Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

«Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα»

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Καταδικάζουμε την νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου. 
 Επιφυλασσόμαστε των διεκδικήσεων από μέρους του Δήμου για όλα τα ζητήματα όπως έχουν εκφραστεί στις παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2020. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 92/2020 ΘΕΜΑ:
 1ο «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 147747/356/24-7-2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο αποστέλλεται προς δημοσίευση η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 ΜW και των συνοδών σε αυτών έργων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 30 MW, 12MW, & 27MW στις θέσεις «Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα , Τσούκα – Μανδραγιάρα , Τσούκα --Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα -Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα μεγάλη- Βρανούλι» αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης ν. Αττικής».
 Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης με τα με αρ. 7967/28-7-2020 και 8195/3-8-2020 έγγραφά του ζήτησε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα.
 Η δικηγόρος με έμμισθη εντολή του Δήμου Καρύστου κ. Λιόλιου Ελένη έκανε την εξής γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα: « ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κάρυστος, 5 Αυγούστου 2020 2 Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Καρύστου αναφορικά με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στον Καφηρέα. Σχετικά: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 147747/356/24-7-2020 εντολή προς δημοσίευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιβαλλοντικών Όρων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 7967/28-7-2020 αίτηση οκτώ (8) δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καρύστου. 3. Πίνακες 10.1 και 10.2 του Παραρτήματος Β της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45/2014). ----------------------------------- Με το υπ’ αριθ. 1 σχετικό εστάλη για δημοσίευση στον τύπο κείμενο τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 201433/27-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΙΖΟ-4Θ6) Υ.Α. περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιριών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21 MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW στις θέσεις «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα-Μανδραγιάρα, Τσούκα-Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα-Αντιάς, Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι» αντίστοιχα και των εταιριών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας, καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60036/1739/12-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ). Με το υπ’ αριθ. 2 σχετικό, οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου με θέμα τη γνωμοδότηση για την έγκριση των άνω περιβαλλοντικών όρων. Το ζήτημα της γνωμοδότησης φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης (ή παράτασης) χρονικής διάρκειας ισχύος της ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας, καθώς και εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων (διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ) ρυθμίζεται στο ά. 3§6α της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45/2014). Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι οι γνωμοδοτούντες φορείς εκ των αναφερομένων στους πίνακες του Παραρτήματος Β της ίδιας ΚΥΑ, καθορίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, και περιορίζονται σε αυτούς που, λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας, σχετίζονται με τις ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας, είτε λόγω της ανανέωσης (ή παράτασης) ισχύος της ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, είτε λόγω εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησής του. Η άνω γνωμοδότηση δύναται να αφορά είτε τον Φάκελο Ανανέωσης ή Τροποποίησης ΑΕΠΟ, είτε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση (ή παράταση) ισχύος της ΑΕΠΟ, ή τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση έργου ή δραστηριότητας, εφόσον έχει κριθεί απαραίτητη η υποβολή της. Σύμφωνα δε με το σχετικό 3, ήτοι πίνακες 10.

1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και 10.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», οι ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν περιλαμβάνονται στους φορείς γνωμοδότησης. Τέλος, σύμφωνα με το ά. 6§2 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 4§1 του ν. 4685/2020, μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών αξιολογεί τον φάκελο και αποφαίνεται: αα) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδεται απόφαση, χωρίς άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο, ββ) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ και εκκινεί η διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η τροποποίηση τις αφορά κατά αρμοδιότητα.
3 Με βάση τα ανωτέρω, έχω την άποψη ότι ο Δήμος Καρύστου δεν γνωμοδοτεί εν προκειμένω για την τροποποίηση της ανωτέρω ΑΕΠΟ. Κάρυστος, 5 Αυγούστου 2020 Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος» Κατά την συζήτηση που ακολούθησε ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως εξής:
 Ο Δήμαρχος εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τη νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου και ζήτησε να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ζητούμε την επαναφορά της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος επίσης τόνισε, ότι το Δ.Σ. έχει εκφράσει τις απόψεις του για την τοποθέτηση των ΑΠΕ και σε προηγούμενα συμβούλια με ομόφωνες αποφάσεις , γι'αυτό ζήτησε και η σημερινή απόφαση που θα ληφθεί να είναι ομόφωνη. Ο Πρόεδρος ζήτησε να γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τους όμορους Δήμους, τους βουλευτές του νομού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ενημερωθούν σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή από την εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων. Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας ζήτησε να ληφθεί απόφαση που να μην επιτρέπει την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου.
 Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Παρασκευάς Δημήτριος δήλωσε: «Αρχική τοποθέτηση: Για εμάς το σημερινό θέμα δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα, της θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης στην τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 7 αιολικών της εταιρίας ΤΕΡΝΑ. Αποτελεί θέμα ουσίας για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την άναρχη και εκτός ορίων εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή μας. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό από δημοσιεύματα, από τον περασμένο Απρίλη η ΤΕΡΝΑ έχει εξαγοράσει και τις άδειες εγκατάστασης της εταιρίας RF Energy ανεβάζοντας την επιδιωκόμενη εγκατάστασή της σε 18 αιολικά πάρκα (ΑΣΠΗΕ) που μεταφράζονται σε περίπου 120 νέες ανεμογεννήτριες. Έτσι, στην πραγματικότητα μιλάμε για περίπου 120 ανεμογεννήτριες και όχι 51. Αυτές θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 67 της ENEL και τις παλαιότερες του ΡΟΚΑ στον Καβοντόρο. Η ουσία είναι πως ο δήμος μας ήδη σηκώνει ένα τεράστιο φορτίο, άνω των 700 α/γ, είναι πρώτος σε εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα και για αυτό δεν αντέχει νέες εγκαταστάσεις. Πολύ περισσότερο που είναι πια αποδεδειγμένο πως η τεράστια ανάπτυξη των ΑΠΕ στο δήμο μας και συνολικά στη χώρα δεν έχει σε καμιά περίπτωση να κάνει με την παροχή φθηνού ρεύματος στο λαό και την προστασία του Περιβάλλοντος. Μοναδικός σκοπός αυτών των έργων είναι η κερδοφορία των επιχειρηματιών κολοσσών, ελληνικών και ξένων. Ακόμη, όσο αφορά και την ίδια τη ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ είναι χαρακτηριστικό πως:  Σημειώνει ότι οι οικισμοί του Καβοντόρου δεν έχουν σχέδιο πόλης. Πέρα από το γελοίο της υπόθεσης, μας προβληματίζει ότι δεν αντιμετωπίζει ως συγκροτημένους οικισμούς τα χωριά του Καβοντόρο. Άραγε θα τηρηθεί έστω η προβλεπόμενη απόσταση ανεμογεννητριών από κάθε σπίτι στα χωριά του Καβοντόρο;  Ενώ στην Αττική η όδευση της Γραμμής Υψηλής Τάσης γίνεται υπόγεια, εδώ θα είναι εναέρια. Αυτό καταρρίπτει το επιχείρημα των τεχνικών δυσκολιών και αναδεικνύει 4 την ουσία που είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης για την εταιρία που άλλωστε το αναφέρει καθαρά στη μελέτης της (σελ 95-97).  Χωρίς στοιχεία αναφέρει πως δεν υπάρχει σωρευτική επίδραση στην περιοχή από το σύνολο των αιολικών πάρκων, πράγμα που εμφανώς δεν ισχύει και δεν καταρρίπτεται και από την εν λόγω ΜΠΕ. Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει όχι μόνο να δώσει αρνητική γνωμοδότηση για την τροποποίηση της ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ, αλλά να εκφράσει και την ξεκάθαρη άρνηση του στην εγκατάσταση αυτού του τεράστιου αιολικού πάρκου και κάθε άλλου νέου από εδώ και μπρος. Ανάλογη αρνητική απόφαση θα πρέπει να πάρει και η Περιφέρεια που είναι έκθετη από την ίδια τη μελέτη της ΤΕΡΝΑ όπου κάνει αναφορά στο υπό αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Στερεάς Ελλάδας το οποίοι αναφέρει πως: «Η σημασία των ΑΠΕ και του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναδεικνύεται και προωθείται από το ΠΠΧΣΑΑ και από το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ». Τέλος, θεωρούμε πως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εμποδίσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης κανένας νόμος γιατί πρόκειται κατά βάση για πολιτική απόφαση και στάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι γνωστό πια πως οι νόμοι θεσπίζονται και όταν χρειάζεται διορθώνονται κιόλας, ώστε να εξυπηρετούν ακριβώς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όταν κρίνεται πως μέσω της γνωμοδότησης θα προχωρήσει πιο εύκολα μια επένδυση τότε την επιδιώκουν, όταν όχι την μπλοκάρουν. Δευτερολογία: Είναι πολύ σημαντική την πρόθεση για αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στις εγκαταστάσεις νέων αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου. Θεωρούμε πως θα πρέπει να διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι είμαστε ενάντια σε κάθε νέα εγκατάσταση αιολικών, ότι είμαστε ενάντια στην τροποποίηση της μελέτης της ΤΕΡΝΑ αλλά και στην αρχική της μελέτη. Παρόλα αυτά, όσο σημαντική και αν είναι μια τέτοια απόφαση, θεωρούμε πως δεν αρκεί για να μπλοκάρει τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων της Ενέργειας στην περιοχή μας, απαιτείται και οργανωμένη μαζική διαμαρτυρία από τους κατοίκους του Δήμου μας. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε υπόψη μας πως η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της ΕΕ, όλων των Ελληνικών Κυβερνήσεων, αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω πως πάει πολύ για κάποιους δημοτικούς συμβούλους να είναι σήμερα «λάβροι» ενάντια στον πρόσφατο Περιβαλλοντικτόνο νόμο της ΝΔ και πριν πέντε μήνες να μην ψηφίζει κανείς το καταδικαστικό ψήφισμα που είχαμε καταθέσει».

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος δήλωσε: «Θα ήθελα να καταθέσω τις απόψεις μου ξεκάθαρα και με σαφήνεια, γι αυτό το σημαντικό για την περιοχή της νότιας Καρυστίας θέμα. Τελευταία γίνεται λόγος ολοένα και συχνότερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παρουσιάζονται σαν το αντίδοτο στην κρίση του ακριβού πετρελαίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο κανείς δεν συζητάει ούτε λαμβάνει υπ όψιν του ότι οι ΑΠΕ στην περίπτωση της Νότας Εύβοιας έχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν μπαίνουν υπέρμετρα κοντά σε οικισμούς κορυφογραμμές και φυσικές περιοχές. Τα αιολικά πάρκα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήκουν στην κατηγορία των βιομηχανικών έργων και απαιτούν για την ανάπτυξη τους μεγάλες εκτάσεις γης κατασκευή δικτύων μεταφοράς ,δρόμων πρόσβασης . 5 Κατά συνέπεια απαιτούνται σοβαρές επεμβάσεις στο περιβάλλον για την εγκατάσταση τους και οι περιοχές που δέχονται τέτοιες παρεμβάσεις μεταβάλλονται σε ένα είδος βιομηχανικής περιοχής. Τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες του κράτους προωθούν σκανδαλωδώς την υπερσυγκέντρωση Α.Π. στην Νότια Εύβοια σε σημείο που την έχουν εξαιρέσει από την ανάπτυξη άλλων μορφών ενέργειας (φωτοβολταικά κλπ.) Η νότια Εύβοια μέχρι σήμερα έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο όγκο ανάπτυξης αιολικών πάρκων ενώ δεν σταματούν να σχεδιάζονται ακόμα περισσότερα. Και εδώ μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί . Ως που θα σταματήσει το νούμερο των ανεμογεννητριών στην περιοχής μας; Ποιος θα καθορίσει πότε θα θεωρηθεί κορεσμένη η περιοχή; Μήπως τα επιχειρηματικά συμφέρονται των εταιρειών που εμπλέκονται στην κατασκευή των αιολικών πάρκων; Ποιός είναι αυτός ο φορέας που θα μας πει μέχρι που και πόσες; Είχα ζητήσει επανειλημμένα από το Δ.Σ Να προχωρήσει ο Δήμος σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό αποκλεισμού κάποιων ζωνών που έχουν να κάνουν με τα μνημεία της φύσης, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. αλλά ποτέ δεν μπήκαμε στην ουσία της πρότασης φοβούμενοι μήπως δυσαρεστήσουμε τους κρατικούς ταγούς ή τους μελλοντικούς επενδυτές. Γιατί όμως ξαφνικά άνοιξαν οι ορέξεις για τοποθέτηση αιολικών πάρκων στο σύνολο σχεδόν του Νομού; Η απάντηση έχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο και είναι η ψήφιση του τελευταίου περιβαλλοντοκτόνου, νόμου αφού η πολιτεία νομίζει ότι έτσι θα αποκατασταθεί ή μεγάλη σημερινή εξάρτηση της Ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, δημιουργώντας ένα άλλον πόλο επενδύσεων στην χώρα. Μόνο που ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείτε κατά μεγάλο ποσοστό πάνω από τα κεφάλια μας, αφού μεταβάλουν κυριολεκτικά την περιοχή μας σε βιομηχανική περιοχή λόγω του μικρού κόστους για τις εταιρείας. Έτσι η Εύβοια και κυρίως η περιοχή της νότιας Καρυστίας καλείτε να γίνει η μπαταρία της Υπόλοιπης Ελλάδος. Η τελευταία πριν 3 μήνες ψήφιση του νόμου με τις 350 σελίδες πρόσθετες φωτογραφικές τροπολογίες! εν μέσω κορωνοϊού και πανδημίας καθορίζει την αναπτυξιακή μας φυσιογνωμία τις επόμενες δεκαετίες για μας χωρίς εμάς! Δένει τα χέρια στις τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν αντιμετωπίζοντας μας ως «ιθαγενείς». Τώρα βέβαια πόσο οικολογικές είναι οι ανεμογεννήτριες είναι ένα θέμα, καθώς ήδη στο εξωτερικό θεωρούνται ξεπερασμένες και στρέφονται σε άλλες πιο φιλικές ΑΠΕ. Στην Βρετανία π.χ. δεν αποδέχονται την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές όπου το περιβαλλοντικό κόστος ξεπερνά το όφελος. Κυρίως γιατί απαιτούν δεκάδες τόνων τσιμέντου, αποψιλώνουν το δάσος και έχοντας περιορισμένη ζωή σύντομα θα χάσκουν σαν σκουριασμένα κουφάρια πάνω από τα κεφάλια μας για πολύ καιρό. Όμως το παράξενο και ταυτόχρονα αποκαρδιωτικό είναι ότι το ίδιο το κράτος που νομοθέτησε την χωρική πυκνότητα της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στην περιοχή μας (Κάρυστος 4% και ο υπόλοιπος Δήμος Καρύστου στο 8%) είναι το ίδιο κράτος που δεν σέβεται τον εαυτόν του , αφού καταστρατηγεί τους νόμους που ψηφίζει, γράφοντας στα παλαιοτέρα των υποδημάτων του τους θεσμούς και κατοίκους αυτής της περιοχής. Όταν αυτά συμβαίνουν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ που μαζευτήκαμε απόψε; Σε τι μπορεί να ωφελήσει η γνώμη ενός απλού συμβούλου της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας; Ή οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε εμείς απόψε; Όταν γνωρίζουμε ότι θα πεταχτεί αύριο στο καλάθι των αχρήστων.
 6 Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μας έχουν να παίζουμε τον κυματοθραύστη της λαϊκής οργής, να μαλώνουμε μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε σε στρατόπεδα βορείων και νοτίων , να προπηλακιζόμαστε σε λαϊκές συνελεύσεις, όπου οι μεν να κατηγορούν τους δε για συμφέροντα, και τα τοιαύτα, και οι άλλοι να κάνουν ανενόχλητη την δουλεία τους με την βούλα του κράτους. Το νησί μας μέχρι σήμερα προσανατολίστηκε για την πάρα πέρα ανάπτυξη του μαζί με τις άλλες δραστηριότητες και στον τουρισμό. Αν κάποιοι θέλουν να την μετατρέψουν σε γη non grata είναι δικαίωμά τους. Όμως είναι δικαίωμα, αλλά και συνάμα υποχρέωση όλων μας, η προάσπιση της ιστορίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε καθημερινά. Οι βουνοκορφές της ‘Οχης και όχι μόνο, είναι πολύτιμες (ιστορικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά). Τον τελευταίο μήνα ο δήμος Καρύστου ανακοίνωσε μια αξιόλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη των αγροτικών μονοπατιών αλλά και ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο περιπατητικός και ο πολιτισμικός που σε πολλά σημεία του μπορεί να ακυρωθεί από την αλόγιστη και μεγάλης κλίμακας επεμβάσεων στα βουνά μας. Παρ’ όλο που έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας, φαίνεται η ανάπτυξη και το μέλλον του νησιού να προσανατολίζονται πως αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι μη εποχικές και υψηλών εισοδημάτων εάν αναπτυχθούν με όραμα, μεράκι και σωστό συντονισμό θα αλλάξουν την μοίρα μας . Το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος. Οι ενεργειακές ανάγκες της Καρυστίας καλύπτονται μόλις με ένα πολύ μικρό αριθμό ανεμογεννητριών που θέλουν να τοποθετήσουν όλες οι λόγω εταιρείες στα βουνά μας. Για να καλύψουμε δε το ποσοστό μας επί του εθνικού στόχου θα αρκούσαν μόλις μερικές ανεμογεννήτριες. Ποιος λοιπόν ο λόγος λοιπόν να βιαστούμε να συμμετέχουμε ως νησί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του λεκανοπεδίου και της Μυκόνου κλπ. καταστρέφοντας δια πάντως κάποιες περιοχές μας, όταν χωρίς καμία αμφιβολία το ενεργειακό πλάνο της χώρας είναι από ασαφές έως θολό? Τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα; -Να επιμείνουμε στην φέρουσα ικανότητα ενός τόπου, δεν μπορεί σε ένα δήμο να παράγεται το μισό αιολικό δυναμικό της χώρας! Η Καρυστία έδωσε απλόχερα ότι είχε να δώσει μέχρι σήμερα, ας επιμερίσουν τον υπόλοιπο σχεδιασμό τους στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελληνικής επικράτειας. -Να γίνει επιτροπή με τη συμμετοχή των δημάρχων όλων των δήμων που τους αφορά αλλά και ειδικών νομικών επιστημόνων. Απαιτείται ενότητα όλων, Ευβοέων και Σκυριανών. -Οι κυβερνητικοί βουλευτές, που ψήφισαν το τελευταίο νόμο πριν από 3 μήνες και τώρα η αντίδρασή τους ποικίλει από την έκπληξη, έως την αφωνία, να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κεντρική διοίκηση. Για την περιφέρεια επίσης δεν αρκούν μόνο τα ψηφίσματα. Σε πρώτη φάση να ενημερώσει επίσημα τι γνωρίζει για τις άδειες, το χωροταξικό και τον ρόλο της ΡΑΕ».
 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημήτριος ζήτησε να ληφθεί απόφαση ώστε να μην τοποθετηθεί ούτε μια νέα ανεμογεννήτρια διότι η περιοχή έχει κορεστεί και σε επόμενο Συμβούλιο να επικεντρωθούμε στις διεκδικήσεις του Δήμου. Επίσης δήλωσε πως παραβιάζεται ο υπάρχον χωροταξικός σχεδιασμός. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ρουκλιώτης Ιωάννης ζήτησε να επιμείνουμε στις διεκδικήσεις εκ μέρους του Δήμου από τις εταιρείες Αιολικών Πάρκων.
7 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος ζήτησε να γίνει μια ημερίδα σχετικά με το θέμα και ζήτησε δυναμικές κινητοποιήσεις αφού με τα έγγραφα δεν γίνεται τίποτα.
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμυγδαλιάς κ. Χουντάσης Παναγιώτης δήλωσε πως η τοπική κοινωνία είναι υπέρ της τοποθέτησης ανεμογεννητριών αφού προωθούν την δημιουργία θέσεων εργασίας και υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10 , μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 Καταδικάζουμε την νομοθετική κατάργηση της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων που άπτονται της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Είμαστε ενάντια και δεν επιτρέπουμε την τοποθέτηση ούτε μίας επιπλέον νέας ανεμογεννήτριας στο όρια του Δήμου Καρύστου. 
 Επιφυλασσόμαστε των διεκδικήσεων από μέρους του Δήμου για όλα τα ζητήματα όπως έχουν εκφραστεί στις παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ.
 Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν
 Ο Πρόεδρος

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο κεκλεισμένων των θυρών στις 7 Αυγούστου. Πρώτο θέμα "1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα. "6ο " 6. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. της εταιρείας «WIND HELLAS».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΔήμος Καρύστου - Αρχική Σελίδα
 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 7η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 (Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς της επιδημίας του κορωνοϊού)
1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού πάρκου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην Δ.Ε. Καφηρέα.
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.
 3. Εξέταση ενστάσεων πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης επέκτασης σχεδίου πόλεως Μαρμαρίου. 4. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καρύστου.
 5. Ορισμός Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις
. 6. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. της εταιρείας «WIND HELLAS».
 7. Γνωμοδότηση σχετικά με τη κατασκευή του έργου υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών ΟΤΕ Εύβοια- Χίος.
 8. Εξέταση αίτησης Ξιαλίνα Κων/νου περί παραχώρησης χώρου για την στάθμευση ποδηλάτων και τοποθέτηση ομπρέλας.
9. Εξέταση αίτησης Κεφαλά Γεωργίου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
 10. Εξέταση αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε όμορα καταστήματα στην παραλία Νέων Στύρων.
11. Εξέταση αίτηση Ψαρρή Χρήστου περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αλέξι.
12. Έγκριση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Καρύστου τα Σαββατοκύριακα κατά τους θερινούς μήνες.
13. Έγκριση τοποθέτησης πλωτών σημαντήρων σε εγκαταστάσεις που δεν θεωρούνται λουτρικές.
 14. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ποσών Τελών Ύδρευσης.
 15. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή ή του νέου ιδιοκτήτη.
 16. Εξέταση αιτήσεων περί μείωσης τελών ύδρευσης σε άτομα ευπαθών ομάδων.
 17. Επιλογή νέου υδρονομέα της Τ.Κ. Καλυβίων.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

«Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου» ΔΙΑΥΓΕΙΑΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 7 από 12 Μαΐου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου»  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40/2020 ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλεως της Καρύστου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από τον Απρίλιο του 2008 μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τα συν/να σχέδια καθώς και την υπ΄αριθμ. 1/11-5-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Θεμάτων Σχεδίων Πόλεως και Οικισμών (Ε.ΔΙ.ΘΕ.Σ.Π.Ο) του Δήμου Καρύστου η οποία έχει ως εξής:

«Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή μελέτη Καρύστου, κατόπιν συζήτησης καταλήγει στα εξής σχόλια: Συμφωνεί με το κείμενο της μελέτης με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου, συναινούμε στον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι τη δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κ.α.),

 2. Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος) -προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου,

3. Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος,

4. Σχετικά με τα TAXI συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με προϋπόθεση το μήκος της θέσης στάσης να μην υπερβαίνει τα 3 οχήματα,

 5. Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης

, 6. Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων: Α) Να εμφανιστεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του νότιου τμήματος της Πλ. Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της,
 Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ' όλο το μήκος της παραλιακής, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζόδρομων και ήπιας κυκλοφορίας, 2

 7. Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος-ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της δυτικής περιμετρικής. αποφασίζει ομόφωνα Με βάσει τα παραπάνω να γίνει επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος μελέτης».

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αρ. 1/12-5-2020 απόφασής της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής: « Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.)

 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3-προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου.

3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος.

4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής (παλαιά γραφεία ΟΤΕ) και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος.

 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους με πρόβλεψη επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης.

6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. Β) Ποδηλατόδρομος μπορεί να δημιουργηθεί καθ΄όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας.

7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής.

 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). Με βάση τα παραπάνω να γίνει η επικαιροποίηση κειμένου και διαγράμματος της μελέτης». Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αρ. 82 του ν. 3463/2006 που ορίζει ότι: «Άρθρο 82 Ρύθμιση κυκλοφορίας
 1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.… 3 [Αρχή Τροποποίησης] «2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57). 3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19 [Τέλος Τροποποίησης]»…. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ν. 2696/99 και το αρ. 82 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία :
 Ο Δήμαρχος δήλωσε : « Eντοπίζεται ιδιαίτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω αύξησης του πληθυσμού. Η περιοχή ολοένα και αναβαθμίζεται τουριστικά καθώς και εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο την γειτνίασή μας με την Αττική , την πλεονεκτική θέση σε σχέση με το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς και την προσπάθεια διασύνδεσης με τις Κυκλάδες. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη στο μέλλον την επέκταση της Αττικής οδού και τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Ραφήνας, η Κάρυστος θα αποτελέσει μεγαλύτερο πόλο έλξης, έτσι θεωρείτε πλέον επιτακτική ανάγκη ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός ώστε να αντιμετωπιστούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της περιοχής μας.» Τέλος ο Δήμαρχος τόνισε πως : « Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός γίνεται με σκοπό την διευκόλυνση κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα αλλά και να αντιμετωπιστεί στο μέγιστο η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής μας»


 Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χατζηνικολής Ζαχαρίας δήλωσε: «Μετά από καθυστέρηση πολλών ετών θεωρούμε ότι έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης της μελέτης , ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αποσπασματικές κινήσεις . Σε πρώτη φάση και μετά από προτάσεις μας , ψηφίσαμε την επιστημονική μελέτη , ώστε να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να γίνουν οι παρατηρήσεις , κατόπιν να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα , ώστε να εκφέρουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς και τέλος να προβούμε στην τελική έγκριση».

 Η Δημ. Σύμβουλος κ. Τσαπέπα Μαρία δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει την απόφαση γιατί η μελέτη είναι πολύ γενική χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρηματιών της πόλης και επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμαξάδες των ιππήλατων οχημάτων στην παραλιακή οδό το καλοκαίρι.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νόβας Δημ. πρότεινε να επεκταθεί η πλατεία Αμαλίας ανατολικά και δυτικά και να μονοδρομηθεί ως άνοδος η οδός Αιόλου.

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παρασκευάς δήλωσε: «Η συγκοινωνιακή μελέτη είναι αναγκαία εδώ και χρόνια για την πόλη της Καρύστου, ήδη είχε καθυστερήσει πολύ και αδικαιολόγητα! Συμφωνούμε με την πεζοδρόμηση και την μετατροπή σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας αρκετών οδών του κέντρου της Καρύστου. Σε συνδυασμό με την ύπαρξη πλατειών, χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών που είναι αναγκαία να δημιουργηθούν στην επέκταση του σχεδίου πόλης μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια πως όταν γίνεται αναφορά για πεζόδρομο μιλάμε για όλο τον χρόνο και όλες τις ώρες. Βεβαίως με τις εξαιρέσεις που αναφέρει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (διέλευση ασθενοφόρων κλπ) και με την πρόβλεψη για τις άμαξες όπως αναφέρεται. Όσο αφορά την παραλιακή οδό (Κριεζώτου) δε θα πρέπει να υπάρχει χώρος στάθμευσης στο λιμάνι, παρά μόνο αν δημιουργηθούν συγκεκριμένοι χώροι για οχήματα ΑΜΕΑ όπως προτείνει ο κ. Πρόεδρος.
 4 Όσο αφορά τα ΚΤΕΛ θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να σταθμεύουν στο τμήμα της Ελ. Αμερικής που βρίσκεται ανατολικά από το Δημαρχείο και όχι δυτικά, όπως φαίνεται στο χάρτη που επισυνάπτεται με την Τεχνική Έκθεση. Το τμήμα εκεί είναι φαρδύτερο και δε δημιουργεί προβλήματα. Ιδιαίτερα αν επισημανθεί και με ανάλογη διαγράμμιση στο οδόστρωμα. Για τα ΤΑΧΙ πιστεύουμε σωστά η πιάτσα μεταφέρεται νοτίως της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου, επί της Ελ. Αμερικής. Δε συμφωνούμε να υπάρχει πιάτσα μόνιμης στάθμευσης επί της Σαχτούρη στο ύψος της πλατείας. Θα μπορεί να υπάρχει σημείο όπου να παραλαμβάνονται επιβάτες, στην κατεύθυνση που εισηγείται και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υπερψηφίζω τη συγκοινωνιακή μελέτη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις επιμέρους παρατηρήσεις που επισημαίνω»,

 κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (24 έναντι 1) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την υποβαλλόμενη μελέτη Βελτίωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Καρύστου με τις εξής παρατηρήσεις: 1.Σε σχέση με την παραλιακή οδό Κριεζώτου συναινούμε στο χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου, στο τμήμα της από την οδό Αιόλου και μέχρι την οδό Οδυσσέως και εισηγούμαστε πως η πεζοδρόμηση πρέπει να επεκταθεί μέχρι την δυτική περιμετρική. Προφανώς ισχύουν τα συνήθη σχετικά με τις εξαιρέσεις οχημάτων (τροφοδοσίας, στάθμευσης παρόδιων, ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων κα.) 2.Να επικαιροποιηθεί το διάγραμμα της κυκλοφοριακής μελέτης με την εμφάνιση προσβάσεων διέλευσης οχημάτων στους χώρους λιμένων (1-λιμένας, 2-υπήνεμος μώλος, 3- προσήνεμος). Προτείνεται χώρος στάθμευσης στην παραλιακή μόνο στο πλάι του υπήνεμου μώλου. 3.Κατά μήκος της παραλιακής, στο τμήμα της από το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και μέχρι το τέλος της προβλήτας (και της θάλασσας) προτείνεται να είναι ήπιας κυκλοφορίας τμήμα, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από και προς τον κύριο χώρο του λιμένος. 4.Σχετικά με τα ΤΑΧΙ συμφωνούμε στην προτεινόμενη πιάτσα τους επί της οδού Ελλήνων Αμερικής και τις προτεινόμενες θέσεις στάσης τους (Σαχτούρη, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο) με την προϋπόθεση ότι η έννοια των θέσεων στάσης να είναι η σύντομη στάθμευση του οχήματος για την παραλαβή πελατών-επιβατών με τον οδηγό εντός του οχήματος. 5.Σχετικά με τις διαχωριστικές νησίδες στην οδό Ελλήνων Αμερικής, συμφωνούμε με την κατασκευή τους και επιπλέον επέκτασης αυτής προς την είσοδο της πόλης. 6.Να προστεθούν στο κείμενο των συμπερασμάτων τα εξής Α)Να εμφανισθεί διαγράμμιση και να γίνει πρόβλεψη για θέση στάσης-στάθμευσης ιππήλατων οχημάτων κατά μήκος του Νοτιοανατολικού τμήματος της Πλατείας Αμαλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης κατά μήκος της παραλιακής οδού σε όλο το μήκος της. (εκτός περιπτώσεων έκτακτων αναγκών κατά τις οποίες τα παραπάνω θα καθορίζονται αναλόγως) Β) Ποδηλατόδρομος και διαδρομή περιπάτου μπορεί να δημιουργηθεί καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας. 7.Η όδευση των φορτηγών να γίνεται δια μέσω της οδού Οδυσσέως (και όχι μέσω της Ι. Κότσικα όπως γίνεται μέχρι σήμερα) και μέσω του τμήματος λιμένος – ήπιας κυκλοφορίας κάτω από την παραλιακή και να ολοκληρώνεται δια μέσω της περιμετρικής. 8. Να προβλεφθεί κατάλληλα η σήμανση της επέκτασης Κριεζώτου (να μην είναι δυνατή η στάση-στάθμευση). 5 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ τ.σ. τ.υ. Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Επιτροπές Δήμου Καρύστου. Μέλη.Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου: 
Ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη της επιτροπής τους κάτωθι (σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 70 του Ν.3852/2010) για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου:
1. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο
2. Τον κ. Ζαφείρη Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από πλειοψηφία)
3. Τον κ. Τζώρτζη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την πλειοψηφία)
4. Τον κ. Νόβα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο (προταθείς από την μειοψηφία)
5. Τον κ. Αλεξανδρή Παναγιώτη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
6. Τον κ. Γκιβίση Γεώργιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
7. Τον κ. Γκότση Χρήστο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
8. Τον κ. Δικέλα Κυριάκο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
9. Τον κ. Λαγώνικο Νικόλαο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
10. Την κ. Λέκα Ευαγγελία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
11. Τον κ. Τέσση Εμμανουήλ εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
12. Τον κ. Μαμά Αθανάσιο εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
13. Την κ. Μπινιάρη Μαρία εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
14. Την κ. Νόβα Ιωάννα εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης
15. Τον κ. Μήτρο Χαρίλη εκπρόσωπο τουριστικής επιχείρησης

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Τούρλα
Γεωργία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Βουγιούκα Χαρούλα με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία.
Μέλη :
 ο Δ. Σ. Τζώρτζης Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Κεφαλά Ευάγγελο
 ο Δ. Σ. Οικονόμου Γεώργιος με αναπληρωτή τον Δ. Σ. Ζαφείρη Αθανάσιο
 Κοτζιάμπασης Μιλτιάδης με αναπληρώτρια την Πολυχρονίου Ευγενία
 Ορφανού Σοφία με αναπληρώτρια την Τζένη Μαρία
 Γκιαούρη Ελένη με αναπληρώτρια την Νόβα – Λύκου Μόσχα
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρώτρια την Μπιθικούκη Παγώνα
 Δρακόγιαννης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Μήττα Δημήτριο
 Βουλή Κονδυλία με αναπληρώτρια την Παπαδόγιαννη Δήμητρα
 Μάμαλη Άννα με αναπληρώτρια την Πολίτη Βαρβάρα (μειοψηφία)
 Η Δ/ντρια του 1ου Δημ. Σχολείου Διακάκη Σπυριδούλα με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημ. Σχολείου Νέων Στύρων Κρανιώτη Βασιλική.
 Ο Δ/ντής του 2ου Δημ. Σχολείου Ελευθερίου Παναγιώτης με αναπληρώτρια την Δ/ντρια
του Δημοτικού Σχολείου Μαρμαρίου Κατσή Τριάδα.
 Η Πρ/μένη του 1ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ζαρμπούτη Αρίστη με αναπληρώτρια την
Πρ/μένη του 2ου Νηπιαγωγείου Καρύστου Ρούντου Κυριακούλα.
 Ο εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου (πολυπληθέστερου
σχολείου) με αναπληρωτή τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου» ως εξής:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση
Μαρία
Αντιπρόεδρος : η Δ.Σ. Πολίτη Σωτηρία με αναπληρώτρια την Δ.Σ. Γάσπαρη –
Παπαθανασίου Αλεξάνδρα.
Μέλη :
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Σαραβάνος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σταμπέλο Δημήτριο
 Ρουκλιώτη Σοφία με αναπληρώτρια την Κόλλια Γεωργία
 Παρασκευάς Δημήτριος με αναπληρώτρια την Σταματίου Βίκυ
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Σάκκα Ευαγγελία
 Κέκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Λουκά – Τούντα Σταυρούλα
 Κιούκη Βασιλική με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Ο Δ/ντής του Επαγγελματικού Λυκείου Καρύστου Θεοδώρου Ιωάννης με αναπληρωτή τον
Δ/ντή του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Ο Δ/ντής του Γυμνασίου Καρύστου, Γιαννοθανάσης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Δ/ντή
του Γενικού Λυκείου Καρύστου, Πολυχρονίου Γεώργιο.
 Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων ορίζεται ο Πρόεδρος του συλλόγου γονέων του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων του Γυμνασίου
Καρύστου.
 Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων ορίζεται ο Πρόεδρος του 15/μελούς του Γενικού
Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του 15/μελούς του ΕΠΑΛ.

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός, Αθλητικός και
Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»» ως εξής:
Πρόεδρος: ο Δ.Σ. Βόσσος Αλκιβιάδης με αναπληρώτρια τη Δ.Σ. Βερούχη – Λεμονιά
Μαρία.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): ο Δ.Σ. Νόβας Δημήτριος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Σάκκα
Θεόδωρο.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι Δημότες :
 Κόλλια Γεωργία με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
 Αρχόντη Σοφία με αναπληρώτρια την Δουμουλιάκα Μαρία
 Τηνιακού Βασιλική με αναπληρωτή τον Κέκη Ιωάννη
 Γκότσης Χρήστος με αναπληρώτρια τη Ρούπα Μαρία
 Ζωγράφου Σεβαστή με αναπληρώτρια την Πέτρου Αιμιλία
 Λυκούδης Γεράσιμος με αναπληρωτή τον Χατζησάββα Ελευθέριο
 Τσακνάκης Γεώργιος με αναπληρώτρια την Αποστόλου Ευγενία
 Παπαδογιάννη Δήμητρα με αναπληρώτρια την Βουλή Κονδυλία
 Πολίτη Βαρβάρα με αναπληρώτρια την Κορδώνη Θεοδώρα (μειοψηφία)
 Τόγια Βασιλική με αναπληρώτρια την Κιούκη Βασιλική (μειοψηφία)
 Χανούμη Ευαγγελία με αναπληρώτρια τον Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)
 Τόγιας Γεώργιος με αναπληρωτή τον Σφυρίδη Ευάγγελο (μειοψηφία)
 Αθανασίου Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Οικονόμου Γεώργιο (μειοψηφία)

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός
Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ»:
Πρόεδρος: η Δ.Σ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία με αναπληρωτή το Δ.Σ. Ρουκλιώτη
Ιωάννη.
Αντιπρόεδρος (μειοψηφία): η Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια τη
Δ.Σ. Χανούμη – Κίγκου Ευαγγελία.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 ο Δ.Σ. Ζέμπης Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Διγαλέτο Κωνσταντίνο.
 ο Δ.Σ. Κεφαλάς Ευάγγελος με αναπληρωτή το Δ.Σ. Γκιβίση Ζαφείρη.
 η Ορφανού Σοφία με αναπληρωτή τον Αλεξανδρή Ευάγγελο
 η Σταματίου Παρασκευή με αναπληρώτρια τον Γκιβίση Ευάγγελο
 η Κορδώνη Θεοδώρα με αναπληρώτρια την Μάμαλη Άννα (μειοψηφία)

Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρύστου για όλη την διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου ως ακολούθως:
Ορίζουμε
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας: Οικονόμου Γεώργιο με αναπληρωτή τον Δημ. Σύμβουλο Τζώρτζη Θεόδωρο.
Την Δημοτική Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας: Γάσπαρη – Παπαθανασίου Αλεξάνδρα με αναπληρώτρια την Δημ. Σύμβουλο Βουγιούκα Χαρούλα.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας: Παρασκευά Δημήτριο.
Τους Δημότες:
Α) Τσούλη Δημήτριο με αναπληρώτρια την Ορφανού Σοφία
Β) Τσαλιαγκό Νικόλαο με αναπληρώτρια την Κιούκη Μαρία
Επιπροσθέτως στην Επιτροπή Διαχείρισης θα συμμετέχει και θα προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο
οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος ή Δημ. Σύμβουλος ή Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας που
θα οριστεί από τον Δήμαρχο. Ακόμη μέλος θα είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που θα οριστεί από το Δήμαρχο.

Συγκροτούμε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Καρύστου, ως ακολούθως :
Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Τούρλα Γεωργία με αναπληρώτρια την Δημ.
Σύμβουλο κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία.
Τακτικά Μέλη της επιτροπής ορίζονται :
Ελευθερίου Παναγιώτης του Ιωάννη, Δ/ντής 2ου Δημοτικού σχολείου Καρύστου, με αναπληρώτρια την
Διακάκη Σπυριδούλα Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου.
Ζάππας Ιωάννης Δ/ντης του Γυμνασίου Καρύστου & ΛΤ Στυρέων με αναπληρώτρια τη Θεοδώρου ΆνναΖωή Δ/ντρια του Γυμνασίου Καρύστου.
Μιχαλά Κατερίνα καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Γυμνάσιο Καρύστου εκπρόσωπος συνδικαλιστικών
οργανώσεων εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ),με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Δήμητρα καθηγήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας στο ΓΕΛ Καρύστου.
Ο πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου Καρύστου με αναπληρωτή τον πρόεδρο του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Καρύστου.
Τον Σαραβάνο Γεώργιο, (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρώτρια τον κ. Σταμπέλο
Δημήτριο.
Την Κόλλια Γεωργία (εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων), με αναπληρωτή την κα Αρχόντη Σοφία

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

Εγκρίθηκε η πρόταση έναρξης των διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δ.Καρύστου και το Δήμου Grand Belfort.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 172/2019 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο

 «Έγκριση έναρξης διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Καρύστου και του Δήμου Grand Belfort της Γαλλίας»
. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις παρ. 1, 2 & 3 του αρ. 219 του ν. 3463/06 που ορίζουν τα εξής: «Άρθρο 219 Διεθνείς συνεργασίες
 1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συνεργάζονται με πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας: α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και συνοριακής συνεργασίας και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων. β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. [Αρχή Τροποποίησης]

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 6η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου.
2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου.
 3. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Καρύστου.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρύστου.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καρύστου.
 6. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».
 11. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
12. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας και Σκύρου.
 13. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρύστου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.».
14. Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου Δήμου Καρύστου ν. Ευβοίας».\
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο επέκτασης Καρύστου».
17. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας υπαλλήλων πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
18. Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καρύστου.
19. Έγκριση σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής και internet στο ιατρείο Κατσαρωνίου.
20. Εξέταση αίτησης Πάλλη Ιωάννη για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
21. Εξέταση αίτησης Λαψάτη Ζωής και Λαψάτη Χρυσούλας περί παραχώρησης λωρίδας γης σε κοινή χρήση.
22. Έγκριση δημιουργίας Γωνιών Ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΚυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κάρυστο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 Δ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

 Τοποθέτηση Προέδρου και Συμβούλων επί του θέματος: Οι Σύμβουλοι καταθέτουν διάφορες προτάσεις, απόψεις, υποδείξεις αναγκαίων έργων και διάφορα άλλα, όπου κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα, ολοκληρώνει πακέτο προτάσεων: «Πρόταση έργων ένταξης στο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020» 
1. Συντήρηση δικτύων ομβρίων & αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. (συνεχίζετε η υλοποίηση κατασκευής των δικτύων ομβρίων, σε μεγάλη κλίμακα).
 2. Κατασκευή Πλακοσκεπών αγωγών (βάσει της μελέτης ομβρίων υδάτων ΕΠΕΚ. Σ. Π.Κ. από ‘Κλειστό Γυμναστήριο’ έως παραλία ‘Ψιλή Άμμος’.
 3. Συνεχείς βελτίωση τεχνικών έργων στη θέση Γαλλίδα.
 4. Καθαρισμοί όλων των ρεμάτων και χανδάκων Δ.Ε. Καρύστου. 
5. Επισκευές Δημαρχείου Καρύστου.
 6. Συντήρηση αθλητικών χώρων.
 7. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Καρύστου. 
8. Συνεχείς ασφαλτοστρώσεις εντός παλαιού σχεδίου πόλης καθώς και πεζοδρομήσεις.
 9. Αποκατάσταση λακκουβών ασφαλτοστρωμένων οδών.
 10. Υπολειπόμενες διανοίξεις οδών επέκτασης σχεδίου πόλης Καρύστου. 
11.Τελικές τακτοποιήσεις χωματουργικών εργασιών στην περιμετρική οδό επεκ. σχεδίου Πόλης Καρύστου, έργα υποδομής, ασφαλτοστρώσεις, κυκλοφοριακή σήμανση. 
12. Διαπλάτυνση δρόμου & αποκατάσταση επικινδυνότητας περιοχής Κοντορρέματα. 
13. Κατασκευή έργων ομβρίων βάση μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Καρύστου.
 14. Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας κάμπου Καρύστου – Τσιμεντοστρώσεις. 
15. Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων. 
16. Διαμόρφωση πλατείας Κ.Χ.131 (Κτηνιατρείο).
 17. Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Αμαλίας και παράπλευρων οδών, συνέχιση της Ι. Κότσικα έως Δημοτικό κατάστημα και εν συνεχεία πίσω από το Δημοτικό Κατάστημα.
 18.Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού βάσει της μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης Καρύστου, καθώς και δυτικής παραλιακής. 
19.Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Άγιο Ιωάννη έως Δυτική Περιμετρική. (Κ.Χ.229, Κοχύλι, Πλατανάκι, πάρκο Μπουρνιά, Μπούρτζι, Άγκυρα, πάρκο Αρχιπελάγους κλπ.). 
20. Συντήρηση ΒΙΟΚΑ Καρύστου (απόσμηση). 
21. Μελέτη αναβάθμισης ΒΙΟΚΑ Καρύστου.
 22. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από πηγάδι Γκαγκόμοιρου ως δεξαμενή στο Ξάνεμο.
 23. Δημιουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην επέκταση πόλης Καρύστου. 
24. Μελέτη αναρρύθμισης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης επέκτασης Καρύστου.
 25. Αποκατάσταση λιθοδομών & οστεοφυλακίου νεκροταφείου Καρύστου. 
26. Αποκατάσταση λιθοδομών νεκροταφείου Αγίου Ιωάννη Καρύστου, συνέχιση εργασιών, συνεχή συντίρηση οστεοφυλακίου καθώς και κουφωμάτων (θυρών κλπ.) συνέχιση κοπής δένδρων.
 27. Μελέτη κατασκευής νέου κοιμητηρίου, Δημοτικής Ενότητας Καρύστου. 
28. Συντήρηση Νεκροταφείου Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονα – ‘Παλαιά Χώρα’. 
29. Συντήρηση παιδικών χαρών – Πιστοποίηση παιδικών χαρών. 
30. Αντικατάσταση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. (Παιχνίδια) 
31. Ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Αγίου Νικολάου. 
32. Ανάπλαση Πάρκου – Άλσους Αγίου Νικολάου.
 33. Κατασκευή δημοσίων WC πόλης Καρύστου.
 34. Συντήρηση αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων. 
35. Συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 36. Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλεως Καρύστου. (SOS)
 37. Μελέτη Περιφερειακής Σύνδεση (Επαρχιακής οδού με ανατολική Καρυστία, δια μέσου ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου) των τριών τμημάτων: Α΄ τμήμα, Επαρχιακής οδού Καρύστου-Χαλκίδος, στην θέση ‘Κόκκινο Γεφύρι’ και σύνδεση με την Β’ Περιμετρική. Β΄ τμήμα, αποκατάσταση Β΄ περιμετρικής οδού, καθ΄ όλο το μήκος και πλάτος και ασφαλτόστρωση. Γ΄ τμήμα, Εν συνεχεία πέραν της Περιμετρικής οδού της ΕΠΕΚ. Σ. Π. Καρύστου διαμόρφωση παλαιάς οδού ανατολικά, έως την θέση ταβέρνα ‘Χάραμα’. (ΑΜΕΣΑ)
 38. Μελέτη καταδυτικού κέντρου κόλπου Καρύστου. 
39. Κατασκευή θαλάσσιας ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην Δυτική Παραλία Καρύστου (σι-τρακ). 
40.Ανάπλαση Κ.Χ. 229 έμπροσθεν Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη.
 41. Διαμόρφωση Κ.Χ όπισθεν θέσεως Κοχύλι και διαμόρφωση πεζόδρομου ως τον Κ.Χ. 228 42. Ανάπλαση Πάρκου Μπουρνιά. 
43.Ανάπλαση Πλατείας «ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝ» Ο.Τ. ΚΦ 148. 
44.Αναθεώρηση παλαιού σχεδίου πόλεως Καρύστου. 45.Εργασίες συντήρησης νεοκλασικού κτιρίου Δημοτικού καταστήματος, καθώς αυλείου χώρου, παλαιό πλακόστρωτο και εξωτερικών κιγκλιδωμάτων, πρόσθεση παραστάσεων και συντήρηση υπαρχόντων. 
46. Αγορά και Τοποθέτηση Δημοτικών Ποδηλάτων, με αυτόματο πωλητή.
 47. Μελέτη υπαίθριου εμπορείου, δραστηριοποίησης στάσιμου εμπορείου για την πώληση προϊόντων σε κοινόχρηστους χώρους εντός της πόλης Καρύστου και θεσμοθέτηση ‘’Λαϊκής Αγοράς’’ . 
48.Μελέτη και δημιουργία υποδομής, ‘‘ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ’’. 
49. Ονοματοθεσία οδών Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Καρύστου.

Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ρωμαικο μαυσωλειο καρυστος φωτογραφια
και τον τίτλο «Μελέτη Ανάδειξης Ρωμαϊκού Μαυσωλείου
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και Καρύστου».
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται από πλευράς διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά την οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη απαιτείται από το Νόμο από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ' οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση διακαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Γ. Σίμωσι  Δρ Αρχαιολόγος


Μαυσωλείο Καρύστου - Περίληψη

Το μνημείο κτίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως τάφος επιφανούς Ρωμαίου αξιωματούχου (procurator), ο οποίος εικονίσθηκε στο μετάλλιο του αετώματος. ΄Ισως οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν την επίβλεψη των ρωμαϊκών λατομείων βορείως της Καρύστου. Οι αρχικές έρευνες (ανασκαφή στα 1908) είχαν χαρακτηρίσει το κτήριο ως ναό κάποιας θεότητας (Απόλλωνα, Αρτέμιδος ή Ηφαίστου).
Πρόκειται για ένα περίστυλο, σχεδόν τετράγωνο, ναόσχημο κτίσμα κατασκευασμένο από μάρμαρο (λευκό, πεντελικό και φαιόλευκο καρυστινό cipollino) εξαιρετικής ποιότητας. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 13,20μ Χ 12.30μ. Περιστοιχιζόταν από επτά Χ έξι ιωνικούς κίονες. Εδράζεται σε πεντάβαθμη κλίμακα, η οποία σώζεται μερικώς. Περιλαμβάνει σηκό, ο οποίος, όπως και όλο το μαυσωλείο έχει είσοδο στα Ν, με θέα προς το λιμάνι. Μια βαθμίδα περιτρέχει το σηκό. Πάνω σ΄αυτή θα είχαν τοποθετηθεί οι σαρκοφάγοι. Το αέτωμα του κτηρίου διεκοσμείτο με προτομή του νεκρού μαζί με άλογο, σε κυκλικό μετάλλιο (ιmago clipeata).
Το μνημείο χρονολογείται στην Αδριάνεια - Αντωνίνεια περίοδο (μέσα 2ου αιώνα μ.Χ.).