Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΩΝ "ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ"ΘΕΜΑ «Λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα Στύρων »

 Στύρα, Αρ. Πρωτ.2/02.03.2021 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΩΝ Τ.Κ.34015 ΣΤΥΡΑ ΤΗΛ.22243.50401 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της τοπικής της κοινότητας Στύρων Αριθμός Απόφασης οικ. 1/2021 

ΘΕΜΑ «Λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα Στύρων » 

Στα Στύρα, σήμερα Τρίτη στις 2 του μηνός Μαρτίου του οικ. έτους 2021 και ώρα 18.00μ.μ., στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Στύρων του Δήμου Καρύστου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Στύρων του Δήμου Καρύστου, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1/25-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε νόμιμα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2, του Ν.3852 /2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες τα κατωτέρω πέντε (5) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Τζώρτζης Δημήτριος Κανένας 2.Σάκκας Κωνσταντίνος 3.Δουμουλιάκας Δημήτριος 4. Κανδηλάκη Μαρία 5.Λέκκας Θεόδωρος Ελληνική Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Στύρων, Τζώρτζης Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα Στύρων» και λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας για το εν λόγω θέμα τόνισε ότι: Η όποια νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου (αδειοδοτημένου και μη) στην περιοχή μας, φέρνει τον τόπο μας σε δύσκολη θέση όσον αφορά τις κύριες δραστηριότητές του στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Ο τουρισμός, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και τα υπόλοιπα επαγγέλματα επηρεάζονται αρνητικά και ο τόπος μας μετατρέπεται σταδιακά σε βιομηχανική ζώνη. Ήδη ο όγκος της πράσινης ενέργειας που έχει σηκώσει συνολικά ο Δήμος Καρύστου είναι τεράστιος και δεν πάει άλλο. Στην τοπική κοινότητα των Στύρων δεν θα δεχτούμε ούτε μια επιπλέον ανεμογεννήτρια. Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι στην απόφαση για την εγκατάσταση από την εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4, νέων αιολικών σταθμών στην περιοχή μας, αλλά και σε οποιανδήποτε άλλη παρόμοια επένδυση από οποιονδήποτε στο μέλλον. Επίσης απαιτούμε από την πολιτεία ξεκάθαρη απόφαση για δέσμευση και ακύρωση της Διυπουργικής Απόφασης , προκειμένου να μην τοποθετηθεί στο Δήμο Καρύστου καμία άλλη ανεμογεννήτρια, λόγω υπερκορεσμού της περιοχής. Τέλος το Συμβούλιο ζητά μεγαλύτερα ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά από τα εν λειτουργία πάρκα για το Δήμο Καρύστου, για το ήδη τεράστιο φορτίο της πράσινης ενέργειας που έχει σηκώσει, μιας και ήδη έχουν πληγεί πολλές από τις τοπικές δραστηριότητες του τόπου μας και γι αυτό είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε παντός τύπου κινητοποιήσεις. Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Στύρων, αφού έλαβε υπόψιν του την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: Η όποια νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου (αδειοδοτημένου και μη) στο Δήμο Καρύστου και ειδικότερα στην δημοτική ενότητα Στυρέων, φέρνει τον τόπο μας σε δύσκολη θέση όσον αφορά τις κύριες δραστηριότητές του, στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Ο τουρισμός, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και τα υπόλοιπα επαγγέλματα επηρεάζονται αρνητικά και ο τόπος μας μετατρέπεται σταδιακά σε βιομηχανική ζώνη. Ήδη ο όγκος της πράσινης ενέργειας που έχει σηκώσει συνολικά ο Δήμος Καρύστου είναι τεράστιος και δεν πάει άλλο. Στην τοπική κοινότητα των Στύρων δεν θα δεχτούμε ούτε μια επιπλέον ανεμογεννήτρια. Δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι στην απόφαση για την εγκατάσταση από την εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4, νέων αιολικών σταθμών στην περιοχή μας, αλλά και σε οποιανδήποτε άλλη παρόμοια επένδυση από οποιονδήποτε στο μέλλον. Επίσης απαιτούμε από την πολιτεία ξεκάθαρη απόφαση για δέσμευση και ακύρωση της Διυπουργικής Απόφασης , προκειμένου να μην τοποθετηθεί στο Δήμο Καρύστου καμία άλλη ανεμογεννήτρια, λόγω υπερκορεσμού της περιοχής. Τέλος το Συμβούλιο ζητά μεγαλύτερα ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά από τα εν λειτουργία πάρκα για το Δήμο Καρύστου, για το ήδη τεράστιο φορτίο της πράσινης ενέργειας που έχει σηκώσει, μιας και ήδη έχουν πληγεί πολλές από τις τοπικές δραστηριότητες του τόπου μας και γι αυτό είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε παντός τύπου κινητοποιήσεις. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τζώρτζης Ν. Δημήτριος

 ΤΑ ΜΕΛΗ Σάκκας Κωνσταντίνος Δουμουλιάκας Δημήτριος Κανδηλάκη Μαρία Λέκκας Θεόδωρος Ακριβές Αντίγραφο Στύρα 02-03-2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΣΤΥΡΩΝ ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΩΝ ΘΕΜΑ «Λήψη απόφασης σχετικά με την διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών στον υποκατασκευή δρόμο Στύρα – Πόρτο Λάφια».


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 2ο Πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της τοπικής της κοινότητας Στύρων Αριθμός Απόφασης οικ. 2/2021

 ΘΕΜΑ «Λήψη απόφασης σχετικά με την διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών στον υποκατασκευή δρόμο Στύρα – Πόρτο Λάφια».

 Στα Στύρα, σήμερα Κυριακή στις 14 του μηνός Μαρτίου του οικ. έτους 2021 και ώρα 19.00μ.μ., στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Στύρων του Δήμου Καρύστου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Στύρων του Δήμου Καρύστου, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 3/09-03-2021 πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε νόμιμα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2, του Ν.3852 /2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες τα κατωτέρω πέντε (5) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Τζώρτζης Δημήτριος Κανένας 2.Σάκκας Κωνσταντίνος 3.Δουμουλιάκας Δημήτριος 4. Κανδηλάκη Μαρία Ελληνική 5.Λέκκας Θεόδωρος Ο Πρόεδρος της κοινότητας Στύρων, Δημήτριος Τζώρτζης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης σχετικά με «την διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών, στον υποκατασκευή δρόμο Στύρα – Πόρτο Λάφια» και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο μείζον πρόβλημα της εγκατάστασης νέων αιολικών σταθμών στα όρια του Δήμου Καρύστου, τόνισε: Σε συνέχεια της υπ’ αρίθ. 1/2021 απόφασής μας «για καμία άλλη (νέα) ανεμογεννήτρια στο Δήμο Καρύστου», με αφορμή την Απόφαση διυπουργικής επιτροπής για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Στυρέων, ακολούθησαν νέες αιτήσεις αξιολόγησης προς την ΡΑΕ για την κατασκευή επιπλέον (νέων) σταθμών στο δήμο Καρύστου, εκ των οποίων οι 4 είναι για την Δ.Ε. Στυρέων του Δήμου Καρύστου. Ιδιωτικές Εταιρείες, Υπηρεσίες και Αρχές του Κράτους, παρά τις αρνητικές Αποφάσεις και ψηφίσματα του Δήμου και των Συλλόγων, συνεχίζουν το σχεδιασμό τους για την μετατροπή της Νότιας Καρυστίας σε αιολικό εργοστάσιο. Σε αυτόν τον σχεδιασμό, κομβικό σημείο αποτελεί ο υπό κατασκευή δρόμος Στύρων-Πόρτο Λάφια, από όπου προβλέπεται ότι θα περάσουν τα εξαρτήματα όλων σχεδόν των νέων ανεμογεννητριών, με υπερβαρέως τύπου οχήματα μεταφοράς, καθιστώντας την κοινότητά μας μέρος ενός απέραντου εργοταξίου. Σε συνέχειαμτης υπ’ αρίθ.1/2021 προηγούμενης Απόφασής μας «για καμία άλλη (νέα) ανεμογεννήτρια στο Δήμο Καρύστου», σας ζητώ να λάβουμε εκ νέου ομόφωνη Απόφαση με την οποία να ζητήσουμε για δεύτερη φορά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που της κατατεθούν σχετικές αιτήσεις, να μην προχωρήσει στην κατ΄ εξαίρεση παραχώρηση αδειών διέλευσης βαρέων οχημάτων μεταφοράς εξαρτημάτων ανεμογεννητριών, από τον ως άνω υπό κατασκευή δρόμο. 

Επίσης αιτούμαστε να αποκλείσει, με ευθύνη της, τον δρόμο σε κάθε είδους όχημα μέχρι ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του σε κυκλοφορία, διότι όπως και με την κίνηση των υπερβαρέως τύπου οχημάτων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δυστυχήματος. Επίσης δεν πρέπει να καταδικαστούν οι κάτοικοι των χωριών, Στύρα και Κάψαλα, να ζουν κυριολεκτικά στη σκόνη, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, η οποία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε κυκλοφοριακή διευκόλυνση και οποιοδήποτε πλουτισμό των εταιρειών και αυτό το ασπάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι κάτοικοι όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Καρύστου. Όσον αφορά την ευθύνης μας στην πράσινη ενέργεια, ως δήμος έχουμε ήδη ανταποκριθεί προ πολλού (και πλέον επήλθε ο κορεσμός). Το Συμβούλιο της Κοινότητας Στύρων, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

Αιτούμαστε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στις αρμόδιες υπηρεσίες της, να αποκλείσουν με ευθύνη τους, τον υπό κατασκευή δρόμο Στύρων – Πόρτο Λάφια και μέχρι την παράδοσή του στην κυκλοφορία, να απαγορεύσουν την κίνηση οποιουδήποτε οχήματος, καθώς και να μην προχωρήσουν σε κατ εξαίρεση εκδόσεις αδειών διέλευσης υπερβαρέως τύπου οχημάτων μεταφοράς εξαρτημάτων ανεμογεννητριών. 

Αιτούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, σε συνέχεια των ομόφωνων αποφάσεων περί μη εγκατάστασης καμίας άλλης ανεμογεννήτριας στα όριά του, να λάβει όμοια απόφαση σχετικά με τον δρόμο Στύρων - Πόρτο Λάφια και να την κοινοποιήσει μαζί με την προκείμενη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία, προκείμενου οι παραλήπτες να λάβουν γνώση της εναντίωσης της τοπικής κοινωνίας στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών, σε όποιο στάδιο αδειοδότησης και αν βρίσκονται. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2021 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τζώρτζης Ν. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ Σάκκας Κωνσταντίνος Δουμουλιάκας Δημήτριος Κανδηλάκη Μαρία Λέκκας Θεόδωρος Ακριβές Αντίγραφο Στύρα 14-03-2021 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΣΤΥΡΩΝ ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ! ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ! ΘΕΜΑ: 1) Λήψη απόφασης σχετικά με την αποβίβαση και διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από το κρηπίδωμα Νέων Στύρων δίπλα από το αλιευτικά καταφύγιο.


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της Συνεδρίασης του Συμβουλίου δια μεταφοράς της Κοινότητας Νέων Στύρων Της 13 Μαρτίου 2021 

ΘΕΜΑ: 1) Λήψη απόφασης σχετικά με την αποβίβαση και διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από το κρηπίδωμα Νέων Στύρων δίπλα από το αλιευτικά καταφύγιο. 

 Στα Νέα Στύρα και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την 13 Μαρτίου του έτους 2021 και ώρα 11.00 πμ συνήλθε σε δια μεταφοράς συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέων Στύρων ύστερα από υπ΄αριθμ.Οικ.08 / 10-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νέων Στύρων, που αναρτήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, ήτοι επί συνόλου 5 Κοινοτικών Συμβούλων ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ Απόντες Τσούλης Δημήτριος Δρακόγιαννης Νικόλαος Στούπας Θεόδωρος Σοφία Καραγιάννη Μαρία Φωτεινού Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την αποβίβαση και διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από το κρηπίδωμα Νέων Στύρων δίπλα από το αλιευτικά καταφύγιο. 

Ο Πρόεδρος στην εισήγηση του αναφέρει ότι σε συνέχεια : Α. Της με αριθμό 3/2021 απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου Νέων Στύρων Β. με αριθμό 92/2020 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου Γ. με αριθμό 21/2021 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου Δ. της από 5/3/2021 κοινής επιστολής της πλειονότητας των δημοτικών Συμβούλων και όλων των κοινοτικών Συμβουλίων του τέως Δήμου Στυρέων καθώς και των Συλλόγων “Εμπορικός Σύλλογος Στυρέων”, “Σύλλογος Ξενοδόχων Στύρων”, “Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίων”, “Πολιτιστικός Σύλλογος Τσακαίων”, “Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυποτάμου”,” Πολιτιστικός Σύλλογος Καψάλων και Σύλλογος Γυναικών Νέων Στύρων και Περιχώρων” προς τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμαρχο Καρύστου Ε. του κοινού δελτίου τύπου 24 Συλλόγων του Δήμου Καρύστου, μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10-3-2021 στην κεντρική πλατεία Καρύστου που όπως γνωρίζετε όλα είχαν ως περιεχόμενο την εναντίωση των πολιτών στην εγκατάσταση νέων αιολικών σταθμών στα όρια του Δήμου, σας καλώ να επανέλθουμε και να πάρουμε πιο συγκεκριμένες αποφάσεις, που θα ματαιώσουν το σχέδιο για μετατροπή της Νότιας Καρυστίας σε έναν απέραντο βιομηχανικό σταθμό. Ειδικά για τον πρώην Δήμο Στυρέων, πέρα από τα αιολικά πάρκα της εταιρίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ που εντάχτηκαν στην διαδικασία fast track με απόφαση διυπουργικής στις 19-2-2021, στις 4 Μαρτίου αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αιτήσεις για 4 επιπλέον πάρκα, για τις οποίες αιτήσεις πρέπει μέχρι την Παρασκευή, 19 Μαρτίου, να κατατεθούν από το Δήμο προς την ΡΑΕ αντιρρήσεις. 

Αιτήσεις αναρτήθηκαν την ίδια μέρα για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης για νέους μεγάλους σταθμούς και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες πολλές ανεμογεννήτριες που ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητα του Δήμου Καρύστου. Είναι ξεκάθαρο ότι στην ήδη υπερκορεσμένη περιοχή μας, ο σχεδιασμός για τοποθέτηση άλλων επιπλέον 300 τουλάχιστον ανεμογεννητριών θα αλλοιώσει οριστικά και δραματικά τη φυσική εικόνα του τόπου, θα βλάψει όλες τις άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και το κυριότερο στρέφεται κατά του συνολικού τουριστικού προϊόντος μας στο οποίο έχει επενδύσει ή και απασχολείται το μεγαλύτερο κομμάτι του παραγωγικού πληθυσμού μας. Δεν απέχει πια πολύ η Νότια Καρυστία από κοντινός και ιδιαίτερα όμορφος τουριστικός προορισμός να μετατραπεί στην συνείδηση του τουριστικού κοινού ως κοντινό αιολικό εργοστάσιο. Για όλα τα παραπάνω και επειδή 

α) Η ράμπα στο αλιευτικό καταφύγιο προορίζεται ως η κύρια πύλη εισόδου εκατοντάδων βαρέων οχημάτων, ενώ η ανάγκη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας είναι η άμεση μετατροπή της σε εμπορικό – τουριστικό λιμάνι

 β) Επειδή όλα αυτά τα τεράστια φορτηγά θα κινηθούν σε αγροτικούς και δημοτικούς μας δρόμους και θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τον υπό κατασκευή και μη παραδομένο στην κυκλοφορία δρόμο Στύρων –Πόρτο Λάφια και 

γ) Επειδή η προθεσμία για την κατάθεση αντιρρήσεων στην ΡΑΕ είναι δεσμευτική, παρακαλώ για τη λήψη ομόφωνης απόφασης και για τα τρία, από την οποία θα επαναδιατυπώνεται και θα ισχυροποιείται η στάση της τοπικής κοινωνίας που είναι «Ούτε μία άλλη ανεμογεννήτρια στο Δήμο μας. Φτάνει πια». Αφού τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου σχετικά με το θέμα Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι: Για τους όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε 

1)Από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας καθώς και από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εμπλέκεται στην έκδοση άδειας διέλευσης να μη επιτρέψουν πλέον τη κατ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση αποβίβαση από την ράμπα δίπλα από αλιευτικό καταφύγιο Νέων Στύρων ,καθώς και την διέλευση από τους παρακείμενους αγροτικούς, δημοτικούς δρόμους, καθώς και απ τον υπό κατασκευή Στύρων-Πόρτο Λάφια την διέλευση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών. 

2) Σε συνέχεια της 31/2019 απόφασης της Κοινότητας Νέων Στύρων και την υπ αριθμ 57/6-7-2020 επιστολή για δημιουργία λιμανιού στη θέση αυτή ζητάμε από τον Δήμο Καρύστου ,την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ,τον Ο.Λ.Ν.Ε. να προβούν τάχιστα στη μελέτη και κατασκευή του λιμανιού ώστε πέρα από τα οφέλη που αναφέρονται στην απόφαση να αποτραπεί και πρακτικά η αποβίβαση βαρέων οχημάτων με ανεμογεννήτριες.

 3) Ζητάμε από το Δήμο Καρύστου σε εφαρμογή των παραπάνω δημοτικών αποφάσεων να στηρίξει αυτήν μας την απόφαση με λήψη όμοιας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

4) Ζητάμε από το Δήμο Καρύστου να καταθέσει μέχρι 19/3/2021 αντιρρήσεις για αιτήσεις νέων αδειών που κατατέθηκαν στη ΡΑΕ τον Φεβρουάριο 2021 και ανέβηκαν στην Διαύγεια στις 4/3/2021 . Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 4/2021

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Τα μέλη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Νέα Στύρα 16/03/ 2021

 Δημήτριος Τσούλης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ " ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 21/2021 ΑΠΌΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

 ΟΥ 2η Συνεδρίαση 12/03/2021 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το πρακτικό 2/2021 της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2021 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: << Λήψη απόφασης στήριξης σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου που αφορά την Διυπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια >> 

 Στο Μαρμάρι σήμερα την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κοινότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, ύστερα από την 06/11-03-2021 πρόσκληση του προέδρου της κ. Νικόλαου Τσαλιαγκού , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10 σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία έγινε τηλεφωνική, σύμφωνα με την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης της λοίμωξης COVID-19 (κορωνοιός). Η συνεδρίαση έληξε στις 18:00 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και τα πέντε (5) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1)Τσαλιαγκός Νικόλαος Ουδείς 2)Κέκης Πέτρος 3)Τσιμπούκη – Τηνιακού Βασιλική 4)Ξυπόλιτου Ευδοξία 5)Γουλέτας Κωνσταντίνος Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μαρμαρίου κ. Τσαλιαγκός Νικόλαος, έθεσε υπόψη του συμβουλίου ,κατόπιν ενημερώσεως του και λόγω της αναγκαιότητας του το 1 ο και μοναδικό έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Το συμβούλιο έγκρινε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος. 

 Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την Απόφαση με Αρ. 21/2021 του Δ.Σ Δήμου Καρύστου που αφορά ότι την Παρασκευή 19-2-2021 η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, συνεδρίασε και ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο < ΑΙΟΛΟΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 470,ΜW> των εταιρειών <ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ> και EDP Renewables S.A. προϋπολογισμού 489 εκατομμυρίων ευρώ. Η επενδυτική πρόταση αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εγκατάστασης συγκροτήματος αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 470,4MW και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.591GWh στην Κεντρική και Νότια Εύβοια. Ειδικότερα, πρόκειται για 8 αιολικά πάρκα, τέσσερα στη Βόρειο-κεντρική Εύβοια και τέσσερα στη Νότια Εύβοια. 

 Το ΔΣ Καρύστου καταγγέλλει την απόφαση της διυπουργικής για τη δημιουργία νέων αιολικών πάρκων στην Νότια Εύβοια δηλώνοντας ρητά και κατηγορηματικά πως θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο για να το αποτρέψει. Ο Δήμος Καρύστου αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αιολικός ενέργειας και οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής δραστηριότητας στη περιοχή θα έχει τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ζητάει την άμεση ανάκληση της Διυπουργικής Απόφασης της 19-2-2021 που αφορά την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια. Ζητάει να ακυρωθεί κάθε απόφαση που αφορά νέα αιολικά πάρκα στον Δήμο Καρύστου. Εγκρίνει την σύσταση Επιτροπής με επικεφαλής τον Δήμαρχο και μέλη τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και με συμμετοχή του Περιφερειάρχη και των Βουλευτών της Εύβοιας που θα αναλάβει να συναντηθεί με τους υπουργούς Ενέργειας και Ανάπτυξης καθώς και με τον Πρωθυπουργό με σκοπό να μεταφέρει και να διεκδικήσει τα ανωτέρω. Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος κ. Κέκη Πέτρο ο οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί και εκείνος με την απόφαση του ΔΣ Δήμου Καρύστου και την στηρίζει. 

 Ακολούθως το μέλος κ. Τσιμπούκη – Τηνικακού Βασιλική δήλωσε ότι και εκείνη είναι σύμφωνη με όσα ειπώθηκαν. Ακολούθως το μέλος κ. Γουλέτας Κωνσταντίνος είπε ότι συμφωνεί. Ακολούθως το μέλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία είπε ότι συμφωνεί και εκείνη με όσα ειπώθηκαν. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 

ΟΜΌΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Στηρίζουμε την 21/2021 απόφαση τη Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου που αφορά την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2021 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ακριβές απόσπασμα

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαρμαρίου 

 ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Λήψη απόφασης σχετικά με την Διυπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια»

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 Της με αριθ. 2 από 20 Φεβρουαρίου 2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2021

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Λήψη απόφασης σχετικά με την Διυπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια» 

 Σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1447/19-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 περί συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η συνεδρίαση έληξε στις 20:00 μ.μ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 12 Αλούκος Αλέξανδρος 2 Κανέλλου - Χουντάση Μαρία 13 Γκεμίσης Ιωάννης 3 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 14 Τζώρτζης Θεόδωρος 4 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 15 Τσαπέπα Μαρία 5 Ζέμπης Ευάγγελος 16 Χατζηνικολής Ζαχαρίας 6 Τούρλα Γεωργία 17 Πολίτη Σωτηρία 7 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ. 8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 19 Νόβας Δημήτριος 9 Οικονόμου Γεώργιος 20 Μανώλης Ανάργυρος 10 Ζαφείρης Αθανάσιος 21 Παρασκευάς Δημήτριος 11 Ξυπόλητος Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1 Ρουκλιώτης Ιωάννης 4 Βουγιούκα Χαρούλα 2 Κεφαλάς Ευάγγελος 5 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία 3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 6 Σάκκας Θεόδωρος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. : Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Νέων Στύρων, Τσούλης Δημήτριος, β) Μεσοχωρίων, Ρούπα Μαρία. 1 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .

 Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τους λόγους που καθιστούν την συνεδρίαση αυτή κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη, λόγω του θέματος που είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο Καρύστου και ζητά την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για το κατεπείγον της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.5 του ν.3852/10 και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει το κατεπείγον της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2021 ΘΕΜΑ: ΜΟΝΟ «Λήψη απόφασης σχετικά με την Διυπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι την Παρασκευή 19-2-2021 η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Επικρατείας, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, και των Γενικών Γραμματέων Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 470,4MW" των εταιρειών "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" και EDP Renewables S.A., προϋπολογισμού 489 εκατομμυρίων ευρώ . H επενδυτική πρόταση αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εγκατάστασης συγκροτήματος αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 470,4MW και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.591GWh στην Κεντρική και Νότια Εύβοια. Ειδικότερα, πρόκειται για 8 αιολικά πάρκα, τέσσερα στη Βόρειο-κεντρική Εύβοια και τέσσερα στη Νότια Εύβοια. Ακολούθως ο Πρόεδρος στην τοποθέτησή του δήλωσε πως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει κατά καιρούς αρνητικές αποφάσεις σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο Δήμο μας και ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους αυτή την φορά η απόφαση που θα ληφθεί να είναι πιο δυναμική ως απάντηση σε αυτούς που αποφασίζουν χωρίς να ζητήσουν την γνώμη των δημοτών.

 Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος δήλωσε : Αμέσως μόλις μου έγινε γνωστή η Διυπουργική Απόφαση ζήτησα την έκτακτη σύγκληση του οργάνου γιατί τώρα απαιτείτε η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα και ομοψυχία. Χρειάζεται από όλους εμάς που οι πολίτες του Δήμου Καρύστου μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους με υπευθυνότητα να αποφασίσουμε συντεταγμένα τα επόμενα μας βήματα ώστε να γίνει ξεκάθαρο σε όλους πως οι αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα πρέπει να είναι σεβαστές και υπολογίσιμες. Ναι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας επιτρέπει να έχουμε ενεργό και σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις για τα αιολικά πάρκα. 

2 Ναι οι μέχρι τώρα ενέργειες μας νομικές και μη δεν έχουν αποδώσει αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να εγκαταλείψουμε τη προσπάθεια και να επιτρέψουμε σε άλλους να αποφασίζουν για τον τόπο μας και το μέλλον του. Δεν είναι η ώρα να μπούμε σε ιστορικές και αναλυτικές συζητήσεις. Άλλωστε οι τελευταίες αποφάσεις του ΔΣ είναι ξεκάθαρες και δεν χωρούν παρερμηνείες. Αλλά και η δίκη μου θέση είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη εξ' αρχής. Η κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγχου και ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τον αγώνα μας. Για το λόγο αυτό προτείνω απόψε και ζητώ την έγκριση του σώματος για τις επόμενες ενέργειες που σκοπό θα έχουν να κάνουν σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι το όχι σημαίνει όχι και πως τα όρια μας ξεπεράστηκαν. Συνεπώς προτείνω στο Σώμα: Α) αντιπροσωπεία του δημοτικού συμβουλίου με επικεφαλής το Δήμαρχο να συναντηθεί άμεσα με τους Υπουργούς Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης. Β) Να εξουσιοδοτήσει τη Δημοτική Αρχή να ζητήσει άμεση συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Πρωθυπουργό ώστε να ενημερωθεί και να ζητηθεί από αυτόν να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

 Ακολούθως ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζ. δήλωσε πως απαιτείται απόλυτη σύμπνοια και πως θα συμμετέχει ο και ίδιος στην Επιτροπή που πρότεινε ο Δήμαρχος. Πρότεινε να συμμετέχουν επίσης στην Επιτροπή ο Περιφερειάρχης και οι Βουλευτές του νομού. Ζήτησε με την σειρά του την ανάκληση της Διυπουργικής Απόφασης με κύριο επιχείρημα ότι η περιοχή μας έχει κορεστεί και ζήτησε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αυστηρότητα να τονίσει πως δεν θα επιτρέψουμε καμία νέα ανεμογεννήτρια με οποιοδήποτε τρόπο. Ακολούθως ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παρασκευάς Δ. δήλωσε : Δυστυχώς για εμάς δεν αποτελεί «κεραυνό εν αιθρία» αυτή η απόφαση της διυπουργικής επιτροπής για ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις των αιολικών πάρκων των εταιριών «Ελλάκωρ» και «EDP». Είναι άλλη μια απόφαση ενταγμένη στην πολιτική της «απελευθέρωσης» της Ενέργειας και της «Πράσινης Ανάπτυξης» που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ στα χνάρια της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ευλογίες της ΕΕ. Όχι μόνο με τις ευλογίες βέβαια, αλλά και με τεράστια ποσά, που τώρα εν μέσω κρίσης αυξάνονται ακόμη περισσότερο με τα διάφορα ταμεία ανάπτυξης. Ποσά που προέρχονται από τους δικούς μας φόρους! Όσο αφορά την αντιπροσωπεία για συναντήσεις με τους Υπουργούς που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος συμφωνούμε να γίνει και εννοείται πως συμφωνούμε να συμμετέχουμε. Όσο αφορά τα αιτήματά μας, θεωρώ πως δεν αρκεί το να ανακληθεί η απόφαση της διϋπουργικής επιτροπής καθώς αυτή αφορά την ένταξη του έργου στις «στρατηγικές επενδύσεις» που σημαίνει ότι δίνονται επιπλέον επιδοτήσεις και διευκολύνσεις όσο αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες και όχι το αν θα γίνει το έργο. Οπότε θεωρούμε πως τα αιτήματά μας πρέπει να είναι:

 1. Ακύρωσης της απόφασης της διϋπουργικής επιτροπής και καμιά νέα ανεμογεννήτρια στα όρια του Δήμου.

 2. Να ανακληθούν οι άδειες που έχουν δοθεί για νέες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών. 

3. Να καταργηθεί το ΕΤΜΕΑΡ, το λεγόμενο «πράσινο τέλος». Καμιά διακοπή ρεύματος σε σπίτι συμπολίτη μας. Όμως δεν έχουμε και αυταπάτες για το που θα γράψουν τα αιτήματα μας οι κυβερνόντες γιατί αν ήταν να μας ακούσουν θα έπαιρναν υπόψη τους και τις τελευταίες αποφάσεις του ΔΣ και τις προσφυγές των Συλλόγων και του Δήμου. 3 Για αυτό, θεωρούμε πως η ως τώρα πείρα μας δείχνει πως μόνο η δυναμικές, μαζικές διαμαρτυρίες μπορεί τώρα να έχουν αποτέλεσμα για αυτό το λόγο πρέπει να πάρει τώρα ο λαός της περιοχής μας με την οργάνωση κινητοποιήσεων. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος δήλωσε πως τα τελευταία 15-20 χρόνια οι κυβερνήσεις αγνόησαν τους Δήμους και πρέπει να στραφούμε εναντίων των βουλευτών που νομοθέτησαν αγνοώντας τις γνωμοδοτήσεις των Δήμων. Ζήτησε δυναμικές κινητοποιήσεις με κλείσιμο λιμανιών και δρόμων. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος δήλωσε πως δεν φτάνουν οι αρνητικές αποφάσεις αλλά χρειάζονται περισσότερες ενέργειες. Η κυβέρνηση δίνει γη και ύδωρ στους επενδυτές χωρίς κανόνες και προδιαγραφές. Έχουν ξεπεράσει τα όρια της ανοχής μας. Ζήτησε συνεργασία με την Περιφέρεια, διαβούλευση με τους γειτονικούς δήμους και μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και της τιμής του ρεύματος για τους δημότες. 

 Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αλούκος Αλέξανδρος δήλωσε πως η κατάσταση είναι εξωφρενική και βάζει ταφόπλακα στην περιοχή των Στύρων. Τόνισε τις αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό και το περιβάλλον, ζήτησε στην Επιτροπή να μετέχει οπωσδήποτε και ο Περιφερειάρχης και υπενθύμισε παλαιότερους αγώνες ως παράδειγμα. Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Βερούχη Μαρία αφού συμφώνησε με τις απόψεις του Δημάρχου, δήλωσε πως το «όχι» πρέπει να είναι δυνατό και ζήτησε η Επιτροπή να είναι ολιγομελής και υπεύθυνη για τις ενέργειές της. 

 Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτρης δήλωσε πως οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν χάσει την αξία τους μπροστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ζήτησε οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα να γνωστοποιηθούν σε όλους, επίσης ζήτησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, συνάντηση με ΡΑΕ και Υπουργό Ανάπτυξης, άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας και ως τελευταίο μέτρο την δυναμική λαϊκή αντίσταση. 

 Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκιβίσης Ζαφείρης αφού συμφώνησε με τις απόψεις του Δημάρχου, ζήτησε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και τόνισε πως πρέπει να συμπεριληφθεί και το ιδιοκτησιακό στις διεκδικήσεις μας. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τζώρτζης Θεόδωρος αφού συμφώνησε με τις απόψεις του Δημάρχου, δήλωσε πως η περιοχή μας έχει κορεστεί από αιολικά πάρκα και πως πρέπει οι κυβερνόντες να σταματήσουν να αγνοούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μανώλης Αργύρης δήλωσε πως δεν αρκούν οι επιτροπές και οι αντιπροσωπείες αλλά χρειάζεται αγώνας με κλείσιμο των δρόμων και συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο και τη Βουλή.

 Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαθανασίου Αλεξάνδρα δήλωσε πως όλες οι Δημοτικές Ενότητες έχουν υποβαθμιστεί από τις ανεμογεννήτριες και ζήτησε ομόφωνη απόφαση αντίστασης και ξεκάθαρο πλαίσιο δράσης. Ζήτησε επίσης την άμεση ανάκληση της Διυπουργικής απόφασης και αν δεν γίνει αυτό να προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να μην τοποθετηθεί καμία νέα ανεμογεννήτρια. 

4 Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκεμίσης Ιωάννης αφού συμφώνησε με τις απόψεις του Δημάρχου, δήλωσε πως πρέπει να δοθεί αγώνας ώστε να μην τοποθετηθεί ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια. Επίσης δήλωσε πως αν δεν εισακουστούμε πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις. 

 Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία δήλωσε : «Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κρίνοντας από την διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων αυτό φαίνεται ευοίωνο και μακροπρόθεσμα ωφέλιμο, ιδιαιτέρως αν συνυπολογίσουμε τις τρέχουσες ενεργειακές γεωπολιτικές εξελίξεις. Εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας χαίρουν έτσι των ευεργετημάτων που έχουν οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται «στρατηγικές και εθνικής σημασίας fast track», δηλ επενδύσεις που φέρουν σημαντικά οφέλη στην εθνική και τοπική κοινωνία! Θεωρώ έτσι ότι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν αναφορικά με το προς συζήτηση σημερινό θέμα Είναι: 1) Επαφές σε επίπεδο υπουργικό και γιατί όχι Πρωθυπουργικό ή Προεδρικό, τόσο για την εν λόγω διυπουργική απόφαση όσο και για την ανισορροπία κόστους - οφέλους στην περιοχή. 2) Κοινοποίηση του προβλήματος σε τηλεοπτικά και άλλα μέσα, προβάλλοντας την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας ξεχωριστά από τις άλλες, τόσο λόγω του μεγάλου ενεργειακού βάρους που σηκώνει ήδη, όσο και του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 3) Με δικαστική προσφυγή υπέρ του αποχαρακτηρισμού των εν λόγω επενδύσεων ως «επενδύσεις στρατηγικές εθνικής σημασίας» για την περιοχή μας για όλους αυτούς τους λόγους που οι συνάδελφοι περιέγραψαν ( υπερκορεσμός κτλ). Παράλληλα ωφέλιμο θα ήταν να προβούμε και σε ενέργειες διαμαρτυρίας (συμβολικές καταλήψεις, πανό κτλ) προσέχοντας ιδιαιτέρως την σύμπνοια της τοπικής κοινωνίας από φαινόμενα" διαιρεί και βασίλευε" αλλά και κυρώσεων που πιθανόν θα απορρέουν από την νομιμότητα δράσεων των εταιρειών και της βλάβης των συμφερόντων τους. Οι ιδιαιτερότητες της τρέχουσας περιόδου (οικονομική δυσπραγία, πανδημία κτλ) εύκολα θα μπορούσαν να διαρρήξουν μέτωπα αγώνων και να δημιουργήσουν αποδιοπομπαίους τράγος αλλά και να επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις που θα έθαβαν οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια αντίστασης τώρα και στο μέλλον Ο αποχαρακτηρισμός των συγκεκριμένων επενδύσεων στην περιοχή ως στρατηγικής επένδυσης και εθνικής σημασίας , επιμένω, ότι είναι κομβικό και οι δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή θα νομιμοποιήσουν τις οποιεσδήποτε ενέργειες μας και πιθανόν θα διευκολύνουν υπουργούς και λοιπούς πολιτικούς εμπλεκομένους παράγοντες από την προφανή συγκατάθεση τους σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια fast track, εθνικής και στρατηγικής σημασίας». 

 Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε : «Η χθεσινή (19.02.2021) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, χαρακτήρισε το επενδυτικό πλάνο κατασκευής 12 συνολικά νέων αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 470,4 MW, στην Κεντρική και Νότια Εύβοια (εκ των οποίων τα 4 στη Νότια), των εταιρειών ‘’ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ’’ και ‘’EDP Renewables S.A.’’, ως ‘’ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ’’, χαρακτηρισμός ο οποίος πρακτικά έχει τις συνέπειες, που παρακάτω θα αναφέρω. Η απόφαση αυτή είναι κατάφωρη απόδειξη του ότι, η ιστορία της συνεχούς κατασκευής αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια, δεν έχει ‘’πάτο’’. Και αυτό γιατί, ενώ η ίδια η νομοθετική εξουσία έχει θεσπίσει τα όρια της χωρικής πυκνότητας των ανεμογεννητριών στο δήμο μας, εντούτοις, τα αρμόδια υπουργεία λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες, όχι μόνο αντίκεινται στους χωρικούς περιορισμούς, που έχουν θεσπιστεί, αλλά στην ουσία τους καταργούν. Είναι ενδεικτικό, των προθέσεων της Διυπουργικής Επιτροπής, αλλά και των επενδυτών, ότι μέσα σε διάστημα μικρότερο δύο (2) μηνών, η Επιτροπή ενέκρινε για το δήμο μας δύο ‘’Στρατηγικές Επενδύσεις’’ !!! 5 Η πρώτη είναι αυτή των 18 αιολικών πάρκων της ‘’ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ’’, ισχύος 360 MW, της οποίας η σχετική απόφαση, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Β’ 285/21.01.2021. Από τότε δεν πέρασε, ούτε μήνας και ήρθε η δεύτερη απόφαση της Διυπουργικής, η οποία είναι αυτή περί ου ο λόγος, που ενέκρινε την κατασκευή άλλων 4 αιολικών πάρκων στο δήμο μας. Τι σημαίνει όμως, ‘’Στρατηγική Επένδυση’’ ; Ο νόμος 4608/2019 μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο, για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και σύμφωνα με αυτόν, ως τέτοιες νοούνται, οι επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα, για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το ότι κάποια επένδυση χαρακτηρίζεται ως ‘’Στρατηγική’’, έχει συνακόλουθα αποτελέσματα – μεταξύ άλλων- και στη διαδικασία της αδειοδότησης του έργου. Συγκεκριμένα, για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης, γνωμοδότησης, απαιτείται, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Στρατηγικής Επένδυσης ορίζεται προθεσμία μόλις 45 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή μετρούνται σαββατοκύριακα και αργίες), η οποία προθεσμία ξεκινά από την υποβολή από τον επενδυτή του σχετικού φακέλου στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η εν λόγω Διεύθυνση είναι υποχρεωμένη εντός 7 ημερών (μόλις !!!) να ζητήσει από τον επενδυτή συμπληρωματικά στοιχεία για το φάκελο, που έχει υποβληθεί. Στη συνέχεια, διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, εν προκειμένω τη Ρ.Α.Ε. Η τελευταία ολοκληρώνει, κατά προτεραιότητα, τη διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται κι εκδίδει την άδεια εντός της προθεσμίας, που έχει προαναφερθεί, δηλαδή εντός των 45 ημερών. Από την περιγραφή της διοικητικής διαδικασίας, προκύπτει ότι τα έργα, που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις, αδειοδοτούνται κατά προτεραιότητα κι εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Αυτό σημαίνει, ότι απαιτούνται ευαίσθητα αντανακλαστικά και ταχύτατες ενέργειες, για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για την ακύρωση των αδειών-εγκρίσεων, κλπ. Πέραν όμως της ταχύτατης διαδικασίας αδειοδότησης, οι ‘’Στρατηγικές Επενδύσεις‘’ απολαμβάνουν και άλλα προνόμια. Είναι κρίσιμης σημασίας, το γεγονός ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και την εκτέλεση των έργων τους, μπορεί να γίνει ακόμα και αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Με άλλα λόγια, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να εκτελέσουν τα έργα τους (συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και τα συνοδά και βοηθητικά έργα, όπως δρόμοι), ακόμα και με απαλλοτρίωση των ιδιωτικών εκτάσεων, στην περίπτωση, για παράδειγμα, όπου κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου, αρνείται να προβεί σε εκμίσθωση του ακινήτου του ή μέρους αυτού. Συνεπώς, το γεγονός ότι με τη χθεσινή απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., εγκρίθηκε δεύτερη στρατηγική επένδυση κατασκευής επιπλέον 4 αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια, παράγει ακολουθία δυσμενών συνεπειών. Το ότι ο Δήμος μας έχει κορεστεί πλέον από τη ανάπτυξη και λειτουργία 700 Α/Γ είναι κοινή διαπίστωση, που ρητά εκφράστηκε και περιλήφθηκε στην απόφαση 92/7.8.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ότι το φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχει πλέον ανεπανόρθωτα υποβαθμιστεί, συνεπεία των εκτεταμένων γεωλογικών παρεμβάσεων και χωματουργικών έργων, είναι ομοίως κοινή παραδοχή. Το ότι αρνούμαστε την εγκατάσταση έστω κι μίας νέας ανεμογεννήτριας εντός περιφερείας του δήμου μας, ομοίως ρητά περιλήφθηκε στην προαναφερόμενη απόφασή μας. Ο χαρακτηρισμός του έργου ως ‘’Στρατηγική Επένδυση’’ επιβάλει να παρακολουθούμε στενά τη διοικητική διαδικασία αδειοδότησης του έργου, ώστε να είμαστε σε θέση να ασκήσουμε εμπρόθεσμη ενδικοφανή προσφυγή, για την ακύρωσή της. Για το λόγο αυτό, και στο πλαίσιο της προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 92/2020, εκτιμώ ότι είναι σκόπιμο, να ανατεθεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου η σχετική εντολή. 6 Επίσης, κρίνω, απαραίτητο να οριστεί ολιγομελής επιτροπή, απαρτιζομένη από δημοτικούς συμβούλους, η οποία, αφενός θα παρακολουθεί την εκτέλεση τόσο της προηγούμενης απόφασης 92/2020, όσο και της σημερινής, αφετέρου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Διότι, σε κάθε περίπτωση, είναι καλό, ως συλλογικό όργανο, να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις, όμως, εάν αυτές δεν υλοποιούνται, παραμένουν ‘’κενό γράμμα’’. Για όλους τους προαναφερομένους λόγους, δηλώνω την αντίθεσή μου στην προαναφερόμενη απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και συντάσσομαι με την προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 92/2020». 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέων Στύρων κ. Τσούλης Δημήτριος αφού συμφώνησε με όλους, δήλωσε πως καταστρέφεται το περιβάλλον και οι τουριστικές περιοχές μας, γίνονται βιομηχανικές. Αν δεν έχουμε άμεσα αποτελέσματα να δράσουμε με εξωστρέφεια ενημερώνοντας τους πάντες με κάθε μέσο για το πρόβλημα των ανεμογεννητριών και να κλείσουμε τον Δήμο από ξηράς και θαλάσσης για μια εβδομάδα. 

 Ακολούθως ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Νημποριού κ. Καπρής Ιωάννης δήλωσε πως καταλύεται η δημοκρατία με την αγνόηση των απόψεων Δήμων, Περιφερειών και διαβούλευσης. Ζήτησε πρώτα να γίνουν συναντήσεις και επιστολές στους βουλευτές, μετά να ακολουθηθεί η νομική οδός με προσβολή της Διυπουργικής απόφασης, επίσης να γίνει προληπτική ακύρωση των εργασιών των εταιρειών. Ζήτησε επίσης ο Δήμος να απευθυνθεί σε Τεχνικό Γραφείο που θα τεκμηριώσει την καταστροφή του περιβάλλοντος και τέλος να γίνουν αγωνιστικές ενέργειες σε συνεργασία με δήμους που έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες. 

 Ακολούθως η εκπρόσωπος του ΣΠΕΝΚ κ. Αποστολάτου Κατερίνα δήλωσε ότι με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην Δ.Ε. Στυρέων θα καταστραφούν σημεία φυσικού και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και αρχαιολογικοί χώροι. Ζήτησε να πληροφορηθεί γιατί ο Δήμος Καρύστου δεν έλαβε μέρος στην διαβούλευση για τα αιολικά πάρκα και τι νομικές ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος σχετικά με αυτά. Ζήτησε η με αρ. 92/2020 απόφαση του Δ.Σ. να μπει σε ισχύ και να προσφύγει ο Δήμος στο ΣτΕ κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΤΕΡΝΑ και τέλος να γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις με συγκεντρώσεις και κλείσιμο δρόμων. 

 Ακολούθως ο κ. Βερούχης Κων/νος δήλωσε πως ο Δήμος δεν τόλμησε να μπει μπροστά και ζήτησε από το Δήμαρχο να πάει στον Πρωθυπουργό, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους βουλευτές δηλώνοντας ότι είναι ανεπιθύμητοι στην Κάρυστο. Επίσης ζήτησε μηδενική τιμή ρεύματος σε όλους τους δημότες. 

 Ακολούθως η κ. Σφυρίδη Ροδόπη δήλωσε πως επιτέλους ο κ. Δήμαρχος έβαλε κόκκινες γραμμές και πως οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν λήφθηκαν υπόψη γιατί δεν στάλθηκαν εκεί που έπρεπε. Δήλωσε πως ήταν λάθος που η προσφυγή για την RESPLAN έγινε σπασμένη σε πέντε κομμάτια και ήταν λάθος που δεν έγινε προσφυγή για την ΕΥΕΛΠΙΣ και το Νημποριό. Ζήτησε επίσης να αξιοποιηθεί η μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έγινε με εντολή του Υπ. Ενέργειας ώστε να προβάλουμε ότι τα προβλήματα στο περιβάλλον από τις ανεμογεννήτριες είναι μεγαλύτερα από το όφελός τους. Ζήτησε η απόφαση του Δ.Σ. να πάει στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακόμη ζήτησε ο Δήμος να φτιάξει πανώ, να κληθούν τα τηλεοπτικά κανάλια και να κλείσουμε την γέφυρα της Χαλκίδας. 

 Ακολούθως ο κ. Μανώλης Ιωάννης ζήτησε την μείωση του ρεύματος στους δημότες και την σύνδεση του ιδιοκτησιακού προβλήματος με το ζήτημα των ανεμογεννητριών. Ακόμα ζήτησε δυναμικές κινητοποιήσεις όπως παλαιότερα με το ζήτημα του πυρηνικού εργοστασίου.

 7 Ακολούθως ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παρασκευάς Δ. δήλωσε : Ακούγοντας τις παρεμβάσεις των κ.κ. Δημοτικών συμβούλων για «ομοψυχία» και πως «ότι έγινε έγινε», στο όνομα του τωρινού προβλήματος, δε μπορώ να μην σχολιάσω πως κανείς μας δε «ξεφύτρωσε» στην αποψινή συνεδρίαση. Όλοι μας έχουμε μια πορεία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, με τοποθετήσεις και θέσεις. Όπως θέση έχουν πάρει για το ζήτημα και όλα τα πολιτικά κόμματα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ιδιαίτερα η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν κυβερνήσει κιόλας! Για αυτό – ειδικά ο λαός της περιοχής μας – δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχάσει και τη στάση και τα έργα του καθενός και του κάθε κόμματος ως σήμερα! Στη συγκρότηση της επιτροπής για συναντήσεις με τους Υπουργούς, τους βουλευτές και τον Περιφερειάρχη όλοι συμφωνούμε, όμως όπως είπα και αρχικά αυτό δεν αρκεί! Δεν αρκούν επίσης οι νομικές ενέργειες όπως οι αντιρρήσεις, η ενδικοφανής προσφυγή και η προσφυγή στα δικαστήρια. Βεβαίως να κάνουμε ότι έχουμε δικαίωμα, αλλά δεν αρκεί γιατί οι νόμοι στο κάτω κάτω φτιάχνονται για να εξυπηρετούνται ακριβώς αυτές οι επενδύσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι οι ανάγκες του κόσμου. Για αυτό προτείνουμε, με τα αιτήματά μας για καμιά άλλη ανεμογεννήτρια στο Δήμο Καρύστου και μείωση της τιμής του ρεύματος, να διοργανωθεί άμεσα, το πολύ σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, κινητοποίηση στη γέφυρα της Χαλκίδας. Με μίσθωση λεωφορείων από το Δήμο και την τήρηση όλων των μέτρων για την υγειονομική προστασία μπορεί και πρέπει να γίνει! Ο Δήμαρχος κλείνοντας αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τις απόψεις τους τις οποίες έλαβε όλες υπόψη δήλωσε πως καλούμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που αποφάσισαν κάποιοι χωρίς να μας ρωτήσουν και αυτό είναι που τονίζω εξαρχής και σήμερα δικαιώνομαι πως εμείς απλά καλούμαστε να διαχειριστούμε μία κατάσταση χωρίς να έχουμε καμία αποφασιστική ιδιότητα ή ακόμα, πλέον και γνωμοδοτική. Το ΔΣ Καρύστου, καταγγέλλει την απόφαση της διυπουργικής για τη δημιουργία νέων αιολικών πάρκων στην Νότια Εύβοια δηλώνοντας ρητά και κατηγορηματικά πως θα κινηθεί με κάθε νόμιμο μέσο για να το αποτρέψει. Ο Δήμος Καρύστου αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αιολικής ενέργειας και οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής δραστηριότητας στη περιοχή θα έχει τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό ζητούμε και διεκδικούμε να ακυρωθεί κάθε απόφαση για νέα αιολικά πάρκα στη περιοχή του δήμου Καρύστου. Η ώρα του ως εδώ έφτασε, κανένα νέο αιολικό πάρκο στο Δήμο Καρύστου. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρθρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση των δημοτών μας κατά της Διυπουργικής Απόφασης της 19ης-2-2021 που αφορά την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στην κεντρική και νότια Εύβοια και ζητούμε την άμεση ανάκλησή της. Δεν θα επιτρέψουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου με κάθε νόμιμο μέσο. Ζητάμε να ακυρωθεί κάθε απόφαση που αφορά νέα αιολικά πάρκα στον Δήμο Καρύστου. Εγκρίνουμε την σύσταση Επιτροπής με επικεφαλής τον Δήμαρχο και μέλη τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και με συμμετοχή του Περιφερειάρχη και των Βουλευτών της 8 Εύβοιας που θα αναλάβει να συναντηθεί με τους υπουργούς Ενέργειας και Ανάπτυξης καθώς και με τον Πρωθυπουργό με σκοπό να μεταφέρει και να διεκδικήσει τα ανωτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2021. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

«Λήψη απόφασης για την μη τοποθέτηση ανεμογεννήτριας της εταιρίας RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καλυβίων σύμφωνα με την με αρ. 2/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου»

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 31 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2021 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 «Λήψη απόφασης για την μη τοποθέτηση ανεμογεννήτριας της εταιρίας RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καλυβίων σύμφωνα με την με αρ. 2/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου»

 Σήμερα την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 778/27-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 περί συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 12 Αλούκος Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το 2ο τακτικό θέμα) 2 Κανέλλου - Χουντάση Μαρία 13 Γκεμίσης Ιωάννης 3 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 14 Τζώρτζης Θεόδωρος 4 Ζέμπης Ευάγγελος 15 Τσαπέπα Μαρία 5 Ρουκλιώτης Ιωάννης 16 Χατζηνικολής Ζαχαρίας 6 Τούρλα Γεωργία 17 Πολίτη Σωτηρία 7 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ. 8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 19 Νόβας Δημήτριος 9 Οικονόμου Γεώργιος 20 Μανώλης Ανάργυρος 10 Ζαφείρης Αθανάσιος 21 Παρασκευάς Δημήτριος 11 Ξυπόλητος Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 4 Βουγιούκα Χαρούλα 2 Κεφαλάς Ευάγγελος 5 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία 3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 6 Σάκκας Θεόδωρος 1 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. : Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Καρύστου, Αλεξανδρής Ευάγγελος, β) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 . Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄. Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων: 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους», 2) «Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση

 ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 5/2021 ΘΕΜΑ: 3ο «Λήψη απόφασης για την μη τοποθέτηση ανεμογεννήτριας της εταιρείας RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καλυβίων σύμφωνα με την με αρ. 2/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 1734/2020 βεβαίωση παραγωγού για εγκατάσταση ανεμογεννήτριας ισχύος 3MW στη θέση «Κουνούπι» του οικισμού Λάλα της Κοινότητας Καλυβίων του Δήμου Καρύστου από την εταιρεία RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. 2/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυβίων σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η μη εγκατάσταση της συγκεκριμένης ανεμογεννήτριας στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων στη θέση «Κουνούπι» από την εταιρεία RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 Ο Πρόεδρος στην εισήγησή του τοποθετήθηκε αρνητικά σχετικά με το θέμα. Ακολούθως ο Δήμαρχος δήλωσε πως υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εκφράζουν την πάγια θέση του Δήμου σχετικά με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών και στήριξε πλήρως την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Επίσης τόνισε πως έχει δώσει εντολή στην νομική υπηρεσία του Δήμου ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά και να κινηθούμε άμεσα αν χρειαστεί νομικά. Τέλος δήλωσε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και για τις 5 ανεμογεννήτριες. Ακολούθως ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζ. δήλωσε πως η θέση μας ήταν η αυτονόητη, δηλαδή άκρως αρνητική και επιπλέον ζητάμε την άμεση (λόγω προθεσμιών) άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και του Δήμου κατά της απόφασης της ΡΑΕ, παράλληλα και προφανώς σε συνεργασία με την προσφυγή των κατοίκων των Καλυβίων , η οποία ασκήθηκε την περασμένη Παρασκευή . Έχει μεγάλη επιρροή στην έκβαση της υπόθεσης η παράλληλη και αυτοτελής προσφυγή του Δήμου Καρύστου . 

2 Η προσφυγή αυτή είναι απαραίτητη και για ένα άλλο λόγο : Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσει ο ΔΗΜΟΣ δικαστική προσφυγή σε περίπτωση που – ο μη γένοιτο - δεν γίνει δεκτή η ενδικοφανής από την ΡΑΕ. Ζητήσαμε η προσφυγή να αφορά και να στρέφεται κατά και των πέντε ανεμογεννητριών της άνω εταιρίας καθώς και όλων των εταιρειών ΑΠΕ που κάνουν αίτηση και βέβαια δεν απαιτείται απόφαση των τοπικών συμβουλίων, διότι είναι αρμοδιότητα του ΔΣ. Βέβαια γνωμοδοτικά μπορεί να υπάρξει, αλλά ήδη υπάρχει η 92/2020 απόφαση του ΔΣ, που αποκλείει κάθε περαιτέρω συζήτηση. 

 Ακολούθως ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παρασκευάς Δημήτριος δήλωσε πως είναι εκφρασμένη και δεδομένη η θέση μας για ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. Θέση που στηρίζεται στην τεράστια ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην περιοχή μας και στο γεγονός πως αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάγκη για φθηνό ρεύμα για το λαό της περιοχής και της χώρας. Από αυτή την άποψη είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εγκατάσταση, όχι μόνο της α/γ που χωροθετείται πάνω από τη Λάλα, αλλά και στις άλλες 4 που σχεδιάζεται να τοποθετηθούν στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου. Πέρα όμως από την παραπάνω θέση αρχής έχουμε και συγκεκριμένες ενστάσεις για το συγκεκριμένο αιολικό: 

1. Η μία ανεμογεννήτρια, αυτή στη θέση Κουνούπι, πάνω από τα νταμάρια της Λάλας είναι σε απόσταση 430 μέτρα από τη Λάλα και 410 μέτρα από τα όρια το Β Τμήμα του οικισμού της κοινότητας Καλυβίων με το τοπωνύμιο Χάλακας. Οι αποστάσεις αυτές παραβιάζουν ακόμη και το όριο των 500 μέτρων που καθορίζει ο νόμος και κατά τη γνώμη μας είναι κατά πολύ ξεπερασμένο πια καθώς τα μεγέθη των ανεμογεννητριών είναι πολύ μεγαλύτερα από όταν θεσπίστηκε! Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός πως οι ανεμογεννήτριες που βρίσκονται στη θέση Πλακωτά, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1500 μέτρων από το Νικάσι και τα Καλύβια, ακούγονται ενώ είναι μικρότερες από αυτές που σκοπεύει να εγκαταστήσει η εταιρία RESPLAN.

 2. Με την πρακτική κατάτμησης των αιτήσεων για την εγκατάσταση των 5 ανεμογεννητριών η εταιρία Resplan ανοίγει το δρόμο για κατάτμηση των έργων αιολικών πάρκων σε μικρότερα, κάτω των 10MW, ώστε να μην υποχρεώνονται και στην τυπική έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αξιοποιώντας πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης της ΝΔ. Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό μια τέτοια πρακτική θα οδηγήσει σε ακόμη πιο ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή μας και όχι μόνο. Με το συγκεκριμένο έργο καθώς και αυτό της εταιρίας «Εύελπις» που επιδιώκει να εγκαταστήσει α/γ στην κορφή της Όχης και στα όρια του καστανόλογγου, αποδεικνύεται ο ρόλος τον «Ενεργειακών Κοινοτήτων» ως Δούρειος Ίππος για τη μεγαλύτερη διείσδυση αιολικών πάρκων. Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως σήμερα πρέπει να πάρουμε απόφαση για να προσφύγει ο Δήμος για το σύνολο του έργου με το παραπάνω σκεπτικό και όχι απλά για τη μία α/γ. Μάλιστα πρέπει να εξετάσουμε πως θα πράξει το ίδιο για κάθε αίτηση που κατατίθεται για νέα έργα. Βεβαίως – όσο σημαντικό και αν είναι να κινηθεί νομικά ο Δήμος – είναι πια βέβαιο πως δεν αρκούν πια τα λόγια. Για αυτό εμείς δεν είχαμε αυταπάτες από την πρώτη στιγμή. Τώρα αποφασιστικό ρόλο για να μη μπει ούτε μια ακόμη α/γ στο Δήμο Καρύστου θα έχει η δυναμική κινητοποίηση του κόσμου! Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μανώλης Αργύρης ζήτησε ο δήμος να προσφύγει όχι μόνο για την συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια, αλλά και για τις υπόλοιπες 4 που θέλει να 3 κατασκευάσει η συγκεκριμένη εταιρεία (RESPLAN). Δυστυχώς, όπως είπε, ο δήμαρχος πέταξε την μπάλα στην εξέδρα και δήλωσε ότι θα κινηθεί μόνο αν πάρουν απόφαση οι τοπικές κοινότητες. Γνωρίζει, βέβαια, ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, καθώς σε δύο εβδομάδες το περιθώριο ενστάσεων λήγει. Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε ότι εάν πράγματι έχει εκδοθεί η βεβαίωση ΡΑΕ παραγωγού για εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, κρίνω ότι θα πρέπει να ανατεθεί στην νομική υπηρεσία η άσκηση ενδίκων μέσων κατά αυτής, για όποιους λόγους κριθεί ότι αυτή πάσχει. Θα ήταν σκόπιμο να γνωρίζαμε πότε αναρτήθηκε η ανακοίνωση της ΡΑΕ, διότι από εκεί εκκινούν προθεσμίες, ώστε να δούμε τι χρόνο έχουμε. Σε κάθε περίπτωση συντάσσομαι με την απόφαση του τοπικού Καλυβιών και καταψηφίζω.

 Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτριος δήλωσε πως ο Δήμος πρέπει να παρέμβει δικαστικά και να γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με ΡΑΕ και Υπουργείο. Αν αυτό αποφέρει καρπούς πρότεινε να γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις. 

 Ακολούθως έλαβε το λόγο η Σφυρίδη Ροδόπη η οποία δήλωσε πως ο Δήμαρχος προσπαθεί να βάλει μπροστά στο θέμα των ανεμογγενητριών τα Τοπικά Συμβούλια και επισήμανε πως με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου οι πολίτες θα χάσουν τις περιουσίες τους και κατά συνέπεια τα ενοίκια από τις εταιρείες ανεμογεννητριών. Επίσης είπε πως με το τέχνασμα της αδειοδότησης μιας - μιας των ανεμογεννητριών θα δημιουργηθούν τεράστια αιολικά πάρκα. Ακόμα είπε πως ο Δήμος θα πρέπει να ξεκινήσει ενέργειες και να κάνει ενδικοφανή προσφυγή και για τις πέντε ανεμογεννήτριες της εταιρείας RESPLAN καθώς και για τις έξι ανεμογεννήτριες της εταιρείας ΕΥΕΛΠΙΣ. Ακολούθως έλαβε το λόγο ο Βερούχης Κων/νος ο οποίος δήλωσε πως η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο επί δέκα χρόνια κοροϊδεύουν την Καρυστινή κοινωνία. 

 Ακολούθως έλαβε το λόγο η εκπρόσωπος του ΣΠΕΝΚ κ. Αποστολάτου η οποία αφού ανέφερε τους μεγάλους αριθμούς ανεμογεννητριών που λειτουργούν και που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Δήμο Καρύστου, δήλωσε πως ο Δήμος πρέπει να κινηθεί κατά των πέντε ανεμογεννητριών της εταιρείας RESPLAN. Ακολούθως έλαβε το λόγο η Νόβα Ιωάννα η οποία επισήμανε την τεράστια σημασία του οικοσυστήματος της Όχης. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην τοποθέτηση ανεμογεννήτριας της εταιρείας RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καλυβίων καθώς και στην τοποθέτηση των υπολοίπων τεσσάρων ανεμογεννητριών της ίδιας εταιρείας όπως είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου. Εγκρίνουμε την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής του Δήμου Καρύστου κατά της απόφασης της ΡΑΕ, παράλληλα και σε συνεργασία με την προσφυγή των κατοίκων των Καλυβίων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2021. ……………………………………………………………………

«Εξέταση αιτήματος της εταιρείας EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. περί δωρεάς κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Νέα Στύρα».

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 31 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2021 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Εξέταση αιτήματος της εταιρείας EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. περί δωρεάς κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Νέα Στύρα» Σήμερα την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 778/27-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 περί συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 12 Αλούκος Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το 2ο τακτικό θέμα) 2 Κανέλλου - Χουντάση Μαρία 13 Γκεμίσης Ιωάννης 3 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 14 Τζώρτζης Θεόδωρος 4 Ζέμπης Ευάγγελος 15 Τσαπέπα Μαρία 5 Ρουκλιώτης Ιωάννης 16 Χατζηνικολής Ζαχαρίας 6 Τούρλα Γεωργία 17 Πολίτη Σωτηρία 7 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ. 8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 19 Νόβας Δημήτριος 9 Οικονόμου Γεώργιος 20 Μανώλης Ανάργυρος 10 Ζαφείρης Αθανάσιος 21 Παρασκευάς Δημήτριος 11 Ξυπόλητος Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 4 Βουγιούκα Χαρούλα 2 Κεφαλάς Ευάγγελος 5 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία 3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 6 Σάκκας Θεόδωρος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. : Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Καρύστου, Αλεξανδρής Ευάγγελος, β) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος. 1 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 . Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄. Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων: 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους», 2) «Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση

 ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 4/2021 ΘΕΜΑ: 2ο «Εξέταση αιτήματος της εταιρείας EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. περί δωρεάς κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Νέα Στύρα».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. 567/20-1-2021 έγγραφο της εταιρείας EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. περί δωρεάς κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Νέα Στύρα που έχει ως εξής:

 «Σε συνέχεια της δωρεάς από τον όμιλό μας του οικοπέδου στα Νέα Στύρα για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του αθλητικού Κέντρου, χαρήκαμε στο άκουσμα ότι ολοκληρώθηκε η αδειοδοτική διαδικασία οπότε έγινε και το δεύτερο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου πνοής για την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα θεωρούμε ιδιαίτερα αξιοσημείωτη την ιδέα σας, στο κέντρο αυτό εκτός από αθλητικές δραστηριότητες να στεγάσει και τις δράσεις των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων (όπως δημιουργία χώρου για θεατρικό και μουσικό εργαστήριο, φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων , συναυλιών). Στα πλαίσια αυτά θα θέλαμε να συμβάλλουμε μια ακόμα φορά ώστε να πραγματοποιηθεί το όνειρο αυτό. Επομένως επιθυμούμε να αναλάβουμε ως χορηγοί την τμηματική κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου, εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρχουν οι βασικές υποδομές για να αξιοποιηθεί το γήπεδο στο επόμενο πρωτάθλημα. Στη χορηγία αυτή θα συνδράμουν επίσης οι εταιρείες ΕΝΤΕΚΑ και ΕΝΒΙΤΕΚ. Η χορηγία θα γίνει μέσω των θυγατρικών εταιρειών μας που λειτουργούν τα αιολικά πάρκα της περιοχής. Παράλληλα όπως γνωρίζετε, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε επιπλέον πόρους από άλλους παραγωγούς ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του συνόλου του αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου και να παραδοθεί προς χρήση στην τοπική κοινωνία. Μετά από συνεννόηση μαζί σας και για τη βέλτιστη προβολή αυτού του εμβληματικού έργου για την περιοχή των Στύρων ήρθαμε σε επικοινωνία με την Επιτροπή 2021, υπεύθυνη για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση, στην οποία είχατε απευθυνθεί και εσείς, με αίτημά σας για την συμμετοχή του Δήμου Καρύστου στις εορταστικές εκδηλώσεις και κατόπιν υποβολής επίσημου αιτήματος, η Επιτροπή αποδέχθηκε να τεθεί η συγκεκριμένη χορηγία υπό την αιγίδα της. Σας επισυνάπτουμε την απόφαση της Επιτροπής 2021. Σύμφωνα πάντα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και για να αποφευχθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που αναπόφευκτα έχουν οι διαδικασίες της 2 Πολιτείας, θα προβούμε στην υλοποίηση των έργων για την διαμόρφωση του χώρου και του υπόβαθρου του αγωνιστικού χώρου καθώς και τις εγκαταστάσεις για τον προβλεπόμενο φωτισμό του. Ωστόσο επειδή οι εγκαταστάσεις θα είναι δημοτικές και θα αναπτυχθούν στην πορεία το κλειστό γυμναστήριο και οι κερκίδες, θεωρούμε σκόπιμο η ευθύνη της επίβλεψης των έργων καθώς και της παραλαβής τους να αναληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σας. Παρακαλούμε πολύ για την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου αρχικά για την αποδοχή της δωρεάς μας και καθώς και για τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τις εργασίες κατασκευής.» 

 Ο Πρόεδρος δήλωσε πως η κατασκευή του γηπέδου είναι ένα έργο πνοής για την Δ.Ε. Στυρέων και κάλεσε τα μέλη να υπερψηφίσουν την αποδοχή της δωρεάς. Ακολούθως ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος Ελευθέριος δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής που τα Νέα Στύρα αλλά και γενικότερα ο Δήμος Καρύστου μετά από προσπάθειες ετών θα αποκτήσουν ένα νέο σύγχρονο και ασφαλή γήπεδο ποδοσφαίρου. Με τη σημερινή μας απόφαση επιβεβαιώνουμε για μια ακόμη φορά στη πράξη τη πολίτική μας θέση αλλά και στάση για το πώς μέσα από την δραστηριοποίηση των εταιρειών αιολικής ενέργειας ο Δήμος Κάρυστου και κατ’ επέκτασή οι πολίτες θα αποκομίσουν τα περισσότερα δυνατά οφέλη ξεπερνώντας αγκυλώσεις και καθυστερήσεις. Για εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη τόνισε . Αποδεχόμαστε έργα χωρίς να εμπλεκόμαστε στην οικονομική διαχείριση. Προτεραιότητα μας και αμετακίνητη θέση μας είναι η προστασία του Δημοτικού ταμείου και ο σεβασμός της διαχείρισης της περιουσίας του Δήμου. Δεν συνδιαλεγόμαστε κάτω από το τραπέζι με κανέναν και δεν διαπραγματευόμαστε τους όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού μας πλούτου , συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις για όσα περισσότερα ανταποδοτικά οφέλη μπορούμε να πετύχουμε για τον Δήμο μας , βλέποντας ότι είναι τακτική των εταιρειών να επιλέγουν τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των έργων, χωρίς να εμπλέκεται ο Δήμος οικονομικά . Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα αφού παραμερίσει προσωπικές αντιρρήσεις που οδηγούν σε αντιφατικές και ανυπόστατες απόψεις και επιχειρήματα , να απαντήσει στο ερώτημα αν τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε έργα και να προχωρήσει στην αποδοχή αυτής της μεγάλης δωρεάς . Επίσης σημείωσε ότι πάγια θέση δική του και της δημοτικής αρχής είναι ότι, από τη στιγμή που το νομοθετικό πλαίσιο δεν δίνει αρμοδιότητες αδειοδοτούσας αρχής στο Δήμο για τα αιολικά πάρκα οφείλουμε να διασφαλίσουμε, την προστασία του Περιβάλλοντος, την ισόρροπη ανάπτυξη, την προστασία των ιδιοκτητών γης και να εξαντλήσουμε την απορρόφηση των αντισταθμιστικών προς όφελος της περιοχής μας με έντονες διεκδικήσεις και αδιάλειπτη προσπάθεια ώστε να μην αφήσουμε ευκαιρίες να χαθούν όπως παλαιότερα που αφενός δεν γινόντουσαν έργα , αφετέρου μειώθηκε το ποσοστό των ανταποδοτικών προς τον Δήμο από 3% σε 1,7%. Επίσης ο Δήμαρχος τόνισε πως σε συνέχεια αιτήματός που είχε γίνει προς την επιτροπή 2021, η εταιρεία προχώρησε σε αίτημα επίσης προς στην Επιτροπή 2021 και έγινε αποδεκτή η συμμετοχή του Δήμου Καρύστου στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και έτσι έχουμε δυνατότητα χρηματοδοτήσεων. Επίσης ο Δήμαρχος πρότεινε το αθλητικό κέντρο να ονομαστεί Αθλητικό - πολιτιστικό κέντρο «Ηλίας Μαυρομιχάλης». Ακολούθως ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζ. δήλωσε πως κατ’ αρχήν δωρεές , χωρίς δεσμεύσεις και ανταλλάγματα , προφανώς τις αποδεχόμαστε . Το πρώτο που παρατηρήσαμε ήταν η χρονική στιγμή που υποβλήθηκε η πρόταση δωρεάς , η οποία συμπίπτει με τις νέες άδειες της ΡΑΕ και μας προβληματίζει . Το δεύτερο είναι η μεγάλη ασάφεια και η αοριστία της πρότασης δωρεάς . Ούτε το ποσόν της πρότασης δωρεάς αναφέρουν , ούτε τι έργα προτίθενται να αναλάβουν, απλώς κάπου αναφέρεται το υπόβαθρο του γηπέδου και το υπόβαθρο του φωτισμού . Επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία έχει περατώσει τα έργα της και δεν εκκρεμεί αίτηση της, αποδεχόμαστε μεν την δωρεά, με την επιφύλαξη, όμως, να επανέλθει η εταιρία με τα στοιχεία που ζητάμε . Και για τις δωρεές απαιτείται πλήρης διαφάνεια. 3 Ακολούθως ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Παρασκευάς Δημήτριος δήλωσε ότι αναμφισβήτητα οι αθλητικές υποδομές στα Στύρα, όπως και αλλού, είναι από λειψές έως ανύπαρκτες και πρέπει να ενισχυθούν. Όμως, δε θεωρώ πως οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται την περιοχή μας, μας χαρίζουν κανέναν γάιδαρο, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος. Αντίθετα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που βλέπουν την περιοχή μας ως χρυσορυχείο επενδύσεων, που βγάζουν εκατομμύρια από την εκμετάλλευση της δουλειάς των εργαζομένων, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, αλλά και τη στήριξη κράτους και ΕΕ έρχονται τώρα να μας κλείσουν το στόμα με επιστροφή κάποιων ψίχουλων από τα εκατομμύρια που κερδίζουν και μάλιστα με το αζημίωτο των επιπλέον φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν λόγω αυτών των δωρεών τους. Με όση διαφάνεια και αν γίνουν οι εν λόγω δωρεές δε μπορούν να απαλείψουν τα παραπάνω γεγονότα για αυτό δε μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος από μια τέτοια διαδικασία. Πολύ περισσότερο που οι δωρεές αυτές γίνονται το άλλοθι για να προχωρήσει η επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή και με νέες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων όπως φανερώνουν και τα θέματα που συζητάμε αμέσως μετά. Ακόμη, οι κυβερνήσεις έχουν μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί σε μια σειρά τομείς σημαντικούς για τη ζωή του λαού της περιοχής μας όπως η Παιδεία, η Υγεία, το οδικό δίκτυο, οι εγκαταστάσεις πολιτισμού και αθλητισμού και άλλα, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για να ξεδιπλώνεται η δήθεν κοινωνική πολιτική των εταιριών. Ακόμη όμως κι έτσι, η στήριξη για παράδειγμα του αθλητισμού δεν μπορεί να γίνει με χορηγίες και δωρεές. Η στήριξη του αθλητισμού προϋποθέτει τακτική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και για τη στελέχωσή τους με το αναγκαίο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και το προπονητικό και ιατρικό προσωπικό. Αυτό σημαίνει στήριξη του αθλητισμού για τη νεολαία και το λαό της περιοχής! Για όλους τους παραπάνω λόγους ψηφίζω ΛΕΥΚΟ. Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε ότι η πρόταση δωρεάς της εταιρείας ‘’EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.’’ είναι τιμητική, ωστόσο όμως, έτσι όπως έχει διατυπωθεί είναι παντελώς αόριστη. Η αναφορά ότι θα προβούν στη διαμόρφωση του χώρου και του υποβάθρου του αγωνιστικού χώρου καθώς και σε εγκαταστάσεις για το φωτισμό του γηπέδου, δεν καλύπτουν την αοριστία, διότι πέραν της αναφοράς αυτής, ουδέν άλλο διευκρινιστικό παραθέτουν. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε την εταιρεία να μας διευκρινίσει περαιτέρω εγγράφως τα έργα που θέλουν να εκτελέσουν με δαπάνη τους και να μας προσδιορίσουν ακριβώς ποια είναι αυτά, τι έκτασης, ποιων προδιαγραφών, κλπ. Για το λόγο αυτό, επί του παρόντος, επιφυλάσσομαι να υπερψηφίσω το παρόν θέμα. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μανώλης Αργύρης δήλωσε ότι τάσσετε υπέρ με την επιφύλαξη βέβαια να τηρηθούν οι διαδικασίες και να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός. Γενικά για το θέμα των χορηγιών από εταιρείες ΑΠΕ, ζήτησε να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Όλες οι χορηγίες να έρχονται στο ΔΣ και να γίνεται αποδοχή. Η απάντηση του δημάρχου, δυστυχώς είναι ασαφής. Ζήτησε από το Δήμαρχο να απαντήσει ευθέως αν υπάρχει μελέτη και ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης για το αυθαίρετο και επικίνδυνο τοιχίο επί του περιφερειακού δρόμου στα Αλαμανέικα. Από την απάντηση του δημάρχου κατέστη σαφές ότι ούτε μελέτη υπάρχει, ούτε οι διαδικασίες έχουν τηρηθεί, ούτε το κόστος κατασκευής έγινε γνωστό, ούτε ο τρόπος επιλογής του συγκεκριμένου εργολάβου είναι γνωστός, ούτε ποιος είναι ο χρηματοδότης. Επί του συγκεκριμένου θέματος, επιφυλάσσομαι για περαιτέρω ενέργειες που θα διασφαλίζουν την οδική ασφάλεια, την διαφάνεια και την νομιμότητα. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη η αντικατάσταση των κατεστραμμένων, φθαρμένων και επικίνδυνων προστατευτικών μέσων που υπήρχαν, η οποία έχει γίνει κυρίως με δωρεά των λατόμων της περιοχής μας και υπογράμμισε ότι είναι μια από τις πιο όμορφες 4 παρεμβάσεις που διαφημίζουν ταυτόχρονα το τοπικό μας προϊόν, την πέτρα Καρύστου και ευχαρίστησε τους λατόμους και όλους όσους συνέβαλαν. Επίσης τόνισε πως κατανοεί το γεγονός ότι μια ωραία και χρήσιμη παρέμβαση είναι ανθρώπινο να δημιουργεί κάποιες αντιπολιτευτικές αντιδράσεις. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφενός δεν έχει επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ το δημοτικό ταμείο αφετέρου έχει βελτιώσει στο μέγιστο την εικόνα της εισόδου της πόλης της Καρύστου και την οδική ασφάλεια. Ακολούθως ο αντιδήμαρχος κ. Γκεμίσης Ιωάννης ζήτησε από τα μέλη η απόφαση να είναι ομόφωνη υπέρ της αποδοχής της δωρεάς επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για της περιοχή των Στύρων. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τζώρτζης Θεόδωρος δήλωσε πως συμφωνεί με την τοποθέτηση του Δημάρχου και συμφωνεί με το όνομα του Αθλητικού Κέντρου. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτριος δήλωσε πως αποδέχεται τη δωρεά επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και επειδή η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση,

 ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Αποδεχόμαστε και εκφράζουμε τις ευχαριστίες των Δημοτών του Δήμου Καρύστου για την δωρεά από την εταιρεία EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. της κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Νέα Στύρα όπως περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 567/20-1-2021 έγγραφο της εταιρείας. Η επίβλεψη των έργων καθώς και η παραλαβή τους θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2021. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεκτές οι προτάσεις του Δημήτρη Νόβα στο Δ.Σ

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7/2021 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 31 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2021 

 ΘΕΜΑ: 5ο «Ενημέρωση σχετικά με τις από 11-9-2020 προτάσεις του Δημ. Συμβούλου κ. Νόβα Δημητρίου».

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις από 11-9-2020 προτάσεις του Δημ. Συμβούλου κ. Νόβα Δημητρίου που έχουν ως εξής:

 «Θα ήθελα στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: Επειδή οι προβλέψεις για την επερχόμενη περίοδο του χειμώνα δεν είναι ενθαρρυντικές για την οικονομία, θα ζητήσω να αναζητηθούν ένα υπάρχουν οι δυνατότητες, για άνοιγμα κωδικού στον Προϋπολογισμό, που να μπορεί να διατεθεί για κοινωνική βοήθεια. 

 Τοποθέτηση φωτιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης στους δρόμους της πόλης.

 Ανάπτυξη ψηφιακής υπηρεσίας έξυπνης πόλης σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με την χρήση νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της καθημερινής ζωής. 

 Με εκτίμηση και σεβασμό Νόβας Δημήτριος Δημ. Σύμβουλος Δήμου Καρύστου» 

 Ακολούθως ο Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε τον κ. Νόβα για τις ερωτήσεις και τις προτάσεις του, ενημέρωσε το Σώμα ότι παρά τις έντονες οικονομικές δυσκολίες της εποχής, γίνονται σημαντικά βήματα αφενός στην ενίσχυση της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής του Δήμου καθώς επίσης ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Καρύστου με λαμπτήρες LED και με 10 χρόνια συντήρηση που θα εξοικονομήσουν ένα μεγάλο ποσό για τον Δήμο από την μειωμένη κατανάλωση ρεύματος. Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Πολίτη Σωτηρία δήλωσε ότι οι προτάσεις του συναδέλφου, κ. Δημητρίου Νόβα προσβλέπουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών κι εφόσον κριθεί ότι είναι πραγματοποιήσιμες, συντάσσομαι και υπερψηφίζω. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α 2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Συμφωνούμε ότι οι προτάσεις του κ. Νόβα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και συνάδουν με τις εν εξελίξει διαδικασίες καθώς και με όσα έχουν δρομολογηθεί και προγραμματιστεί στον Δήμο Καρύστου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2021.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

«Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους»

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 31 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου

 AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2021 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους» 

 Σήμερα την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 778/27-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 περί συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 12 Αλούκος Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το 2ο τακτικό θέμα) 2 Κανέλλου - Χουντάση Μαρία 13 Γκεμίσης Ιωάννης 3 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 14 Τζώρτζης Θεόδωρος 4 Ζέμπης Ευάγγελος 15 Τσαπέπα Μαρία 5 Ρουκλιώτης Ιωάννης 16 Χατζηνικολής Ζαχαρίας 6 Τούρλα Γεωργία 17 Πολίτη Σωτηρία 7 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ. 8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 19 Νόβας Δημήτριος 9 Οικονόμου Γεώργιος 20 Μανώλης Ανάργυρος 10 Ζαφείρης Αθανάσιος 21 Παρασκευάς Δημήτριος 11 Ξυπόλητος Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 4 Βουγιούκα Χαρούλα 2 Κεφαλάς Ευάγγελος 5 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία 3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 6 Σάκκας Θεόδωρος 

1 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. : Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Καρύστου, Αλεξανδρής Ευάγγελος, β) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 . Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄. Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων: 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους», 2) «Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση 

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2021 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 1/25-1-2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καρύστου με την οποία αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής: «Λόγω της διακοπής της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα να σταλεί έγγραφο προς την εταιρεία της γραμμής και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και την ΟΛΝΕ με σκοπό την άμεση επαναλειτουργία του δρομολογίου Μαρμάρι – Ραφήνα». Ο Πρόεδρος ακολούθως πρότεινε να γίνει ψήφισμα διαμαρτυρίας.

 Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε πως έχει επικοινωνήσει με την πλοιοκτήτρια εταιρεία διαμαρτυρόμενος για την διακοπή των δρομολογίων και έλαβε την απάντηση ότι δεν τους έχει καταβληθεί ακόμα η επιχορήγηση από το Υπουργείο. Ο Δήμαρχος πρότεινε με την σειρά του να γίνει ψήφισμα διαμαρτυρίας και να κοινοποιηθεί παντού. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος έθεσε το πρόβλημα που δημιουργούν στην τουριστική κίνηση οι ξαφνικές αλλαγές των δρομολογίων των πλοίων που δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό των αφίξεων στα ξενοδοχεία της περιοχής. Ακολούθως η Δημ. Σύμβουλος κ. Κανέλλου Μαρία τόνισε πως όλα τα ταξίδια αυτή την εποχή, λόγω του περιορισμού των κινήσεων λόγω της καραντίνας του κορωνοϊού, γίνονται για λόγους υγείας και για επαγγελματικούς λόγους και έτσι είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία των δρομολογίων των πλοίων. Ακολούθως ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος πρότεινε την κατασκευή λιμένος στην Αγ. Παρασκευή Καρύστου για να λυθεί το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α

 2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και την αντίθεσή μας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα διότι έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην επαγγελματική δραστηριότητα των δημοτών και στην μετακίνηση ασθενών προς τα νοσοκομεία της Αθήνας. Ζητάμε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα να επανεκκινήσει άμεσα το δρομολόγια και σε επαρκή αριθμό καθημερινά. Το ψήφισμα αυτό να αποσταλεί εκτός από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τον ΟΛΝΕ για τις δικές τους ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

«Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 31 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου 
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2021 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 «Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)» Σήμερα την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 778/27-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 περί συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), ήτοι:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 12 Αλούκος Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το 2ο τακτικό θέμα) 2 Κανέλλου - Χουντάση Μαρία 13 Γκεμίσης Ιωάννης 3 Βερούχη – Λεμονιά Μαρία 14 Τζώρτζης Θεόδωρος 4 Ζέμπης Ευάγγελος 15 Τσαπέπα Μαρία 5 Ρουκλιώτης Ιωάννης 16 Χατζηνικολής Ζαχαρίας 6 Τούρλα Γεωργία 17 Πολίτη Σωτηρία 7 Γκιβίσης Ζαφείρης 18 Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξ. 8 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 19 Νόβας Δημήτριος 9 Οικονόμου Γεώργιος 20 Μανώλης Ανάργυρος 10 Ζαφείρης Αθανάσιος 21 Παρασκευάς Δημήτριος 11 Ξυπόλητος Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ : 1 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 4 Βουγιούκα Χαρούλα 2 Κεφαλάς Ευάγγελος 5 Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία 3 Κουνέλης Κωνσταντίνος 6 Σάκκας Θεόδωρος 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. : Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Καρύστου, Αλεξανδρής Ευάγγελος, β) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος. 1 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 . Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α΄. Ο Πρόεδρος πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων: 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα και αίτημα για άμεση επαναλειτουργία τους», 2) «Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά . Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2021
 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο «Αίτημα για την άμεση απόδοση οφειλών από Τέλη ΑΠΕ (1% στους δημότες και 1,7% στο Δήμο Καρύστου)». 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την μεγάλη καθυστέρηση απόδοσης των Τελών ΑΠΕ που αφορά την απόδοση του 1% στους δημότες και του 1,7% στο Δήμο Καρύστου. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος δήλωσε πως : «Σε συνέχεια επιστολών μας προς το Υπουργείο Ενέργειας επαναφέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να τονιστεί η επιτακτική ανάγκη απόδοσης του 1% προς τους καταναλωτές του Δήμου μας που το δικαιούνται καθώς και του 1,7% προς τον Δήμο Καρύστου.» Ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας : « Ο Δήμος Καρύστου επιβαρύνεται με ένα τεράστιο αιολικό φορτίο, ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση δυσχεραίνει την καθημερινή διαβίωση του συνόλου των δημοτών μας, είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν, η άμεση απόδοση των ποσών που έχουν καθυστερήσει καθώς και η αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου στην τοπική κοινωνία που διαμαρτύρεται και αντιδρά έντονα τόσο για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της απόδοσης των παραπάνω όσο και για τις επαπειλούμενες διακοπές παροχών ηλεκτρικού ρεύματος» Τέλος ο Δήμαρχος ζήτησε την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς το Υπουργείο, τους Βουλευτές του Νομού και την Περιφέρεια. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την μεγάλη καθυστέρηση απόδοσης από τον ΛΑΓΗΕ των Τελών ΑΠΕ στους δημότες και στο Δήμο Καρύστου.
 2 Καλούμε τον ΛΑΓΗΕ να καταθέσει άμεσα, το 1% υπέρ οικιακών καταναλωτών των κατοίκων των Κοινοτήτων που είναι εγκατεστημένες οι ανεμογεννήτριες, το 1,7% υπέρ του Δήμου Καρύστου.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2021. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. 
 Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν 
 Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Το Ιδιοκτησιακό και η ανεμογεννήτρια στην Λάλα, ανάμεσα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 31/1/2021

 Κάρυστος 27/ 1 / 2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 778 Τηλ. 22243 50016 

 ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Καρύστου κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δ. Καρύστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) την 31η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη ψηφίσματος και συνέχιση ενεργειών για την στήριξη της επίλυσης του ιδιοκτησιακού προβλήματος της νότιας Καρυστίας. ΄

2. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας EREN ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. περί δωρεάς κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Νέα Στύρα.

 3. Λήψη απόφασης για την μη τοποθέτηση ανεμογεννήτριας της εταιρίας RESPLAN – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Καλυβίων σύμφωνα με την με αρ. 2/2021 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. 

4. Εξέταση αιτήματος για την επέκταση χωροταξικού φέρουσας ικανότητας ειδικού σκοπού (Αιολικά και Φωτοβολταϊκά) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Μ.ΕΠΕ. 

5. Ενημέρωση σχετικά με τις από 11-9-2020 προτάσεις του Δημ. Συμβούλου κ. Νόβα Δημητρίου. 

6. Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11β του ν.4412/2016).

 7. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11δ του ν.4412/2016).

 8. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων ή κινητών πραγμάτων προς εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση. 9. Ορισμός μελών Επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων.

 10. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. 

11. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων επί των καταστημάτων και των επιχειρήσεων του Δήμου Καρύστου. 

12. Ορισμός μελών Επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αχρήστων υλικών. 

13. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή γνωμοδότησης για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων. 

14. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή για θέματα που αφορούν εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. 

15. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και καθορισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων προς έλεγχο. 

16. Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών.

 17. Ορισμός μελών Επιτροπής Κτιριολογικών Ελέγχων. 18. Εξέταση αίτησης Παπαλυμπέρη Ισίδωρου περί αντικατάστασης μουριάς.Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Όχι στον υποβιβασμό των σχολείων δήμου Καρύστου, αλλά...


Διαβάζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ακολουθεί προσπάθειες μέσα στα χρόνια για να μην υποβιβαστούν τα σχολεία της περιοχής . Ας δούμε όμως την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα μας λέει ότι πάρα πολλές οικογένειες έχουν φύγει λόγω της κρίσης από την περιοχή. Επίσης η πραγματικότητα μας λέει ότι σε όλη την χώρα εδώ και χρόνια έχουν γίνει τέτοιες αλλαγές όπως και το ότι η Περιφέρεια πια δεν χρηματοδοτεί πολλά δρομολόγια για τα σχολεία, μιας λόγω απόστασης, μιας λόγω λίγων μαθητών . Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια με την καθυστερημένη τακτοποίηση της μεταφοράς των μαθητών.

Καλές είναι οι αποφάσεις αν και έχει αποδειχθεί ότι είναι διακοσμητικές τόσο σε αυτό όσο  και σε άλλα   προβλήματα που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

 Της με αριθ. 22 από 30 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2020 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022»   

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει το κατεπείγον της με τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 151/2020

 ΘΕΜΑ: 2ο «Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2021-2022». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. 8993/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας με το οποίο ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις παρακάτω μεταβολές που αφορούν σχολικές μονάδες στα όρια του Δήμου μας: 

Α) Υποβιβασμός του 12θέσιου 1ου Δημ. Σχολείου Καρύστου σε 10θέσιο. 

Β) Υποβιβασμός του 12θέσιου 2ου Δημ. Σχολείου Καρύστου σε 10θέσιο.

 Γ) Υποβιβασμός του 6θέσιου Δημ. Σχολείου Μαρμαρίου σε 5θέσιο. 

Δ) Κατάργηση του 1θέσιου Δημ. Σχολείου Καλλιανών. 

Ε) Κατάργηση του 1θέσιου Δημ. Σχολείου Στουππαίων. 

 Προτείνουμε να εκφραστεί αρνητική γνωμοδότηση για τις προτεινόμενες μεταβολές διότι στους ανωτέρω οικισμούς του Δήμου μας ζουν αρκετά νεαρά ζευγάρια τα οποία έχουν βρέφη που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ανάγκη από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης η μετακίνηση των παιδιών μέχρι το πλησιέστερο σχολείο θα είναι δυσχερής λόγω των μεγάλων αποστάσεων και του κακού οδικού δικτύου. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εκφράζουμε αρνητική γνώμη για τις προτεινόμενες, με το με αρ. 8993/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, μεταβολές που αφορούν σχολικές μονάδες στα όρια του Δήμου μας για τους λόγους που εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. Προτείνουμε να μην μειωθούν οι οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων Καρύστου και Μαρμαρίου και τα Δημοτικά σχολεία Καλλιανών και Στουππαίων να παραμείνουν σε αναστολή.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καλλικράτης στα σχολεία Ποια νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια συγχωνεύονται ή καταργούνται σε όλη τη χώρα

Μεγάλο σχέδιο συγχωνεύσεων, καταργήσεων σχολείων, αλλά και επανιδρύσεων σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο αλλάζει ριζικά τον «χάρτη» της Εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα κλείσουν, ενώ συγχωνεύσεις αναμένονται και σε λυκειακές τάξεις αλλά και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην ίδιο χώρο


<b>Καλλικράτης στα σχολεία </b>Ποια νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια συγχωνεύονται ή καταργούνται σε όλη τη χώρα | tovima.gr

Μεγάλο σχέδιο συγχωνεύσεων, καταργήσεων σχολείων, αλλά και επανιδρύσεων σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο αλλάζει ριζικά τον «χάρτη» της Εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα κλείσουν, ενώ συγχωνεύσεις αναμένονται και σε λυκειακές τάξεις αλλά και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν στην ίδιο χώρο. Το ποσοστό των σχολείων που θα βάλουν «λουκέτο» δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά οι ομοσπονδίες των δασκάλων και των καθηγητών που αντιδρούν στο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας το ανεβάζουν στο 30% των σχολείων που λειτουργούν πανελλαδικά. Βέβαια, από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Τα κριτήρια, όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, δεν είναι οικονομικά αλλά παιδαγωγικά. Οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολεία με περισσότερους… δασκάλους από μαθητές, είναι συχνές. Οπως έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις σχολείων που λειτουργούσαν σε διπλανά κτίρια με λιγότερους από 60 μαθητές το καθένα αλλά δύο διευθυντές και δυσανάλογα μεγάλο διοικητικό προσωπικό.

Ο «Καλλικράτης» στην Εκπαίδευση προκαλεί βέβαια αντιδράσεις τόσο στους τοπικούς «άρχοντες» όσο και στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της χώρας (ΟΛΜΕ και ΔΟΕ) που ξεκινούν σειρά κινητοποιήσεων για το θέμα.

«Οι περιπτώσεις σχολείων που λειτουργούν μόνο και μόνο για να δικαιολογούνται θέσεις διευθυντών και ρουσφέτια τοπικών αρχόντων δεν είναι μία ή δύο»

έλεγε από την άλλη πλευρά στο «Βήμα» ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.

Τι γίνεται όμως στις Περιφέρειες της χώρας; Τα στοιχεία που εξασφάλισε «Το Βήμα» δίνουν μια πρώτη εικόνα των σχολείων που πρόκειται να κλείσουν και των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε απόρρητα έγγραφα προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. ?

Περίπτωση πρώτη

Νηπιαγωγείο Πετραλώνων, Ν. Χαλκιδικής στη Θεσσαλονίκη

Μαθητές: 10 παιδάκια (3 νήπια και 7 προνήπια)

Προτείνεται συνένωση με το 1ο ή το 2ο Νηπιαγωγείο Τρίγλιας όπου λειτουργούν με δύο τμήματα το καθένα (τέσσερα τμήματα) με 16 νήπια και 14 προνήπια (δύο τμήματα) και 20 νήπια και 19 προνήπια (δύο τμήματα) αντίστοιχα. Στο 1ο Τρίγλιας λειτουργεί και ολοήμερο τμήμα με μία επιπλέον νηπιαγωγό. Οπως λένε στελέχη και εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περιοχής, αν συγχωνευθούν τα σχολεία θα λειτουργήσει ολοήμερο νηπιαγωγείο με το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμά του, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα καθώς δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός φοίτησης νηπίων.

Περίπτωση δεύτερη

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου

– Προτείνεται συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Κόντσικας (5 μαθητές) με το 1ο τριθέσιο δημοτικό σχολείο Μαρμάρων (με 29 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Πωγωνιανής (6 μαθητές) με το διθέσιο δημοτικό σχολείο Δελβινακίου (21 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Βασιλικής (10 μαθητές) με το πενταθέσιο δημοτικό σχολείο Λογγάδων (51 μαθητές) που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα.

Περίπτωση τρίτη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Ιωαννίνων

– Προτείνεται συγχώνευση του Γυμνάσιου Λογγάδων (24 μαθητές) με το Γυμνάσιο Κουστελιού (108 μαθητές) που απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Παναγιάς (15 μαθητές) με το Γυμνάσιο Φιλιππιάδας (200 μαθητές) που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα.

Περίπτωση τέταρτη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού Αρτας

– Προτείνεται συγχώνευση του Γυμνασίου Αστροχωρίου (15 μαθητές) με το Γυμνάσιο Ανω Καλεντίνης (35 μαθητές) που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα.

Περίπτωση πέμπτη

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (Νομού Αργολίδας)

– Προτείνεται συγχώνευση δημοτικού σχολείου Μάνεση με 5 μαθητές με το εξαθέσιο σχολείο Αγ. Τριάδας που απέχει 3 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του δημοτικού σχολείου Προσύμνης με 5 μαθητές με το τετραθέσιο σχολείο Ινάχου που απέχει 4 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου με 20 μαθητές με το Γυμνάσιο Λυγουριού που απέχει 7 χιλιόμετρα.

Περίπτωση έκτη

Περιφερειακή Διεύθυνση Νομού Κορινθίας

– Προτείνεται η συγχώνευση του 6ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου που είναι συστεγαζόμενα με 90 μαθητές το καθένα.

– Συγχώνευση του διθέσιου δημοτικού σχολείου Αγγελοκάστρου με 20 μαθητές με το εξαθέσιο σχολείο Σοφικού από το οποίο απέχει 8 χιλιόμετρα.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Περαχώρας με 30 μαθητές με το Γυμνάσιο Λουτρακίου που απέχουν 10 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

– Συγχώνευση του Γυμνασίου Παναριτίου με 13 μαθητές με το 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου που απέχουν 20 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

– Συγχώνευση του Επαγγελματικού Λυκείου Ξυλοκάστρου με 40 μαθητές με το Επαγγελματικό Λύκειο Κιάτου που απέχουν μεταξύ τους 15 χιλιόμετρα.

Περίπτωση έβδομη

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (Χανιά)

 Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Σφηναρίου φοιτούν τέσσερις μαθητές. Προτείνεται να μεταφέρονται στο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Πλατάνου, όπου φοιτούν και άλλα παιδιά του χωριού.

– Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Καληδονίας φοιτούν τρεις μαθητές. Προτείνεται να μεταφέρονται στο δωδεκαθέσιο δημοτικό σχολείο Κολυμβαρίου, όπου φοιτούν και άλλα παιδιά του χωριού.

– Στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Καλαθενών φοιτούν οκτώ μαθητές και προτείνεται να μεταφέρονται στο εξαθέσιο 2ο δημοτικό σχολείο Κισσάμου.

(Για όλες αυτές τις μεταφορές των μαθητών υπάρχει συνεννόηση με το ΚΤΕΛ Χανίων, το οποίο προτίθεται τις αναλάβει.)

Ηράκλειο

Προτείνονται οι καταργήσεις των σχολείων:

– Νηπιαγωγείο Λαρανίου που βρίσκεται σε αναστολή τα σχολικά έτη 2008 -2009, 2009-2010 και 2010-2011 λόγω έλλειψης μαθητών.

– Νηπιαγωγείο Τσαγκαρακίου που βρίσκεται σε αναστολή από το 2008 λόγω έλλειψης μαθητών.

Ακόμη, προτείνεται σε συνεργασία με τους νέους καλλικρατικούς δήμους η αναστολή της λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού των σχολείων:

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πλώρας του 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πρεβελιανών του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Πυργού του 4ου Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Τριθέσιο δημοτικό σχολείο Κυπαρίσσου του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

– Τρίτο πενταθέσιο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Ηρακλείου.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείου Τουρλωτής.

– Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Λιμνών.

– Μονοθέσιο νηπιαγωγείο Καβουσίου.


Στόχοι που έχει θέσει το υπουργείο Παιδείας

– Ενας δάσκαλος ανά τάξη και εκπαιδευτικοί για κάθε μάθημα ειδικότητας στα δημοτικά.

– Ενταξη νέων μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων (ξένη γλώσσα – πρώτη και δεύτερη, θεατρική αγωγή, εικαστικά, πληροφορική και φυσική αγωγή), κάτι που δεν είναι εύκολο σε ολογοθέσια σχολεία.