Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

«Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα»

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Καταδικάζουμε την νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου. 
 Επιφυλασσόμαστε των διεκδικήσεων από μέρους του Δήμου για όλα τα ζητήματα όπως έχουν εκφραστεί στις παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2020. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 92/2020 ΘΕΜΑ:
 1ο «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 147747/356/24-7-2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο αποστέλλεται προς δημοσίευση η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 ΜW και των συνοδών σε αυτών έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 30 MW, 12MW, & 27MW στις θέσεις «Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα , Τσούκα – Μανδραγιάρα , Τσούκα --Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα -Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα μεγάλη- Βρανούλι» αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης ν. Αττικής».
 Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης με τα με αρ. 7967/28-7-2020 και 8195/3-8-2020 έγγραφά του ζήτησε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα.
 Η δικηγόρος με έμμισθη εντολή του Δήμου Καρύστου κ. Λιόλιου Ελένη έκανε την εξής γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα: « ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κάρυστος, 5 Αυγούστου 2020 2 Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Καρύστου αναφορικά με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στον Καφηρέα. Σχετικά: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 147747/356/24-7-2020 εντολή προς δημοσίευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιβαλλοντικών Όρων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 7967/28-7-2020 αίτηση οκτώ (8) δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καρύστου. 3. Πίνακες 10.1 και 10.2 του Παραρτήματος Β της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45/2014). ----------------------------------- Με το υπ’ αριθ. 1 σχετικό εστάλη για δημοσίευση στον τύπο κείμενο τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 201433/27-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖΟ-4Θ6) Υ.Α. περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιριών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα-Μανδραγιάρα, Τσούκα-Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα-Αντιάς, Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι» αντίστοιχα και των εταιριών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας, καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60036/1739/12-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ). Με το υπ’ αριθ. 2 σχετικό, οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου με θέμα τη γνωμοδότηση για την έγκριση των άνω περιβαλλοντικών όρων. Το ζήτημα της γνωμοδότησης φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης (ή παράτασης) χρονικής διάρκειας ισχύος της ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας, καθώς και εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων (διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ) ρυθμίζεται στο ά. 3§6α της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45/2014). Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι οι γνωμοδοτούντες φορείς εκ των αναφερομένων στους πίνακες του Παραρτήματος Β της ίδιας ΚΥΑ, καθορίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, και περιορίζονται σε αυτούς που, λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας, σχετίζονται με τις ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας, είτε λόγω της ανανέωσης (ή παράτασης) ισχύος της ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, είτε λόγω εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησής του. Η άνω γνωμοδότηση δύναται να αφορά είτε τον Φάκελο Ανανέωσης ή Τροποποίησης ΑΕΠΟ, είτε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση (ή παράταση) ισχύος της ΑΕΠΟ, ή τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση έργου ή δραστηριότητας, εφόσον έχει κριθεί απαραίτητη η υποβολή της. Σύμφωνα δε με το σχετικό 3, ήτοι πίνακες 10.

1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και 10.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», οι ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν περιλαμβάνονται στους φορείς γνωμοδότησης. Τέλος, σύμφωνα με το ά. 6§2 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 4§1 του ν. 4685/2020, μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών αξιολογεί τον φάκελο και αποφαίνεται: αα) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδεται απόφαση, χωρίς άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο, ββ) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η τροποποίηση τις αφορά κατά αρμοδιότητα.
3 Με βάση τα ανωτέρω, έχω την άποψη ότι ο Δήμος Καρύστου δεν γνωμοδοτεί εν προκειμένω για την τροποποίηση της ανωτέρω ΑΕΠΟ. Κάρυστος, 5 Αυγούστου 2020 Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος» Κατά την συζήτηση που ακολούθησε ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής:
 Ο Δήμαρχος εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τη νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου και ζήτησε να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ζητούμε την επαναφορά της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος επίσης τόνισε, ότι το Δ.Σ. έχει εκφράσει τις απόψεις του για την τοποθέτηση των ΑΠΕ και σε προηγούμενα συμβούλια με ομόφωνες αποφάσεις , γι'αυτό ζήτησε και η σημερινή απόφαση που θα ληφθεί να είναι ομόφωνη. Ο Πρόεδρος ζήτησε να γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τους όμορους Δήμους, τους βουλευτές του νομού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ενημερωθούν σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή από την εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων. Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας ζήτησε να ληφθεί απόφαση που να μην επιτρέπει την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου.
 Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Παρασκευάς Δημήτριος δήλωσε: «Αρχική τοποθέτηση: Για εμάς το σημερινό θέμα δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα, της θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης στην τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 7 αιολικών της εταιρίας ΤΕΡΝΑ. Αποτελεί θέμα ουσίας για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την άναρχη και εκτός ορίων εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή μας. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό από δημοσιεύματα, από τον περασμένο Απρίλη η ΤΕΡΝΑ έχει εξαγοράσει και τις άδειες εγκατάστασης της εταιρίας RF Energy ανεβάζοντας την επιδιωκόμενη εγκατάστασή της σε 18 αιολικά πάρκα (ΑΣΠΗΕ) που μεταφράζονται σε περίπου 120 νέες ανεμογεννήτριες. Έτσι, στην πραγματικότητα μιλάμε για περίπου 120 ανεμογεννήτριες και όχι 51. Αυτές θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 67 της ENEL και τις παλαιότερες του ΡΟΚΑ στον Καβοντόρο. Η ουσία είναι πως ο δήμος μας ήδη σηκώνει ένα τεράστιο φορτίο, άνω των 700 α/γ, είναι πρώτος σε εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα και για αυτό δεν αντέχει νέες εγκαταστάσεις. Πολύ περισσότερο που είναι πια αποδεδειγμένο πως η τεράστια ανάπτυξη των ΑΠΕ στο δήμο μας και συνολικά στη χώρα δεν έχει σε καμιά περίπτωση να κάνει με την παροχή φθηνού ρεύματος στο λαό και την προστασία του Περιβάλλοντος. Μοναδικός σκοπός αυτών των έργων είναι η κερδοφορία των επιχειρηματιών κολοσσών, ελληνικών και ξένων. Ακόμη, όσο αφορά και την ίδια τη ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ είναι χαρακτηριστικό πως:  Σημειώνει ότι οι οικισμοί του Καβοντόρου δεν έχουν σχέδιο πόλης. Πέρα από το γελοίο της υπόθεσης, μας προβληματίζει ότι δεν αντιμετωπίζει ως συγκροτημένους οικισμούς τα χωριά του Καβοντόρο. Άραγε θα τηρηθεί έστω η προβλεπόμενη απόσταση ανεμογεννητριών από κάθε σπίτι στα χωριά του Καβοντόρο;  Ενώ στην Αττική η όδευση της Γραμμής Υψηλής Τάσης γίνεται υπόγεια, εδώ θα είναι εναέρια. Αυτό καταρρίπτει το επιχείρημα των τεχνικών δυσκολιών και αναδεικνύει 4 την ουσία που είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης για την εταιρία που άλλωστε το αναφέρει καθαρά στη μελέτης της (σελ 95-97).  Χωρίς στοιχεία αναφέρει πως δεν υπάρχει σωρευτική επίδραση στην περιοχή από το σύνολο των αιολικών πάρκων, πράγμα που εμφανώς δεν ισχύει και δεν καταρρίπτεται και από την εν λόγω ΜΠΕ. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει όχι μόνο να δώσει αρνητική γνωμοδότηση για την τροποποίηση της ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ, αλλά να εκφράσει και την ξεκάθαρη άρνηση του στην εγκατάσταση αυτού του τεράστιου αιολικού πάρκου και κάθε άλλου νέου από εδώ και μπρος. Ανάλογη αρνητική απόφαση θα πρέπει να πάρει και η Περιφέρεια που είναι έκθετη από την ίδια τη μελέτη της ΤΕΡΝΑ όπου κάνει αναφορά στο υπό αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Στερεάς Ελλάδας το οποίοι αναφέρει πως: «Η σημασία των ΑΠΕ και του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναδεικνύεται και προωθείται από το ΠΠΧΣΑΑ και από το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ». Τέλος, θεωρούμε πως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εμποδίσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης κανένας νόμος γιατί πρόκειται κατά βάση για πολιτική απόφαση και στάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι γνωστό πια πως οι νόμοι θεσπίζονται και όταν χρειάζεται διορθώνονται κιόλας, ώστε να εξυπηρετούν ακριβώς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όταν κρίνεται πως μέσω της γνωμοδότησης θα προχωρήσει πιο εύκολα μια επένδυση τότε την επιδιώκουν, όταν όχι την μπλοκάρουν. Δευτερολογία: Είναι πολύ σημαντική την πρόθεση για αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στις εγκαταστάσεις νέων αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου. Θεωρούμε πως θα πρέπει να διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι είμαστε ενάντια σε κάθε νέα εγκατάσταση αιολικών, ότι είμαστε ενάντια στην τροποποίηση της μελέτης της ΤΕΡΝΑ αλλά και στην αρχική της μελέτη. Παρόλα αυτά, όσο σημαντική και αν είναι μια τέτοια απόφαση, θεωρούμε πως δεν αρκεί για να μπλοκάρει τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων της Ενέργειας στην περιοχή μας, απαιτείται και οργανωμένη μαζική διαμαρτυρία από τους κατοίκους του Δήμου μας. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε υπόψη μας πως η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της ΕΕ, όλων των Ελληνικών Κυβερνήσεων, αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω πως πάει πολύ για κάποιους δημοτικούς συμβούλους να είναι σήμερα «λάβροι» ενάντια στον πρόσφατο Περιβαλλοντικτόνο νόμο της ΝΔ και πριν πέντε μήνες να μην ψηφίζει κανείς το καταδικαστικό ψήφισμα που είχαμε καταθέσει».

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος δήλωσε: «Θα ήθελα να καταθέσω τις απόψεις μου ξεκάθαρα και με σαφήνεια, γι αυτό το σημαντικό για την περιοχή της νότιας Καρυστίας θέμα. Τελευταία γίνεται λόγος ολοένα και συχνότερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παρουσιάζονται σαν το αντίδοτο στην κρίση του ακριβού πετρελαίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο κανείς δεν συζητάει ούτε λαμβάνει υπ όψιν του ότι οι ΑΠΕ στην περίπτωση της Νότας Εύβοιας έχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν μπαίνουν υπέρμετρα κοντά σε οικισμούς κορυφογραμμές και φυσικές περιοχές. Τα αιολικά πάρκα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήκουν στην κατηγορία των βιομηχανικών έργων και απαιτούν για την ανάπτυξη τους μεγάλες εκτάσεις γης κατασκευή δικτύων μεταφοράς ,δρόμων πρόσβασης . 5 Κατά συνέπεια απαιτούνται σοβαρές επεμβάσεις στο περιβάλλον για την εγκατάσταση τους και οι περιοχές που δέχονται τέτοιες παρεμβάσεις μεταβάλλονται σε ένα είδος βιομηχανικής περιοχής. Τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του κράτους προωθούν σκανδαλωδώς την υπερσυγκέντρωση Α.Π. στην Νότια Εύβοια σε σημείο που την έχουν εξαιρέσει από την ανάπτυξη άλλων μορφών ενέργειας (φωτοβολταικά κλπ.) Η νότια Εύβοια μέχρι σήμερα έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο όγκο ανάπτυξης αιολικών πάρκων ενώ δεν σταματούν να σχεδιάζονται ακόμα περισσότερα. Και εδώ μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί . Ως που θα σταματήσει το νούμερο των ανεμογεννητριών στην περιοχής μας; Ποιος θα καθορίσει πότε θα θεωρηθεί κορεσμένη η περιοχή; Μήπως τα επιχειρηματικά συμφέρονται των εταιρειών που εμπλέκονται στην κατασκευή των αιολικών πάρκων; Ποιός είναι αυτός ο φορέας που θα μας πει μέχρι που και πόσες; Είχα ζητήσει επανειλημμένα από το Δ.Σ Να προχωρήσει ο Δήμος σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό αποκλεισμού κάποιων ζωνών που έχουν να κάνουν με τα μνημεία της φύσης, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. αλλά ποτέ δεν μπήκαμε στην ουσία της πρότασης φοβούμενοι μήπως δυσαρεστήσουμε τους κρατικούς ταγούς ή τους μελλοντικούς επενδυτές. Γιατί όμως ξαφνικά άνοιξαν οι ορέξεις για τοποθέτηση αιολικών πάρκων στο σύνολο σχεδόν του Νομού; Η απάντηση έχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο και είναι η ψήφιση του τελευταίου περιβαλλοντοκτόνου, νόμου αφού η πολιτεία νομίζει ότι έτσι θα αποκατασταθεί ή μεγάλη σημερινή εξάρτηση της Ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, δημιουργώντας ένα άλλον πόλο επενδύσεων στην χώρα. Μόνο που ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείτε κατά μεγάλο ποσοστό πάνω από τα κεφάλια μας, αφού μεταβάλουν κυριολεκτικά την περιοχή μας σε βιομηχανική περιοχή λόγω του μικρού κόστους για τις εταιρείας. Έτσι η Εύβοια και κυρίως η περιοχή της νότιας Καρυστίας καλείτε να γίνει η μπαταρία της Υπόλοιπης Ελλάδος. Η τελευταία πριν 3 μήνες ψήφιση του νόμου με τις 350 σελίδες πρόσθετες φωτογραφικές τροπολογίες! εν μέσω κορωνοϊού και πανδημίας καθορίζει την αναπτυξιακή μας φυσιογνωμία τις επόμενες δεκαετίες για μας χωρίς εμάς! Δένει τα χέρια στις τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν αντιμετωπίζοντας μας ως «ιθαγενείς». Τώρα βέβαια πόσο οικολογικές είναι οι ανεμογεννήτριες είναι ένα θέμα, καθώς ήδη στο εξωτερικό θεωρούνται ξεπερασμένες και στρέφονται σε άλλες πιο φιλικές ΑΠΕ. Στην Βρετανία π.χ. δεν αποδέχονται την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές όπου το περιβαλλοντικό κόστος ξεπερνά το όφελος. Κυρίως γιατί απαιτούν δεκάδες τόνων τσιμέντου, αποψιλώνουν το δάσος και έχοντας περιορισμένη ζωή σύντομα θα χάσκουν σαν σκουριασμένα κουφάρια πάνω από τα κεφάλια μας για πολύ καιρό. Όμως το παράξενο και ταυτόχρονα αποκαρδιωτικό είναι ότι το ίδιο το κράτος που νομοθέτησε την χωρική πυκνότητα της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στην περιοχή μας (Κάρυστος 4% και ο υπόλοιπος Δήμος Καρύστου στο 8%) είναι το ίδιο κράτος που δεν σέβεται τον εαυτόν του , αφού καταστρατηγεί τους νόμους που ψηφίζει, γράφοντας στα παλαιοτέρα των υποδημάτων του τους θεσμούς και κατοίκους αυτής της περιοχής. Όταν αυτά συμβαίνουν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ που μαζευτήκαμε απόψε; Σε τι μπορεί να ωφελήσει η γνώμη ενός απλού συμβούλου της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας; Ή οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε εμείς απόψε; Όταν γνωρίζουμε ότι θα πεταχτεί αύριο στο καλάθι των αχρήστων.
 6 Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μας έχουν να παίζουμε τον κυματοθραύστη της λαϊκής οργής, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε σε στρατόπεδα βορείων και νοτίων , να προπηλακιζόμαστε σε λαϊκές συνελεύσεις, όπου οι μεν να κατηγορούν τους δε για συμφέροντα, και τα τοιαύτα, και οι άλλοι να κάνουν ανενόχλητη την δουλεία τους με την βούλα του κράτους. Το νησί μας μέχρι σήμερα προσανατολίστηκε για την πάρα πέρα ανάπτυξη του μαζί με τις άλλες δραστηριότητες και στον τουρισμό. Αν κάποιοι θέλουν να την μετατρέψουν σε γη non grata είναι δικαίωμά τους. Όμως είναι δικαίωμα, αλλά και συνάμα υποχρέωση όλων μας, η προάσπιση της ιστορίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε καθημερινά. Οι βουνοκορφές της ‘Οχης και όχι μόνο, είναι πολύτιμες (ιστορικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά). Τον τελευταίο μήνα ο δήμος Καρύστου ανακοίνωσε μια αξιόλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη των αγροτικών μονοπατιών αλλά και ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο περιπατητικός και ο πολιτισμικός που σε πολλά σημεία του μπορεί να ακυρωθεί από την αλόγιστη και μεγάλης κλίμακας επεμβάσεων στα βουνά μας. Παρ’ όλο που έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας, φαίνεται η ανάπτυξη και το μέλλον του νησιού να προσανατολίζονται πως αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι μη εποχικές και υψηλών εισοδημάτων εάν αναπτυχθούν με όραμα, μεράκι και σωστό συντονισμό θα αλλάξουν την μοίρα μας . Το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος. Οι ενεργειακές ανάγκες της Καρυστίας καλύπτονται μόλις με ένα πολύ μικρό αριθμό ανεμογεννητριών που θέλουν να τοποθετήσουν όλες οι λόγω εταιρείες στα βουνά μας. Για να καλύψουμε δε το ποσοστό μας επί του εθνικού στόχου θα αρκούσαν μόλις μερικές ανεμογεννήτριες. Ποιος λοιπόν ο λόγος λοιπόν να βιαστούμε να συμμετέχουμε ως νησί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του λεκανοπεδίου και της Μυκόνου κλπ. καταστρέφοντας δια πάντως κάποιες περιοχές μας, όταν χωρίς καμία αμφιβολία το ενεργειακό πλάνο της χώρας είναι από ασαφές έως θολό? Τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα; -Να επιμείνουμε στην φέρουσα ικανότητα ενός τόπου, δεν μπορεί σε ένα δήμο να παράγεται το μισό αιολικό δυναμικό της χώρας! Η Καρυστία έδωσε απλόχερα ότι είχε να δώσει μέχρι σήμερα, ας επιμερίσουν τον υπόλοιπο σχεδιασμό τους στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελληνικής επικράτειας. -Να γίνει επιτροπή με τη συμμετοχή των δημάρχων όλων των δήμων που τους αφορά αλλά και ειδικών νομικών επιστημόνων. Απαιτείται ενότητα όλων, Ευβοέων και Σκυριανών. -Οι κυβερνητικοί βουλευτές, που ψήφισαν το τελευταίο νόμο πριν από 3 μήνες και τώρα η αντίδρασή τους ποικίλει από την έκπληξη, έως την αφωνία, να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κεντρική διοίκηση. Για την περιφέρεια επίσης δεν αρκούν μόνο τα ψηφίσματα. Σε πρώτη φάση να ενημερώσει επίσημα τι γνωρίζει για τις άδειες, το χωροταξικό και τον ρόλο της ΡΑΕ».
 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτριος ζήτησε να ληφθεί απόφαση ώστε να μην τοποθετηθεί ούτε μια νέα ανεμογεννήτρια διότι η περιοχή έχει κορεστεί και σε επόμενο Συμβούλιο να επικεντρωθούμε στις διεκδικήσεις του Δήμου. Επίσης δήλωσε πως παραβιάζεται ο υπάρχον χωροταξικός σχεδιασμός. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ρουκλιώτης Ιωάννης ζήτησε να επιμείνουμε στις διεκδικήσεις εκ μέρους του Δήμου από τις εταιρείες Αιολικών Πάρκων.
7 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος ζήτησε να γίνει μια ημερίδα σχετικά με το θέμα και ζήτησε δυναμικές κινητοποιήσεις αφού με τα έγγραφα δεν γίνεται τίποτα.
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμυγδαλιάς κ. Χουντάσης Παναγιώτης δήλωσε πως η τοπική κοινωνία είναι υπέρ της τοποθέτησης ανεμογεννητριών αφού προωθούν την δημιουργία θέσεων εργασίας και υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10 , μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Καταδικάζουμε την νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου. 
 Επιφυλασσόμαστε των διεκδικήσεων από μέρους του Δήμου για όλα τα ζητήματα όπως έχουν εκφραστεί στις παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ.
 Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν
 Ο Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου