Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διαύγεια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας αναλύσεων νερού - ΒΙΟΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 245/2019
 Θέμα: Απ΄ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας αναλύσεων νερού - ΒΙΟΚΑ.
Αποτέλεσμα εικόνας για νερο βρυση φωτο
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με τίτλο ’Δαπάνες για αναλύσεις νερού - ΒΙΟΚΑ», προϋπολογισμού 13.751,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Β. Τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης με τίτλο ‘Δαπάνες για αναλύσεις νερού - ΒΙΟΚΑ», προϋπολογισμού 13.751,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Γ. Αναθέτουμε απευθείας την ανάλυση μικροβιολογική και χημική (δοκιμαστικές αναλύσεις) και ελεγκτική παρακολούθηση των υδάτων των δικτύων ύδρευσης της πόλης Καρύστου και των Τοπικών Διαμερισμάτων, όπως προβλέπονται με την ΚΥΑ 1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β’/09-02-2016), σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά αντί του ποσού των 13.751,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στην εταιρεία :
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., εργαστηριακές αναλύσεις, με ΑΦΜ 095618319, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 – 11527 Αθήνα, σύμφωνα με την προσφορά της. Βεβαιώνεται ότι η αξία κάθε είδους υπηρεσία δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο . Βεβαιώνεται ότι ο πάρα πάνω ανάδοχος είναι γραμμένος με Α.Μ. 230169 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και δύναται να αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις .
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ!

Αποτέλεσμα εικόνας για καρυστος φωτο

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ” 

1.ΧΟΥΝΤΑΣΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ) ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εννιακόσιους πενήντα τέσσερις (954) σταυρούς προτίµησης
 2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εβδοµήντα πέντε (775) σταυρούς προτίµησης
 3.ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς προτίµησης
 4.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα ένα (751) σταυρούς προτίµησης
 5.ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίµησης
 6.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα ένα (651) σταυρούς προτίµησης
7.ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα (650) σταυρούς προτίµησης
 8.∆ΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ένα (601) σταυρούς προτίµησης
9.ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα εννέα (569) σταυρούς προτίµησης
 10.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς 26 προτίµησης
11.ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) σταυρούς προτίµησης
 12.ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468) σταυρούς προτίµησης
 13.ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα δύο (452) σταυρούς προτίµησης
14.ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τρεις (403) σταυρούς προτίµησης
15.ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα τέσσερις (394) σταυρούς προτίµησης
16.ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα δύο (392) σταυρούς προτίµησης
17.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (∆ΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδοµήντα έξι (376) σταυρούς προτίµησης
18.ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις (353) σταυρούς προτίµησης

ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ “Άλλη πορεία τώρα” 

1.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Β' έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού
2.ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους επτά (607) σταυρούς προτίµησης

3.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΗ έλαβε τριακόσιους ενενήντα έξι (396) σταυρούς προτίµησης
4.ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα έξι (346) σταυρούς προτίµησης
5.ΓΑΣΠΑΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΝΤΑ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα πέντε (345) σταυρούς προτίµησης
 6.ΣΑΚΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίµησης
7.ΝΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα τέσσερις (254) σταυρούς προτίµησης
8.ΧΑΝΟΥΜΗ-ΚΙΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίµησης

 ΙΙΙ.ΤΑΚΤΙΚΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ: “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ” 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασµού Α' έλαβε όλες τις ….

.φύλλο της υπ' αριθµόν 34 / 2019 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Εκουσία ∆ικαιοδοσία) 27 ψήφους του συνδυασµού ∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ηµέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ' αυτής.
 ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις 27 Ιουνίου 2019

. Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα στις 2 Ιουλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση.
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019

"Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου" Πρόταση της Βρανά.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 7 από 21 Ιουνίου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου» Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6880/13-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:30 μ.μ.
 . ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 123/2019 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο


 ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Δημ. Σύμβουλο κ. Βρανά Κυριακούλα η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εξής ψήφισμα:

 «Ήδη βρισκόμαστε στα τέλη Ιούνη δηλαδή μέσα στην θερινή και τουριστική για την περιοχή μας περίοδο, που σημαίνει πως η κίνηση τόσο οχημάτων όσο και πεζών στην πόλη της Καρύστου όπως και στην υπόλοιπη περιοχή αυξάνεται συνεχώς. Η διέλευση βαρέων οχημάτων (φορτηγά που μεταφέρουν δομικά υλικά, ανυψωτικά μηχανήματα, μπετονιέρες κλπ) κυρίως για τα έργα εγκατάστασης αιολικών πάρκων δε μπορεί να συμβιβαστεί με την αύξηση της κίνησης στην Κάρυστο. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί μποτιλιάρισμα, αυξάνει τους κινδύνους ατυχήματος και έχει ήδη δημιουργήσει ζημιές σε πρόσφατα ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

 Για τους παραπάνω λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων από την πόλη της Καρύστου. Συγκεκριμένα:

 1) Για την παράκαμψη της πόλης της Καρύστου να χρησιμοποιείται ο περιφερειακός της Καρύστου (βενζινάδικο Σαράντη με Νεκροταφείο Καρύστου) με όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα. 2) Να τοποθετηθεί άμεσα σήμανση που να επισημαίνει την απαγόρευση και να υποδεικνύει στους οδηγούς φορτηγών και βαρέων οχημάτων την παραπάνω διαδρομή. 2

 3) Για την απαραίτητη διέλευση φορτηγών (πχ εφοδιασμός καταστημάτων, οικοδομικές εργασίες εντός της Καρύστου κλπ) να χορηγείται ειδική άδεια από τις υπηρεσίες του Δήμου Καρύστου, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, για συγκεκριμένες μέρες και ώρες διέλευσης ή για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τη μία βδομάδα. Η απόφαση αυτή να μπει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε ως τις 15 Ιούλη. Για την απόφαση αυτή να ενημερωθούν άμεσα ο Εμπορικός Σύλλογος Καρύστου, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Καρύστου, ο Σύνδεσμος Λατόμων, το αστυνομικό τμήμα Καρύστου, οι εταιρίες που εγκαθιστούν αιολικά πάρκα στην περιοχή μας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή εμπλεκόμενος φορέας. Η Δημοτική Σύμβουλος Καρύστου Κούλα Βρανά» Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ……………………………………………………………………………………….. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Βρανά , έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν γίνει συστάσεις στις εταιρείες προς την κατεύθυνση αυτή και πρότεινε να εκφραστούν οι διαμαρτυρίες και να ζητηθεί από τις εταιρείες ανεμογεννητριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να ολοκληρώσουν άμεσα την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού δρόμου της Καρύστου προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα με την σκόνη από την διέλευση των φορτηγών, ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ότι συμφωνεί με την πρόταση της Κυρίας Βρανά και να ζητηθεί από τις εταιρείες ανεμογεννητριών να ολοκληρώσουν άμεσα την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού δρόμου της Καρύστου προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα με την σκόνη από την διέλευση των φορτηγών. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2019. …………………………………………………………………………………… Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ι . ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της με αριθ. 8 από 3 Ιουλίου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2019

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου Μονάδας Κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ»

 Στην Κάρυστο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7674/3-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 περί κατεπείγουσας συνεδρίασης, με αναγραφή στην πρόσκληση των λόγων του κατεπείγοντος.

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου στις 8 ,μ,μ,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 21η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Καρύστου.
 2. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α’ τριμήνου 2019 του Δήμου Καρύστου.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019 και κατανομή του ποσού.
 4. Έγκριση μερικής πεζοδρόμησης της οδού Ι. Κότσικα για τους θερινούς μήνες.
 5. Εξέταση αίτησης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΙΚΑΡΟΣ» περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροδότησης.
 6. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγόρευσης της βοσκής στο δημόσιο δάσος ΤΡΕΠΕΣ της ΔΕ Στυρέων.
 7. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγόρευσης της βοσκής στο ιδιωτικό δάσος ΞΕΦΤΕΡΙ της ΔΕ Μαρμαρίου.
 8. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών στο όνομα του ενοικιαστή ή του νέου ιδιοκτήτη.
 9. Εξέταση αίτησης Τσεκούρα Κων/νου περί τοποθέτησης ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του φυσικοθεραπευτηρίου του.
10. Εξέταση αίτησης Ζορμπά Παγώνας περί τοποθέτησης ράμπα πρόσβασης και θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του καταστήματός της.
11. Εξέταση αιτήσεων Έξη Ιωάννη και Κολόμπαρη Αρίστης περί κατά παρέκκλισης σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο.
12. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Κάμπος Καρύστου.
13. Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Νικάσι Καρύστου.
14. Έγκριση παραλλαγής - μετατόπισης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Καλύβια και Αλαμανέικα Καρύστου.
15. Έγκριση παραλλαγής - μετατόπισης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της Καρύστου. 16. Έγκριση παραλλαγής - μετατόπισης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή των Νέων Στύρων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