Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021

Χρήσιμες πληροφορίες λίγο πριν το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 
Sakis Papadopoulos
 κοινοποίησε μια δημοσίευση.

8 ώρ. 
ΑΥΞΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑ
Με έκπληξη πληροφορούμαστε, ως πολιτες της χώρας, ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου της ερχομένης Κυριακής έχει εγγραφεί θέμα προς συζήτηση «αίτημα εταιρίας για έγκριση αύξησης της φέρουσας ικανότητας αιολικών εγκαταστάσεων …..κατά 60%»
Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της χωροθετησης των αιολικών εγκαταστάσεων καθορίζεται από την
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 49828 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464/ 3 Δεκεμβρίου 2008
«Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.»,
ή κοινώς λεγόμενο Χωροταξικό ΑΠΕ και τα κριτήρια ορίζονται από παρακάτω άρθρο
Άρθρο 7
Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στην ηπειρωτική χώρα Για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις Π.Α.Π. και Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ειδικά κριτήρια:
1. Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.:
α. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Π. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000 στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 30% ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια Α.Π.Ε. Μεγάλης Κλίμακας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του ν. με το 3468/2006 (Α 129), που εκτείνονται σε περισσότερους από έναν Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Π., ο αριθμός των τυπικών Α/Γ που μπορεί να εγκατασταθεί κκατά τα παραπάνω σε ένα Ο.Τ.Α. μπορεί να προσαυξηθεί με τη μεταφορά αριθμού Α/Γ από το σύνολο των Ο.Τ.Α. που εκτείνεται το έργο. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβεί το 30% των τυπικών Α/Γ που αντιστοιχούν στον Ο.Τ.Α., με το μεγαλύτερο πλεόνασμα αδιάθετων Α/Γ.
β. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους Δήμους Μονεμβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά Δήμο (άλλως 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα).
γ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη).
δ. Για τις αιολικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. των πιο πάνω περιπτώσεων α ́ έως και γ ́, οι επιτρεπόμενες κατά περίπτωση πυκνότητες εφαρμόζονται για το τμήμα της αιολικής εγκατάστασης που εμπίπτει σε κάθε ένα Ο.Τ.Α. ξεχωριστά.
2. Κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο: Εφαρμόζονται οι κανόνες τοπίου που ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσας απόφασης.
ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ στις Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων
Η μόνη αρμόδια να υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα προς ΟΤΑ είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας!
Κάνεις άλλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν νομιμοποιείται να αιτηθεί και κανένα όργανο ΟΤΑ δεν μπορεί να αποφασίσει επί θέματος ανύπαρκτου θεσμικά.
Αν η ΡΑΕ κρίνει αξιολογικά ότι παρίσταται ανάγκη να αιτηθεί αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις σε κάποιον από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α, ΟΦΕΙΛΕΙ να αιτηθεί συνπροσκομιζοντας και επιστημονική τεκμηρίωση ότι η κορεσμένη περιοχή αντέχει επιπλέον φόρτιση .
Αυτό, κατά πρώτον, πρέπει να το αποδείξει μέσω μιας Μελέτης Σωρευτικών Επιπτώσεων στο σύνολο των παραγόντων που συνθέτουν τη Βιόσφαιρα (περιβαλλοντικοί δείκτες με τη στενή ερμηνεία αλλά και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και παράγοντες) ως σωρευτικό αποτέλεσμα από τα ηδη εκατεστημένα ΑΣΠΗΕ
Κατά δεύτερον πρέπει να στηρίξει το αίτημα μέσω μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΠΜΕ και να αποδεικνύει την συμβατότητα με τα επιστημονικώς κρατούντα, να γίνει η κατά τον νόμο διαβούλευση και έγκριση μέσω ΦΕΚ !
Αν κατατεθεί χωρίς αυτά τα προαπαιτούμενα ο κάθε ΟΤΑ έχει όλο το δικαίωμα αλλά πρωτίστως το πολίτικο καθήκον, για να προστατεύει το τόπο του, να το ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ….άλλως θα είναι και συνεργός και μεμφόμενος σε διαπλοκή και διαφθορά με τα οργανωμένα συμφέροντα !!!!
Το θέμα της βάσιμης νομικής υπόστασης των προσαυξήσεων δεν είναι οριστικό θεσφατο καθώς κανείς δεν έχει προσφύγει κατά σε δικαιοδοτικό ακυρωτικό όργανο.
Συμφώνα με την ΣΜΠΕ που εκπονήθηκε το 2007, και που συνοδεύει το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ του 2008, δεν υπάρχει καν πρόβλεψη δυνατότητας προσαύξησης κατ’ ουδέν τρόπο ως παρουσιάζεται στο προσχέδιο της υπουργικής απόφασης.
Αυτό ήταν επινόηση και προσθήκη της πολιτικης τότε εξουσίας πέραν και έξω από τους κανόνες χωροθέτησης και των κριτηριων που αποτελούν προϊόν της λεπτομερούς υποστηρικτικής μελέτης, της ΣΜΠΕ.
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες προσδιοριστηκαν ποσοτικά, όσο κι αν μπορεί να διαφωνεί κάποιος, επί τη βάσει ποιοτικών επιστημονικών κριτήριων που δεν μπορεί να παραβιαστούν !!!
Είναι επίσης προφανέστατο ότι κανένα αιρετό όργανο ΟΤΑ δεν έχει την επιστημονική κατάρτιση να αποφασίσει χωρίς καμία λεπτομερή μελέτη τεκμηρίωσης, λεπτομερούς ενημέρωσης και εξαντλητικής δημόσιας διαβούλευσης επί τέτοιου θέματος!
Και το ερώτημα:
«Πως το ΔΣ του Δ. Καρύστου καλείται να αποφασίσει ???»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάλεσμα από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας στην συγκέντρωση της Δευτέρας 12/4/2021.

  Tην  Δευτέρα 12.4.2021  διαμαρτυρόμαστε  κατά της συνεχιζόμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών.   Κεντρικό σύνθημα ΚΑΜΙΑ  ΑΛΛΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙ...