υπαλλήλους και ας απαντάνε άμεσα σε όλα τα ερωτήματα μας , διότι υπάρχουν πολλά νόμιμα μέσα για να λαμβάνομε απαντήσεις , που δεν έχομε ακόμη απευθυνθεί.
Η διαφάνεια και η ενημέρωση ήταν πρωταρχικές αρχές της παράταξης μας και έτσι θα πορευτούμε. ΚΑΡΥΣΤΟΣ 27-6-2020
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ

 ΑΠΟΦΑΣΗΑΝΑΛΗΨΗΣΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΈχονταςυπόψη:1.Τιςδιατάξεις:α. τωνάρθρων66, 67& 68τουΝ.4270/14"Αρχέςδημοσιονομικήςδιαχείρισηςκαιεποπτείας-δημόσιολογιστικόκαιάλλεςδιατάξεις"(ΦΕΚ 143Α/2014)β. τωνπαρ. 21, 22, 23τουάρθρου10τουΝ4337/15 (φεκ 129Α/15)γ. τηςπαρ. 4τουάρθρου158τουΝ.3463/06 "ΚύρωσητουΚώδικαΔήμωνκαιΚοινοτήτων" (ΦΕΚ114Α/2006) δ. ΤουΠ.Δ . 80/2016"Ανάληψηυποχρεώσεωναπότουςδιατάκτες" (ΦΕΚ145Α/2016) όπωςισχύει(ΥΠΟΙΚ2/100018/0026/30-12-2016)ε. τουνόμου i) ΤιςδιατάξειςτουΝ. 4412/2016 "ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων, ΠρομηθειώνκαιΥπηρεσιώνΥπηρεσιών(προσαρμογήστιςΟδηγίες2014/24/ΕΕΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)ii) ΤιςδιατάξειςτουΝ. 4270/2014 "Αρχέςδημοσιονομικήςδιαχείρισηςκαιεποπτείας(ενσωμάτωσητηςΟδηγίας2011/85/ΕΕ)-δημόσιολογιστικόκαιάλλεςδιατάξεις. στ . τουάρθρου203και206 Ν. 4555/18 [ΠρόγραμμαΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ1]2.Τηνυπ' αριθ. απόφαση319/16-09-2019 ΑπόφασηΔημάρχουγιαορισμόΑντιδημάρχωνκαιμεταβίβασηαρμοδιοτήτωντου(άρθρου59).3.Τιςυπ' αριθμ. 169-170-171/08-09-2019 απόφασηΔημοτικούΣυμβουλίουγιαεκλογήπροεδρείουΔΣκαιμελώνοικονομικήςεπιτροπήςκαιεπιτροπήςποιότηταςζωήςαντίστοιχα. 4. ΤηνανάγκητουΔήμουγιαΕΝΙΣΧΥΣΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΣΤΙΣΠΕΡΙΟΧΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑΠΡΟΛΗΨΗΣΔΙΑΔΟΣΗΣΤΟΥ COVID-19 (ΑΠΟΦΑΣΗΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2020 ΜΕΑΔΑ:6ΨΛΥΩΕΦ-ΥΥΕ)5. Τομεαρ. πρωτ.:6344/24-06-2020 πρωτογενέςαίτημακαιτομεαρ. πρωτ.: 6351/24-6-2020 τεκμηριωμένοαίτημαΔιατάκτη6. Τογεγονόςότιτοποσότηςδέσμευσηςμετηνπαρούσαπίστωσηείναιεντόςτουεγκεκριμένουποσοστούδιάθεσης.ΑποφασίζουμεΕγκρίνουμετηδαπάνηκαιδιαθέτουμετηνπίστωσηςύψουςσαράνταεννέαχιλιάδεςεπτακόσιαευρώ49.700,00 σεβάροςτου15-6117.09 τουπροϋπολογισμούοικονομικούέτους2020 γιατηνΕΝΙΣΧΥΣΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΣΤΙΣΠΕΡΙΟΧΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑΠΡΟΛΗΨΗΣΔΙΑΔΟΣΗΣΤΟΥ COVID-19 (ΑΠΟΦΑΣΗΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 103/2020 ΜΕΑΔΑ:6ΨΛΥΩΕΦ-ΥΥΕ)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΡΥΣΤΟΥΕΛΕΓΧΘΗΚΕκαιβεβαιώνεταιότι: α) γιατηνανωτέρωδαπάνηύψουςσαράνταεννέαχιλιάδεςεπτακόσιαευρώ(49.700,00) υπάρχειπίστωσηστον15-6117.09 τουπροϋπολογισμουέτους2020 καιδεσμεύτηκεισόποσηπίστωσηγιατηνπληρωμήτηςδαπάνηςκαιβ) υφίσταταισυνδρομήτωνπροϋποθέσεωντηςπαρ. 1ατουάρθρου4 τουΚαταχωρήθηκεμεα/α 1 στοΜητρώοΔεσμεύσεων.Υπόλοιποπροςανάληψη:0,00ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΙΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΚΟΣΜΕΤΟΣΟΔΙΑΤΑΚΤΗΣΟΔΗΜΑΡΧΟΣΡΑΒΙΟΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1! ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟ!

  Αντί Αιολικό Μέτωπο Καρυστίας ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1! ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠ...