Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

Τι έγινε όμως πραγματικά στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη στο Μαρμάρι? «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ»

Εντάξει αναγνώστες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τις φωτιές από άκρη σε άκρη !
Μια κάτι παλαβοί μια κάτι απρόσεκτοι μια τα δίκτυα τους , δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.

Όμως θα δούμε τι έγινε πραγματικά στο Μαρμάρι.
Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία, έβαλαν κάτω τα σχέδια και το κοίταξαν και όπως έρχεσαι από τα αριστερά και όπως το κοιτάς από δεξιά .
Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα γιατί αυτοί που το έβλεπαν όπως έρχεσαι από τα αριστερά, τους έλειπαν πολλά από την αρχική μελέτη, ενώ αυτοί το το κοιτούσαν από δεξιά, είπαν, " Πω, πω, πως κάνετε έτσι μωρέ! Κάτσε να τελειώσει και θα το συμπληρώσουμε μετά."

Βλέπουμε και την Αντιπολίτευση που πάτησε πόδι, αλλά επειδή το πάτησαν και οι άλλοι, δεν φάνηκε πολύ.

Είπαν και για ΕΛΤΑ για τα ΑΤΜ κλπ που ελπίζω να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και να μην τρέχουν στην Κάρυστο.
Και λέω βρε παιδί μου με το φτωχό μου το μυαλό, αυτό το ριμαδοσχέδιο δεν το είχαν βάλει από πριν να ξεκινήσουν τα έργα κάτω, η τουλάχιστον πάνω σε ένα τραπέζι να το δουν?
Άντε βρε, επειδή μπορεί και μερικοί να ήταν κοντοί και να μην έφταναν να δουν το σχέδιο, μπορείτε να διαβάσετε την σύμβαση με όλα όσα προβλέπονται.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012)

Μεταξύ των:

1. O.Λ.Ν.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε),

2. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ»
Στη Χαλκίδα, σήμερα την ... του μηνός ............ του έτους 2018, ημέρα ............... οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:
1. Ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο ∆ήμος Καρύστου :

• Ο Ο.Λ.Ν.Ε. που εδρεύει στη Χαλκίδα (με ΑΦΜ: 997315291 /∆ΟΥ Χαλκίδας) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα ∆. Παπανδρέου, και
• Ο ∆ήμος Καρύστου, που εδρεύει στην Κάρυστο (με ΑΦΜ: 998041445/∆ΟΥ Κύμης) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ∆ήμαρχο κ. Ελευθέριο Π. Ραβιόλο,
και οι οποίοι στο εξής χάριν συντομίας θα αποκαλούνται «Κύριος του Έργου»,
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718 /∆ΟΥ
Λαμίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:


ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ», και ορισμού μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ.
........................... (Α∆Α:...............) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
27. Την υπ’ αρ. ............................ (Α∆Α: .....................) απόφαση του ∆ημοτικού
Συμβουλίου του ∆ήμου Καρύστου, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του ∆ήμου Καρύστου, για την
υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ», και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ.
........................... (Α∆Α:...............) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
28. Την υπ’ αρ. ............................ (Α∆Α: .....................) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του ∆ήμου Καρύστου,
για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ», και ορισμού μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ.
........................... (Α∆Α:...............) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
29. Την υπ’ αρ. ....../......2018 Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Ν.3852/2010, άρθρο 278.1) ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΟΛΝΕ και του ∆ήμου Καρύστου, για το έργο :
«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ».
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περιεχόμενα
2. Προοίμιο
3. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
4. Υποχρεώσεις και ∆ικαιώματα των συμβαλλομένων
5. Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές
6. ∆ιάρκεια
7. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης
8. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες
9. Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού
10. Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2

5/11
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ
ΑΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού
δαπάνης 1.100.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία πρόκειται να γίνουν εργασίες
συνολικής βελτίωσης και ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του οικισμού Μαρμαρίου εντός
ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού.
Γενικότερα προβλέπονται:
• Αναβάθμιση παραλιακής οδού Σταμ. Ρεγγούκου
• Ενοποίηση του προαυλείου χώρου του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και του χώρου του Ηρώου, καθώς
και του μεταξύ τους τμήματος του παραλιακού δρόμου
• Εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών στην παραλιακή ζώνη της προκυμαίας
• Ηλεκτροφωτισμός της παραλιακής δημοτικής οδού και της έμπροσθεν αυτής διαμορφωμένης
ζώνης
Ειδικότερα προβλέπονται:
Στην αναβάθμιση παραλιακής οδού Σταματίου Ρεγγούκου :
• Πλακόστρωση με γκρι τσιμεντοκυβόλιθους της οδού που διακόπτεται από λωρίδες με
κλίνγκερ (έδραση σε στρώση χαλαζιακής άμμου και υπόβαση από στρώση οπλισμένου
σκυροδέματος με πλέγμα).
• Πλακόστρωση με κόκκινους τσιμεντοκυβόλιθους του ποδηλατόδρομου που θα οριοθετείται
από λωρίδα λευκού μαρμάρου. (έδραση σε στρώση χαλαζιακής άμμου και υπόβαση από
στρώση οπλισμένου σκυροδέματος με πλέγμα)
• Αναμόρφωση – αναβάθμιση των υπαρχόντων στοιχείων εκατέρωθεν της οδού με ενοποίηση
της στάθμης (χωρίς κρασπεδόρειθρα) με πλακόστρωση από ακανόνιστες πλάκες Καρύστου.
(υπόβαση από στρώση άοπλου σκυροδέματος με πλέγμα)
• Οριοθέτηση της οδού και των πεζοδρομίων με διάστρωση λωρίδας λευκού μαρμάρου και με
μεταλλικά κολωνάκια
Στην ενοποίηση του προαυλείου χώρου του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και του χώρου του Ηρώου καθώς
και του μεταξύ τους τμήματος του παραλιακού δρόμου :
• Καθαίρεση παρτεριών κοντά στο Ηρώο.
• Επίστρωση ενιαία, πλατείας και δρόμου, με ακανόνιστες πλάκες Καρύστου που θα
διατρέχεται και από λωρίδες λευκού μαρμάρου. (έδραση διαστρώσεων επί αόπλου
σκυροδέματος)
• Περιμετρική διαμόρφωση της πλατείας με καθιστικά και χώρους φύτευσης.
• Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την ανάδειξη του Ηρώου
• Τοποθέτηση εξοπλισμού καθαριότητας στον ενιαίο χώρο
Στην εξομάλυνση των υψομετρικών διαφορών στην παραλιακή ζώνη της προκυμαίας :
• Πλακόστρωση με ακανόνιστες πλάκες Καρύστου στις περιοχές στάσης και κίνησης πεζών
(έδραση πλακόστρωσης σε τσιμεντοκονία επί στρώσης άοπλου σκυροδέματος)
• ∆ημιουργία καθιστικού σημείου (τρία καθιστικά τοποθετημένα σε σχήμα Π επί κυκλικής
πλακόστρωσης με ορθογωνισμένες πλάκες Καρύστου και λωρίδες λευκού μαρμάρου). Όλες
οι δαπεδοστρώσεις θα είναι στην ίδια στάθμη με τον παραλιακό δρόμο.
Κύριος του έργου είναι ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο ∆ήμος Καρύστου, διότι κατά το μεγαλύτερο τμήμα του το
έργο βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και κατά ένα μικρό τμήμα του, εντός σχεδίου πόλης
Μαρμαρίου. Η ανάγκη σύναψης της παρούσης προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός

6/11

μεν από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του
έργου και αφετέρου ο Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό, ενώ ο ∆ήμος
Καρύστου έχει συμβάλει στην ωρίμανση της μελέτης του έργου και έχει υπό εκτέλεση απαιτητικό
Τεχνικό Πρόγραμμα. Επίσης η μελέτη του έργου είναι ενιαία και το αντίστοιχο έργο
αναπτύσσεται σε επιφάνειες αρμοδιότητας ΟΛΝΕ και του ∆ήμου Καρύστου.
Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και στο υπογεγραμμένο Τεχνικό ∆ελτίο του
Έργου, το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Α ́ 87), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει γνώση του φυσικού αντικειμένου και διαθέτει μεγάλη
εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων, τα οποία και έχει
ολοκληρώσει παλαιότερα.
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του ανωτέρω έργου, αφού ο
Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την
υλοποίησή του, ο ∆ήμος Καρύστου έχει υπό εκτέλεση Τεχνικό Πρόγραμμα με πλήθος ανοιχτών
διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στερείται της αρμοδιότητας. Το
έργο κρίνεται αναγκαίο και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας, της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών, και συμβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών,
και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ» από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση
αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης.
Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της
και τον τρόπο υλοποίησης του έργου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο
Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου
και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη τευχών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). Στη λήψη των αδειοδοτήσεων μπορεί να
συμβάλουν και ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο ∆ήμος Καρύστου.
2. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία
∆ημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων.
6. ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού
του Έργου.

7/11

8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την
οριστική παραλαβή).
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής
γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.∆. 7/2013 και Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
4.1. Ο Κύριος του Έργου (Ο.Λ.Ν.Ε. και ∆ήμος Καρύστου) αναλαμβάνει έκαστος για το
τμήμα του έργου που ανήκει στην αρμοδιότητά του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2
της παρούσης:
• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και
εγκρίσεων (Ο.Λ.Ν.Ε.).
• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αναλαμβάνοντας ο
ίδιος τη λειτουργία του, είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
• Να μεριμνήσει για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο μετά από την
υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση αναδόχου, όπου θα αναγράφονται ο π/υ και
η χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια.
• Να μεριμνήσει για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου (δελτία τύπου, σχετικές
ανακοινώσεις στον τύπο ή/και το ραδιόφωνο.
• Να συμβάλλει στην επικαιροποίηση ή/και τροποποίηση των μελετών, εφ’ όσον προκύψει
ανάγκη, σε συνεργασία με το Φορέα Υλοποίησης του έργου, καθότι οι σχετικές μελέτες
εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών του (∆ήμος Καρύστου).
4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) αναλαμβάνει:
• Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου.
• Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο και Συγκύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του
διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.

8/11

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής
εκτελεστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το
Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2017, στη ΣΑΕΠ 766, με ενάριθμο
2017ΕΠ76600013.
Ο προϋπολογισμός του Έργου με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται ως
εξής:

ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΗ (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 630.000,00
ΓΕ&ΟΕ(18% ) 113.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 743.400,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%) 115.510,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.186,77
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 887.096,77
Φ.Π.Α. (24%) 212.903,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.100.000,00

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά την
πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία ∆ημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες, αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου. Το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
H εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7)
προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλαγή στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της και στη χρηματοδότηση της θα λαμβάνει εκ νέου σχετική
έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Χαλκίδα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τετραμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:

9/11
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
1. Κηλίφης Εμμανουήλ, ως πρόεδρος, Πολιτικός Μηχ/κός, ∆ιευθυντής της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την Χατζηπάκου Παναγιώτα,
Αρχ/να Μηχ/κό, Προϊσταμένη του Τμήματος ∆ομών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε της
Π.Ε. Εύβοιας.
2. Κοτσιμπού Μαρία, ως κύριο μέλος, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περ/κής
Ανάπτυξης, υπάλληλος της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την
Παναγουλάκη Σταυρούλα, Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.
Για τον Ο.Λ.Ν.Ε.:
3. Τον/την ................................ ως κύριο μέλος, με αναπληρωτή του/της τον/την
..............................................
Για το ∆ήμο Καρύστου:
4. Τον Ξυνογαλά Ιωάννη, ως κύριο μέλος, Μηχ/γος Μηχ/κός, Προϊστάμενος Τμ. Μελετών,
Έργων & Προμηθειών της ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του ∆ήμου Καρύστου, με
αναπληρωτή του, τον Βαρελά Κωνσταντίνο, Ηλ/γο Μηχ/κό Τ.Ε., ∆ιευθυντή της ∆/νσης
Τεχν. Υπηρεσιών του ∆ήμου Καρύστου
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,
η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον
τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως,
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση
και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία,
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν .

10/11

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε
από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και
να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που δεν δύναται να επιλυθεί από
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια ∆ιοικητικά
∆ικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται
ως ακολούθως σε επτά αντίτυπα (7).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Ο.Λ.Ν.Ε. Για το ∆ήμο Καρύστου
Ο Πρόεδρος Ο ∆ήμαρχος

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Κώστας Μπακογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου