Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κάρυστος 2018. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κάρυστος 2018. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Αυτοκινοτομπιμπελό στην Κάρυστο.


Μα δεν είναι σαν μπιμπελό?
Τα αυτοκινητάκια που τα βλέπουμε γύρω από το ξενοδοχείο Γαλαξίας, είναι των μελών των φίλων της Φίατ.
Καλές βόλτες καλές διακοπές και σε μας όμορφες εικόνες από τα χαριτωμένα αυτοκινητάκια.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

«Η Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 277/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ» Όλο το πρακτικό.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 22 από 21 Δεκεμβρίου 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου

«Η Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου
AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 277/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ»
Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14292/17-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 Βόσσος Αλκιβιάδης (Πρόεδρος) 9 Γκεμίσης Ιωάννης 2 Τούρλα Γεωργία 10 Αλούκος Αλέξανδρος 3 Ζέμπης Ευάγγελος 11 Μανώλης Ιωαν. Νικόλαος 4 Ρουκλιώτης Ιωάννης 12 Σταθάκος Ιππόλυτος (προσήλθε
κατά το 13ο τακτικό θέμα) 5 Γκιβίσης Ζαφείρης 13 Οικονόμου Γεώργιος 6 Πολυχρονίου Πολυχρόνης 14 Παλαμίδης Γεώργιος 7 Ξυπόλιτου Ευδοξία 15 Παπαλυμπέρης Ισίδωρος
(αποχώρησε μετά το 1ο τακτικό θέμα) 8 Ζαφείρης Αθανάσιος 16 Βρανά Κυριακούλα
17 Μήττας Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Κανέλλου Μαρία 6 Παναγιώτου Κωνσταντίνος 2 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 7 Γκιβίσης Ευάγγελος 3 Σαραβάνος Γεώργιος 8 Μανώλης Εμμ. Νικόλαος 4 Γιαννακάρης Κωνσταντίνος 9 Παλυβός Γεώργιος 5 Κεφαλάς Ευάγγελος 10 Σάκκας Θεόδωρος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY
Digitally INFORMATICS signed by DEVELOPMENT Date: 2019.01.07 AGENCY 13:59:34 EET Reason: Location: Athens
1
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ
Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Πολυποτάμου, Ζωγράφος Νικόλαος, β) Ακταίου, Κιούκης Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Ελευθέριος Ραβιόλος ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .
Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Α ́.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων: 1) «Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή του Δήμου Καρύστου», 2) «Τροποποίηση της με αρ. 71/2018 Α.Δ.Σ. και ορισμός νέου συντονιστή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις», 3) «Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου», και ζήτησε την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτησή τους.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .
Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνουμε την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 277/2018 ΘΕΜΑ: 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ «Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 15064/18- 12-2017 έγγραφό της γνωστοποίησε στο Δήμο μας την πρόθεσή της να δωρίσει αγροτεμάχια που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων και αναλυτικά το έγγραφο έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιθυμούμε να προσφέρουμε ως χορηγία αγροτεμάχια που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Νέων Στύρων της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην ειδικότερη θέση «Μπάστιζες – Ρέμα Ξυλοχέρη» και συγκεκριμένα: Α) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.972,21, Β) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 4.461,82 Γ) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 21.179,20 Δ) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 3.162,18
Προκειμένου να αξιοποιηθούν για την τοπική κοινωνία. Παρακαλούμε για την αποδοχή από την πλευρά σας αυτής της δωρεάς».
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρύστου με την με αρ. 166/21-12-2018 απόφασή της αποδέχθηκε την ανωτέρω δωρεά .
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει τις ευχαριστίες των Δημοτών του Δήμου Καρύστου για την δωρεά από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.. αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υπογράψει τα συμβόλαια της μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . ..................................................................................................... Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 65 και την παρ. 1 περ. η του αρ. 72 του ν. 3852/10 , μετά από διαλογική
2
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ
συζήτηση κατά την οποία ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος Ελευθέριος δήλωσε ότι ακόμη μια διεκδίκηση, σε επίπεδο ανταποδοτικών για τον Δήμο μας, γίνεται πράξη και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν την αποδοχή της δωρεάς παραμερίζοντας προσωπικές αντιρρήσεις και αντιφατικές απόψεις αλλά εστιάζοντας στο πως θα καταφέρουμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αντισταθμιστικά από τις εταιρείες ανάπτυξης των έργων προς όφελος του Δήμου μας και των δημοτών μας. Τόνισε επίσης ότι πάγια θέση δική του και της δημοτικής αρχής είναι ότι, αφού ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητες αδειοδοτούσας αρχής για τα αιολικά πάρκα, οφείλουμε καταρχήν να διασφαλίσουμε, την προστασία του Περιβάλλοντος, την ισόρροπη ανάπτυξη, την προστασία των ιδιοκτητών γης και να εξαντλήσουμε την απορρόφηση των αντισταθμιστικών προς όφελος της περιοχής μας με έντονες διεκδικήσεις και αδιάλειπτη προσπάθεια και να μην αφήσουμε ευκαιρίες να χαθούν όπως παλαιότερα με την μείωση του ποσοστού των ανταποδοτικών προς τον Δήμο από 3% σε 1,7%. Κλείνοντας ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν συνάντησής του Δήμαρχου με τον Υπουργό και το οποίο πιστοποιεί όλα τα παραπάνω. Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανώλης Ι. Νικόλαος εξέφρασε την πάγια θέση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχει κατά καιρούς εκφραστεί στις αποφάσεις του οργάνου σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και ψήφισε υπέρ της αποδοχής της δωρεάς που καλύπτει την έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Στυρέων, η Δημ. Σύμβουλος κ. Βρανά Κυριακούλα δήλωσε πως οι εταιρείες ανεμογεννητριών προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα και προσπαθούν να εξαγοράσουν τον κόσμο και ψήφισε «παρούσα», η Δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία υπερψήφισε την απόφαση συμφωνώντας με τις θέσεις του κ. Μανώλη τονίζοντας ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλυμπέρης Ι. εξέφρασε την πάγια θέση του για το θέμα και καταψήφισε την απόφαση, η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία υπερψήφισε την απόφαση τονίζοντας ότι οι χορηγίες πρέπει να ενθαρρύνονται αλλά να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν υποχρεώσεις και να γίνονται με την μορφή αντισταθμιστικών,
κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (14 έναντι 2)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες των Δημοτών του Δήμου Καρύστου για την δωρεά από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε. αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων, όπως περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 15064/18-12-2017 έγγραφο της εταιρείας, που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να υπογράψει τα συμβόλαια της μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δωρεάς.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2018. ................................................................................................ Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΑΔΑ: 6ΦΦΒΩΕΦ-ΑΨΖ
ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ακριβές Αντίγραφο Κάρυστος αυθημερόν Ο Πρόεδρος
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

