Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Θέµα: Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την ”Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου ” για τα έτη 2020 µέχρι 2030

 

Μια σημαντική απόφαση μας έρχεται στις πρώτες μέρες του νέου έτους για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας. Γινόμαστε "πράσινοι" αργά αλλά ...κάλλιο αργά παρά ποτέ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 567 /2020 

 Θέµα: Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την ”Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου ” για τα έτη 2020 µέχρι 2030 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) των άρθρων 66, 67 και 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.A’/28- 06-2014) όπως ισχύει, β) της περίπτ. ε' της παρ. 

1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι)» (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) δ) του άρθρου 163 του Ν.4472/2017 περί έγκρισης Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018 -2021 

2. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» 

3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων»

 4. Την υπ’ αριθ. 4/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Καρύστου οικονοµικού έτους 2020 µε Α∆Α:62ΖΕΩΕΦ-ΖΦ6, η οποία επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. Π.Ε. 263/19589/27-02-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε Α∆Α:ΩΦΚΙΟΡ10-ΧΞΥ 

5. Την υπ’ αριθ. 163/29-12-2020 µελέτη του τµήµατος µελετών, έργων και προµηθειών για την υπηρεσία µε τίτλο: Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου 6. Το υπ’ αριθ. 15324/30-12-2020 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας περί δέσµευσης και διάθεσης των απαιτούµενων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό έτους 2020 µέχρι 2030 Αποφασίζουµε 

 Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσµευση πίστωσης από ιδίους πόρους συνολικού ύψους 2.142.269,88 € για «Ενεργειακή αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων στο ∆ήµο Καρύστου» 

σε βάρος του Κ.Α.Ε:20.6117.05 το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και κατανέµεται στα έτη 2020 µέχρι 2030 ως εξής: ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 4.000,00 € 2021 320.740,48 € 2022 406.271,27 € 2023 406.271,27 € 2024 427.653,98 € 2025 213.826,99 € 2026 128.296,19 € 2027 85.530,80 € 2028 64.148,10 € 2029 42.765,40 € 2030 42.765,40 € ΣΥΝΟΛΟ 2.142.269,88 € Β.

 Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους αυτού. Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα Αιολικά Πάρκα στην Κύμη και την Κεντρική Εύβοια 4/5/2020

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ · ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΜΑΪΟΥ 2020 · ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜ...