Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.Θέμα: Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

 


 Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα

Υπόψη: κ. Δημήτριο Βακάλη, Γενικό Διευθυντή τηλ.: 213 1512106

d.vakalis@prv.ypeka.gr


κ. Ευάγγελο Γκουντούφα, Δ/ντη Προστασίας Δασών τηλ.: 213 1512161

v.goudoufas@prv.ypeka.gr


Κοιν.: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων τηλ.: 213 1513849

grggper@ypen.gr


ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2020/157

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020Θέμα: Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα

Σχετ: α. Άρθρα 45 και 58 ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 2 ν.2941/2001. β. Άρθρο 13 ν.3208/2003.

γ. Έγγραφο υπ’ αρ. 98336/1844/30-6-2005 της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

δ. Η υπ’ αριθ. 2019/150/14-12-2019 επιστολή μας. ε. Η υπ’ αριθ. 2020/155/24-2-2020 επιστολή μας.


Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την (δ) σχετική επιστολή μας θέσαμε τα εκεί αναφερόμενα προβλήματα εγκατάστασης Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και προτείναμε ειδική νομοθετική ρύθμιση. Συγκεκριμένα προτείναμε να προστεθεί στη συνέχεια του άρθρου 13 του ν.3208/2003, ειδική διάταξη ως άρθρο 13Α το οποίο θα ρυθμίζει τη διαδικασία πρόσκαιρης κατάργησης των δικαιωμάτων διακατοχής χάριν της ανάπτυξης έργων Α.Π.Ε. στις αντίστοιχες δασικές εκτάσεις. Περαιτέρω, με τη διάταξη αυτή


 

Κώστα Βάρναλη 52 & Επιδαύρου, Χαλάνδρι 15233 (Πολύδροσο), 1ος όροφος, τηλ./fax. 2108081755

Δ/νση Προέδρου ΔΣ και Διοίκησης: Τύχης 2, Χαλάνδρι 15233, τηλ. 2106816803, fax. 2106816837 e-mail info@eletaen.gr web www.eletaen.grρυθμίζεται μέσω ιδίως της παρακατάθεσης του ανταλλάγματος σε περίπτωση άγνωστων δικαιούχων των προς κατάργηση διακατοχικών δικαιωμάτων. Κατά τα λοιπά η διαδικασία που προτείναμε ομοιάζει με ορισμένες παραλλαγές στην ήδη προβλεπόμενη του άρθρου 13 του ν. 3208/2003.

Ακολούθως με την (ε) σχετική επιστολή μας αναφερθήκαμε στο μερικό θέμα της αδειοδότησης Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις χωρίς να επεκταθούμε στο όλον του προβλήματος που καλύπτει η (δ) σχετική. Συγκεκριμένα, σημειώσαμε ότι είναι αναγκαίο να οριστεί πρακτικά εφαρμόσιμος τρόπος, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, ώστε  οι δασικές υπηρεσίες να δύνανται να γνωμοδοτούν για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, και να προσδιοριστεί η σχετική πρόσφορη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι κατά τόπο δασικές αρχές. Θέσαμε δε το ερώτημα αν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό εκ μέρους σας να αρκεί η δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης του επενδυτή, με δημοσίευση στον τύπο και κοινοποίηση στον οικείο Δήμο πρόσκλησης όσων θεωρούν εαυτούς συνδιακατόχους να υποβάλουν γραπτώς τη γνώμη τους.

Με την παρούσα επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι η πρόταση που υποβάλαμε με την  (δ) σχετική εξακολουθεί να ισχύει, διότι -ως αναφέραμε- αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα μη περιοριζόμενη στην αδειοδοτική διάστασή του στην οποία αφορά αποκλειστικά η (ε) σχετική στην οποία δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση.

Μάλιστα θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα μπορούσε να αποσαφηνίσει ότι:

η προβλεπόμενη στην παρ. 4 αίτηση για την έκδοση της απόφασης πρόσκαιρης των δικαιωμάτων διακατοχής μπορεί να υποβληθεί από τον ασκούντα τη δραστηριότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

oι διατάξεις του νέου άρθρου 13Α ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις ήδη αδειοδοτηθέντων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Αν και από τη διατύπωση της διάταξης που προτείναμε, τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται θεωρούμε ότι η διευκρίνιση είναι χρήσιμη για την αποφυγή μακρών  δικαστικών διαμαχών που άρχονται σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. κατασκευής) και δύνανται να καθυστερήσουν την υλοποίηση ενός έργου καθιστώντας άνευ αντικειμένου τις διοικητικές άδειες που έχει νομίμως λάβει ο κάτοχός του.

Τέλος, θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, είναι το κατάλληλο στο οποίο πρέπει να ενταχθεί η προτεινόμενη ρύθμιση, την οποία επαναλαμβάνουμε για λόγους πληρότητας συμπληρωμένη κατά τα ανωτέρω:«Άρθρο 13Α - Κατάργηση δικαιωμάτων διακατοχής για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε.

Τα δικαιώματα διακατοχής τα οποία εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 13 μπορεί επίσης να καταργούνται και υπέρ κατόχων άδειας παραγωγής από Α.Π.Ε. ή εξαίρεσης από άδειαπαραγωγής. Η κατάργηση είναι πρόσκαιρη και διαρκεί μέχρι εξάντλησης της ισχύος της άδειας παραγωγής ή της εξαίρεσης, οπότε και τα δικαιώματα διακατοχής αναβιώνουν. Για την καταβαλλόμενη αποζημίωση έχει εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13.

Η κατάργηση των δικαιωμάτων εκτείνεται στο τμήμα του δασοκτήματος για το οποίο εκδίδεται έγκριση επέμβασης υπέρ του παραγωγού Α.Π.Ε. και το οποίο απαιτείται για την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ως άνω προσωρινή κατάργηση των δικαιωμάτων διακατοχής δεν αποτελεί κατάτμηση δασικής έκτασης και δεν υπάγεται στις σχετικές διατάξεις για την κατάτμηση δάσους ή δασικής έκτασης.

Για την κατάργηση σύμφωνα με την παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Γενικού Δ/ντου Δασών, που έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Η απόφαση μεταγράφεται με επιμέλεια του ασκούντος την δραστηριότητα και κοινοποιείται στον οικείο Δασάρχη.

Για την έκδοση της απόφασης κατάργησης του παρόντος άρθρου, ο ασκών τη δραστηριότητα υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον κατά τόπο αρμόδιο οικείο Δασάρχη. Η κατά τα άνω αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Ο Δασάρχης διαβιβάζει υποχρεωτικά την αίτηση στον Γεν. Δ/ντη Δασών συνοδευόμενη από έκθεση υπολογισμού του ανταλλάγματος του τμήματος του δασοκτήματος για το οποίο ζητείται η άρση των δικαιωμάτων διακατοχής. Η αίτηση και η έκθεση του Δασάρχη επιδίδονται, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στους διακατόχους με επιμέλεια και δαπάνη του αιτούντος.

Προκειμένου περί διακατόχων των οποίων τα στοιχεία είναι άγνωστα, ανακοίνωση με περιγραφή της έκτασης, του φορέα του έργου καθώς και το αντάλλαγμα που περιέχει η έκθεση του Δασαρχείου, αφενός αναρτάται στο κατάστημα του τελευταίου και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δασοκτήμα, αφετέρου δημοσιεύεται με μέριμνα και δαπάνη του αιτούντος σε δυο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην περιφέρεια της εκάστοτε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 998/1979. Στην περίπτωση αυτή, η επίδοση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης του προηγούμενου εδαφίου.

Κάθε διακάτοχος μπορεί να προσφύγει, ως προς το ποσό του ανταλλάγματος και μόνον, στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄ 17) εντός δύο (2) μηνών από την κατά τα ανωτέρω επίδοση. Η απόφαση που εκδίδεται είναι αμετάκλητη.

Μετά την έκδοση της απόφασης κατάργησης, ο ασκών την δραστηριότητα καταβάλλει στον διακάτοχο το ποσό που προσδιορίζεται στην έκθεση υπολογισμού ανταλλάγματος και αν αυτός αποκρούσει την καταβολή ή αν οι διακάτοχοι είναι άγνωστοι, προβαίνει σε δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μέχρι την καταβολή ή την παρακατάθεση του ανταλλάγματος διατηρούνται τα δικαιώματα διακατοχής. Η απόφασηανακαλείται όμως εφόσον εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου επί διαφοράς ως προς το ποσό του ανταλλάγματος, ο ασκών τη δραστηριότητα δεν καταβάλει ή δεν παρακαταθέσει το τυχόν επιπλέον ποσό που θα καθοριστεί.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, ακόμα και μετά την έκδοση πρωτοκόλλου εγκατάστασης, καθώς και σε ήδη αδειοδοτηθέντες σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Με εκτίμηση,


Παναγιώτης Παπασταματίου Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διαμήκης Εύβοιας..ένα όνειρο ...απατηλό.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013 Πομφόλυγες τα Διευρωπαϊκ​ά Δίκτυα για την Εύβοια Το Δεκέμβριο του 2012 οι εκπρόσωποι της Εύβοιας στη τότε συγκυβέρνηση πανηγύριζαν γιατί «μετά από συντονισμένες κυβερνητικές προσπάθειες έγινε κατορθωτή η ένταξη του διαμήκη οδικού άξονα της Εύβοιας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών» και θριαμβολογούσαν γιατί «αυτό σήμαινε ότι την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είτε την επομένη, δηλαδή σε 10-15 χρόνια, θα γίνει πραγματικότητα ». Πρόκειται για μια εικονική πραγματικότητα που αποκαλύφτηκε τη Πέμπτη 28/11/2013 στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, κατά τη  συζήτηση επί του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Στην ενημέρωση που έκανε ο αρμόδιος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  κ . Κουμουτσάκος ανέφερε ότι «το δίκτυο χωρίστηκε σε κεντρικό και σε αναλυτικό – ολοκληρωμένο. Το κεντρικό δίκτυο ένα εκείνο το οποίο σ

Τιμής ένεκεν στον παππού μας Λεωνίδα Μήλα που μας άφησε σήμερα.

Είναι μια παράξενη εποχή που δεν μπορείς να χαιρετήσεις τους ανθρώπους σου όπως θα έπρεπε και όπως θα θέλαμε. Σήμερα έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο ο παππούς μας, ο γλυκύτατος Λεωνίδας η Λίνος Μήλας. Αγροτοκτηνοτρόφος, μουσικός, άριστος οικογενειάρχης με ενεργή ενασχόληση με τα κοινά μέχρι και τα βαθιά του γεράματα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και η ανάμνηση του πάντα θα συνοδεύεται από τους ήχους της τσαμπούνας του και από το αγαπημένο του επιμύθιο , " Ντάπα ντούπα το νταούλι, έτσι θα την περάσουμε ούλοι"  Επί τη ευκαιρία μιας εκδήλωσης για την ΑΙΟΓΟΠΡΟΒΑΤΙΑ στην Νότια Εύβοια, μας είχε μιλήσει στις 26 Ιουλίου του  2011 με τίτλο, Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΙΑΣ. Μετά την ημερίδα για την αιγοπροβατοτροφία, δεν υπήρχε πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω από τον παππού μας, τον Λεωνίδα Μήλα. Το θέμα είναι ότι ο παππούς μας, απόφοιτος πρώτης Δημοτικού, έκανε μόνος του τρόπο ζωής, πορεύτηκε και έφτασε στην ηλικία που είναι, όλα όσα

Σας ενημερώνουμε για την λειτουργία του Νοσοκομείου Καρύστου .

Προσοχή! Από σήμερα αναβάλλονται όλα τα χειρουργεία και ακυρώνονται όλα τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, οι τακτικές αιμοληψίες κτλ. Θα εξυπηρετούνται μόνο τα επείγοντα. Κάθε ασθενής με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: Βήχας, πυρετός, δύσπνοια θα πρέπει να παραμένει σπίτι του, να επικοινωνεί με τον ιατρό του και να καλεί τον ΕΟΔΥ (τηλ 1135). Δεν πηγαίνουμε στο Νοσοκομείο! Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει ύποπτα κρούσματα.  ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!