8 Γενάρη με λίγο χιόνι.Ο Τηλέμαχος σάρωσε με χιόνι την χώρα, το νησί από άκρη σε άκρη, αλλά ..σε αυτήν την άκρη του τέλειωσαν τα καύσιμα και έμεινε να χιονίζει στον κάμπο σαν να περνάει από την κρησάρα το τελευταίο του αλεύρι.

Είναι πολύ καλύτερα βέβαια από το να αποκλειστεί κάποιος αλλά να, έτσι για το καλό, μιας και έχουμε λίγα χρόνια να δούμε χιόνι να το στρώνει σε αυτή την πλευρά.

Με "Κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις" περνά το πρωινό ενώ βλέπω εικόνες στην τηλεόραση από την Στενή Ευβοίας που τα πάντα έχουν καλυφθεί από το χιόνι.
Δεν βλέπεις αυτοκίνητο, φράχτη δρόμο, τίποτα.
Πολλά χωριά στην κεντρική Εύβοια κατά την εκπομπή,  έχουν μείνει χωρίς νερό και ρεύμα αλλά είναι δύσκολο να γίνουν οι εργασίες γιατί δεν σταματά η ροή του χιονιού.
Επομένως εμείς είμαστε καλύτερα. Γύρω στο βουνό βλέπω τα χωριά μας μες στο άσπρο.. Μια ωραία εικόνα.

Ο Τηλέμαχος φεύγει και έρχονται νοτιάδες με βροχές και καταιγίδες.
 Χειμώνας είναι κρύο κάνει, και θα χιονίσει και θα βρέξει και θα φυσήξει, αλλά φαντάζομαι εμείς είμαστε σαν το σοφό το γουρουνάκι που έχει πάρει τα μέτρα του.

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Κλειστά αύριο τα σχολεία στον δήμο Καρύστου.


Ο Δήμαρχος μας ενημερώνει ότι,

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν αλλά και των μετεωρολογικών προβλέψεων που δείχνουν επιδείνωση των καιρικών φαινομένων ιδιαίτερα απο σήμερα το βράδυ , οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές αύριο Τρίτη 08/01/2019.

Ανακοίνωση του δήμου Καρύστου για προσοχή στην κυκλοφορία.


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων διεξάγεται με δυσκολία η κυκλοφορία στους Επαρχιακούς δρόμους καθώς και στα δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου μας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Ο Δήμος Καρύστου βρίσκεται σε επιφυλακή και τα μηχανήματα διάνοιξης βρίσκονται όπου εντοπίζονται προβλήματα.
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια , την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τους Εθελοντές, ο Δήμος Καρύστου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα :
Δήμαρχος : 693 2728727
Γραφείο Δημάρχου : 22240 25001
Τεχνική Υπηρεσία : 2224027119/ 2224025181/2224022283

SOS! Μόνο με αλυσίδες η κυκλοφορία μετά την διασταύρωση Μαρμαρίου!

Αποτέλεσμα εικόνας για χιονι φωτογραφιες

Από την Αστυνομία μας ενημερώνουν ότι  οι οδηγοί ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιούν αλυσίδες και να μην βγαίνουν στο οδικό δίκτυο όπου υπάρχουν προβλήματα λόγω του χιονιού.

Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στους Ραπταίους .

Προστατέψτε την ζωή σας και την ζωή των άλλων και μην φέρεστε απερίσκεπτα !

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

2019 ευχές για τον νέο χρόνο.

Και όμως είναι αλήθεια. Kαι όμως για άλλη μια φορά αναρωτιόμαστε για το πόσο γρήγορα φεύγει ο χρόνος, οι ώρες και οι στιγμές.
Μακάρι να ήταν όλα φωτεινά και αισιόδοξα αλλά δυστυχώς το περιβάλλον δεν μας δίνει πολλά στοιχεία για έναν ευτυχή καινούργιο χρόνο αφού οι γείτονες έχουν αποθρασυνθεί τελείως με την βοήθεια εννοείται των μεγάλων δυνάμεων και λιγουρεύονται κομμάτια της πατρίδας μας όπως το ποντίκι το τυρί.
Στο εσωτερικό υπάρχει η αύξηση της αστικής τρομοκρατίας, η απερίγραπτη δραματική κατάσταση με τις συντάξεις χηρείας, και τόσα άλλα που ουκ έστιν αριθμός.
Όμως αυτό που συμβαίνει με τις συντάξεις χηρείας πιστεύω ότι είναι το χειρότερο από όλα αφού θεωρούν τις οικογένειες μονογονεικές διαγράφοντας απάνθρωπα το γεγονός της ορφάνειας και της ακρωτηριασμένης οικογένειας.

Το 2019 ξεκινά επισήμως η ατέλειωτη προεκλογική περίοδος που ανοίγει κάθε φορά μετά τις εκλογές και λίστες γράφονται και ξαναγράφονται δημιουργώντας καραμπόλες και στενοχώριες σε υποψηφίους και μη.
Έχει πάντα ενδιαφέρον το τι λέγεται τέτοιες μέρες και τα ψέμματα πάνε και έρχονται σαν τα γλυκά στις γιορτές που άλλοι τα τρώνε και άλλοι τα βάζουν στην άκρη για αργότερα, για ένα αργότερα που δεν έρχεται ποτέ.

Σε ποιο προσωπικό επίπεδο και φαντάζομαι όλοι μας ευχόμαστε πάνω από όλα υγεία και δουλειά.
Μετά να αδυνατίσουμε, να γυμναστούμε, να σταματήσουμε το τσιγάρο οι καπνιστές, και να μπορούμε να πληρώνουμε τους ατέλειωτους φόρους και υποχρεώσεις .

Δεν ζητάμε πολλά αλλά στις συνθήκες που μας έχουν στριμώξει και αυτά είναι δύσκολα.

Για την αγαπημένη μας πόλη εύχομαι να αρχίσουν οι εργασίες στο Μπούρτζι σύντομα, μιας και τις περιμέναμε αρχές του Φθινοπώρου αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, να αρχίσουν επίσης οι εργασίες αναστήλωσης στην εκκλησία των Ταξιαρχών στα Καλύβια μιας και είναι μεγάλης αρχαιολογικής και βυζαντινής αξίας, να προωθηθεί η αναστύλωση του Κάστρου, και γενικά να φροντιστεί και να αναδειχθεί ότι αποτελεί την πολιτιστική μας κληρονομία.

Όμως δεν αποτελούν μόνο τα ανθρώπινα έργα πολιτιστική κληρονομία αλλά και η φύση. Το τι αφήνουμε πίσω μας για τις γενιές που θα έρθουν και το κατά πόσο η φύση θα μπορεί να συντηρεί την ζωή σε αυτήν την άκρη της Εύβοιας, δεν είναι μόνο χρέος και καθήκον μας, αλλά και πρώτιστη ανάγκη.

Εύχομαι το 2019 περισσότεροι άνθρωποι να αναθεωρήσουν την γνώμη τους για το τι είναι σημαντικό και τι όχι, για το τι πρέπει να αγωνιζόμαστε και σε τι να σιωπούμε.

Εύχομαι στους αναγνώστες και τις αναγνώστριες της σελίδας, ότι καλύτερο στο σπίτι σας και κάτι περισσότερο στην τσέπη σας.💖

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Μια γιορτινή εκδήλωση στην πλατεία από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρύστου.Πολύς κόσμος παρευρέθηκε σήμερα στην πλατεία και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν στο τρομπολίνο, να πάνε βόλτα με τα ποδήλατα και τις άμαξες, να δοκιμάσουν ζεστούς λουκουμάδες , να δουν τους φίλους και τις φίλες τους να χορεύουν στις ομάδες που τους διασκέδασαν , να κάνουν όμορφες ζωγραφιές στα μαγουλάκια τους, και να μαζέψουν αναμνήσεις στο πολύτιμο μπαούλο της παιδικής ηλικίας.

Δανειζόμαστε τις φωτογραφίες από τον λογαριασμό στο φεις της προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου κ.Ντασίου .
· 


Φωτό¨Ιωάννα Μούτση.
"ΣΤΗΝ ΗΧΩ ... ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ"

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Έρως ο Καρύστιος!

Καταπληκτικά νέα από τις ανασκαφές στην Παλαιά Χώρα! 
Οι αρχαιολόγοι δουλεύουν σιωπηλά και επίπονα συνδέοντας κομματάτι κομματάκι τα ευρήματα μέσα από τα σπλάχνα της γης που τα φύλαγε για αιώνες, ακόμα  και χιλιετίες.
Η Αρχαιολογία μας συνδέει με το παρελθόν, μας δείχνει την εξέλιξη του πολιτισμού μιας περιοχής και δείχνει το πως θα διαχειριστούμε τα πολιτιστικά στοιχεία του αύριο.
Είναι η πολιτιστική κληρονομιά και η απόδειξη της συνέχειας μέσα στο χρόνο δημιουργώντας την κοινωνική, θρησκευτική καλλιτεχνική ακόμα και πολιτική αποτύπωση της κάθε συγκεκριμένης περιόδου.
Είναι πολύ σημαντικά τα ευρήματα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όσους εργάζονται στην περιοχή μας και παντού για αυτόν τον σκοπό.

Ερως ο Καρυστιος..Αρτι αφιχθεις στο Μουσείο της Καρυστου...Από τις ανασκαφές της Παλαιάς Χωρας...Εντός των προσεχών ημερών θα λάβει περιοπτη θέση δίπλα στην Καρυστια Αφροδιτη...Ευγε στους Αρχαιολογους μας !!! — ενθουσιασμένος.

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

28/29/30 Δεκέμβρη, ένα ατέλειωτο παιδικό πάρτι στην πλατεία Αμαλίας στην Κάρυστο!

Ο νεράιδα του καιρού άπλωσε το μαγικό της ραβδάκι και μας χάρισε έναν ανοιξιάτικο καιρό ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ χτες και σήμερα δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να παίξουν μαζικά με τα όμορφα φουσκωτά παιχνίδια στην πλατεία.
Τόσο χτες όσο και σήμερα, δεν έπεφτε καρφίτσα και τα τυχερά πιτσιρίκια έπαιξαν με την ψυχή τους.
Το επόμενο ραντεβού για ατέλειωτο παιχνίδι στην πλατεία είναι στις 28 και θα συνεχιστεί στις 29 και 30.
Ας ελπίσουμε ότι η νεραιδούλα μας θα ξανάρθει και ο καιρός θα επιτρέπει να κατέβουν όλα τα πιτσιρίκια.


Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Εορταστικό πρόγραμμα για τα παιδιά από τον δήμο Καρύστου.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο

Παρασκευή 28 Δεκέμβρη,: Γιορτή στην πλατεία για όλους από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρύστου


" Όσα φέρνει ο άνεμος" το ρεπορτάζ στην ΕΡΤ του καλοκαιριού για τις ΑΠΕ στην Καρυστία και όχι μόνο.


https://webtv.ert.gr/ert1/ert-report/19dek2018-ert-report/

Σημειώσεις μετά την εκπομπή.

Πρώτον, ακούσαμε για πρώτη φορά επισήμως ότι θα έπρεπε να υπάρχει μελέτη συνολικών επιπτώσεων από το σύνολο των έργων, που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και θεωρείται πλέον αναγκαία.

Δεύτερον, ότι το μεγαλύτερο φορτίο της Ελλάδας  έχει προγραμματιστεί να  μπει στην Νότια Καρυστία με ότι αυτό σημαίνει και ήδη φαίνεται το τι θα ακολουθήσει.

Τρίτον, η διαβούλευση γίνεται μπάλα ανάμεσα στο κράτος και τις εταιρίες.

Τέταρτον, υπάρχει η παραδοχή ότι δεν θα μπορούν να συνεχίσουν οι τομείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή απρόσκοπτα πια.

Πέμπτον, αναφέρθηκε ότι αυτό που συμβαίνει με την μεταφορά συντελεστή από το Μαρμάρι στον Κάβο Ντόρο για να είναι εντάξει με τα νούμερα της φέρουσας ικανότητας, δεν έχει γίνει πουθενά αλλού.


Υπάρχουν και άλλα συμπεράσματα αλλά ας βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα.Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Η Κάρυστος έβαλε τα καλά της.

ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΟΥΧΗΣ
Η Κάρυστος στολίστηκε
και έβαλε τα καλά της
την αγκαλιά της άνοιξε
να έρθουν τα παιδιά της.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τις Ανεμοπύλες στα Νέα Στύρα στο BALLET!


Πιστοποιημένα σεμινάρια από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρύστου. Τεχνικού Ασφαλείας και Ασφάλειας Τροφίμων-ΕΦΕΤ.Δρομολόγια από τις 23/12/2018 μέχρι τις 07/01/2019


Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου.


Christmas bazaar από τον σύλλογο Νεολαίας Μαρμαρίου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΑΖΑΑΡ 2018 !!!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογος Νεολαίας Μαρμαρίου με την συμμετοχή του Αθλητικού Ομίλου Μαρμαρίου σας προσκαλούν στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση , που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 & την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου στον Α' παραλιακό Μαρμαρίου δίπλα απο το εστιατόριο ''Ζυγός''.

* Ο Άγιος Βασίλης θα δώσει για ακόμα μια φορά το παρόν την Κυριακή και περιμένει τους μικρούς μας φίλους να φωτογραφηθούν μαζί του και να τους μοιράσει αναμνηστικά δώρα!
* Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Συλλόγο Προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες '' Χέρι-Χέρι'' που εδρεύει στην Κάρυστο!
* Ευχαριστούμε τους φούρνους του Μαρμαρίου για την στήριξή τους ακόμη μια χρονιά!