Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Στην Λάλα η Ανεμογεννήτρια, στην θέση Κουνούπι. Το ΦΕΚ.

 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-1734/2020

 Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 92/07.05.2020) και ιδίως το άρθρο 11 παρ. 9, 10 και 16, άρθρο 22 παρ. 12 και 14, καθώς και άρθρο 23 παρ. 6 και άρθρο 25 παρ. 4 του νόμου αυτού. 2. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/09.08.2016). 3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», (ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999), όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30.11.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β΄ 5291/01.12.2020), εφεξής ο «Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού». 8. Την ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» 

(ΦΕΚ Β΄2464/03.12.2008), όπως ισχύει. 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ-07395/12.03.2019 αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση ΚΟΥΝΟΥΠΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΡΥΣΤΟΥ, του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «RESPLAN ENERGY COMMUNITY» (εφεξής η «Εταιρεία»). 

10. Τη δημοσίευση της ανωτέρω αίτησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 16.04.2019. 11. Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4685/2020. 1/3 12. Το γεγονός ότι βάσει του συνόλου των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου της Αίτησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4685/2020, όπως ισχύει, η Αίτηση έχει υποβληθεί παραδεκτώς και πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. 13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. ν. 4685/2020 η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, οι τροποποιήσεις και οι μεταβιβάσεις αυτών εκδίδονται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Για τα κάτωθι στοιχεία του παραγωγού και του σταθμού παραγωγής ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RESPLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΕΓΚΕΤΑΣTΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) 3 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (MW) 3 ΘΕΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙ (Βάσει των γεωγραφικών συντεταγμένων που υποβλήθηκαν στη Ρ.Α.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 1 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (μέτρα) 1 Α/Γ διαμέτρου 82.00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 0.96 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 25 Έτη (ΕΩΣ 31.12.2045) 4. Συμβάσεις με το Διαχειριστή του Συστήματος Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 141 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασμοί αυτοί δημοσιεύονται υποχρεωτικά. Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η Βεβαίωση αυτή να τηρεί: i) τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 4001/2011, 5. Υποχρέωση σεβασμού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Γενικοί Όροι Βεβαίωσης Παραγωγού 1. Υποχρέωση τήρησης νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να τηρεί τους ν. 4685/2020 και 3468/2006, τον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, τους Κανονισμούς, τους Κώδικες και τις κανονιστικές πράξεις που διέπουν τη δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 2. Παροχή Στοιχείων - Διεξαγωγή ελέγχων Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να παρέχει στον Φορέα Αδειοδότησης τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, εντός εύλογου χρόνου μετά από γραπτή ειδοποίηση που απευθύνεται σε αυτόν, καθώς και να διευκολύνει τη διεξαγωγή ελέγχων. 3. Τήρηση λογαριασμών Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να συνάπτει με τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4001/2011, τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση του σταθμού και τη χρήση του Συστήματος ή του Δικτύου και να τηρεί τους όρους των συμβάσεων αυτών. 14. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 2/3 Η Βεβαίωση ανακαλείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο κάτοχος της Βεβαίωσης υποχρεούται να λάβει τις απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου ιδίως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4685/2020 και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 18 του ν. 4685/2020. Η Βεβαίωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 18 του ν. 4685/2020. Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο κάτοχος της Βεβαίωσης οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του ν. 4001/2011, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. όπως ισχύει. ii) τους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο και οικείες άδειες του παραγωγού. 6. Επιβολή Πρόσθετων Υποχρεώσεων 7. Τέλη 8. Διάρκεια ισχύος Βεβαίωσης 9. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Βεβαίωση 10. Ανάκληση Βεβαίωσης Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης και τα στοιχεία της καταχωρούνται....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τα Αιολικά Πάρκα στην Κύμη και την Κεντρική Εύβοια 4/5/2020

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ · ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΜΑΪΟΥ 2020 · ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΜ...