Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου.. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Σε εξέλιξη οι εργασίες αναστήλωσης του Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια.

Σήμερα είναι άλλη μια σημαντική μέρα για το μνημείο μας.

Η Προισταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, Δόκτωρ Αρχαιολόγος Αγγελική Σίμωσι, ενημερώθηκε σήμερα για την πορεία των εργασιών στον ναό.

Μετά από χρόνια αγώνων και αγωνιών, η ελπίδα μας για την διάσωση του μνημείου παίρνει σάρκα και οστά.

 Με το καλό λοιπόν να τελειώσουν οι εργασίες και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί! 

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Εγκρίθηκε η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου"

SofiasComments: Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου.

Ευχαριστούμε τον βουλευτή Ευβοίας κ.Ζεμπίλη για την ευαισθησία του στο θέμα και την αποτελεσματικότητα του. Ελπίζουμε να επέμβει και για την μονάδα νεφρού .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝΧΩΡΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ& ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22 Ταχ.Κώδικας: 10682 TELEFAX: 210-8201404 Πληροφορίες: Ελ. Ευθυμίου Τηλέφωνο: 2131322178 E-mail:dbmm@culture.gr ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου, στο Δήμο Καρύστου ΠΕ Ευβοίας»,
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) "Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης", β) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α′/22-9-2015), άρθρο 1, β) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019), γ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Πολιτισμού», δ) του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α′/28-6-2002), στ) του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22- 1-2018), ε) της με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-7-2019 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/26-7-2019), στ) Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 (ΦΕΚ 198/ Υ.Ο.Δ.Δ./17-3-2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/159344/108806/1965/801 Ηµ/νία: 07/05/2020 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/159344/108806/1965/801 ζ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β/17-03-2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». η) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ136506/3067/15-3-2020 (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». θ) του Ν. 1958/91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/84, 716/77, του Π.Δ. 609/85 κ.λπ., που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων (ΦΕΚ 122/Α′/5-8-1991), ι) του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019). ια) του Ν. 3207/2003, άρθρο 10 παρ. 10 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3773/2009 «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων − Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/4/21-7-2009) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012), ιβ) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 και των παραγράφων 1α, 1β, 26α, 26β, 26γ, 27α και 27β του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α′/9.10.2001), ιγ) του Π.Δ. 263/87 «Όργανα, που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν, και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 127/Α′/9-7-1987), ιδ) του Ν. 3861/2010 (Α΄112) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ιε) του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιστ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 2. Την υπ’ αριθ. Α.Π. ΕΥΤΟΠ/ΦVIβ/3410/13.10.2016 Εγκύκλιο σχετικά με την ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. 3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/26396/18144/20-1-2020 (ΑΔΑ: 63Π04653Π4-ΘΟ9) έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2020 των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων με αναδρομική ισχύ από 1-1-2020. 4. Την αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/51073/7716/1290/9-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ5Γ-0Ω7) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση μελέτης αποκατάστασης του Ι. Ναού του Ταξιάρχη στην Τ.Κ. Καλυβίων Δ.Ε. Καρύστου Δ. Καρύστου Ν.Ευβοίας». 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/22025/1226/897/60/03-03-2020 (ΑΔΑ: 98ΓΠ4653Π4-ΖΓ6) Απόφαση κατανομής πίστωσης ως προκαταβολή του έργου της ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2020 από τις διατιθέμενες πιστώσεις. 6. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/159317/108790/2487/1-04-2020 έγγραφο της ΕΦΑ Ευβοίας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου, στο Δήμο Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. 2. Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου του Δήμου Καρύστου, ξεκινώντας από τη στερέωση – αποκατάσταση της στέγης του ναού και ιδιαιτέρως του τρούλου, ο οποίος λόγω ανεπαρκούς μόνωσης παρουσιάζει εκτεταμένη κατερχόμενη υγρασία. Το έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Α) Επισκευή του τρούλου με εξυγίανση του θόλου του, αντικατάσταση των παραθύρων του και κατασκευή νέας μονωμένης επικάλυψης. B) Καθαίρεση των εσωτερικών νεοτερικών επιχρισμάτων και την αποκάλυψη και του λοξότμητου πώρινου κυματίου στην απόληξή της. Γ) Αρμολόγημα της τοιχοποιίας εσωτερικά και εξωτερικά. Δ) Αποκατάσταση - συντήρηση του λίθινου δαπέδου. Ε) Αντικατάσταση των κουφωμάτων που είναι ασύμβατα με την αισθητική του μνημείου. ΣΤ) Αποξήλωση των καλωδίων και την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού με αισθητική συμβατή με αυτή του μνημείου. Όλες οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 4 του προοιμίου της παρούσας Υπουργική Απόφαση. 3. Για την εκτέλεση του έργου εγκρίνεται η πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 2 3 4=2x3 Πολιτικός Μηχανικός 6 1.500 € 9.000 € με δυνατότητα παράτασης Εργατοτεχνίτης 3 1.500 € 4.500 € με δυνατότητα παράτασης Εργατοτεχνίτης 3 1.500 € 4.500 € με δυνατότητα παράτασης ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 18.000 € 4. Όπου υπάρχει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω εργασιών, οι οποίες δύνανται να προκύψουν κατά την εξέλιξη του έργου, θα υποβληθούν προς έγκριση οι ανάλογες μελέτες. 5. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, έχει εγκριθεί κατ’ αρχάς η κατανομή πίστωσης, ως προκαταβολή, του ποσού των 50.000 € από το έργο με κωδικό 2014ΣΕ51400000 (π.κ. 1960ΣΕ01400001) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020. 6. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 31-12-2021. 7. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Θ. Ζεμπίλης : Δέσμευση της Υπουργού Λ. Μενδώνη, για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου, του ΙΝ Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλυβίων Καρύστου. Και η απάντηση της κ.Μενδώνη


Θ. Ζεμπίλης : Δέσμευση της Υπουργού Λ. Μενδώνη, για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου, του ΙΝ Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλυβίων Καρύστου.

Ένα από τα επιτακτικά αιτήματα των κατοίκων της Νότιας Εύβοιας, η αποκατάσταση του βυζαντινού μνημείου, του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλυβίων Καρύστου, ικανοποιείται, σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού σε ερώτηση του βουλευτή Ευβοίας Θανάση Ζεμπίλη.
Πρόκειται αναμφίβολα για ένα μνημείο με σπουδαία πολιτιστική και ιστορική σημασία, καθώς χρονολογείται περίπου στο 1200 μ.Χ. Δυστυχώς όμως, η μακρά αυτή πορεία του στον χρόνο έχει αφήσει το αποτύπωμα της, έχοντας δημιουργήσει πολλά χρονίζοντα οικοδομικά προβλήματα. Όπως μάλιστα μετέφεραν τοπικοί φορείς και κάτοικοι στον κ. Ζεμπίλη κατά την διάρκεια επισκέψεων του στην περιοχή, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του Ναού, διαφορετικά απειλείται με μη αναστρέψιμη καταστροφή.
Κατόπιν τούτου, ο Θανάσης Ζεμπίλης, έχοντας δείξει κατ΄ επανάληψη έντονο ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, προέβη σε σειρά ενεργειών για την ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος, ενώ στις 26/2/2020 κατέθεσε και σχετική γραπτή ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λ. Μενδώνη.
Στην με αριθμ. Πρωτοκόλλου 4496/26.2.2020 ερώτηση του ανέφερε αναλυτικά την δραματική οικοδομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Ιερός Ναός, μεταφέροντας και την αγωνία των κατοίκων της περιοχής, όπως αυτή είχε εκφραστεί και με επιστολή των μελών διάσωσης του μνημείου προς την Υπουργό στις 19/7/2019. Επιπλέον, ο κ. Ζεμπίλης παρέθεσε την μελέτη για την ανάπλαση του Ναού, που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το 2012, καθώς και την μελέτη αποκατάστασης που εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων την 9η Απριλίου 2013. Επειδή όμως μέχρι τώρα οι εργασίες αποκατάστασης δεν είχαν δρομολογηθεί,  με αποτέλεσμα η κατάσταση του ναού να επιδεινώνεται διαρκώς, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ενημέρωση από την κυρία Υπουργό για τα μέτρα που θα λάβει, για την χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλυβίων Καρύστου.
Στην απάντηση της στις 18/3/2020, η κ. Μενδώνη ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της αποκατάστασης του Ιερού Ναού, ύψους 50.000 €, περιελήφθη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α., και το έργο θα εκτελεστεί άμεσα με αυτεπιστασία, υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.  Από την πλευρά του, ο Θανάσης Ζεμπίλης δεσμεύεται να επανέλθει στο θέμα, εάν παρουσιαστούν καθυστερήσεις και ολιγωρίες.

Ακολουθεί η απάντηση της Υπουργού:
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 4496/26.2.2020 Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Αθανασίου Ζεμπίλη, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής: Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση του Βουλευτή, για την αποκατάσταση του Ι. Ν. Ταξιαρχών στον οικισμό των Καλυβίων του Δήμου Καρύστου εκπονήθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση το 2012 μελέτη αποκατάστασης, η οποία εγκρίθηκε υπό όρους με την ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/51073/7716/1290/9-4-2013 Υ.Α., κατόπιν συνεισήγησης των συναρμόδιων Διευθύνσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α. και γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Η δαπάνη για την σύνταξη της ανωτέρω μελέτης καλύφθηκε από τους ενορίτες της Κοινότητας των Καλυβίων. Η χρηματοδότηση της αποκατάστασης του Ιερού Ναού, ύψους 50.000 €, περιελήφθη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α., και το έργο θα εκτελεστεί άμεσα με αυτεπιστασία, υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας. Επιπλέον, οι συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ θα μεριμνήσουν για όποια άλλη ενέργεια κριθεί αναγκαία για την αποκατάσταση και συντήρηση του ναού.

 Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ


Στην βουλή το θέμα του ΙΝ Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια από τον βουλευτή μας Θανάση Ζεμπίλη!!
Με μεγάλη χαρά και ανακούφιση διαβάζουμε ότι το θέμα του ναού μας έχει φτάσει στην κ.Υπουργό μετά από την ερώτηση του κ.Ζεμπίλη.
Να θυμίσουμε στους αναγνώστες ότι εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια έχουν άπαντες δεσμευτεί ότι το έργο είναι στην τελική ευθεία και ότι βρισκόμαστε στην φάση της εκταμίευσης των 50.000 για να προχωρήσει η ανακαίνιση -αναστήλωση και ανάδειξη του ναού.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.Ζεμπίλη που περιέβαλλε τον ναό μας και χαίρομαι που η αγωνία μας τελικά, φτάνει εκεί που πρέπει...καμιά φορά..

Η αποκατάσταση ενός σημαντικού βυζαντινού μνημείου της Καρύστου, του ΙΝ Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλυβίων, παίρνει το δρόμο της. Το ενδιαφέρον μας και οι εναγώνιες προσπάθειες των Καρυστινών βρήκαν θετική ανταπόκριση από την υπουργό Λ. Μενδώνη, η οποία απαντώντας σε ερώτησή μου στη Βουλή, δεσμεύθηκε για την χρηματοδότηση του έργου και την άμεση εκτέλεση των εργασιών. Μετά το αρχοντικό της οδού Παίδων και τον Ιερό Ναό των Καλυβίων, η προσπάθεια για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συνεχίζεται!

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

Άρθρο του Ευάγγελου Ορφανού για τον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλυβίων Καρύστου στον Ευβοικό Τύπο.


1.      Βυζαντινός Ναός  Παμμεγίστων  Ταξιαρχών Καλυβίων Καρύστου


    Ο λαογράφος , αείμνηστος Σταμάτης Παπαμιχαήλ, αναφέρει για τον ως άνω ναό τα εξής:

   «Ο ναός των Ταξιαρχών εσωτερικά παρουσιάζει μια αίθουσα  6,50 μέτρων πλάτους και 13 μέτρων συνολικά μήκος ( μαζί με τα διαχωριστικά τοιχώματα) . Είσοδο έχει από τη νοτινή πλευρά και στη δυτική άκρη. Μπαίνοντας μέσα βρισκόμαστε σε θολωτό νάρθηκα , που πιάνει τα τρία πρώτα μέτρα και συνδέεται με τον κυρίως ναό με τρεις καμάρες. Η βασική αίθουσα του ναού έχει μήκος 7 μέτρων περίπου και το προσκολλημένο Ιερό Βήμα 2 μέτρων . Επί πλέον στο Ιερό  δίνουν ευρυχωρία μια ημικυκλική υποχώρηση του ανατολικού  τοίχου στη μέση και δύο μικρότερες στα πλάγια ( κόγχες). Στο κέντρο της αίθουσας και πλησιέστερα προς το Ιερό τέσσερις ραδινές ( λεπτές)  μαρμάρινες κολώνες στηρίζουν τον τρούλο του ναού.
   Είναι το τελευταίο Βυζαντινό μνημείο στην περιοχή μας από την προ της Φραγκοκρατίας ( 1204) εποχή. Κατά την γνώμη του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου , που έχει δημοσιεύσει ειδική μελέτη στο Αρχείο Ευβοϊκών  Μελετών , τόμος Η΄1961, έχει κτιστεί τον 12ο αιώνα και σύμφωνα με άλλες χρονολογημένες εκκλησίες , με τις οποίες παρουσιάζει ομοιότητες , την τοποθετεί γύρω στο 1170 μ.Χ.».
  Ο ανωτέρω Βυζαντινός ναός  κινδυνεύει με ολική καταστροφή. Τον χειμώνα δεν τελέστηκαν  ιερές ακολουθίες , για να μην υπάρξει ατύχημα. Πληροφορούμεθα  ότι υπάρχει μελέτη συντήρησης κι επισκευής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες κι έχει εγκριθεί η σχετική πίστωση. Οι εργασίες συντήρησης δεν ξεκινούν , διότι το θέμα έχει « σκαλώσει»  στο  « τέρας»  της ελληνικής γραφειοκρατίας.
   Οι βουλευτές , ο Περιφερειάρχης , ο Δήμαρχος , η τοπική εκκλησία , οι σύλλογοι , φορείς και πολίτες πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης του ναού. Το ιερό Βυζαντινό μνημείο , αν παραμείνει σ’ αυτή την κατάσταση , θα γκρεμιστεί , θα έχει την τύχη  του επίσης Βυζαντινού ναού της Ζωοδόχου Πηγής , στο Μονοφώλι Καρύστου  , που κατεστράφη ολοσχερώς. 
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019

Υπογράψτε για την σωτηρία του Άη Ταξιάρχη για να μην παραδώσουμε ένα σωρό πέτρες στα παιδιά μας.

Στο καφέ- μεζεδοπωλείο απέναντι από το Δημοτικό στα Καλύβια, μπορείτε να υπογράψετε για την σωτηρία του μνημείου.
Η επίτροπος της εκκλησίας κ.Άννα Τσαλαπάτη έχει προχωρήσει σε αυτή την πρωτοβουλία αλλά ακόμα και αν δεν είναι εκεί, μπορείτε να ζητήσετε να υπογράψετε και όσοι περισσότεροι, τόσο το καλύτερο.

Λένε πολλά ψέμματα για μας και δεν πρέπει να τα πιστεύουμε και εμείς.
Λένε για παράδειγμα ότι κανείς δεν ενδιαφέρετε και το λένε τόσο πολύ και τόσοι πολλοί που το πιστεύουν και οι υπόλοιποι.
Και όμως, αν μετρήσω όσους έχουν ήδη εμπλακεί  και ενδιαφερθεί για τον ναό, συν όσους έχουν υπογράψει ήδη μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολλοί και καθόλου ...κανένας.
Το ίδιο ισχύει για πολλά θέματα αλλά επειδή αυτό επείγει ζητώ την συνδρομή σας στις υπογραφές.
Ας  κινηθούμε προς κάθε πλευρά γιατί δεν φαντάζομαι κανείς να θέλει να παραδώσει τα μνημεία μας ένα σωρό από  πέτρες στα παιδιά μας. Να θυμίσουμε ότι αρκετές βυζαντινές εκκλησίες είναι ήδη σωροί και δεν πρέπει να γίνουν και οι υπόλοιπες!
Όσο για τα λεφτά, μα και φυσικά για ότι θέλουν ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

O Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου στην Κάρυστο και ενημέρωση του για την κατάσταση στον Ναό των Παμεγγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια.


 Σήμερα η Εκκλησίας μας γιορτάζει τον Άγιο Γεράσιμο Ευβοίας ο οποίος κατάγεται από την περιοχή μας.
Η εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου για να αναδείξει την εντοποιότητα του και να τον γνωρίσουν καλύτερα οι πιστοί.
Για αυτόν τον λόγο και η επίσκεψη του Μητροπολίτη μας Σεραφείμ ο οποίος μετά την λειτουργία δέχθηκε τους πιστούς στο Γηροκομείο Καρύστου.
Εκεί υποδέχθηκε και αντιπροσωπία του Πολεμικού μας Ναυτικού όπως και επισήμους.
Δοθείσης της ευκαιρίας της επίσκεψης του, παρέδωσα εκ μέρους όλων όσων έχουν υπογράψει την επιστολή προς το υπουργείο Πολιτισμού και ζητήσαμε από τον Μητροπολίτη να κάνει παρέμβαση υπέρ της σωτηρίας του Ναού.
Ο κ.Δήμαρχος εξήγησε την κατάσταση και το που βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή και τόνισε την ανάγκη της προσοχής όλων μας για την διάσωση του μνημείου,
Προς την ίδια κατεύθυνση και η τοποθέτηση της Συμβούλου στην Περιφέρεια κ. Άννας Καρύκα όπως και του ιερέα της ενορίας Γεωργίου Βλάχου ο οποίος έχει ήδη προβεί σε πολλές κινήσεις ενημέρωσης προς όλους για την επείγουσα ανάγκη παρέμβασης υπέρ του ναού.
 Ο Σεβασμιότατος προθυμοποιήθηκε να ενημερωθεί περισσότερο και αφού του αποσταλούν περισσότερα στοιχεία να προχωρήσει το αίτημα εκ μέρους της Μητρόπολης στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Να σημειώσουμε ότι αυτές τις μέρες γίνεται συλλογή υπογραφών προς αυτή την κατεύθυνση στο καφέ- μεζεδοπωλείο STAKALIVIA  στα Καλύβια φυσικά.
Θα ενημερώνεστε για τις ενέργειες γιατί πρέπει να προλάβουμε τις βροχές.
Αν δεν τις προλάβουμε, δεν θα μπορέσουν να γίνουν οι εργασίες.
Ας πιέσουμε όλοι και ας ενδιαφερθούμε λοιπόν για την διάσωση του Ναού.

Μερικές κυρίες από το εξαιρετικό προσωπικό του Γηροκομείου 

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.Δρ. Λίνα Μενδώνη από Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Διάσωση του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια, Δ. Καρύστου

Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Διάσωση του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια, Δ. Καρύστου


Αποστολάτου Αικατερίνη, Δρ. Πολιτικών Επιστημών-Πολιτικός Αναλυτής 
Βαρελά Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός
Καρύκα 'Αννα, Δικηγόρος-Περιφερειακή Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας 
Κόλλια Σοφία, Εκπαιδευτικός-Διαχειρίστρια της ιστοσελίδας Sofiascomments.com
Μανώλης Ιωάννης, Δρ. Πολιτικών Επιστημών-Πολιτικός
Σπανομαρκίδη Δήμητρα, Συντ. Εκπαιδευτικός, Τοπική Σύμβουλος του Δ. Καρύστου

Προς:
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Δρ. Λίνα Μενδώνη
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 


          Κάρυστος, 19-7-2019


Θέμα: 'Ακρως επείγον - Διάσωση του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καλύβια, Δ. Καρύστου


Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 


σας ευχόμαστε δύναμη και υγεία, ώστε να φέρετε εις πέρας το δύσκολο έργο σας.  


Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας μεταφέρουμε τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία των κατοίκων για την άσχημη κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια του Δήμου Καρύστου, ο οποίος αποτελεί το πιο σημαντικό
βυζαντινό μνημείο της Καρυστίας. Χρονολογείται περίπου στο 1200 μ.Χ. και ανήκει στον σύνθετο τετρακιόνιο τύπο σταυροειδών ναών.


Τα τελευταία χρόνια οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στον Ναό.
Η υγρασία και η μούχλα είναι σχεδόν παντού εμφανής, με τον τρούλο να βρίσκεται υπό κατάρρευση, θέτοντας σε κίνδυνο τον ιερέα και το ποίμνιο.
Τα νερά που εισέρχονται εδώ και χρόνια στον Ναό, κυρίως από τον τρούλο, διαβρώνουν σταδιακά την τοιχοποιία και καταστρέφουν πολύτιμες
αγιογραφίες (βλ. παράρτημα). 


Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μελέτη για την ανάπλαση του Ναού, την οποία έχει εκπονήσει η κ. Ελένη-Αθηνά Αγγελή (αρχιτέκτων μηχανικός-αναστηλώτρια)
και έχει ομόφωνα εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Πράξη του με αριθ. 30/04-12-2012). Στις 9. Απριλίου 2013 ακολούθησε και η έγκριση
της μελέτης αποκατάστασης από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/
51073/7716/1290). 


Δυστυχώς όμως, και παρά τις προφορικές και έγγραφες διαβεβαιώσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, ότι η αποκατάσταση του Ναού
επείγει και ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντομα και μάλιστα μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2019, δεν βλέπουμε τους τελευταίους μήνες
καμία απολύτως κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας θα καλύψει την δαπάνη αποκατάστασης του Ναού
ύψους 50.000 Ευρώ, όπως μας έχει ενημερώσει, από Εθνικούς Πόρους. Η στασιμότητα μας ανησυχεί. Σας παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα.


Μετά τιμής  


Αικατερίνη Αποστολάτου
Βασιλική Βαρελά
'Αννα Καρύκα
Σοφία Κόλλια
Ιωάννης Μανώλης
Δήμητρα Σπανομαρκίδη

Κοινοπ.:

Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

κ. Ανδρουλιδάκη Αμαλία, aandroulidaki@culture.gr 

Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

κ. Θεμιστοκλής Βλαχούλης, thvlachoulis@culture.gr 

Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

κ. Παπαγεωργίου Ιουλία, ipapageorgiou@culture.gr 

Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων

κ. Φουντά Παναγιώτα, pfounta@culture.gr 


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας
κ. Αγγελική  Σίμωσι, asimosi@culture.gr 


Δήμος Καρύστου, info@dimoskarystou.gr 


Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας και Σκύρου,  imkarystias@windowslive.com

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Υγρασία στο εσωτερικό του Ναού


Πηγή: https://www.academia.edu/35568919/Mελέτη_αποκατάστασης_του_ναού_του_Ταξιάρχη_στα_Καλύβια_Καρύστου

Εφορία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. Περιγραφή και Αρμοδιότητες...και Καρυστινά μνημεία.

Χτες με ρωτούσαν για τον Άγιο Ταξιάρχη και γιατί δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι εργασίες. Τους παρέπεμψα στους αρμόδιους και δημοσιεύω και εδώ το ποιος είναι ο αρμόδιος που δεν είναι άλλος από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. Την Άνοιξη που είχε κατέβει κλιμάκιο με μηχανικό και υπεύθυνο έργων είχαν δώσει εντολή να κατέβει ο πολυέλεος γιατί υπήρχε κίνδυνος να πέσει και να ανοίξουν τα παράθυρα για να στεγνώσουν όσο το δυνατόν οι τοίχοι για να ξεκινήσουν άμεσα τις εργασίες. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει και το Φθινόπωρο είναι πολύ κοντά!! Απευθυνθείτε στους αρμόδιους για απαντήσεις λοιπόν.Αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής. Αν υπάρξει αμέλεια σε μνημεία που υπάρχουν ώριμες μελέτες και έχει βγει και η χρηματοδότηση τότε ποιοι είναι οι αρμόδιοι να ζητήσουν τις ευθύνες ποινικές η άλλες?

Τα μνημεία είναι περιουσία και μέρος της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όλων και ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες και οι φέροντες την κληρονομιά αυτή, έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν τις ευθύνες .
Το συγκεκριμένο μνημείο, δηλ. η εκκλησία του Άη Ταξιάρχη δεν ανήκει στην Εφορία Αρχαιοτήτων αλλά είναι στην ευθύνη για την διατήρηση και ανάδειξη του μνημείου.
Δεν ανήκει μόνο στους ενορίτες σαν εκκλησία αλλά σε όλους τους Χριστιανούς, δεν ανήκει μόνο στους Καρυστινούς σαν μνημείο αλλά σε όλους τους Έλληνες που φέρουν την κληρονομιά της ιστορίας της πατρίδας μας και κατ επέκταση, σε όλους τους ανθρώπους αφού αποτελεί πολιτιστικό μνημείο της γενικότερης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μερικοί θέλουν να μας τα παρουσιάζουν ...

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 104 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" (ΦΕΚ 171/Α/29.08.2014), αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιπέδου Διεύθυνσης. Έχει έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ευβοίας. Οι αρμοδιότητες της προσδιορίζονται από το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. Διαθέτει πέντε τμήματα τα οποία είναι: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, δ) Τμήμα Συντήρησης, ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας. Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, αποτελείται από: δέκα (10) αρχαιολόγους, μία (1) αρχιτέκτονα-μηχανικό, μία (1) σχεδιάστρια, εννέα (9) εργατοτεχνίτες, δέκα (10) συντηρητές, επτά (07) υπαλλήλους διοικητικού-οικονομικού-λογιστικού, δεκατρεις (13) ημερήσιους φύλακες και δύο (2) νυχτοφύλακες.
Οι αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας καλύπτουν την προστασία και τη διαχείριση των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από την απώτατη προϊστορία έως και την ίδρυση του νεολληνικού κράτους το 1830 καθώς και των εκκλησιαστικών μνημείων των νεώτερων χρόνων και εξειδικεύονται ως εξής:
α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για την παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια οι αρμόδιες για την Εύβοια Εφορείες Αρχαιοτήτων που, σύμφωνα με το Π.Δ 104 (ΦΕΚ 171/Α/29.08.2014), ενοποιήθηκαν στη ΕΦ.Α.Ευβοίας, έχουν εστιάσει σε έργα συντήρησης και αποκατάστασης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων καθώς και στην ανάδειξη μνημείων αρχαίων χρόνων μέσω έργων που εκτελέστηκαν και εκτελούνται δια αυτεπιστασίας με συγχρηματοδότηση κυρίως από το Γ΄ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. Επίσης, έχουν διενεργήσει σωστικές αλλά και συστηματικές ανασκαφές σε συνεργασία με Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Επιπλέον, μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί και για τη διενέργεια δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα για το ευρύ κοινό (πολιτιστικές εκδήλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, έκδοση εντύπων), αλλά και δράσεων επιστημονικού χαρακτήρα (Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου, Επιστημονικών Ημερίδων, σεμιναρίου κεραμεικής κ.α).

Προϊστάμενος:

Σίμωσι Γ. Αγγελική
email προϊσταμένου: asimosi@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Το Μπούρτζι και ο Άγιος Ταξιάρχης ακόμα περιμένουν τα συνεργεία της Αρχαιολογίας!

Ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό που είχε ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το Μπούρτζι το οποίο δεν δεχόταν επισκέπτες παρά μόνο με την συνοδεία της Αρχαιολόγου για την ασφάλεια των επισκεπτών.
Από τότε λοιπόν η Αρχαιολογική Υπηρεσία στην Χαλκίδα είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει άμεσα εργάτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε φέτος να είναι ανοιχτό.
Το πιστέψαμε και περιμέναμε να δούμε τις εργασίες να ξεκινούν.
Την μια όμως φυσούσε, την άλλη έβρεχε, την τρίτη ήταν γιορτές έφτασε ο Μάρτης και ακόμα τίποτα.
Τότε έγιναν μεγάλες βροχές αν θυμάστε και ο Άγιος Ταξιάρχης για άλλη μια φορά πλημμύρισε ενώ ο τρούλος είναι έτοιμος να καταρρεύσει.
Με αγωνία οι επίτροποι και  ο ιερέας έστειλαν επιστολή στην Αρχαιολογία την οποία δημοσιεύσαμε και εδώ με αποτέλεσμα να έρθει κλιμάκιο από την Χαλκίδα οι οποίοι πιστοποίησαν την ανάγκη της άμεσης επέμβασης.
Από τότε περιμένουμε να έρθουν όπως περιμένουμε και για το Μπούρτζι που είχαμε πάρει διαβεβαιώσεις ότι ήταν στις προτεραιότητες της υπηρεσίας μαζί με τον Άη Ταξιάρχη.
Φυσικά δεν φταίει σε τίποτα η Αρχαιολόγος μας που προσπαθεί και ενημερώσει για την ανάγκη του επείγοντος και περίμενε ότι φέτος θα ήταν ανοιχτό το Μπούρτζι για εκδηλώσεις.
Τι κάνουμε λοιπόν τώρα?
Νομίζω ότι θα πρέπει αν επικοινωνήσουν απ ευθείας με το υπουργείο Πολιτισμού και την νέα Υπουργό κ.Λίνα Μενδώνη μια αντιπροσωπία από τις αρχές, τους επιτρόπους και την αρχαιολογία-αν δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υπηρεσία- και να εκθέσουν επιτέλους τα προβλήματα στην κεφαλή μιας και η διεύθυνση Ευβοίας δεν αποδείχθηκε αξιόπιστη στις υποσχέσεις της.

Πάντως κάτι πρέπει να κάνουμε γιατί θα καταρρεύσουν και μετά θα είναι αργά για δάκρυα συγνώμες η άλλες γνώμες.

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Μια ανηφόρα μέχρι τον Άγιο Ταξιάρχη στα Καλύβια Καρύστου.

Σήμερα ανέβηκα με τα πόδια στην εκκλησία και στην ανηφόρα που ξεκίνησε συνάντησα πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες.
Ανθισμένα δέντρα, σπίτια που μαρτυρούσαν μια άλλη ζωή στο χωριό, περιποιημένες εκκλησίες, κτίσματα με αδιευκρίνιστη  χρήση, και μικρούς βραχόκηπους παντού τριγύρω.
 Τώρα που αρχίζει ο καιρός να θυμίζει Άνοιξη οι ομορφιές της φύσης ξεδιπλώνονται και οι ευκαιρίες για βόλτες είναι αναρίθμητες στα χωριά μας .


Ένα μονοπάτι που χρειάζεται επειγόντως επιδιόρθωση στα Καλύβια.

 Ενώ περιμέναμε την μηχανικό και τον αρχιεργάτη από την Χαλκίδα για την εκκλησία, ο Νίκος Φλουτσάκος που έδειξε το μονοπάτι που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και τα γκρούπ  για να περάσουν από τα Καλύβια προς την Αγία Τριάδα.
Δηλ., επισκέπτονται τον Άγιο Ταξιάρχη, βλέπουν την εκκλησία και μετά συνεχίζουν για την Αγία Τριάδα.

 Μετά τις τόσες βροχές το μονοπάτι έχει υποστεί πολλές φθορές και έχει αρχίζει να γκρεμίζεται επομένως καλό θα ήταν να επέμβουμε πριν το Πάσχα, καιρού επιτρέποντος βέβαια, μιας και μέχρι τώρα και να το ήξεραν οι αρμόδιοι και να ήθελαν, ήταν αδύνατον λόγω του καιρού.

Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή και εύχομαι και φέτος πολλοί επισκέπτες να χαρούν την φύση μας και την κυκλική διαδρομή των χωριών της Γούρνας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.

Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια. Σήμερα έγινε αυτοψία από κλιμάκιο ειδικών!

 Ευχάριστα τα νέα που μας έρχονται από τον Άγιο Ταξιάρχη σήμερα μιας και η ανταπόκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων ήταν άμεση στην έκκληση του ιερέα του ναού πατέρα Γεωργίου Βλάχου.
Ήρθε μηχανικός και ο αρχιμάστορας μαζί με την τοπική αρχαιολόγο και αργότερα ήρθε και ο Δήμαρχος ενώ παρόντες ήταν ο ιερέας ο Νίκος Φλουτσάκος και η Άννα Τσαλαπάτη.
Σημαντικά σημεία που θα πρέπει να ξέρουμε.
Πρώτον. Η Μελέτη του ναού για την ανάπλαση του πληρώθηκε από τους ενορίτες της εκκλησίας.
6.500 ευρώ πληρώθηκε το γραφείο της κ.Ελίνας Αγγελή η οποία συνεργάζεται φυσικά με την Εφορία Αρχαιοτήτων. Η Μελέτη είναι ώριμη, έχει περάσει από το ΚΑΣ ,δηλ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με ελάχιστες σημειώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ,στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να στεγνώσει λίγο ενώ θα συνεχιστούν εργασίες βοηθητικές ταυτόχρονα.
Η Ανακαίνιση του Ναού είναι άμεση προτεραιότητα στο πρόγραμμα δράσης της Εφορίας Αρχαιοτήτων και μετά την δήλωση του Δημάρχου στον λόγο του γιατί την άμεση επέμβαση μαζί με την πληροφορία ότι έχει βγει ήδη ένα κονδύλι 80000 ευρώ οι ελπίδες μας έχουν αναπτερωθεί.
Το μόνο που χρειάζεται σύμφωνα με την μηχανικό που επισκέφθηκε τον Ναό, είναι μια προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο μιας και τα χρήματα δεν είναι από το υπουργείο Πολιτισμού αλλά από πηγές του Δήμου.
Όλα αυτά βέβαια σε σχέση με τα χρήματα είναι από έγκυρες πηγές και ελπίζω στην πορεία να μην με βγάλουν λάθος.
Επίσης θα έρθουν και συντηρητές που θα αναδείξουν τις τοιχογραφίες που υπάρχουν και στο παρακείμενο ναό του Αγίου Νικολάου.


 Ο Ναός στα Βυζαντινά χρόνια ήταν το Καθολικό ενός συμπλέγματος από κελιά, τράπεζα, και ότι άλλο χρειάζονταν οι καλόγεροι του μοναστηριού, τα οποία βρίσκονται έμπροσθεν του Ναού.
Στην Νότια πλευρά μπορούμε να δούμε καθαρά τις ξερολιθιές που στηρίζονται σε παλαιότερες. Με την πάροδο του χρόνου τα κτήματα καταπατήθηκαν και ο ναός έχασε την δικαιοδοσία του στα πρώην δικά του κτήματα.
Σύμφωνα με την μελέτη θα μπορούσε το παρακείμενο κοιμητήριο θα μπορούσε να μεταφερθεί εκεί, αρκεί να βρεθεί ένας τρόπος να επανέλθουν τα κτήματα στον Ναό.
Επίσης οι αυλές θα μπορούσαν να στρωθούν με πλακόστρωτο και να αναδειχθεί ακόμα καλύτερα ο Ναός.
Έχω πολλές ελπίδες για να μην πω ότι είμαι σίγουρη ότι με το ενδιαφέρον και με τις φροντίδες όλων των εμπλεκομένων, άμεσα θα καμαρώνουμε τον Ναό όπως δεν τον έχουμε δει εδώ και δεκαετίες!

Κάλεσμα από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας στην συγκέντρωση της Δευτέρας 12/4/2021.

  Tην  Δευτέρα 12.4.2021  διαμαρτυρόμαστε  κατά της συνεχιζόμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών.   Κεντρικό σύνθημα ΚΑΜΙΑ  ΑΛΛΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙ...