Αναρτήσεις

Επιτροπές Δήμου Καρύστου. Μέλη.

Εγκρίθηκε η πρόταση έναρξης των διαδικασιών αδελφοποίησης μεταξύ του Δ.Καρύστου και το Δήμου Grand Belfort.

Σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κάρυστο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019

Εγκρίνεται η πρόταση για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ρωμαϊκού μαυσωλείου Καρύστου, με τον όρο όλες οι εργασίες να εκτελεστούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.

Oρισμός Αντιδημάρχων & εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Καρύστου